Σύστημα Start/Stop

Start/Stop* - ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η λειτουργία Start/Stop μπορεί να εμφανίσει μηνύματα κειμένου στον πίνακα οργάνων.

Μήνυμα κειμένου

Σε συνδυασμό με αυτή την ενδεικτική λυχνία, η λειτουργία Start/Stop μπορεί να εμφανίσει μηνύματα κειμένου στον πίνακα οργάνων για ορισμένες περιπτώσεις. Για κάποιες από αυτές, υπάρχει μια συνιστώμενη ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα.

Λυχνία

Μήνυμα

Πληροφορίες/Ενέργεια

M/AM = Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, A = Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Auto Start/Stop Απαιτείται σέρβις

Το σύστημα Start/Stop δεν λειτουργεί. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

M + A

Autostart Κινητήρας σε λειτουργία + ηχητικό σήμα

Ενεργοποιείται, αν ανοίξει η πόρτα οδηγού με τον κινητήρα αυτόματα σταματημένο και τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση D.

A

Πατήστε το κουμπί Start

Ο κινητήρας δεν θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα - θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα με το συνήθη τρόπο, με το κουμπί START/STOP ENGINE.

M + A

Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη για εκκίνηση

Ο κινητήρας είναι έτοιμος για αυτόματη εκκίνηση - σε αναμονή για το πάτημα του πεντάλ του συμπλέκτη.

M

Πατήστε τα πεντάλ φρένων και συμπλέκτη για εκκίνηση

Ο κινητήρας είναι έτοιμος για αυτόματη εκκίνηση - σε αναμονή για το πάτημα του πεντάλ φρένου ή του πεντάλ συμπλέκτη.

M

Επιλέξτε νεκρά για εκκίνηση

Έχει εμπλακεί σχέση μετάδοσης χωρίς να αποσύμπλεξη - αποεπιλέξτε τη σχέση και μετακινήστε το μοχλό ταχυτήτων στη νεκρά.

M

Επιλέξτε P ή N για εκκίνηση

Η λειτουργία Start/Stop έχει απενεργοποιηθεί - μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση N ή P και θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία ως συνήθως με το κουμπί START/STOP ENGINE.

A

Πατήστε το κουμπί Start

Το κινητήρας δεν θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία - θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία ως συνήθως με το κουμπί START/STOP ENGINE και τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P ή N.

A

Εάν κάποιο μήνυμα δεν σβήσει όταν η ενέργεια ολοκληρωθεί, πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;