כתב אחריות למוצר תעבורה מקורי מתוצרת וולוו מכוניות

 

לקוח/ה נכבד/ה,
מסמך זה מהווה את כתב האחריות למוצר תעבורה מקורי מתוצרת וולוו מכוניות ("מוצר התעבורה") שנרכש מ"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ("מאיר").


תנאי האחריות

למוצר התעבורה שהותקן במרכז שירות מורשה מטעם מאיר תינתן אחריות ללא מגבלת זמן או קילומטרז' כל עוד הרכב בבעלות הלקוח שרכש את המוצר.

ככל שתועבר הבעלות ברכב בו הותקן המוצר, האחריות תסתיים לאחר 24 חודשים או 40,000 ק"מ1 ממועד התקנת המוצר במרכז השירות המורשה, לפי המוקדם.

למוצר התעבורה שנרכש במאיר והותקן במרכז שירות שאינו מורשה מטעמה תינתן אחריות לתקופה של 12 חודשים ממועד רכישת המוצר, כפי התאריך הנקוב בחשבונית הרכישה.

למוצר תעבורה המוגדר בחשבונית כמוצר "מקורי" (להבדיל מ"מקורי וולוו"), לרבות חלקי בלאי, אביזרים שלא נרכשו במועד רכישת הרכב ולמצברים, תינתן אחריות ל-12 חודשים.

אחריות מאיר חלה על פגמים במוצר התעבורה שמקורם בחומר בלבד אשר יתגלו תוך כדי תקופת האחריות. במקרה של גילוי פגם כאמור, מאיר תחליף או תתקן את מוצר התעבורה לפי שיקול דעתה ושיפוטה המקצועי.

בדיקת החלק והחלפתו תבוצע באחד ממרכזי השירות המורשים של מאיר בלבד.


עניינים אשר אינם מכוסים באחריות:

לא יהיה כיסוי במסגרת האחריות במקרה שהנזק למוצר התעבורה נגרם כתוצאה מכל אחד מן המקרים הבאים:

  1. השימוש והטיפול ברכב נעשו שלא בהתאם להוראות המפורטות בספר הרכב שסופק עם הרכב ובהתאם להמלצות השוטפות של יצרן הרכב ומאיר.
  2. הותקן ברכב מוצר תעבורה שאינו עומד בדרישות איכות והתאמה וההתקנה כאמור בוצעה שלא במוסך מורשה על ידי מאיר.
  3. בוצעו שינויים או התקנות ברכב שלא על פי הנחיות היצרן או מאיר.
  4. נעשה שימוש ברכב באופן לא סביר, בתנאים חריגים, במקומות שלא נועדו לתנועת רכבים מהסוג של רכבך או כל שימוש שאינו בגדר השימוש שלשמו נועד הרכב.
  5. כוח עליון (רעידות אדמה, שיטפון, ברק וכיו"ב) או כתוצאה מתאונת דרכים, שריפות, אסונות, חבלות, או כל נזק אחר, שנגרם על ידי אדם, בין בכוונה ובין כתוצאה מרשלנות, וכן נזקים שנגרמו כתוצאה משיתוך ("קורוזיה") וחלודה.
  6. נעשה שימוש בנוזלים (שמנים, דלק, נוזל קירור, נוזל בלמים וכיו"ב) מזוהמים או שאינם עומדים בדרישות איכות והתאמה או הפעלת הרכב ללא כמות מספקת של נוזלים.
  7. הלקוח לא פנה למוסך מורשה על-ידי מאיר מיד עם גילוי תקלה כלשהי ברכב.
  8. הלקוח לא נקט באמצעים נאותים למניעת נזק מצטבר מיד לאחר שנודע לו על התקלה ברכב או לאחר שהיה עליו לדעת על התקלה נוכח הפעלתן של מערכות הביקורת והאזהרה ברכב.
  9. בלאי רגיל או שחיקה של חלק.
  10. בכל מקרה של שינוי נתוני מד האוץ ברכב.

לא יינתן פיצוי עבור נזקים ישירים או עקיפים שלא נגרמו למוצר התעבורה עצמו, לרבות אובדן זמן, טרחה, עגמת נפש, הוצאות, הפסדים, לרבות עקב העדר יכולת לעשות שימוש ברכב והוצאות או תולדה כלשהי ממצבים אלה.

ככל שמוצר התעבורה יתוקן או יוחלף במסגרת תקופת האחריות, האחריות שתינתן ביחס למוצר המתוקן או המוחלף תהיה בהתאם לפרק הזמן שנותר עד תום תקופת האחריות לפי כתב זה או בהתאם לפרק הזמן המינימאלי הנדרש לפי דין, לפי המאוחר.

כתב אחריות זה לא יחול ביחס למוצר תעבורה שיוחלף או יתוקן במסגרת האחריות לרכב. על החלפה כאמור יחולו תנאי האחריות לרכב.

אנו מאחלים לך המשך נסיעה נעימה ובטוחה ברכבך.

בברכה,
"מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ


במהלך שנת האחריות השנייה או לאחר נסיעה של מעל 20,000 ק"מ, המוקדם מביניהם, תכסה האחריות את עלות ההחלפה או התיקון של מוצר התעבורה בלבד ולא תכסה את עלות העבודה בגין החלפתו.