Care Offer – Szerviz Program: Jelen dokumentum az Ön járműve tekintetében igénybe vehető szervizszolgáltatásokra, valamint az általános elhasználódásra és kopásra („wear and tear”) vonatkozó feltételeket tartalmazza.

 

Volvo Car Genuine Service

  • Időszakos karbantartás a szervizprogram feltételei szerint*
  • Légszűrő csere
  • Defektjavító készlet csere
  • Szélvédő tisztítás (szenzoroknál)
  • Szoftver-frissítések

 

Általános elhasználódás és kopás

  • Ablaktörlő lapátok cseréje évente egyszer
  • Féktárcsák és fékbetétek cseréje a gyári előírásoknak megfelelően

 

 

Feltételek

A Szervizszolgáltatás az átadástól számított 100.000 km vagy 3 évig érvényes - amelyik időpont előbb esedékes.

A Volvo Car Genuine Service feltételeit a Volvo Cars jogosult módosítani, azzal, hogy a módosítás nem érinti az Ön járművére irányadó Volvo Cars szavatosságot.

Kivételek:

  • A jelen Szervizszolgáltatás nem vonatkozik pl. a taxiként, rendőrautóként vagy egyéb különleges célra használt, speciális szervizprogrammal rendelkező Volvo járművekre.
  • Bármely, a fenti felsorolásban nem szereplő általános elhasználódásban és kopásban érintett alkatrészek

Az elhasználódási és kopási elemek jelen Szervizszolgáltatás körébe történő bevonása nem érinti a Szavatossági és Szervizkönyvben szereplő “elhasználódás és kopás” (“wear and tear”) hivatkozásokat.

A Szervizszolgáltatásra az alábbi Feltételek vonatkoznak.

A Szervizszolgáltatásra az alábbi Feltételek vonatkoznak.

 

* A Szervizszolgáltatásra vonatkozó további információért keresse fel Volvo márkakereskedőjét


 

Szervizszolgáltatás Feltételek

 

1. Hatály

A Volvo Cars Szervizszolgáltatás jelen feltételei (Feltételek) az új Volvo járművekre vonatkoznak. Jelen Feltételek kizárólag meghatározott, Ön által megvásárolt járműre irányadóak és a jármű adásvételi szerződésének elválaszthatatlan részét képezik. Függetlenül attól, hogy Ön a járművet a Volvo Car Corporation-től vagy egy Volvo márkakereskedéstől vásárolta, azon országban működő Volvo értékesítő társaság vagy importőr felelős a Szervizszolgáltatások teljesítéséért, ahol Ön a járművet megvásárolta.

 

2. Szervizszolgáltatás időtartama

a)     A Szervizszolgáltatás a karbantartásra, valamint szükség esetén a jármű bizonyos, elhasználódási és kopási elemeire vonatkozó Szervizszolgáltatási feltételekben meghatározott időtartamra érvényes. Nem mindegyik elhasználódási és kopási elem tartozik bele a Szervizszolgáltatásba. A Szervizszolgáltatás megszűnik a szükséges munkálatok teljesítésével vagy a határozott időtartam elteltével. A Szervizszolgáltatást megszűntnek kell tekinteni, amennyiben a jármű használati útmutatójában, illetve a szervizelési és szavatossági kézikönyvében előírt szervizelési időszakok alatt a szervizelést teljesíteni kellett volna, Ön azonban nem adta át járművét valamely Volvo szakszerviz részére Volvo Car Genuine Szervizszolgáltatások teljesítése céljából.

 

b)    A Szervizszolgáltatás azon ország tekintetében érvényes, ahol a járművet eredetileg eladták. A Szervizszolgáltatás körébe tartozó ütemezett szervizelések ezen országon belül bármely Volvo márkaszervizben igényelhetők.

 

c)     A Volvo Cars jogosult a Szervizszolgáltatást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Volvo Cars piaci működése a Volvo Cars ellenőrzési körén kívül eső körülmények következtében jelentős mértékben megváltozik és e körülmények jelentősen megnehezítik a Szervizszolgáltatások teljesítését. A Felek jogosultak a Szervizszolgáltatásokat azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Feltételeket súlyosan vagy ismételten megszegi.

 

3. Az Ön kötelezettségei

A szervizszolgáltatásokat a Volvo Cars ajánlásai szerint kell végrehajtani. Az előirányzott szervizelés időtől és az éves futásteljesítménytől függ, így az eltérő időszakonként lehet esedékes. Ahhoz, hogy a Szervizszolgáltatás érvényes legyen, Ön köteles:

 

a)     A járművet a használati útmutatóban, illetve a szerviz és szavatossági könyvben foglaltak szerint vezetni, karbantartani és kezelni.

 

b)    A járműben lévő folyadékokat az ajánlott szervizidőszakok között ellenőrizni, és amennyiben szükséges, azokat saját költségre utántölteni.

 

c)     A járművet a használati útmutatóban, illetve a szerviz és szavatossági könyvben foglalt szervizelési időszakoknak megfelelően, saját költségre, valamely Volvo márkaszervizbe szállítani szervizelés végett.

 

4. Szervizszolgáltatás átruházása

A jelen Szervizszolgáltatás a járműhöz kapcsolódik, így amennyiben Ön eladja a járművet, illetve annak tulajdonjogát egyéb módon másra ruházza át, a Szervizszolgáltatás átszáll a jármű új tulajdonosára. A Szervizszolgáltatás bármely fennmaradó részét az új tulajdonos jogosult a jelen Feltételek szerint érvényesíteni.

 

5. Jogi nyilatkozat

Jelen Feltételek alapján a márkaszerviz, illetve a Volvo Cars nem köteles megtéríteni Önnek azon költséget, elmaradt hasznot, kiesett időt vagy bármely egyéb kárt, amely Önt a jármű márkaszervizbe szállítása során vagy a tekintetben éri, hogy a szervizelés, illetve az elhasználódás végett szükségessé vált javítások és cserék ideje alatt Ön nem képes a járművet használni.

 

A Volvo Cars jelen Feltételek alapján fennálló felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja. A fenti rendelkezés nem érinti a vonatkozó jogszabályok alapján az Önt megillető kártérítési és egyéb jogosultságokat.

 

6. Irányadó jog és jogviták

A Szervizszolgáltatások értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban felmerülő vitákat a felek békés úton rendezik. A Szervizszolgáltatásokra a magyar jog az irányadó, valamint az esetleges jogviták elbírálására pedig a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. A fogyasztók esetleges panaszaikkal jogosultak az illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz (a fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei: https://jarasinfo.gov.hu/), valamint békéltető testülethez (békéltető testületek elérhetőségei: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek) fordulni.