Customer lifetime Parts Warranty (CLPW)

 

תכנית

Customer lifetime Parts Warranty (CLPW)
אחריות חלק למשך כל תקופת בעלותך על הרכב

מועד השקה

1.9.2020


עיקרי התוכנית

 1. חלקים מקוריים של וולוו שנרכשו על ידי לקוח והותקנו במרכז שירות מורשה וולוו יהיו זכאים לתוכנית Customer Lifetime Parts Warranty.
 2. היה ולחלק וולוו מקורי שנרכש במרכז שירות מורשה יידרש תיקון או החלפה כתוצאה מפגם בחומר או בייצור, החלק יתוקן או יוחלף ללא תשלום על ידי מרכז שירות מורשה וולוו.
 3. החלקים והעבודה ללא עלות.

תכולת אחריות

 1. האחריות מתחילה בתאריך רכישת החלק והינה תקפה כל עוד לא התבצעה העברת בעלות על הרכב.
 2. יובהר בזאת שהאחריות במסגרת התוכנית שלעיל תבוא לסיומה עם ביצוע העברת בעלות על הרכב (לרבות לבן משפחה מקרבה ראשונה) והחלק יהיה זכאי לאחריות הנהוגה ביחס לחלק מקורי של וולוו שלא הותקן במוסך מורשה וולוו, כאילו הותקן מלכתחילה במוסך שאינו מורשה וולוו.
 3. יש לשמור את חשבונית רכישת החלק המקורי ולהציגה למרכז השירות למקרה ונדרשת החלפה של החלק במסגרת מסלול רכישה זה.

החרגות

אחריות לחלק לכל החיים (CLPW) אינה תקפה במקרים הבאים:

 1. רכישת חלקים בדלפק
 2. חלק שתוקן או הוחלף על ידי מרכז שירות שאינו מורשה וולוו
 3. רכישות חלק מקורי שבוצעו טרם השקת התוכנית בישראל, 1.9.2020

אחריות חלק במסגרת התוכנית שלעיל איננה מכסה:

 1. בלאי רגיל או שחיקה טבעית או קרע של חלק
 2. חלקים מתכלים
 3. מצברים
 4. אביזרים
 5. הורדת תוכנה

האחריות תינתן בהתאם לאישור היצרן וולוו.
מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף כל אחד מהתנאים וההגבלות ללא הודעה ללקוח.


תקנון התוכנית המפורט נמצא בקישור הבא ובכל מקרה של סתירה יחול האמור בתקנון המפורט