Google מובנה - אפליקציות זמינות

כדי לאתר מידע תמיכה על היישומים והשירותים של Google המובנים במכונית שלך, בקר במרכז העזרה של Google בכתובת:https://support.google.com/googleappsincar.

המידע זמין במספר שפות שניתן לבחור ישירות באתר. לקבלת הרשימה המלאה של יישומים הזמינים בשוק שלך, סרוק את הקוד להלן או לחץ על הקישור הזה: https://play.google.com/web/store/apps/streamchild/explore_all_apps_aae

Px-22w14-Latest Info-GAS QR code-1

שים לב שדף זה זמין רק בשווקים שבהם Google built-in מופעל.

רשימת האפליקציות המוצגת תלויה במיקום גאוגרפי ובהתקן המשתמש. בעת גלישה ב-Google Play מהמכונית, תראה מגוון אפליקציות הזמינות ספציפית עבור המכונית שלך בשוק שלך.

כדי להבטיח את התפקודיות התקינה של יישומי Google, כגון Google Maps, מומלץ שהיישומים האלה יהיו תמיד מעודכנים. ניתן לבדוק את הגרסאות הזמינות ולעדכן את היישומים באמצעות Google Play Store במכונית.

כדי לדעת איזו גרסה של כל יישום יש לך כעת, עיין ב-Settings (הגדרות) בתצוגה המרכזית.

  • במסך הבית, עבור להגדרות על-ידי בחירת הסמל iCup-2037-Settings symbol
  • בחר את "Applications" (יישומים)
  • בחר את "Show all apps" (הצג את כל היישומים)
  • בחר יישום כלשהו וקרא מידע נוסף, כולל גרסת היישום

האם זה עזר?