Έκτακτη επισκευή ελαστικού

Έκτακτη επισκευή ελαστικού* - χειρισμός

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Στεγανοποίηση διάτρησης με κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού, Temporary Mobility Kit (TMK).

Έκτακτη επισκευή ελαστικού

Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των εξαρτημάτων, βλ. .

Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των εξαρτημάτων, βλ. Κιτ έκτακτης επισκευής ελαστικού - επισκόπηση.

Τοποθετήστε το προειδοποιητικό τρίγωνο και ανάψτε τα αλάρμ, αν πρόκειται να στεγανοποιήσετε το ελαστικό σε σημείο από το οποίο διέρχονται άλλα οχήματα.

Αν η διάτρηση προκλήθηκε από καρφί ή παρόμοιο αντικείμενο, αφήστε στο πάνω στο ελαστικό. Βοηθά στην στεγανοποίηση της τρύπας.

Αποκολλήστε την ετικέτα για την ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα (που βρίσκεται στη μία πλευρά του συμπιεστή) και κολλήστε την στο τιμόνι.

Προειδοποίηση

Μετά την επισκευή του ελαστικού με το κιτ επισκευής έκτακτης ανάγκης δεν πρέπει να υπερβείτε τα 80 km/h. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo για έλεγχο του στεγανοποιημένου ελαστικού (η μέγιστη απόσταση που μπορεί να διανυθεί είναι 200 km). Το προσωπικό του συνεργείου μπορεί να αξιολογήσει εάν το ελαστικό μπορεί να επιδιορθωθεί ή εάν πρέπει να αντικατασταθεί.

Προειδοποίηση

Το στεγανοποιητικό υγρό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, εάν έρθει σε άμεση επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με σαπούνι και νερό.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση 0 και εντοπίστε το καλώδιο και τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.

Σημείωση

Μην ανοίγετε τη στεγανοποίηση της φιάλης μέχρι να τη χρησιμοποιήσετε. Η στεγανοποίηση ανοίγει αυτόματα όταν βιδώνετε τη φιάλη.

Ξεβιδώστε την πορτοκαλί τάπα και το πώμα της φιάλης.

Βιδώστε τη φιάλη στην υποδοχή της.

Προειδοποίηση

Μην ξεβιδώνετε τη φιάλη. Η φιάλη διαθέτει ένα ασφαλιστικό μάνδαλο αναστροφής για την αποτροπή διαρροής.

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από το συμπιεστή στη βαλβίδα.

Συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα 12 V και θέστε το αυτοκίνητο σε λειτουργία.

Σημείωση

Εάν ο συμπιεστής συνδεθεί σε έναν από τους δύο ρευματοδότες 12 V, στην επιμήκη κονσόλα, τότε δεν πρέπει να συνδεθεί άλλη συσκευή κατανάλωσης ρεύματος στον άλλο ρευματοδότη.

Προειδοποίηση

Μην αφήνετε παιδιά στο αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη, όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

Γυρίστε το διακόπτη στη θέση I.

Προειδοποίηση

Μη στέκεστε ποτέ κοντά στο ελαστικό όταν ο συμπιεστής βρίσκεται σε λειτουργία. Σε περίπτωση ρωγμών ή ανομοιομορφίας στο ελαστικό, πρέπει να απενεργοποιήσετε το συμπιεστή αμέσως. Δεν πρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο βουλκανιζατέρ.

Σημείωση

Όταν ο συμπιεστής αρχίζει να λειτουργεί, η πίεση μπορεί να αυξηθεί έως και 6 bar αλλά θα μειωθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου.

Φουσκώστε το ελαστικό επί 7 λεπτά.

Σημαντικό

Κίνδυνος υπερθέρμανσης. Ο συμπιεστής δεν πρέπει να λειτουργήσει περισσότερο από 10 λεπτά.

Απενεργοποιήστε το συμπιεστή για να ελέγξετε την πίεση στο μανόμετρο. Η ελάχιστη πίεση είναι 1,8 bar και η μέγιστη 3,5 bar. (Αφήστε να διαφύγει αέρας χρησιμοποιώντας τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης, εάν η πίεση του ελαστικού είναι πολύ υψηλή.)

Προειδοποίηση

Εάν η πίεση των είναι κάτω από 1,8 bar, τότε η οπή στο ελαστικό είναι πολύ μεγάλη. Δεν πρέπει να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο βουλκανιζατέρ.

Απενεργοποιήστε το συμπιεστή και αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρευματοδότη 12 V.

Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βαλβίδα του ελαστικού και τοποθετήστε την τάπα στη βαλβίδα.

Οδηγήστε το συντομότερο δυνατό για 3 km περίπου, με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 80 km/h προκειμένου το στεγανοποιητικό υγρό να μπορέσει να στεγανοποιήσει καλά το ελαστικό.

Σημείωση

Όταν το ελαστικό αρχίσει να περιστρέφεται, θα εξέρχεται στεγανοποιητικό υγρό από το σημείο της διάτρησης.

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι δεν στέκεται κανείς κοντά στο αυτοκίνητο, για να μην πιτσιλιστεί από το στεγανοποιητικό υγρό όταν το αυτοκίνητο ξεκινά. Η απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο μέτρα.


Σας βοήθησε αυτό;