Smartphone Integration

7 תוצאות

עצות לשימוש ב-‪‎Apple®CarPlay®‬

כאן תוכל למצוא עצות שיוכלו לסייע לך בשימוש ב-CarPlay.

שימוש ב-Apple®CarPlay®

כאשר תחבר התקן iOS למכונית שלך, תוכל, בין השאר, להאזין למוזיקה, לנהל שיחות, לשלוח ולקבל הודעות, וגם להשתמש ביישומים נבחרים. ניתן לבצע בקרה קולית של תפקודים אלה באמצעות Siri.

CarPlay®

עודכן 1/21/2020

CarPlay®

CarPlay מאפשר לבקר תפקודים רבים הזמינים בהתקן iOS שלך באמצעות התצוגה המרכזית של המכונית. כאן תוכל לקרוא על CarPlay ומה עליך לדעת לפני תחילת השימוש בתפקוד.

CarPlay

CarPlayApple‫‏‬, CarPlay‫‏‬, iPhone‫‏‬, Siri‫‏‬, iOS ו-iPhone הם שמות מסחריים רשומים של ‪‎Apple Inc.‬ מאפשר לך, בין השאר, להאזין למוזיקה, לנהל שיחות, לשלוח ולקבל הודעות, וגם להשתמש ביישומים נבחרים. ניתן לבצע בקרה קולית של תפקודים אלה באמצעות Siri‫‏‬. CarPlay פועל עם התקני iOS נבחרים.

15w49 - Support site - Apple CarPlay apps view - GBR

תצוגת CarPlay.

יישומים

ניתן למצוא מידע על היישומים הנתמכים ועל התקני iOS התואמים באתר Apple.

שימוש ב-CarPlay

לקבלת הוראות על אופן השימוש ב-CarPlay, ראה שימוש ב-Apple®CarPlay®.

חיבור לאינטרנט בעת השימוש ב-CarPlay

אם התקן iOS שלך מחובר למכונית באמצעות Bluetooth‫‏‬לא ישים בעת חיבור באמצעות Wi-Fi או מודם המכונית (P-SIM), החיבור יופסק בעת השימוש ב-CarPlay. חדש את החיבור לאינטרנט במכונית על-ידי שיתוף האינטרנט דרך נקודה חמה של Wi-Fi מההתקן שלך, עיין בהוראות להלן.

הוראות

בחר את Settings (הגדרות) > Tethering (קשירה) > Activate function (הפעל את התפקוד).

במכונית שלך: בחר את Settings‫‏‬ >‫‏‬ Communication‫‏‬ >‫‏‬ Wi-Fi‫‏‬ >‫‏‬ Activate the function (הפעל את התפקוד). לקבלת מידע נוסף, ראה התחברות לאינטרנט באמצעות הטלפון הנייד (WiFi).

המכונית תחפש את הנקודה החמה של Wi-Fi המשותפת של ההתקן שלך ותתחבר לאינטרנט.

שים לב כי התקן iOS יסגור את הנקודה החמה האישית לאחר שהחיבור עם המכונית יופרע. להפעלה מחדש של הקשירה, פעל לפי שלב 1 לעיל.

הערה

כשמשתמשים באינטרנט, מתבצעת תקשורת נתונים (תנועת נתונים) שעשויה להיות כרוכה בעלויות. פנה למפעיל הרשת לפרטים על העלויות של תנועת הנתונים.

התקנים תואמים

  • CarPlay זמין עבור iPhone 5 והלאה. עדכן את הטלפון במערכת ההפעלה iOS העדכנית ביותר, לקבלת תפקודיות משופרת.
  • CarPlay אינו תואם אל iPad.

הערה

הזמינות והתפקודיות עשויות להשתנות בהתאם לשוק.

דגם מכונית/שנת דגם

XC90 ו-‪‎XC90 Twin Engine‬ משנת דגם 2016 והלאה

S90‫‏‬, V90 ו-‪‎V90 Cross Country‬ משנת דגם 2017 והלאה

XC40‫‏‬, XC60‫‏‬, ‪‎XC60 Twin Engine‬‫‏‬, ‪‎V90 Twin Engine‬ ו-‪‎S90 Twin Engine‬ משנת דגם 2018 והלאה

V60‫‏‬, V60 Twin Engine ו-V60 Cross Country משנת דגם 2019 והלאה

S60 ו-S60 Twin Engine משנת דגם 2020 והלאה

מערך הדגמים עשוי להשתנות בהתאם לשוק.


מאמר זה חל על

דגם מכונית/שנת דגם

XC90 ו-‪‎XC90 Twin Engine‬ משנת דגם 2016 והלאה

S90‫‏‬, V90 ו-‪‎V90 Cross Country‬ משנת דגם 2017 והלאה

XC40‫‏‬, XC60‫‏‬, ‪‎XC60 Twin Engine‬‫‏‬, ‪‎V90 Twin Engine‬ ו-‪‎S90 Twin Engine‬ משנת דגם 2018 והלאה

V60‫‏‬, V60 Twin Engine ו-V60 Cross Country משנת דגם 2019 והלאה

S60 ו-S60 Twin Engine משנת דגם 2020 והלאה

מערך הדגמים עשוי להשתנות בהתאם לשוק.


האם זה עזר?

Smartphone Integration

עם Smartphone Integration ניתן לחבר את טלפון Android או Apple לוולוו שלך.

Android Auto

Android Auto מאפשר לבקר תפקודים רבים הזמינים בטלפון Android שלך באמצעות התצוגה המרכזית של המכונית. כאן תוכל לקרוא על Android Auto ומה עליך לדעת לפני תחילת השימוש בתפקוד.

עצות לשימוש ב-Android Auto

כאן תוכל למצוא עצות שיוכלו לסייע לך בשימוש ב-Android Auto.

שימוש ב-Android Auto

כאשר תחבר טלפון Android למכונית שלך, תוכל, בין השאר, להאזין למוזיקה, לנהל שיחות, לקבל הנחיות ניווט, וגם להשתמש ביישומים מסוימים.