Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Εκκίνηση και σβήσιμο του αυτοκινήτου

6 Αποτελέσματα

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

Εκκίνηση του αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο εκκινείται από το κουμπί Start δίπλα στο τιμόνι, όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται μέσα στον χώρο επιβατών.

Χρήση της διαδικασίας εκκίνησης με βοηθητικά καλώδια με άλλη μπαταρία

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία χρησιμοποιώντας την μπαταρία άλλου αυτοκινήτου.

Απενεργοποίηση του αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας από το κουμπί Start δίπλα στο τιμόνι.

Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογή θέσης διακόπτη ανάφλεξης

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.