Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

Frissítve 9/22/2020

Adatvédelmi szabályzat

17w38 - Support site - Legal icon

Alkalmazási kör és cél

Ez a szabályzat az ügyfelek Személyes adatainak kezelésére vonatkozik a Volvo Car Group összes vállalatánál (mostantól "Volvo Cars" vagy "mi", "nekünk" illetve "miénk"). A szabályzat célja, hogy jelenlegi, korábbi és potenciális ügyfeleinknek („ügyfelek” vagy „Ön”) általános tájékoztatást nyújtson az alábbiakról:

 • Azok a körülmények, amelyek között a Személyes adatait gyűjtjük és kezeljük
 • Az általunk gyűjtött személyes adatok típusai
 • A személyes adatok gyűjtésének okai
 • A személyes adatok kezelésének módja
 • A személyes adatok kezelésére vonatkozó felelősség megoszlása a különböző jogi entitások között a Volvo Cars vállalatnál és
 • Kapcsolati adataink, hogy tájékoztatást kaphasson az igényéről és a Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól.

A jelen Ügyfél-adatvédelmi szabályzat nem írja le a személyes adatok kezelésének független helyi képviselők által történő kezelését. A személyes adatok ilyen entitások által történő kezelésével kapcsolatos információkkal kapcsolatban a kérdéses vállalatra hivatkozunk. A kapcsolati adatok megtalálhatók az alábbiakban: Jogi kapcsolatok.

A szabályzatot folyamatosan frissítjük, hogy megfeleljen a Volvo Cars csoportban, a személyes adatokra vonatkozóan tett intézkedéseknek.

Adatkezelő

A Volvo Car Corporation (az 556074-3089 cégjegyzékszámon bejegyzett svéd jogi személy) a személyes adatainak az új és jelenlegi autómodellek kutatása és fejlesztése valamint az ügyfelek számára bizonyos globális szolgáltatások nyújtása során történő kezelését végző adatkezelő. Továbbá, a Volvo Car Corporation a személyes adatok adatkezelője az autók minőségellenőrzésével és minden potenciális visszahívásával valamint a szabályozási követelmények biztosításával kapcsolatos tevékenységek során.

A Volvo Cars vállalaton belüli egyes országos értékesítési vállalatok felelősek általában a marketingért, az értékesítésért és az ügyfélkapcsolatokért, valamint az adott piacon nyújtott piacspecifikus szolgáltatásokért. A személyes adatok ilyen célú kezelése során az országos értékesítő vállalat az adatkezelő. Az országos értékesítési vállalat nélküli piacokon az importőr ugyanolyan felelősséget visel, mint más piacokon az országos értékesítési vállalatok. Így ilyen esetekben az importőr az adatkezelő. A Volvo Cars szerződésben kéri kereskedőit és javítóit az adatvédelemmel kapcsolatos szabályok betartására. Ne feledje, hogy a Volvo Cars és annak hivatalos márkakereskedői és szervizei különálló jogi személyek, így a Volvo Cars általánosságban nem felelős azért, ha az ilyen márkakereskedők és szervizek nem tartják be a vonatkozó törvényeket. Ha kérdései vannak azzal kapcsolatban, hogy az Ön márkakereskedése vagy szervize hogyan használja az Ön személyes adatait, akkor lépjen kapcsolatba közvetlenül a márkakereskedéssel vagy szervizzel.

A kapcsolati adatok megtalálhatók az alábbiakban: Jogi kapcsolatok.

Az adatkezelés alapelvei

Személyes adatainak kezelése a termékek és szolgáltatások Ön számára történő biztosításának fontos része. Értékeljük személyes adatainak megadásakor belénk vetett bizalmát, és az általunk nyújtott szolgáltatások fontos részének tekintjük az Ön adatainak védelmét. Az ügyfeleknek nyújtott érték fokozása és a magasabb szintű, biztonságosabb vezetési élmény nyújtása mellett a személyes adatok védelme érdekében ragaszkodunk az alábbi öt általános alapelvhez.

A választás szabadsága

Személyes adatai Önhöz tartoznak. Arra törekszünk, hogy ne bocsátkozzunk feltételezésekbe adatvédelmi igényeivel kapcsolatban, és igyekszünk úgy kialakítani szolgáltatásainkat, hogy tetszése szerint oszthassa meg velünk személyes adatait.

Érdekegyensúly

Amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése szükséges bizonyos törvényes érdekek érvényesítéséhez, és ezek az érdekek előbbre valók az Ön adatainak védelménél, akkor bizonyos Személyes adatait kifejezett beleegyezése nélkül is kezelhetjük, ha a törvények erre lehetőséget adnak. Bizonyos egyéb helyzetekben akkor is kezelhetjük a beleegyezése nélkül a Személyes adatait, ha a vonatkozó törvények így rendelkeznek. További tájékoztatást az alábbi „Hozzájárulás” részben talál.

Arányosság

A Volvo Cars csak akkor kezeli ügyfelei Személyes adatait, ha az adekvát, vonatkozó és szükséges arra a célra, amelyre azokat begyűjtöttük. Arra törekszünk, hogy személyes adatait névtelenül kezeljük, ha az adott funkció vagy szolgáltatás névtelen adatokkal is biztosítható. Ha a névtelen és nem személyes adatokat az Ön személyes adataival kapcsoljuk össze, akkor azokat személyes adatokként kezeljük, amíg összekapcsolva maradnak.

Átláthatóság és biztonság

A Volvo Cars hisz abban, hogy átláthatónak kell lennie annak, hogy milyen személyes adatokat és milyen céllal kezelünk. Számunkra az Ön Személyes adatainak védelme azért is lényeges, mert a Volvo Cars számára alapvető érték az Önnek fontos dolgok védelme. Kérésre a Volvo Cars további tájékoztatást ad ügyfeleinek személyes adataik kezelésével és védelmével kapcsolatban.

A jogszabályok betartása

A Volvo Cars alapelve, hogy minden egyes országban, ahol a vállalat működik, megfeleljen a személyes adatok védelemére és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak, rendelkezéseknek és szabályozásoknak. Szükség esetén úgy módosítjuk a személyes adatok jelen szabályzatban foglalt kezelési irányelveit, hogy biztosítsuk a jogszabályok betartását.

A Volvo Cars az alábbiakra használja az Önről és a járműről gyűjtött személyes adatokat:

 • Termékek és szolgáltatások biztosítására – beleértve annak ellenőrzését, hogy Ön jogosult-e bizonyos vásárlási ajánlatok és szolgáltatások igénybevételére –, továbbá arra, hogy jobb ajánlatokat és élményeket kínálhasson Önnek;
 • Arra, hogy tájékoztassa Önt a Volvo Cars termékei és szolgáltatásai frissítéseiről és módosításairól, beleértve egyebek között a felhasználási feltételek és szabályok változásait;
 • Arra, hogy új termékekről, szolgáltatásokról és eseményekről tájékoztassa Önt;
 • Járműtámogatás és szolgáltatások nyújtására (szavatossági szolgáltatások, visszahívási tájékoztatás stb.);
 • Termékfejlesztési célokra, például a jármű teljesítményének, minőségének és biztonságának javítására;
 • Az ügyfelek számára nyújtott ajánlatok és a kommunikáció értékelésére és javítására;
 • A jogi követelmények vagy a törvényes hatósági adatigénylések teljesítésére;
 • Arra, hogy tájékoztassa Önt a Volvo Cars termékeiről és szolgáltatásairól, és azonosítsa azokat, amelyek érdekelhetik Önt;
 • Piackutatás végzésére;
 • Elemzési célokra és ügyfélprofilok kialakítására (online és közösségi), amelyeket a vállalat és kiválasztott alvállalkozói végeznek.

Hasznos definíciók

A Volvo Cars az alábbi meghatározásokat használja a jelen szabályzatban:

 • Az „adatkezelő” olyan természetes vagy jogi személyt, hatóságot, ügynökséget vagy más testületet jelent, amely önállóan vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és módját;
 • Az „adatfeldolgozó” olyan természetes vagy jogi személyt, hatóságot, ügynökséget vagy bármely más testületet jelent, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat;
 • A „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ; az azonosítható természetes személy olyan természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, például név, azonosítószám, helyadat, online azonosító vagy a személyre vonatkozó egy vagy több olyan tényező alapján, amely a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi azonosságára vonatkozik.
 • A „kezelés” a személyes adatokkal automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, úgymint gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, szerkesztés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, áttekintés, felhasználás, felfedés továbbítás útján, terjesztéssel vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés vagy megsemmisítés; és
 • Az „érzékeny kategóriákba sorolható adatok” faji vagy etnikai származást, politikai nézetet, vallási vagy filozófiai meggyőződést vagy szakszervezeti tagságot, az egészségre vonatkozó információkat feltáró, illetve szexuális életére vagy szexuális irányultságra vonatkozó, a természetes személyek azonosítására szolgáló személyes adatok, illetve olyan genetikai vagy biometrikus adatok, amelyek feldolgozásának célja a természetes személy egyedi azonosítása.

Adatgyűjtés

Ön adatokat szolgáltathat nekünk magáról vagy a járművéről, amikor a Volvo Cars szolgáltatásait használja az autóban vagy azon kívül, illetve a Volvo Cars vállalattal folytatott kommunikáció során, például weboldalainkon keresztül vagy ügyfélközpontjainkban. (Ezzel kapcsolatban ne feledje, hogy a telefonhívásokat minőségbiztosítási okokból, az Ön beleegyezésével rögzíthetjük.) Ilyen típusú adatokat hivatalos márkakereskedőktől, javítóktól és egyéb harmadik felektől is beszerezhetünk. Az ilyen adatok lehetnek:

 • Kapcsolattartási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím stb.);
 • Demográfiai adatok (életkor, családi állapot, háztartás összetétele stb.);
 • Járműadatok (alvázszám (VIN), modell, vásárlás dátuma, szervizelőzmények stb.);
 • Az Ön tevékenységei által generált helyadatok (navigációs segítség, keresések, helymegosztás stb.);
 • A vásárlásához, valamint a termékek és szolgáltatások használatához kapcsolódó adatok (ügyfélbeállítások, vásárlási előzmények, Volvo ID stb.).

Az Ön járműve automatikusan gyűjt a járművel és annak környezetével kapcsolatos, elsődlegesen műszaki természetű, nem pedig az Ön személyéhez közvetlenül kötődő adatokat. Az ilyen adatok („jármű által rögzített adatok”) jellemzően a jármű alvázszámához (VIN) kapcsolódnak, ezért Önnel kapcsolatba hozhatók. A jármű által rögzített adatok többek között az alábbiak lehetnek:

 • Biztonsági adatok (működésbe léptek-e a légzsákok vagy az övfeszítők, zárva vagy nyitva vannak-e az ajtók és ablakok stb.);
 • A rendszer működési állapota (motor, fojtószelep, kormány, fékek stb.);
 • Vezetési adatok (jármű sebessége, fék- és gázpedál használata, kormánykerék mozgása stb.);
 • Helyadatok (jármű helyzete baleset esetén stb.);
 • Környezeti adatok (hőmérséklet a járművön kívül, képek stb.).

A kezelési útmutatóban is szerepelnek információk a jármű által rögzített bizonyos adatokra vonatkozóan.

Érzékeny személyes adatokat gyűjtünk és kezelése során a vonatkozó törvényeknek megfelelően különös gonddal járunk el, és további intézkedéseket teszünk. A kétségek elkerülése végett megjegyezzük, hogy a vonatkozó törvények egyéb típusú adatok érzékeny személyes adatokként történő kezelését is megkövetelhetik.

Észrevétel

Amennyiben ésszerűen megvalósítható, vagy a vonatkozó törvények megkövetelik, hogy az Ön személyes adatainak gyűjtésével vagy rögzítésével kapcsolatban (i) konkrétan megadjuk a személyes adatok kezelésének célját, (ii) azonosítjuk az adatkezelő személyét, (iii) azonosítunk minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat kiadhatjuk, és (iv) további információkat nyújtunk Önnek, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy meggyőződhessen jogai biztosításáról. A fenti adatokat például jármű vásárlásakor, a jármű infotainment rendszerében, a Volvo Cars által fejlesztett mobilalkalmazásokban, a https://www.volvocars.com weboldalon vagy a Volvo Cars vállalattal kötött egyéb megállapodásban közölhetjük Önnel.

Hozzájárulás

Amennyiben észszerűen megvalósítható, vagy a vonatkozó törvények megkövetelik, személyes adatai gyűjtése vagy kezelése előtt megszerezzük az Ön hozzájárulását. A hozzájárulás kérése egyértelmű, specifikus, és észszerű alapot nyújt ahhoz, hogy Ön döntést hozhasson. Soha nem hagyatkozunk feltételezésekre a beleegyezésével kapcsolatban. Ehelyett, világos és átlátható módon győződünk meg beleegyezéséről. Hozzájárulása önkéntes és bármikor visszavonható, például egy adott szolgáltatás megszüntetésével vagy a Volvo Cars felkeresésével az alábbi „Információk és elérhetőség” részben található címen. Ha nem adja hozzájárulását, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a szolgáltatásokat vagy a szolgáltatások egyes részeit.

Személyes adatok hozzájárulás nélküli gyűjtése és kezelése

A jármű által rögzített adatok gyűjtése és kezelése szükséges lehet (i) a technikusok számára a járművek hibáinak diagnosztizálásához és kijavításához a járművek karbantartása és szervizelése során, (ii) a Volvo Cars termékfejlesztéséhez, például a járművek minőségének és biztonsági funkcióinak fejlesztéséhez, (iii) a Volvo Cars szavatossági vállalásainak kezeléséhez és (iv) a jogi követelmények teljesítéséhez. Amikor ilyen célokból és a Volvo Cars hasonló törvényes érdekeinek érvényesítése érdekében gyűjtünk vagy kezelünk a jármű által rögzített adatokat, akkor általában nem kérjük a hozzájárulását, ha ezt az egyedi eset vagy valamely vonatkozó törvény meg nem követeli.

Harmadik felek alkalmazásai

Hozzáférhet olyan alkalmazásokhoz és a járműhöz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokhoz, amelyeket harmadik felek biztosítanak és amelyek a hely adatok vagy egyéb, a jármű által rögzített adatok továbbítását igénylik a harmadik félhez. A Volvo Cars nem felelős a harmadik felek alkalmazásai vagy szolgáltatásai által gyűjtött személyes adatokért és azt javasolja, hogy gondosan tanulmányozza az ilyen alkalmazások vagy szolgáltatások feltételeit (és a kapcsolódó adatvédelmi irányelveket), mielőtt használná azokat. Ha kérdései merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy bizonyos harmadik felek hogyan kezelik az Ön személyes adatait, akkor lépjen kapcsolata közvetlenül a harmadik féllel.

Nemzetközi átvitelek

A Volvo Cars az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbíthatja a Személyes adatait, ahol eltérő adatvédelmi törvények lehetnek érvényben. Ez olyan országokat foglal magában, amelyekről az EU Bizottság úgy gondolja, hogy nem rendelkeznek a személyes adatok megfelelő szintű védelmével. Ha ez történik, akkor a Volvo Cars meggyőződik arról, hogy az átvitelnek van jogi alapja a vonatkozó adatvédelmi szabályozásoknak megfelelően. A jogi alapokról és arról is tájékoztatjuk, hogy milyen óvintézkedéseket tettünk és hol juthat hozzá ezeket a biztosítékokat tartalmazó információk másolatához.

Adathasználat

A személyes adatain végzett legtöbb adatkezelési műveletet leállíthatja a beállításai módosításával, egy bizonyos szolgáltatás használatának befejezésével, az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása visszavonásával a Volvo Cars vállalat „Információk és elérhetőség” részben szereplő címein vagy egyéb általunk megadott módon. Azonban amennyiben a vonatkozó törvényekből máshogy nem következik, általában nem szüntetheti meg személyes adatainak kezelését:

 • A biztonsággal, minőséggel és termékfejlesztéssel kapcsolatban a jármű által rögzített adatok gyűjtése és további feldolgozása tekintetében;
 • Amennyiben az adatok kezelését fontos észrevételek küldése céljából végezzük, például a felhasználási feltételek és szabályok módosításával kapcsolatban vagy visszahívások esetén, és
 • Amennyiben az adatok kezelését azért végzünk, hogy eleget tehessünk jogi kötelezettségeinknek.

Megőrzés

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg szükséges, hogy teljesíteni tudjuk céljainkat, melyeket a jelen szabályzat ismertet, illetve amelyekről más módon tájékoztattuk Önt. Ez azt jelenti, hogy amikor beleegyezik Személyes adatainak kezelésébe, addig tartjuk meg az adatokat, amíg az ügyfélkapcsolat fennáll (és, ahol alkalmazható, a garanciális időszak lejártáig) vagy vissza nem vonja beleegyezését. Bizonyos személyes adatait hozzájárulása visszavonása után is megőrizhetjük addig, amíg arra jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy törvényes érdekeink védelme érdekében szükség van. Ha nem kaptuk meg a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, akkor az adatokat csak addig őrizzük meg, amíg a törvények ezt lehetővé teszik.

Adatminőség

Személyes adatainak kezelésekor arra törekszünk, hogy azok helyesek és naprakészek legyenek. Próbáljuk törölni vagy javítani a helytelen vagy hiányos adatokat. Az általunk tárolt személyes adatok pontosságának biztosítására vonatkozó jogait az alábbi „Információk és elérhetőség” rész ismerteti részletesebben.

Információk és elérhetőség

Amint a fenti „Észrevétel” részben jeleztük, az adatok gyűjtésekor vagy rögzítésekor konkrét tájékoztatást nyújthatunk Önnek az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Joga van kérni (i) az Önről tárolt személyes adatok másolatát, (ii) hogy javítsuk ki vagy távolítsuk el azon személyes adatait, amelyeket pontatlannak vél és, (iii) hogy töröljük személyes adatait és bizonyos feltételek mellett korlátozzuk személyes adatai kezelését. Ezen felül, joga van tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen valamint megkapni személyes adatait, amelyeket megadott nekünk, strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában valamint jogában áll kérnie adatai átküldését egy másik adatkezelőhöz.

A kérelmeket a jelen dokumentum végén megadott jogi személyhez kell benyújtani. A kérelmeket késedelem nélkül és megfelelő módon kezeljük. Ha a vonatkozó törvények adminisztrációs díjat írnak elő az ilyen kérelmek teljesítésére vonatkozóan, akkor a Volvo Cars ilyen díjat számíthat fel. Ezenfelül lehetséges, hogy Ön áttekintse a Volvo Cars számára Ön által közvetlen megadott és a Volvo Cars által tárolt személyes adatait, és helyesbítheti vagy módosíthatja az Önre vonatkozó adatokat, ha bejelentkezik a Volvo Cars ügyfélportálra vagy a helyi piacon kínált hasonló szolgáltatásba. A jogaival kapcsolatos további tájékoztatásért, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolati adatait a jelen dokumentum végén találja.

Biztonság

A Volvo Cars műszaki és szervezeti intézkedéseket tett az Ön Személyes adatainak védelmére a véletlen vagy törvénytelen megsemmisítéssel, véletlen elvesztéssel vagy módosítással, jogosulatlan kiadással vagy eléréssel és a törvénytelen adatkezelés bármilyen más formájával szemben.

Kiadás harmadik feleknek

A Volvo Cars megoszthatja az Ön személyes adatait:

 • a Volvo Cars egységek között
 • A Volvo Cars hivatalos kereskedőivel és javítóival, termékek és szolgáltatások terjesztésére vonatkozó és egyéb kommunikáció céljára; más üzleti partnerekkel termékek és szolgáltatások terjesztésére vonatkozó és egyéb kommunikáció céljára vagy kutatási és fejlesztési célokkal;
 • A Volvo Cars egységeinek vagy azok eszközeinek értékesítésével vagy átruházásával kapcsolatban;
 • a törvények által megköveteltek szerint, például hatósági kérésre, vitás ügyek vagy egyéb jogi eljárások illetve kérések esetén;
 • amikor jóhiszeműen úgy hisszük, hogy az adatok kiadása jogaink védelme érdekében szükséges, például felhasználási feltételeink potenciális megszegésének kivizsgálása érdekében, illetve csalás vagy egyéb biztonsági problémák észlelése, megelőzése vagy jelentése céljából
 • más üzleti partnerekkel vagy harmadik felekkel, ahol úgy döntött, hogy szolgáltatásokat fogad el tőlük és felhatalmazta őket, hogy adatokat kérjenek a Volvo Cars vállalattól (például Volvo In-car Delivery);
 • termékek és szolgáltatások szolgáltatóival, akik a nevünkben dolgoznak a fenti felhasználásokkal, például vezeték nélküli szolgáltak, a weboldalainkat tároló vagy üzemeltető cégek, kommunikációkat küldő, adatelemzéseket végző, hitelkártyakezelő vagy rendszerszolgáltató cégek a hitelkártya illetve pénzügyi adatok feldolgozásához, tárolásához vagy kezeléséhez; és
 • vészhelyzeti szolgáltatók, például bűnüldöző szervek, országúti segélyszolgálatok és mentőszolgálatok, a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása érdekében (például a Volvo On Call vészhelyzeti támogatáshoz).

A Volvo Cars az Ön személyes adatainak az adatkezelője, ezért általános szabályként csak akkor adja ki az Ön személyes adatait harmadik feleknek, ha ehhez megszerezte az Ön hozzájárulását. Leszámítva azokat az eseteket, amelyekben az Ön hozzájárulását szükségesnek ítéljük, vagy azt törvény írja elő, Személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül is megoszthatjuk, ha a törvények lehetővé teszik, például a következő helyzetekben:

 • amikor a kiadást a törvény követeli meg és
 • amikor a személyes adatok felfedése szükséges ahhoz, hogy a Volvo Cars törvényes érdekeit érvényesítse (például törvényes jogaink védelme érdekében, amint fent jeleztük).

Adatkezelés a nevünkben

Az Ön személyes adataihoz történő hozzáférést a Volvo Cars azon alkalmazottaira és alvállalkozóira korlátozzuk, akiknek szükségük van az adatok használatára, hogy azokat a nevünkben kezelni tudják, és akik szerződésben vállaltak felelősséget az Ön személyes adatainak biztonságáért és bizalmas kezeléséért. Igyekszünk olyan adatkezelési szolgáltatási lehetőséget választani, amely a legjobban védi az Ön személyes adatainak épségét bármely harmadik féllel szemben. Ezen adatkezelési műveletek némelyike az EAA-n kívül kerülhet végrehajtásra, az országos törvények által megkövetelt specifikus jogi alapon.

Marketing

Nem adjuk el és nem cseréljük el az Ön személyes adatait harmadik feleknek/felekkel, hacsak nem kapjuk meg ehhez az Ön hozzájárulását. Nem osztjuk meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel marketingcélokból, hacsak nem kapjuk meg az Ön hozzájárulását azok kiadásához. Ha Ön hozzájárult ehhez, de a továbbiakban nem szeretne reklámanyagokat kapni harmadik felektől, akkor forduljon közvetlenül a harmadik félhez. Információkat nyújthatunk Önnek új termékekkel, szolgáltatásokkal, eseményekkel vagy hasonló marketingtevékenységekkel kapcsolatban. Ha le szeretne iratkozni egy adott hírlevélről vagy hasonló kommunikációról, akkor kövesse az adott kommunikációban található utasításokat. A Volvo Cars ügyfélportálfiókjának vagy a helyi piacon elérhető hasonló szolgáltatásnak a használatával is leiratkozhat a Volvo Cars bizonyos típusú kommunikációiról, és módosíthatja korábbi beállításait.

Weboldal és sütik

Általánosságban anélkül is ellátogathat a Volvo Cars weboldalaira, hogy felfedné személyazonosságát vagy bármilyen információt önmagáról. Azonban ahhoz, hogy bizonyos szolgáltatásokat vagy ajánlatokat tudjunk kínálni Önnek, gyakran rögzítenünk kell bizonyos személyes adatait, mint az Ön neve és e-mail címe. Olyan névtelen adatokat is gyűjthetünk (sütik használatával), hogy milyen módon használta weboldalainkat az ilyen adatrögzítés előtt. Ezek az információk hasznosak lehetnek weboldalaink és marketingtevékenységünk fejlesztéséhez. Az ügyfeleink számára elérhető összes Volvo Cars weboldal tájékoztatást nyújt arról, hogyan használjuk a sütiket. Bizonyos országokban a sütik használatának elfogadására vagy elutasítására vonatkozó online eljárás is rendelkezésre áll. A sütik használatával kapcsolatos további tájékoztatásért, kérjük, tanulmányozza az Ön országában közzétett tájékoztatót a https://www.volvocars.com oldalon (először válassza ki az országot vagy régiót, majd görgessen le a weboldal aljára, és kattintson a Sütik lehetőségre).

Alkalmazások

Amikor letölti valamely alkalmazásunkat vagy annak használatára regisztrál, akkor megadhatja olyan személyes adatait, mint a neve, e-mail címe, telefonszáma és egyéb regisztrálási adatok. Továbbá, amikor alkalmazásainkat használja, automatikusan rögzíthetünk bizonyos adatokat, például a mobil eszközére vonatkozó műszaki adatokat és az alkalmazás használatának módjával kapcsolatos információkat. Az Ön által használt adott alkalmazástól függően és miután hozzájárult az ilyen adatgyűjtéshez, a készülékén tárolt adatokat is gyűjthetünk, beleértve a kapcsolati adatokat, hely adatokat vagy egyéb digitális tartalmat. Az általunk gyűjtött adatok típusával kapcsolatos további részletek a adatvédelmi közleményben és/vagy az egyes alkalmazások egyedi közleményeiben találhatók.

Harmadik felek szolgáltatásai és alkalmazásai

Harmadik felek bizonyos letöltött vagy előre telepített vagy olyan alkalmazásai, amelyekre feliratkozik, különálló adatvédelmi szabályzatokkal rendelkezhetnek, amelyek a mi adatvédelmi szabályzatunktól függetlenül érvényesek. A Volvo Cars nem felelős a harmadik felektől származó alkalmazások vagy szolgáltatások személyes adat használatáért. Azt javasoljuk, hogy gondosan tanulmányozza a harmadik felek szolgáltatásainak vagy alkalmazásainak adatvédelmi szabályzatát, mielőtt feliratkozik, letölti vagy használja azokat. Azt is ajánljuk, hogy a letöltést követően keresse meg a harmadik felek alkalmazásainak adatvédelmi beállításait és kezelőszerveit.

Gyermekek

Szolgáltatásaink nem gyermekek által történő használatra készültek. Nem kérünk vagy gyűjtünk tudatosan személyes adatokat 13 év alatti gyermekekről és nem reklámozzuk számukra termékeinket vagy szolgáltatásainkat. Ha egy gyermek megadta nekünk a személyes adatait, akkor a gyermek szülője vagy gyámja kérheti az adatok törlését a nyilvántartásunkból. Ha úgy véli, hogy bármely adattal rendelkezhetünk 13 év alatti gyermekekről, akkor kérjük, lépjen kapcsolatba velünk. Ha tudomásunkra jut, hogy akaratlanul 13 év alatti vagy a törvények által meghatározott minimális kor alatti gyermekről rögzítettünk személyes adatokat, akkor a lehető leghamarabb lépéseket teszünk az adatok törlése érdekében.

Megfigyelés

A jogi követelmények miatt meg kell figyelnünk hogyan működik a rendszerünk, beleértve az általunk készített járműveket. Ez azt jelenti, hogy adatmintákat gyűjtünk ezekből a járművekből.

Panasz benyújtása felügyeleti szervnek

Ha úgy gondolja, hogy az adatvédelmi törvények és szabályozások megsértésével kezeljük személyes adatait, akkor panasszal élhet a felügyeleti szervnél.

Kapcsolattartási adatok

Az adatvédelemmel kapcsolatos jogainak gyakorlása, például hogy információt kapjon vagy elérje a Volvo Cars által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat, kérjük használja INTERNETES ŰRLAPUNKAT (először válassza ki az országot vagy a régiót, majd nyissa meg,és töltse ki a webes űrlapot), ami biztosítja azt, hogy kérését gyorsan kezelni tudjuk. Kérjük, ne feledje, hogy a Volvo Cars nem rendelkezik információkkal a független helyi képviselők által végzett adatkezelésre vonatkozóan. Személyes adatainak a független helyi képviselők által történő kezelésére vonatkozó információkkal kapcsolatban, ha kezelni szeretné közvetlen marketing beállításait vagy egyéb ezzel kapcsolatos kérdései vannak, lásd a Jogi kapcsolatok alatti kapcsolati adatokat.

Adatvédelmi tisztviselő

A Volvo Cars adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki a csoport számára, aki e-mailben vagy levélben érhető el az alábbi címeken:

E-mail cím: globdpo[at]volvocars[.]com.

Levelezési cím: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sweden.


A cikk vonatkozása


Segített?