Sensus Connected Touch

תפעול Sensus Connected Touch

עודכן 1/21/2020

תפעול Sensus Connected Touch

מאמר זה מתאר כיצד להפעיל את Sensus Connected Touch וכיצד לשנות את מראה לוח המקשים.

ניווט באמצעות הבקרות בגלגל ההגה

כדי לפתוח את הדפדפן, גלול מטה באמצעות הגלגלון בבקרות בגלגל ההגה. גלול מעלה ומטה כדי לנווט בתפריט. אם תרצה לגלול מעלה מעבר לסמל הראשון, תועבר חזרה לתצוגה הראשית. השתמש בלחצן Exit (יציאה) כדי לנווט צעד אחד אחור, ובלחצן Enter כדי לבחור אפשרויות.

ניווט במצב השמעה

כדי לגלול בקטע/פודקאסט, השתמש בחצי קדימה ואחור בבקרות בגלגל ההגה. השתמש בלחצן Exit (יציאה) כדי לצאת מהתצוגה.

ניווט במחשבון

ניתן לגלול לחישובים האחרונים שלך באמצעות הגלגלון. חשב את התוצאה בלחיצה על הגלגלון.

P3/P4 - Support site - Thumb wheel

הבקרות בגלגל ההגה.

שינוי מראה המקלדת

כדי לשנות את מראה המקלדת המוצגת במסך:

עבור אל Settings (הגדרות) ובחר את Keyboard (מקלדת).

בחר את Input languages (שפות קלט) ובחר את המקלדת המבוקשת.

כאשר תהיה בשדה טקסט, תהיה לך אפשרות לשנות את המקלדת הנוכחית (הנבחרת) על-ידי החלקה על מקש הרווח. תוכל להציג תווים מיוחדים על-ידי החזקה של אחד מלחצני המקלדת.

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


מאמר זה חל על

דגם מכונית/שנת דגם

V40 החל וכולל שנת דגם 2013, עד וכולל שנת דגם 2014.

S60 ו-V60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.

XC60 החל וכולל שנת דגם 2011, עד וכולל שנת דגם 2014.שנת דגם 2011 ישימה רק למכוניות שיוצרו לאחר שבוע 46..

V70‫‏‬, XC70 ו-S80 החל וכולל שנת דגם 2012, עד וכולל שנת דגם 2014.

ניתן להתקין את Sensus Connected Touch עבור שנת דגם 2014 והלאה, אך לא במכוניות המצוידות ב-Sensus Connect.

מגוון הדגמים, המערכות והשירותים עשוי להיות שונה, בהתאם לשוק.

עבור דגמי מכוניות החל וכולל שנת דגם 2020, עיין במדריך המקוון של הדגם הנדון.


האם זה עזר?