Φόρτωση

Χειρισμός του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Χειρισμός του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Υπάρχουν δύο θέσεις επέκτασης για το κάλυμμα του χώρου αποσκευών - μια θέση πλήρους κάλυψης και μια θέση φόρτωσης, στην οποία το κάλυμμα συμπτύσσεται κατά ένα μέρος για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση πιο μέσα στον χώρο αποσκευών.

Θέση πλήρους κάλυψης

Για 7-θέσιο αυτοκίνητο

P5-1646-XC90-7 seat-seat belt hooked

Κρεμάστε τα μεταλλικά ελάσματα των ζωνών ασφαλείας για την τρίτη σειρά καθισμάτων στα αντίστοιχα άγκιστρα στα πλαϊνά πλαίσια.

P5-1646-XC90-7 seat-load cover

Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε έξω το κάλυμμα χώρου αποσκευών έτσι, ώστε να ολισθήσει πάνω από τα πλαϊνά πλαίσια στον χώρο αποσκευών. Τραβήξτε το μέχρι την τερματική θέση.

Όταν το κάλυμμα του χώρου αποσκευών είναι ανοικτό στη θέση που καλύπτει τον χώρο αποσκευών - καθοδηγήστε τους πείρους σύνδεσης του καλύμματος μέσα στις αυλακώσεις στα πλαϊνά πλαίσια και αφήστε τους, ενώ ταυτόχρονα γέρνετε τη λαβή πιέζοντάς την ελαφρά προς τα κάτω.

Το κάλυμμα του χώρου αποσκευών ασφαλίζει στη θέση πλήρους κάλυψης.

Για 5-θέσιο αυτοκίνητο

P5-1646-XC90-Load cover

Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε έξω το κάλυμμα χώρου αποσκευών έτσι, ώστε να ολισθήσει πάνω από τα πλαϊνά πλαίσια στον χώρο αποσκευών. Τραβήξτε το μέχρι την τερματική θέση.

Όταν το κάλυμμα του χώρου αποσκευών είναι ανοικτό στη θέση που καλύπτει τον χώρο αποσκευών - καθοδηγήστε τους πείρους σύνδεσης του καλύμματος μέσα στις αυλακώσεις στα πλαϊνά πλαίσια και αφήστε τους, ενώ ταυτόχρονα γέρνετε τη λαβή πιέζοντάς την ελαφρά προς τα κάτω.

Το κάλυμμα του χώρου αποσκευών ασφαλίζει στη θέση πλήρους κάλυψης.

Σημαντικό

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο επάνω μέρος του καλύμματος χώρου αποσκευών.

Προειδοποίηση

Σε ένα 7-θέσιο αυτοκίνητο, ποτέ μην αφήνετε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών τοποθετημένο όταν υπάρχουν επιβάτες στα πίσω καθίσματα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό σε περίπτωση σύγκρουσης.

Πρόγραμμα λειτουργίας φόρτωσης

P5-1507 Load cover half expansion (new)

Από τη θέση σύμπτυξης - πιάστε τη λαβή και τραβήξτε έξω το κάλυμμα έτσι, ώστε να ολισθήσει πάνω από τα πλαϊνά καλύμματα στο χώρο αποσκευών - τραβήξτε μέχρι την τελική θέση και οδηγήστε τους πείρους τοποθέτησης του καλύμματος φορτίου μέσα στις εσοχές στις πλαϊνές λαμαρίνες. (Αν το κάλυμμα βρίσκεται ήδη στη θέση πλήρους κάλυψης - βλ. επόμενο βήμα).

Από τη θέση πλήρους κάλυψης - πιάστε τη λαβή και καθοδηγήστε τους πείρους σύνδεσης του καλύμματος χώρου αποσκευών μέσα στις αυλακώσεις στα πλαϊνά πλαίσια και αφήστε τους.

Συμπτύξτε το κάλυμμα μέχρι να σταματήσει στη θέση φόρτωσης.

Αν τα χέρια σας είναι απασχολημένα:

P5-1507 Load cover half expansion

Στην εκτεταμένη θέση πλήρους κάλυψης - σπρώξτε ελαφρά το τμήμα της λαβής του καλύμματος φορτίου προς τα πάνω, π.χ. με τον αγκώνα.

Το κάλυμμα συμπτύσσεται μέχρι να σταματήσει στη θέση φόρτωσης.

Για να επιστρέψει στη θέση πλήρους κάλυψης από τη θέση φόρτωσης:

Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε το κάλυμμα χώρου αποσκευών προς τα έξω στην τερματική του θέση.

Αφήστε το ελαφρά και γείρετε τη λαβή πιέζοντάς την ελαφρά προς τα κάτω.

Το κάλυμμα ασφαλίζει στη θέση πλήρους κάλυψης.

Σύμπτυξη

Από τη θέση πλήρους κάλυψης:

Σηκώστε τη λαβή και τραβήξτε την προς τα πίσω, για να απελευθερώσετε τους πείρους τοποθέτησης του καλύμματος φορτίου και κατόπιν αφήστε την.

Από τη θέση φόρτωσης:

Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε έξω το κάλυμμα χώρου αποσκευών στις αυλακώσεις - τραβήξτε μέχρι τη θέση πλήρους κάλυψης. Σηκώστε τη λαβή και τραβήξτε την προς τα πίσω, για να απελευθερώσετε τους πείρους τοποθέτησης και κατόπιν αφήστε την.

Συμπτύξτε το κάλυμμα με τους πείρους σύνδεσής του έξω από τα πλαϊνά πλαίσια μέχρι να σταματήσει στη θέση σύμπτυξης.


Σας βοήθησε αυτό;