תקנון VGS - VOLVO Genuine Service

תכולת השירות

שירות אישי המוענק ע"י מנהל לקוח אישי במרכז השירות המטפל ברכב, הזמין בשעות הפעילות של המרכז. הערות: יתוקשר ללקוח לאחר שיוך למרכז שירות נבחר על ידו.

עדכון תוכנה של מערכות הרכב במסגרת עדכון SERVICE 2.0 של היצרן. הערות: למעט מקרים של הורדת תוכנה הנדרשת בעקבות תקלה שאיננה במסגרת אחריות יצרן.

בכל ביקור במרכז שירות מורשה לטובת תחזוקת הרכב ותיקון תקלה. הערות: במקרים מסוימים תינתן כחלופה שובר שטיפה למימוש על ידי הלקוח באמצעות ספק חיצוני.

חיבור הרכב למערכות היצרן לטובת איתור הודעות תקלה ללא עלות. הערות: בהתאם להנחיות היצרן.

בטלפון: ✱5789 • מתן מענה כללי ואינפורמטיבי. • סיוע בעת תקלה. • הפעלת שירותי דרך וסיוע. • שירות החילוץ והגרירה יינתן באמצעות הפעלת ספק שירותי הדרך כמופיע בפוליסת הביטוח שברשות הלקוח.

הערות: • חלק מהשירותים הנם בתשלום. • לאחר שעות פעילות מוקד מאיר, המענה יינתן על ידי מוקד חיצוני. • שירות החילוץ והגרירה יינתן באמצעות הפעלת ספק שירותי הדרך כמופיע בפוליסת הביטוח שברשות הלקוח.

השאלת גלגל חליפי במקרה של קרע בצמיג ולאחר ששימוש עצמאי בערכת תיקון התקר לא הסתייע. הערות: השירות יינתן באמצעות ספק חיצוני ויופעל על ידי מוקד שירות הלקוחות. תנאי השירות מופיעים בנספח ייעודי לשירות זה.

איסוף/החזרה של הרכב מבית הלקוח והחזרתו בתיאום מראש של 3 ימי עסקים ובלבד שהמרחק בין מקומו של הרכב הינו ברדיוס 25 ק"מ ממרכז השירות. הערות: השירות יינתן ללקוחות יד ראשונה שרכשו את רכבם דרך "מאיר" בלבד למשך תקופת אחריות יצרן בלבד ולחלק מהדגמים – ראה פירוט בתקנון זה.

הענקת רכב חליפי כל עת שרכב הלקוח צפוי לשהות במרכז השירות בעקבות תקלה מעל ליממה. הערות: השירות יינתן ללקוחות יד ראשונה שרכשו את רכבם דרך "מאיר" בלבד למשך תקופת אחריות יצרן בלבד ולחלק מהדגמים – ראה פירוט בתקנון זה.

תנאים וכללי

• שירות באמצעות נציג אישי שיוגדר על ידי מרכז השירות ויתוקשר ללקוחות שבחרו לטפל במרכז השירות. נציג אישי זמין בשעות הפעילות של המרכז. פניות מעבר לשעות פעילות מרכז השירות יהיו באמצעות פנייה למוקד מאיר.

• עדכון תוכנה - עדכון למערכת הכללית של מערכת הרכב לתוכנה העדכנית וכפי שמוגדרת על ידי היצרן במסגרת עדכוני SERVICE 2.0 מעת לעת ובכפוף לחיבור למערכות היצרן (VIDA).

• ניקיון ושטיפה של הרכב – השירות יינתן ללא עלות בעת כניסת הרכב לטיפול במרכזי שירות שברשותם מתקן ייעודי לשטיפת רכבים. מרכז שירות שאין ברשותו מתקן שטיפה יבצע את השירות באמצעות קבלן חיצוני או ימסור שובר שטיפה למימוש על ידי הלקוח.

• Health Check - חיבור הרכב למערכות היצרן (VIDA) לטובת איתור תקלות.

• מוקד 24/7 – מתן מענה טלפוני 24/7 באמצעות התקשרות ל-5789✱. מעבר לשעות פעילות מוקד מאיר או בהתאם לשיקול דעת מאיר, השירות יינתן באמצעות מוקד חיצוני. חלק משירותי הסיוע והחילוץ הנם בכפוף לתשלום כפי שייקבע על ידי מאיר.

• שירותי דרך (חילוץ וגרירה) – לקוחות וולוו שביצעו טיפול שגרה באחד ממרכזי השירות המורשים של וולוו, יהיו זכאים לשירותי דרך למשך 12 חודשים מיום ביצוע טיפול השגרה. השירות יתופעל על ידי פנייה למוקד מאיר באמצעות 5789✱ , יובהר בזאת שהפעלת שירותי החילוץ והגרירה יופעלו באמצעות ספק שירותי הדרך המופיע בפוליסת הביטוח של הלקוח. במידה ואין ברשות הלקוח שירותי דרך בפוליסת הביטוח, שירותי הדרך ינתנו על ידי מאיר ללא עלות ובתנאי שהרכב יגרר לאחד ממרכזי השירות המורשים של וולוו (הפעלת השירות תהיה באמצעות ספק חיצוני כפי שייבחר על ידי מאיר).

• שירותי השאלת גלגל חליפי לדגמים המגיעים עם ערכת תיקון תקר – לדגמים הנמסרים ללא גלגל חליפי בלבד. השירות יינתן כמחווה שירותית ובמסגרת השאלת צמיג חליפי זמני בעת קרע בצמיג בלבד וזאת לאחר שהלקוח עשה שימוש עצמאי בערכת הניפוח שברשותו. ראה נוהל בנושא "שירות השאלת צמיג חליפי". השירות יינתן באמצעות ספק חיצוני ויופעל על ידי מוקד שירות הלקוחות באמצעות פנייה ל-5789✱.

• שירותי שינוע VGS+ – איסוף והחזרה של הרכב למרכז שירות מורשה ללקוחות יד ראשונה שרכשו את רכבם דרך "מאיר" בלבד. יובהר כי השירות יינתן ללא עלות נוספת מצד הלקוח עד 3 שנים מיום מסירת הרכב כחדש, למעט לדגם V40 , ויינתן ללקוחות יד ראשונה בלבד. השירות לא יינתן למוניות ולרכבי ליסינג תפעולי והשכרה. יובהר כי השירות יינתן בכפוף לכך שאיסוף הרכב למרכז השירות והחזרתו מבית הלקוח/משרד אינו עולה על רדיוס של 25 ק"מ ממרכז השירות שבחר הלקוח. שירות זה יינתן בתיאום של 3 ימי עסקים מראש.

• רכב חליפי VGS+ - רכב חלופי מצי ייעודי לשירות וולוו או רכב שכור יוענק בעת צורך בתיקון תקלה (לא כולל נזקי תאונות או גורמים חיצוניים) ובהתאם לצורך ודרישת לקוח בתקופת הזכאות כמפורט להלן ובמקרים שהרכב יידרש לשהייה מעבר ל-1 יממה . אין התחייבות מצד מרכז השירות להעניק רכב זהה לרכב הלקוח ובמקרים מסוימים יוענק רכב באמצעות חברת השכרה (רכב מקטגוריה H כי שמוגדר אצל ספק הרכב השכור – "קשר רנט קאר"). יובהר כי השירות יינתן ללא עלות נוספת מצד הלקוח לתקופה של עד 3 שנים מיום מסירת הרכב כחדש למעט לדגם V40, ויינתן ללקוחות יד ראשונה בלבד ואשר רכשו את רכבם דרך "מאיר" בלבד. השירות לא יינתן למוניות ולרכבי ליסינג תפעולי והשכרה. בתיקון נזקי תאונה בהם הלקוח אינו זכאי לרכב חילופי מטעם חברת הביטוח שלו, תסייע "מאיר" בהשכרת רכב או בהשאלת רכב חילופי עפ"י שיקול דעתה. בעת שימוש בשירות, הלקוח יישא בהוצאות נוספות הכרוכות בו כגון: דלק, אגרות כבישים, קנסות, דו"חות חניה, השתתפות עצמית במקרה של תאונה וכיו"ב. באחריות הלקוח להשיב את הרכב החליפי במצב תקין ובמצב כפי שנמסר לידו, בהתאם למתועד בטופס מסירת הרכב. עם קבלת הודעת מרכז השירות על סיום הטיפול ברכב הלקוח, יחזיר הלקוח את הרכב החלופי מיד ובסמוך וללא דיחוי.

• מאיר רשאית לשנות את ההסדרים לעיל מעת לעת ולפי שיקול דעתה.