Privatumas

10 Rezultatai

Informacinis pranešimas – transporto priemonės duomenų analizė

Informacinis pranešimas – paslaugų pirkimas

Kad „Volvo Car Corporation" („Volvo", „mes") galėtų užtikrinti visų su paslaugų pirkimu susijusių funkcijų vykdymą, mums reikia apdoroti tam tikrus duomenis.

Informacinis pranešimas – „Volvo ID“

Kad „Volvo Car Corporation“ galėtų jums užtikrinti visą su „Volvo ID“ susijusį funkcionalumą, mums reikia apdoroti tam tikrus duomenis.

Klientų privatumo politika

Atnaujinimai 11/25/2019

Klientų privatumo politika

17w38 - Support site - Legal icon

Apimtis ir paskirtis

Ši politika taikoma klientų asmens duomenų tvarkymui visose „Volvo Car Group“ („Volvo Cars“, „mūsų“, „mums“ arba „mes“) priklausančiose įmonėse. Šios politikos tikslas – mūsų dabartiniams, buvusiems ir potencialiems klientams (toliau tekste – „klientai“ arba „jūs“) suteikti bendrosios informacijos šiais klausimais:

 • kokiomis aplinkybėmis renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis;
 • kokių tipų asmens duomenis renkame;
 • dėl kokių priežasčių renkami jūsų asmens duomenys;
 • kaip tvarkome jūsų asmens duomenis;
 • kaip paskirstyta asmens duomenų tvarkymo atsakomybė tarp įvairių „Volvo Cars“ juridinių asmenų ir
 • mums skirta kontaktinė informacija, kad galėtumėte gauti informacijos apie savo teises (dėl mūsų vykdomo jūsų Asmens duomenų tvarkymo) ir jomis pasinaudoti.

Ši Klientų privatumo politika neaprašo, kaip asmens duomenis tvarko nepriklausomi vietos atstovai. Dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą tokiose organizacijose mes pateikiame nuorodą į atitinkamą įmonę. Kontaktinę informaciją galima rasti čia: Teisiniai kontaktai.

Ši politika nuolat naujinama, siekiant perteikti priemones, kurių „Volvo Cars“ imasi jūsų asmens duomenų atžvilgiu.

Valdytojas

„Volvo Car Corporation“ (Švedijos juridinis asmuo, kurio įmonės registracijos Nr. 556074-3089) yra duomenų valdytojas jūsų asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu, kai toks tvarkymas atliekamas naujų ir esamų automobilių modelių tyrimų bei plėtros tikslais, o taip pat siekiant klientams teikti tam tikras pasaulines paslaugas. Be to, „Volvo Car Corporation“ yra duomenų valdytojas bet kokių asmens duomenų tvarkymo atžvilgiu, kai toks tvarkymas atliekamas siekiant stebėti automobilių kokybę bei sekti galimus atšaukimus dėl saugos problemų, o taip pat siekiant užtikrinti atitikimą teisiniams reikalavimams.

Kiekviena nacionalinė pardavimo įmonė, priklausanti „Volvo Cars“, bendruoju atveju yra atsakinga už rinkodarą, pardavimą bei ryšius su klientais ir konkrečių paslaugų teikimą savo rinkos ribose. Nacionalinė pardavimo įmonė yra asmens duomenų tvarkymo šiais tikslais duomenų valdytojas. Jei tam tikroje rinkoje nacionalinės pardavimo įmonės nėra, importuotojas paprastai prisiima tokią pačią atsakomybę kaip ir nacionalinė pardavimo įmonė. Taigi, šiais atvejais importuotojas yra duomenų valdytojas. „Volvo Cars“ sutartimis įpareigoja savo įgaliotuosius atstovus ir autoservisus laikytis duomenų apsaugos taisyklių. Atminkite, kad „Volvo“ ir jos įgaliotieji atstovai bei autoservisai yra atskiri juridiniai asmenys ir mes bendruoju atveju neatsakome, jei tokie įgaliotieji atstovai ar autoservisai nesilaiko galiojančių įstatymų. Jei turite klausimų apie tai, kaip jūsų įgaliotasis atstovas arba autoservisas naudoja jūsų asmens duomenis, susisiekite su juo tiesiogiai.

Kontaktinę informaciją galima rasti čia: Teisiniai kontaktai.

Duomenų tvarkymo principai

Jūsų Asmens duomenų tvarkymas – svarbi mūsų produktų ir paslaugų teikimo jums proceso dalis. Mes vertiname jūsų mums parodytą pasitikėjimą pateikiant savo Asmens duomenis ir manome, kad jūsų privatumas yra esminė mūsų teikiamų paslaugų dalis. Siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis, padidinti vertę klientui ir užtikrinti pažangų bei saugesnį vairavimą, vadovaujamės toliau nurodytais penkiais bendraisiais principais.

Pasirinkimo laisvė

Jūsų asmens duomenys priklauso jums. Mes nedarome jokių prielaidų dėl jūsų privatumo pageidavimų ir siekiame savo paslaugas projektuoti taip, kad galėtumėte pasirinkti, ar bendrinti su mumis savo asmens duomenis.

Interesų balansas

Tais atvejais, kai jūsų asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėto intereso, ir kai šis interesas nusveria poreikį saugoti jūsų privatumą, galime tvarkyti tam tikrus asmens duomenis negavę jūsų sutikimo, jeigu taip leidžiama įstatymais. Tam tikrose kitose situacijose taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis be jūsų sutikimo, jei to reikalaujama atitinkamais įstatymais. Papildomos informacijos rasite tolesniame skirsnyje „Sutikimas“.

Proporcingumas

„Volvo Cars“ mūsų klientų asmens duomenis tvarkys tik jei tai adekvatu, aktualu ir būtina siekiant tikslų, kuriems jie buvo surinkti. Jei tam tikrą funkciją atlikti arba paslaugą suteikti galima naudojant anoniminius duomenis, siekiame paversti jūsų asmens duomenis anoniminiais. Jei sujungiame anoniminius arba neasmeninius duomenis su jūsų asmens duomenimis, jie traktuojami kaip asmens duomenys tol, kol lieka sujungti.

Skaidrumas ir saugumas

„Volvo Cars“ tiki, kad būtinas skaidrumas kalbant apie tai, kokius asmens duomenis mes tvarkome ir kokiems tikslams. Be to, mes dedame visas pastangas jūsų asmens duomenims apsaugoti, kadangi siekis apsaugoti tai, kas jums svarbu, yra viena pagrindinių „Volvo Cars“ vertybių. Gavusi prašymą, „Volvo Cars“ suteiks klientams papildomos informacijos apie tai, kaip tvarkome ir saugome jūsų asmens duomenis.

Atitiktis teisės aktams

„Volvo Cars“ siekia laikytis kiekvienoje šalyje, kurioje vykdome veiklą, galiojančių privatumo ir duomenų apsaugos įstatymų, taisyklių bei reglamentų. Prireikus pakoreguosime jūsų asmens duomenų rinkimo procesus, kaip aprašyta šioje politikoje, siekdami užtikrinti atitiktį teisės aktams.

„Volvo Cars“ renkami jūsų asmens duomenys ir transporto priemonės duomenys naudojami siekiant:

 • teikti jums gaminius bei paslaugas ir patvirtinti jūsų teisę vykdyti tam tikrus pirkimus, naudoti atitinkamas paslaugas, taip pat – teikti jums patobulintus pasiūlymus ir formuoti naudojimo patirtį;
 • informuoti jus apie mūsų gaminių arba paslaugų naujinius ar pakeitimus, įskaitant, bet neapsiribojant jais, mūsų sąlygų ir politikos pasikeitimus;
 • informuoti jus apie naujus gaminius, paslaugas ir įvykius;
 • teikti transporto priemonės techninę pagalbą ir paslaugas (garantijos paslaugas, atšaukimo informaciją ir pan.);
 • tobulinti gaminius, pvz. gerinti transporto priemonių charakteristikas, kokybę ir saugą;
 • įvertinti ir tobulinti savo pasiūlymus bei bendravimą su klientais;
 • tenkinti teisinius reikalavimus arba teisėtas valdžios institucijų užklausas;
 • informuoti jus apie mūsų gaminius ir paslaugas bei nustatyti, kurios iš jų galėtų jus sudominti;
 • vykdyti rinkos tyrimus ir
 • vykdyti analizę ir rengti klientų profilius (įskaitant internetinius bei socialinių tinklų) – šias operacijas galima atlikti mes patys arba mūsų parinkti tiekėjai.

Naudingi apibrėžimai

Šioje politikoje „Volvo Cars“ naudoja žemiau pateikiamus apibrėžimus:

 • „Duomenų valdytojas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, viešosios valdžios institucija, įstaiga arba bet kokia kita organizacija, atskirai arba kartu su kitais nustatanti Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 • „Duomenų tvarkytojas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo, viešosios valdžios institucija, įstaiga arba bet kokia kita organizacija, tvarkanti Asmens duomenis duomenų valdytojo vardu.
 • „Asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu arba identifikuojamu fiziniu asmeniu („duomenų subjektu“); identifikuojamas asmuo – tai toks, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti, naudojant identifikatorius, pvz. vardą ir pavardę, ID, buvimo vietos duomenis, internetinį identifikatorių arba vieną ar kelis veiksnius, susijusius su fizine, fiziologine, genetine, psichine, ekonomine, kultūrine ar socialine to fizinio asmens tapatybe.
 • „Tvarkymas“ reiškia bet kokią operaciją arba jų rinkinį, atliekamą su asmens duomenimis arba jų rinkiniais, neatsižvelgiant į tai, ar procesas automatizuotas, ar ne. Pavyzdžiai: rinkimas, įrašymas, tvarkymas, struktūrizavimas, laikymas, pritaikymas arba modifikavimas, iškvietimas, skaitymas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinimas arba kitoks prieigos sutikimas, lygiavimas arba derinimas, ribojimas, trynimas arba naikinimas.
 • „Jautrūs asmens duomenys“ – tai asmens duomenys, atskleidžiantys asmens rasę ar tautybę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profsąjungose, taip pat – genetiniai ir biometriniai duomenys, renkami siekiant unikaliai identifikuoti fizinį asmenį, ir duomenys, susiję su fizinio asmens sveikata, lytiniu gyvenimu arba seksualine orientacija.

Duomenų rinkimas

Naudodamiesi „Volvo Cars“ paslaugomis, būdami ne transporto priemonėje arba bendraudami su „Volvo Cars“ darbuotojais, pvz. naršydami mūsų interneto svetaines arba lankydamiesi klientų centruose (šiame kontekste atminkite, kad telefoniniai pokalbiai, gavus jūsų sutikimą, gali būti įrašomi kokybės užtikrinimo tikslais) galite suteikti mums informacijos apie save arba savo transporto priemonę. Taip pat galime gauti tokių duomenų iš savo įgaliotųjų atstovų ir autoservisų bei kitų trečiųjų šalių. Tokie duomenys gali būti:

 • jūsų kontaktinė informacija (vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir pan.);
 • demografinė informacija (amžius, šeiminė padėtis, šeimos sudėtis ir pan.);
 • informacija apie transporto priemonę (transporto priemonės identifikacinis numeris (VIN), modelis, pirkimo data, priežiūros retrospektyva ir pan.);
 • jūsų veiklų (navigacijos pagalba, paieškos užklausos, buvimo vietos bendrinimas ir pan.) sugeneruoti buvimo vietos duomenys ir
 • su jūsų produktų ir paslaugų pirkimu susiję duomenys (kliento pageidavimai ir nuostatos, pirkimų retrospektyva, „Volvo ID“ ir pan.).

Jūsų transporto priemonė taip pat automatiškai rinks duomenis, susijusius su transporto priemone ir jos aplinka, daugiausiai techninio pobūdžio ir su jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius. Tokie duomenys („transporto priemonės įrašyti duomenys“) paprastai būna siejami su transporto priemonės identifikavimo numeriu (VIN), todėl pagal juos negalima nustatyti jūsų tapatybės. Transporto priemonės įrašyti duomenys:

 • saugos informacija (ar išsiskleidė saugos oro pagalvės, ar suveikė diržų įtempikliai, ar užrakintos (atidarytos) durelės ir langai ir pan.);
 • sistemos funkcijų būsena (variklio, akceleratoriaus pedalo, vairo, stabdžių ir pan.);
 • važiavimo duomenys (transporto priemonės greitis, stabdžių ir akceleratoriaus pedalo naudojimas, judesiai vairu ir pan.);
 • buvimo vietos duomenys (transporto priemonės vieta avarijos atveju ir pan.) ir
 • aplinkos duomenys (lauko temperatūra, vaizdai ir pan.).

Informacijos apie tam tikrus transporto priemonės registruojamus duomenis rasite ir automobilio savininko vadove.

Rinkdami ir tvarkydami slaptus asmens duomenis, esame itin atsargūs ir imamės ypatingų priemonių, kaip to reikalauja įstatymai. Siekiant išvengti abejonių, reikia pabrėžti, kad galiojančiuose įstatymuose gali būti reikalaujama slaptais asmens duomenimis laikyti kitokios rūšies duomenis.

Pareiškimas

Rinkdami arba registruodami jūsų asmens duomenis, kai tai (kiek tai derama praktiškai arba reikalaujama pagal įstatymus), suteiksime jums (i) konkrečios informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, (ii) informacijos apie duomenų valdytojo tapatybę, (iii) informacijos apie trečiąsias šalis, kurioms gali būti atskleidžiami duomenys ir (iv) kitos informacijos, kuri gali būti reikalinga siekiant užtikrinti, kad galėtumėte apsaugoti savo teises. Pirmiau pateikta informacija gali būti pateikta, pvz., perkant transporto priemonę, transporto priemonės informacijos ir pramogų sistemoje, „Volvo Cars“ sukurtose mobiliosiose programėlėse, adresu https://www.volvocars.com arba kitaip, pagal jūsų susitarimą su „Volvo Cars“.

Sutikimas

Prieš rinkdami arba naudodami jūsų asmens duomenis, sieksime gauti jūsų sutikimą (kiek tai praktiška arba jei to reikalaujama pagal įstatymus). Prašymas duoti sutikimą bus aiškus ir konkretus, jums bus suteiktas deramas pagrindas sprendimui priimti. Mes niekad nedarysime prielaidos, kad jūs sutikote. Vietoj to užtikrinsime, kad galėtumėte savo sutikimą išreikšti aiškiai ir skaidriai. Jūsų sutikimas yra duodamas savanoriškai ir jį galite atšaukti bet kuriuo metu, pvz. nutraukdami naudojimąsi konkrečia paslauga arba susisiekdami su „Volvo Cars“ adresu, nurodytu tolesniame skirsnyje „Informacija ir prieiga“. Jei neduosite savo sutikimo, gali nebūti galimybės naudotis paslaugomis ar jų dalimis.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas be sutikimo

Transporto priemonės įrašytus duomenis gali reikėti rinkti ir naudoti siekiant (i) padėti technikams diagnozuoti ir šalinti transporto priemonių triktis vykdant jų bendrosios ir techninės priežiūros procedūras, (ii) tobulinti „Volvo Cars“ gaminius, pvz. gerinti transporto priemonių kokybę ir saugos funkcijas, (iii) vykdyti „Volvo Cars“ garantinius įsipareigojimus ir (iv) patenkinti teisinius reikalavimus. Šiais ir panašiais teisiniais tikslais „Volvo Cars“ renkant arba naudojant su transporto priemone susijusius duomenis, bendruoju atveju mes nesieksime gauti jūsų sutikimą, nebent tai atskirais atvejais būtų būtina arba reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

Trečiųjų šalių programos

Jums gali būti suteikiama prieiga prie su automobiliu susijusių programų ir kitų paslaugų, kurias teikia trečiosios šalys. Tokiu atveju jums gali reikėti persiųsti buvimo vietos duomenis ir kitus transporto priemonės įrašytus duomenis šiai trečiajai šaliai. „Volvo Cars“ neatsako už asmens duomenų rinkimą arba naudojimą trečiųjų šalių teikiamose programose bei paslaugose ir rekomenduoja prieš naudojantis atidžiai perskaityti tokių programų ar paslaugų naudojimui taikomas sąlygas (ir susijusią vientisumo politiką). Jei turite klausimų apie tai, kaip trečiosios šalys naudoja jūsų asmens duomenis, susisiekite su jomis tiesiogiai.

Tarptautiniai persiuntimai

„Volvo Cars“ gali persiųsti jūsų asmens duomenis gavėjams iš Europos Ekonominei Erdvei nepriklausančių valstybių, kuriose gali būti kitokie duomenų apsaugos įstatymai. Šiai grupei priklauso šalys, kuriose, ES Komisijos nuomone, asmens duomenų apsaugos lygis yra nepakankamas. Taip nutikus, „Volvo Cars“ užtikrins, kad būtų teisinis persiuntimo pagrindas, vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymais. Be to, jūs būsite informuoti apie teisinį pagrindą, kokios apsaugos priemonės taikomos ir kaip galima gauti šių apsaugos priemonių kopiją.

Duomenų naudojimas

Daugeliu duomenų tvarkymo atvejų galite nutraukti mūsų vykdomus jūsų asmens duomenų naudojimo procesus, atnaujindami savo pageidavimus, nutraukdami naudojimąsi konkrečia paslauga arba atšaukdami savo duotą duomenų tvarkymo sutikimą, susisiekdami su „Volvo Cars“ adresu, nurodytu tolesniame skirsnyje „Informacija ir prieiga“, arba kitais mūsų nurodytais būdais. Vis dėlto atskirais atvejais negalima atsisakyti jūsų asmens duomenų tvarkymo (nebent įstatymais būtų nustatyta kitaip):

 • kai tai susiję su tam tikrais jūsų transporto priemonės įrašytų duomenų rinkimo ir tolesnio tvarkymo veiksmais saugos, kokybės ir gaminių tobulinimo srityse;
 • kai reikia jums siųsti svarbius pareiškimus, pvz. pasikeitus mūsų sąlygoms ir politikai arba mūsų gaminių atšaukimo atveju;
 • kai vykdome minėtus veiksmus pagal atitinkamus teisinius įsipareigojimus.

Laikymas

Jūsų asmens duomenis saugosime tol, kol to prireiks siekiant šioje politikoje nurodytų arba jums išdėstytų tikslų. Tai reiškia, kad, gavę jūsų sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis, juos saugosime, kol tęsis bendravimas su jumis (kur taikoma – iki garantinio laikotarpio pabaigos) arba kol atsiimsite savo sutikimą. Jei atšauksite savo sutikimą, pasiliksime tam tikrus jūsų asmens duomenis tol, kol to reikės siekiant įvykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus ir apsisaugoti nuo galimų teisinių ginčų. Jei negausime sutikimo tvarkyti, duomenys bus laikomi tik tiek, kiek tai mums leidžiama pagal įstatymus.

Duomenų kokybė

Tvarkydami jūsų asmens duomenis siekiame užtikrinti, kad jie būtų teisingi ir atnaujinti. Stengiamės laiku naikinti arba koreguoti neteisingus arba neišsamius asmens duomenis. Papildomos informacijos apie jūsų teisę užtikrinti pas mus laikomų jūsų asmens duomenų tikslumą rasite tolesniame skirsnyje „Informacija ir prieiga“.

Informacija ir prieiga

Kaip nurodyta pirmesniame skirsnyje „Pareiškimas“, rinkdami arba registruodami jūsų asmens duomenis galime jums suteikti konkrečios informacijos apie tai, kaip juos tvarkome. Jūs turite teisę pareikalauti (i) mūsų laikomų jūsų asmens duomenų kopijos, (ii) kad mes ištaisytume arba pašalintumėme asmens duomenis, kurie jūsų nuomone yra netikslūs ir (iii) panaikinti jūsų asmens duomenis ir tam tikromis aplinkybėmis uždrausti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Be to, jūs turite teisę prieštarauti, kad mes tvarkytumėme jūsų asmens duomenis, o taip pat gauti jūsų mums pateiktus asmens duomenis struktūruotu, plačiai naudojamu ir automatizuotai nuskaitomu formatu, ir perduoti juos kitam valdytojui.

Užklausas reikia siųsti šio dokumento pabaigoje nurodytam juridiniam asmeniui. Jūsų užklausos bus apdorojamos operatyviai ir tinkamai. Jei įstatymais nustatytas jūsų užklausos (-ų) tenkinimo administracinis mokestis, „Volvo Cars“ gali pritaikyti tokį mokestį. Be to, jums gali būti suteikta prieiga peržiūrėti tam tikrus asmens duomenis, kuriuos pateikėte tiesiogiai ir kurie laikomi „Volvo Cars“, ir pakoreguoti arba atnaujinti jūsų informaciją, jums tik reikia prisijungti prie „Volvo Cars“ klientų portalo paskyros arba panašios jūsų vietos rinkoje veikiančios tarnybos. Norėdami gauti daugiau informacijos apie jūsų teises, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos specialistą. Mūsų duomenų apsaugos specialisto kontaktinė informacija nurodyta šio dokumento pabaigoje.

Saugumas

„Volvo Cars“ ėmėsi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio praradimo arba modifikavimo, neleistino atskleidimo arba bet kokių kitų neteisėtų tvarkymo formų.

Atskleidimas trečiosioms šalims

„Volvo Cars“ gali bendrinti jūsų asmens duomenis:

 • su „Volvo Cars“ padaliniais;
 • su „Volvo Cars“ įgaliotaisiais atstovais ir autoservisais, siekiant jums teikti gaminių ir paslaugų pasiūlymus bei kitą informaciją; su kitais verslo partneriais, siekiant jums teikti gaminių ir paslaugų pasiūlymus bei kitą informaciją, taip pat – tyrimų ir tobulinimo tikslais;
 • pardavus arba perdavus „Volvo Cars“ verslą arba turtą;
 • kai to reikalaujama pagal įstatymus, pvz., gavus valstybinės institucijos užklausą, kilus ginčui arba prasidėjus teisiniam procesui ar gavus atitinkamą užklausą;
 • kai mes sąžiningai manome, kad atskleisti būtina siekiant apsaugoti savo teises, pvz., ištirti galimus mūsų sąlygų pažeidimus arba aptikti, užkardyti ar atskleisti sukčiavimą bei kitais su saugumu susijusiais atvejais;
 • su kitais verslo partneriais arba trečiosiomis šalimis, kurių paslaugomis nusprendėte naudotis arba įgaliojote juos užklausti iš „Volvo Cars“ duomenų (pvz., „Volvo In-car Delivery“);
 • su mūsų gaminių arba paslaugų teikėjais, kurie veikia mūsų vardu pirmiau nurodytais naudojimo atvejais, pvz., belaidžio ryšio teikėjai, interneto svetainių prieglobos ar valdymo funkcijas teikiančios įmonės, informacijos perdavimo, duomenų analizės, kredito kortelių tvarkymo arba sistemų, reikalingų siekiant tvarkyti, laikyti arba valdyti kredito kortelių ar finansinę informaciją, valdytojai; ir
 • su skubios pagalbos paslaugų teikėjais, pvz., teisėsaugos institucijomis, techninės pagalbos teikėjais ir greitosios medicinos pagalbos stotimis, kad būtų galima suteikti susijusias paslaugas (pvz., „Volvo On Call“ skubios pagalbos paslaugą).

„Volvo Cars“, vykdydama jūsų asmens duomenų valdytojo teises ir pareigas, bendruoju atveju jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims atskleis tik gavusi jūsų atitinkamą sutikimą. Vis dėlto, jei leidžiama įstatymais, mes galime bendrinti jūsų asmens duomenis ir negavę jūsų sutikimo, nebent manome, kad jūsų sutikimas būtinas atskirais atvejais arba to reikalaujama pagal įstatymus, kaip nurodyta toliau:

 • kai atskleisti reikalaujama pagal įstatymus; ir
 • kai atskleisti būtina siekiant patenkinti teisėtą „Volvo Cars“ interesą (pvz. apsaugoti savo teises, kaip aprašyta pirmiau).

Mūsų vardu vykdomas duomenų tvarkymas

Mes ribojame prieigą prie jūsų asmens duomenų, suteikdami ją tik „Volvo Cars“ darbuotojams ir tiekėjams, kuriems reikia turėti šią informaciją, kad galėtų ją tvarkyti mūsų vardu, ir kurie atskiromis sutartimis yra įpareigoti saugoti jūsų asmens duomenis ir užtikrinti jų slaptumą. Siekiame pasirinkti tokį duomenų tvarkymo paslaugų variantą, kuris geriausiai apsaugotų jūsų asmens duomenų vientisumą nuo bet kokios trečiosios šalies. Tam tikra tvarkymo veikla gali būti vykdoma už EEE ribų, pagal konkrečią nacionaliniais įstatymais nustatytą teisinę bazę.

Rinkodara

Mes neparduosime ir neišmainysime jūsų asmens duomenų su trečiosiomis šalimis, nebent jūs duotumėte sutikimą tai padaryti. Mes nebendrinsime jūsų asmens duomenų su trečiosiomis šalimis jų rinkodaros tikslais, nebent gautumėme jūsų atitinkamą sutikimą. Jei jūs davėte tokį sutikimą, tačiau nebenorite gauti rinkodaros turinio iš trečiosios šalies, susisiekite su ta trečiąja šalimi tiesiogiai. Mes galime teikti jums informaciją apie naujus gaminius, paslaugas, renginius arba panašią rinkodaros veiklą. Jei nebenorite gauti konkrečių el. paštu siunčiamų naujienlaiškių ar panašios korespondencijos, vadovaukitės konkrečioje korespondencijoje pateikiamomis instrukcijomis. Taip pat galite naudotis savo „Volvo Cars“ klientų portalo paskyra arba panašia savo vietos rinkoje teikiama paslauga ir atsisakyti konkrečių tipų „Volvo Cars“ korespondencijos bei pakeisti pirmiau pateiktus pageidavimus.

Interneto svetainės ir slapukai

Bendruoju atveju galite lankytis „Volvo Cars“ interneto svetainėse nepranešdami, kas esate, ir neatskleisdami apie save jokios informacijos. Vis dėlto, kad galėtume jums teikti tam tikras paslaugas arba pasiūlymus, mums dažnai reikės įrašyti tam tikrus asmens duomenų elementus, pvz., jūsų vardą ir el. pašto adresą. Prieš tokį įrašymą mes taip pat galime rinkti (naudodami slapukus) anoniminę informaciją apie tai, kaip naudojotės mūsų interneto svetainėmis. Ši informacija bus mums naudinga siekiant tobulinti savo interneto svetaines arba rinkodaros tikslais. Visose „Volvo Cars“ klientams atvirose interneto svetainėse pateikiama informacija apie tai, kaip naudojame slapukus. Tam tikrose šalyse papildomai numatoma internetinė slapukų priėmimo arba atmetimo procedūra. Papildomos informacijos apie tai, kaip naudojame slapukus, rasite savo valstybės vietos informacijoje apie slapukus adresu https://www.volvocars.com (pirmiausia pasirinkite savo valstybę arba regioną, tada nuslinkite žemyn į tinklalapio apačią ir spustelėkite „Slapukai“).

Programėlės

Kai atsisiunčiate arba registruojatės naudotis viena iš mūsų programėlių, galite mums pateikti asmens duomenų, pvz., savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir kitos registracijos informacijos. Be to, kai naudojate mūsų programėles, galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant techninę informaciją, susijusią su jūsų mobiliuoju įrenginiu, ir informaciją apie tai, kaip naudojate programėlę. Atsižvelgiant į konkrečią jūsų naudojamą programėlę, gavę atitinkamą jūsų sutikimą dėl duomenų rinkimo, galime papildomai rinkti jūsų įrenginyje laikomą informaciją, pvz., apie adresatus, buvimo vietą bei kitą skaitmeninį turinį. Papildomos informacijos apie tai, kokios rūšies informaciją renkame, rasite informaciniame pranešime ir (arba) kiekvienos atitinkamos programėlės specialiajame pranešime.

Trečiųjų šalių paslaugos ir programėlės

Kai kurios trečiųjų šalių programėlės, kurias atsisiunčiate, būna įdiegtos iš anksto arba kurioms gauti užsiregistruojate, gali turėti atskiras taikomas naudojimo sąlygas ir privatumo politikas, kurios taikomas nepriklausomai nuo mūsų privatumo politikos. „Volvo Cars“ neatsako už asmens duomenų naudojimą trečiųjų šalių programėlėse arba paslaugose. Rekomenduojame prieš užsisakant, atsisiunčiant ar naudojant atidžiai perskaityti kiekvienos iš trečiųjų šalių paslaugų ar programėlių naudojimo sąlygas bei privatumo politiką. Taip pat rekomenduojame atsisiuntus įvertinti trečiųjų šalių programėlių privatumo pasirinkimus ir valdymo priemones.

Vaikai

Mūsų paslaugos neskirtos vaikams. Mes sąmoningai neprašome ir nerenkame jokių jaunesnių nei 13 metų vaikų asmens duomenų ir nesiūlome jiems mūsų produktų arba paslaugų. Jei vaikas mums anksčiau yra pateikęs Asmens duomenų, to vaiko tėvai arba globėjai gali susisiekti su mumis ir paprašyti, kad informacija būtų panaikinta iš mūsų įrašų. Jei manote, kad galime būti gavę bet kokios informacijos iš jaunesnio nei 13 metų vaiko, prašome su mumis susisiekti. Jei sužinosime, kad netyčia surinkome asmens informacijos iš jaunesnio nei 13 metų (arba analogiško minimalaus amžiaus, nustatyto atitinkamoje jurisdikcijoje) vaiko, imsimės veiksmų kaip įmanoma greičiau panaikinti tokią informaciją.

Stebėjimas

Dėl teisinių reikalavimų turime stebėti, kaip veikia mūsų sistema, įskaitant mūsų pagamintas transporto priemones. Tai reiškia, kad iš šių transporto priemonių renkame imties duomenis.

Skundo pateikimas priežiūros institucijai

Jeigu manote, kad mes tvarkome jūsų asmens duomenis pažeisdami duomenų apsaugos įstatymus ir reglamentus, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Kontaktinė informacija

Norėdami pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis, pvz., gauti informacijos apie tai, kaip „Volvo Cars“ tvarko jūsų asmens duomenis, arba gauti prieigą prie savo asmens duomenų, kuriuos „Volvo Cars“ tvarko, pasinaudokite mūsų INTERNETINE FORMA (pirmiausia pasirinkite savo valstybę arba regioną, tada atverkite ir užpildykite internetinę formą). Taip užtikrinsite, kad jūsų užklausa būtų sutvarkyta. Atkreipkite dėmesį, kad „Volvo Cars“ nelaiko informacijos apie tvarkymą, atliekamą nepriklausomų vietos atstovų. Dėl informacijos apie tai, kaip jūsų asmens duomenis tvarko mūsų nepriklausomi vietos atstovai, jeigu pageidaujate valdyti savo tiesioginės rinkodaros nuostatas arba turite kitokių susijusių užklausų, žr. kontaktinę informaciją Teisiniai kontaktai.

Duomenų apsaugos specialistas

„Volvo Cars“ paskyrė duomenų apsaugos specialistą visai grupei, su kuriuo galima susisiekti el. paštu arba paprastu paštu, kurių adresai nurodyti toliau:

El. pašto adresas: globdpo[at]volvocars[.]com.

Pašto adresas: „Volvo Car Corporation“, Dėmesio: Duomenų apsaugos specialistas, avd 50092, VAK, 405 31 Geteborgas, Švedija.


Šis straipsnis tinka


Ar šitai buvo naudinga?

Informacinis pranešimas – „Connected Safety“

Kad „Volvo Car Corporation“ (toliau „Volvo“, „mes“, „mums“ ar „mūsų“) galėtų jums užtikrinti visą su „Connected Safety“ susijusį funkcionalumą, mums reikia apdoroti tam tikrus duomenis.

Teisiniai kontaktai

Jeigu turite klausimų dėl duomenų apsaugos, privatumo arba kitokių teisinių dalykų, pasinaudokite atitinkama žemiau nurodyta kontaktine informacija.

Teisiniai dokumentai ir duomenų valdymas

Mes, „Volvo Car Group“, norime pasiūlyti paslaugas, kurios padėtų maksimaliai pagerinti jūsų „Volvo“ automobilio naudojimą, kad jis būtų sklandus ir malonus.

Informacinis pranešimas – bendroji duomenų analizė gaminių ir paslaugų tyrimų bei plėtros tikslais

Informacinis pranešimas – Žodiniai pranešimai

Kad „Volvo Car Corporation“ („Volvo“, „mes“) galėtų užtikrinti su paslauga „Kalba į SMS pranešimus“ susijusį funkcionalumą, mums reikia apdoroti tam tikrus duomenis.

Informacinis pranešimas – „Volvo On Call“

Kad „Volvo Car Corporation“ („Volvo“, „mes“) galėtų užtikrinti su paslauga „Volvo On Call“ susijusių funkcijų vykdymą, mums reikia apdoroti tam tikrus duomenis, įskaitant asmens duomenis.