Cikk verziója 2021.186.0

Adatvédelmi közlemény – Volvo ID

Hatályos:

Közzétéve:

Jelen dokumentum kifejti, hogy a Volvo Cars (lentebb definiált) miként kezeli az Ön személyes adatait, ha a Volvo Cars digitális ökoszisztémája (továbbiakban "Volvo ID") nyújtotta szolgáltatások elérésének céljából Ön létrehozza és használja Volvo ID fiókját.

Az alábbiakban találja:

1. Kik vagyunk

Az Ön Volvo ID fiókjának létrehozásával és használatával kapcsolatos személyes adatainak kezeléséért felelős fél a Volvo Car Corporation, bejegyzett székhelyének címe Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Svédország, cégjegyzékszáma 556074-3089, a továbbiakban "Volvo Cars", "mi", vagy "nekünk".

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és miért

A Volvo Cars digitális ökoszisztéma nyújtotta szolgáltatások elérésének céljából az Ön Volvo ID fiókjának létrehozása és használata a következő kategóriájú személyes adatok kezelését vonja magával:

Az Ön azonosítására alkalmas adatokat gyűjtünk (az Ön vezeték- és keresztneve, telefonszáma, választott nyelve, nemzetisége, e-mail címe és jelszava) az ön fiókjának létrehozásához, és hozzáférést biztosítunk a Volvo Cars Szolgáltatásokhoz, amelyekhez szükség van a Volvo ID-re. A megadott elérhetőségein kapcsolatba lépünk Önnel a Ön Volvo ID fiókjával kapcsolatban. Ezen adatkezelés jogi alapja a szerződés, amely Ön és a Volvo Cars között jött létre (6. cikkely 1. b) GDPR).

Az Ön Volvo ID azonosítójának és a Volvo ID Portálon ahhoz csatlakozó szolgáltatások áttekintése céljából feldolgozzuk az Ön Volvo ID azonosítóját, járműadatait (VIN, járműadatok) és az azonosítójához kapcsolódó szolgáltatásokat. A kezelés jogalapja a jogos érdek (6. cikkely 1. f) GDPR), az Ön Volvo ID azonosítójához fűződő összes jármű és szolgáltatás körvonalazása érdekében.

Az Ön Volvo ID fiókjának létrehozásakor és használatakor felmerülő problémák elhárításához is kezeljük az Ön személyes adatait, hogy növeljük termékeink megbízhatóságát. Ekkor az Ön Volvo ID fiókjának elemeit használjuk (felhasználói név, és felhasználói azonosító). Ennek jogi alapja egy megbízható és stabil termék biztosítására vonatkozó jogos érdek (GDPR (6.1.f) cikk.).

3. Milyen hosszan őrizzük meg az adatait

Eltároljuk személyes adatait, amíg rendelkezik regisztrált Volvo ID fiókkal. Amennyiben törli Volvo ID fiókját (amelyet a Volvo ID Portal-on keresztül tehet meg), a fiók a hozzá kapcsolódó adatokkal együtt törlésre kerül a törlésre vonatkozó kérelem benyújtását követő (30) napon belül.

4. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait

A Volvo ID azonosító szolgáltatását támogató adatfeldolgozóink kategóriái:

 • fiók létrehozását és hitelesítési szolgáltatást nyújtó szolgáltató;
 • adattárolás
 • e-mailek és SMS-ek terjesztése
 • hibakeresési szolgáltató

Az Ön személyes adatainak felhasználása tekintetében szerződés korlátozza őket abban, hogy más célra használják fel az Ön személyes adatait, mint hogy az egyes adatkezelési szerződésekkel összhangban szolgáltatásokat nyújtsanak számunkra. Néhány ilyen helyzetben az adatfeldolgozók alkalmazása a személyes adatoknak az Európai Unión kívülre történő korlátozott átadásával jár. Óvintézkedéseket tettünk, hogy az ilyen átadások a szükséges minimumra korlátozódjanak és csak olyan adatokat tartalmazzanak, amelyek nem azonosítják be Önt közvetlenül és így nagyon alacsony kockázatot hordoznak jogosulatlan közlés esetén.

5. Az Ön jogai az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés érintettjeként az Általános Adatvédelmi Szabályozás speciális jogokat biztosít Önnek a személyes adatai általunk végzett kezelésével kapcsolatban. Ezeket röviden elmagyarázzuk a következőkben és az alább megadott erre szolgáló űrlap kitöltésével gyakorolhatja ezeket a jogokat.

 1. Hozzájárulás visszavonásának joga: Ahol hozzájárulását adta személyes adatai kezelésére, a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást.
 2. Személyes adatok elérésének joga: Tájékoztatást kérhet tőlünk az Ön által tárolt személyes adatairól. Kérésre másolatot küldünk a személyes adatairól. Ha személyes adatainak másolatát kéri, akkor ezért egy ésszerű díjat kérünk, amelyet az adminisztratív költségekre alapozunk. Jogában áll tájékoztatást kapni biztonsági intézkedéseinkről személyes adatainak olyan országba történő továbbítása esetén, amely az EU és az EGT területén kívül esik, azt kérni, hogy erősítsük meg, kezeljük-e vagy nem a személyes adatait és továbbítjuk-e az Ön személyes adatait az EU és az EGT területén kívül eső országokba.
 3. Helyesbítési jog: Kérheti tőlünk az Önt érintő helytelen vagy hiányos adatok helyesbítését. Ésszerű erőfeszítéseket teszünk arra, hogy a birtokunkban vagy kezelésünkben álló személyes adatai folyamatosan pontosak, teljesek, naprakészek és relevánsak legyenek, a rendelkezésünkre álló legfrissebb információk alapján.
 4. Korlátozási jog: Kérheti tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását, ha:
  1. vitatja a személyes adatai pontosságát, arra az időszakra, amelyre a pontosság ellenőrzésére szükségünk van,
  2. az adatkezelés törvénytelen és azok kezelésének korlátozását kéri személyes adatai törlése helyett,
  3. már nincs szükségünk az Ön személyes adatainak kezelésére, de Önnek szüksége van azokra jogi panaszok megállapítása, jogok gyakorlása vagy jogai védelme érdekében vagy
  4. kifogásolja az adatkezelést, amíg ellenőrizzük, hogy jogos indokaink felülírják-e az Önét.
 5. A hordozhatóság joga: Jogában áll megkapni a személyes adatait, amelyet nekünk átadott és, ahol technikailag megvalósítható, kérheti személyes adatai továbbítását (amelyeket Ön számunkra megadott) ha:
  1. automatikus módon kezeljük az Ön személyes adatait;
  2. az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az Ön személyes adatait vagy a személyes adatainak kezelése egy szerződés végrehajtásához vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön egy szerződő fél;
  3. a személyes adatait Ön bocsátotta rendelkezésünkre és
  4. a hordozhatóságra vonatkozó joga nem sérti más személyek jogait és szabadságát.
  Jogában áll strukturált, általánosan hasznát és gépek számára olvasható formában megkapnia a személyes adatait. A személyes adatok elérésének joga nem befolyásolja hátrányosan más személyek jogait és szabadságát. Joga van a személyes adatinak más szervezetek számára történő továbbításához, ha az ilyen átvitel technikailag megoldható.
 6. A törlés joga: Joga van az általunk kezelt személyes adatainak törlését kérni. Eleget kell tennünk ennek a kérésnek, ha kezeljük a személyes adatait, ha az adatok kezelése nem szükségesek az alábbi célokra:
  1. a véleménynyilvánítás és az információs szabadság jogának gyakorlásához;
  2. jogi kötelezettség teljesítése, amikor ránk vonatkozó uniós vagy tagállami törvények igénylik az adatok kezelését;
  3. közérdek, tudományos vagy történeti kutatási illetve statisztikai célokra vagy
  4. jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme.
 7. A kifogásolás joga: Bármikor kifogásolhatja személyes adatai kezelése ellen egyedi helyzete alapján, feltéve, hogy az adatkezelés nem az Ön hozzájárulásán alapszik, hanem a mi vagy valamely harmadik fél jogos érdekén. Ebben az esetben a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait, hacsak nem tudunk felmutatni kényszerítő indokokat és az adatkezelésre vonatkozó nyomós érdekeket vagy az adatkezelésre nincs szükség jogi követelések megalapozása, gyakorlása illetve védelme érdekében. Ha kifogásolja az adatkezelést, akkor azt is adja meg, hogy szeretné-e személyes adatainak törlését, különben csak korlátozzuk azt. Önnek joga van bármikor, bármilyen okból kifogást emelni személyes adatainak direkt marketing célú kezelése ellen (amely magában foglalja a profilalkotást is, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik), ha az ilyen adatkezelés alapja a mi jogos érdekünkben állt. Ha a marketing az Ön hozzájárulásával történt, akkor visszavonhatja a hozzájárulását (lásd fent).
 8. A panasztétel joga: Panaszt emelhet helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságánál vagy az EU bármely más adatvédelmi hatóságánál. Azonban nagyra értékeljük, ha először velünk lép kapcsolatba a probléma megoldása érdekében – a kapcsolati adatainkat alább találja.

Jogainak velünk kapcsolatban történő gyakorlásához töltse ki ezt az űrlapot, amelynek segítségével megfelelően tudjuk kezelni kérelmét. Az online űrlap tartalmazza azokat az információkat, amikre szükségünk van az Ön azonosításához és a kérése megvizsgálásához. A telefonon vagy e-mailben benyújtott kérések esetében elegendő információval kell ellátnia minket, hogy ésszerűen ellenőrizni tudjuk, hogy Ön az a személy, akinek a személyes adatait összegyűjtöttük és elégséges részletességgel kell leírnia a kérését, hogy lehetővé tegye számunkra a megfelelő értékelést és válaszadást. Ha nem tudjuk Önt azonosítani a megadott információkkal a hozzáférési és törlési kérésekhez, akkor további információkat kérhetünk.

6. Kapcsolati adatok

Jogai gyakorlásához, kérjük, tekintse meg a fenti 5. szakaszt. Ha bármilyen egyéb kérdése lenne a személyes adatok védelmével kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Volvo Car Corporation

Postacím: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Svédország

E-mail cím: globdpo@volvocars.com

7. Az Adatvédelmi közleményünk változásai

Fenntartjuk a jogot, saját belátásunk szerint, az adatvédelmi gyakorlatok változtatására és a jelen adatvédelmi közlemény bármely időpontban történő módosítására. Amikor lényeges változtatást hajtunk végre ezen a közleményen, és főként, amikor a közlemény a beleegyezése alapjául szolgál, tájékoztatjuk a módosításokról. A jelen adatvédelmi közlemény a dokumentum tetején feltüntetett dátumtól naprakész.