שאלות נפוצות לגבי טעינה - מכוניות חשמליות

במאמר הבא ניתן לקרוא מידע על השאלות הנפוצות לגבי טעינה.

טען את המכונית דרך תחנת טעינה בבית או דרך תחנת טעינה ציבורית:

התחלת טעינה:

  • כאשר הטעינה מתחילה, נורית LED בשקע כניסת הטעינה מהבהבת בירוק.

סיים את הטעינה:

  • הטעינה חייבת להסתיים לפני ניתוק כבל הטעינה משקע הכניסה של טעינת המכונית. אם הטעינה אינה מופסקת לפני ניתוק כבל הטעינה, הדבר עלול לגרום לנזק לכבל הטעינה או למערכת.

טען את המכונית בטעינה מהירה באמצעות תחנת טעינה בבית או באמצעות תחנת טעינה ציבורית.

התחלת טעינה מהירה:

  • כאשר הטעינה מתחילה, הנורית בשקע כניסת הטעינה מהבהבת בירוק. צג הנהג והתצוגה המרכזית מציגים את זמן הטעינה המשוער הנותר או האם הטעינה אינה פועלת כנדרש.

ביטול נעילת המכונית במהלך טעינה מהירה:

  • טעינה מהירה בדרך כלל לא תופסק אם מבטלים את נעילת המכונית. אם הטעינה המהירה מופסקת, היא לא תחודש באופן אוטומטי מכיוון שתחנת הטעינה מחייבת הרשאה מחדש דרך ממשק המשתמש כדי להמשיך בטעינה. כבל הטעינה לא יינעל באופן אוטומטי למקומו אם מפסיקים את הטעינה המהירה. כדי להפעיל מחדש טעינה מהירה שהופסקה, נתק את כבל הטעינה משקע כניסת הטעינה של המכונית, חבר אותו שוב ופעל בהתאם להנחיות בממשק המשתמש של תחנת הטעינה.

הפסקת טעינה מהירה:

  • אסור בהחלט לנתק את כבל הטעינה מהמכונית כאשר מתבצעת טעינה. סיים תחילה תמיד את הטעינה על-ידי לחיצה על הלחצן לצד שקע כניסת הטעינה או באמצעות הלחצן בתצוגה המרכזית. לאחר מכן, נתק את כבל הטעינה כאשר הנעילה בשקע כניסת הטעינה של המכונית שוחררה באופן אוטומטי.

במקרה של בעיות בשחרור ידית הטעינה:

אם משאירים את כבל הטעינה בשקע כניסת הטעינה למשך זמן מה לאחר סיום הטעינה, כבל הטעינה יינעל שוב באופן אוטומטי. לכן, נסה שוב לסיים את הטעינה. אם ידית הטעינה עדיין אינה משתחררת באופן אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות:

  1. ודא שהמפתח נמצא בטווח ושנעילת המכונית משוחררת.
  2. הפסק את אספקת המתח לתחנת הטעינה באופן בטוח. במהלך טעינה באמצעות תחנת טעינה, צור קשר עם שירות הלקוחות של תחנת הטעינה לסיוע בסיום הטעינה.
  3. נדנד בזהירות את ידית הטעינה.
  4. נעל את המכונית ושחרר את נעילתה.
  5. נעל את המכונית והמתן עד שנורית ה-LED בשקע הטעינה של המכונית תכבה. זה יכול לדרוש עד 7 דקות. אחרי כן, שחרר את נעילת המכונית.

אם הבעיה נמשכת, פנה למרכז שיווק ושירות של וולוו.

אותות נורית LED בשקע כניסת הטעינה:

אותותתיאור
לבן קבועאור מנחה
צהוב קבועהמתנה. כבל הטעינה מוכנס לשקע כניסת הטעינה אבל הטעינה עדיין לא החלה. הנורית הצהובה מאירה, לדוגמה, אם כבל הטעינה שוחרר משקע כניסת הטעינה.
צהוב מהבהבלחצן Release Switch Recharge Module‫‏‬ (RSRM) נלחץ ובדיקת ההרשאה מתבצעת.
ירוק מהבהבמתבצעת טעינה. הבהוב אטי מציין שהסוללה קרובה לטעינה מלאה.
ירוק קבועהטעינה הושלמה. הנורית הירוקה כבית לאחר זמן מה.
אדום קבועזוהתה תקלה במערכת הטעינה ולא ניתן לבצע טעינה.
אדום מהבהבבדיקת ההרשאה נכשלה.
כחול קבועהופעלה טעינה מבוססת-טיימר ביישום Volvo Cars.

האם זה עזר?