Konfidencialitāte

10 Rezultāti

Informācijas paziņojums — transportlīdzekļa datu analīze

Informācijas paziņojums — pakalpojumu iegāde

Lai Volvo Car Corporation ("Volvo", "mēs") varētu jums nodrošināt visu funkcionalitāti saistībā ar pakalpojumu iegādi, mums ir jāapstrādā noteikti dati.

Informatīvs paziņojums – Volvo ID

Lai Volvo Car Corporation varētu jums nodrošināt visu funkcionalitāti saistībā ar Volvo ID, mums ir jāapstrādā noteikti dati.

Klientu konfidencialitātes politika

Atjaunināts 11/25/2019

Klientu konfidencialitātes politika

17w38 - Support site - Legal icon

Darbības joma un nolūks

Šī politika attiecas uz klientu personas datu apstrādi visos Volvo Car Group uzņēmumos ("Volvo Cars", "mēs" vai "mūsu"). Šīs politikas nolūks ir sniegt mūsu pašreizējiem, bijušajiem un potenciālajiem klientiem (kopā "klienti" vai "jūs") vispārīgu izpratni par tālāk norādītajām tēmām:

 • apstākļi, kuros mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus;
 • vākto personas datu veidi;
 • personas datu vākšanas iemesli;
 • rīcība ar jūsu personas datiem;
 • atbildības sadalījums par personas datu apstrādes darbībām starp dažādām juridiskajām personām koncernā Volvo Cars; un
 • mūsu kontaktinformācija, lai jūs varētu saņemt informāciju par savām tiesībām saistībā ar savu personas datu apstrādi un tās izmantot.

Šajā klienta konfidencialitātes politikā nav aprakstīta personas datu apstrāde, ko veic neatkarīgi vietējie pārstāvji. Informāciju par personas datu apstrādi, ko veic šāds puses, lūdziet attiecīgajam uzņēmumam. Kontaktinformācija ir pieejama sadaļā Juridiskā kontaktinformācija.

Šī politika tiek pastāvīgi atjaunināta, lai atspoguļotu pasākumus, ko Volvo Cars veic attiecībā uz jūsu personas datiem.

Pārzinis

Volvo Car Corporation (Zviedrijas juridiskā persona ar reģistrācijas numuru 556074-3089) ir datu pārzinis saistībā ar jūsu personas datu apstrādi jaunu un pašreizējo automašīnu modeļu izpētei un attīstībai, kā arī noteiktiem globāliem pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti klientiem. Turklāt Volvo Car Corporation ir datu pārzinis personas datu apstrādei saistībā ar automašīnu kvalitātes uzraudzību un iespējamiem drošības atsaukumiem, kā arī reglamentējošo prasību ievērošanai.

Katrs Volvo Cars vietējais pārdošanas uzņēmums parasti ir atbildīgs par mārketingu, pārdošanu un attiecībām ar klientiem, kā arī attiecīgajam tirgum raksturīgiem pakalpojumiem. Vietējais pārdošanas uzņēmums ir datu pārzinis attiecībā uz šādiem mērķiem veiktu personas datu apstrādi. Tirgos, kuros nav vietēja pārdošanas uzņēmuma, importētājam parasti ir tāda pati atbildība kā valsts vietējam pārdošanas uzņēmumam. Tādēļ šajos gadījumos importētājs ir datu pārzinis. Uzņēmums Volvo Cars ar līgumu pieprasa, lai tā izplatītāji un autoservisi ievērotu noteikumus par datu aizsardzību. Ievērojiet, ka uzņēmums Volvo Cars un tā pilnvarotie izplatītāji un autoservisi ir atsevišķas juridiskās personas un ka parasti mēs neesam atbildīgi, ja šādas juridiskās personas neievēro spēkā esošos tiesību aktus. Ja jums ir jautājumi par to, kā jūsu izplatītājs vai autoserviss izmanto jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties tieši ar izplatītāju vai autoservisu.

Kontaktinformācija ir pieejama sadaļā Juridiskā kontaktinformācija.

Datu apstrādes principi

Jūsu personas datu apstrāde ir būtiska to produktu un pakalpojumu daļa, kurus jums sniedzam. Mēs novērtējam uzticību, kuru izrādījāt, sniedzot mums savus personas datus, un uzskatām jūsu konfidencialitāti par mūsu piedāvāto pakalpojumu būtisku daļu. Lai aizsargātu jūsu personas datus un vienlaikus klientiem sniegtu vērtīgākus pakalpojumus, piedāvājot labākas un drošākas braukšanas pieredzi, mēs ievērojam tālāk norādītos piecus vispārīgos principus.

Izvēles brīvība

Jūsu personas dati pieder jums. Mēs cenšamies neveikt nekādus pieņēmumus par jūsu konfidencialitātes vēlmēm, un mūsu mērķis ir veidot mūsu pakalpojumus tā, lai jūs varētu izvēlēties, vai vēlaties ar mums kopīgot savus personas datus.

Interešu līdzsvars

Ja jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama likumīgu interešu sasniegšanai un ja šīs intereses ir nozīmīgākas par vajadzību aizsargāt jūsu konfidencialitāti, mēs varam apstrādāt noteiktus personas datus, nesaņemot jūsu piekrišanu, ja to atļauj tiesību akti. Noteiktās citās situācijās mēs arī varam apstrādāt jūsu personas datus bez jūsu piekrišanas, ja tas nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Plašāku informāciju skatiet tālāk sadaļā "Piekrišana".

Proporcionalitāte

Volvo Cars apstrādā klientu personas datus tikai tad, ja tie ir pietiekami, atbilstoši un nepieciešami attiecībā uz nolūku, kurā dati ir vākti. Mūsu mērķis ir padarīt jūsu personas datus anonīmus, ja funkciju vai pakalpojumu var sasniegt ar anonīmiem datiem. Ja mēs apvienojam anonīmus vai nepersoniskus datus ar jūsu personas datiem, turpmāk mēs ar tiem rīkosimies kā ar personas datiem, kamēr vien tie būs kopā.

Pārskatāmība un drošība

Uzņēmumā Volvo Cars valda pārliecība, ka personas datu apstrādei un tās nolūkiem ir jābūt pārskatāmiem. Mums ir arī svarīgi aizsargāt jūsu personas datus, jo viena no Volvo Cars pamatvērtībām ir aizsargāt to, kas ir svarīgs jums. Pēc pieprasījuma Volvo Cars nodrošinās klientiem plašāku informāciju par jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību.

Juridisko normu ievērošana

Volvo Cars politika ir ievērot spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus, kas reglamentē konfidencialitāti un datu aizsardzību ikvienā valstī, kurā darbojamies. Ja nepieciešams, mēs pielāgojam jūsu personas datu apstrādi, kā aprakstīts šajā politikā, lai nodrošinātu juridisko normu ievērošanu.

Personas dati, kurus Volvo Cars vāc par jums un transportlīdzekli, tiks izmantoti:

 • lai jums sniegtu produktus un pakalpojumus, tostarp pārbaudītu jūsu piemērotību noteiktiem pirkumiem un pakalpojumiem, kā arī piedāvātu papildu piedāvājumus vai pieredzi;
 • lai jūs informētu par mūsu produktu un pakalpojumu atjauninājumiem vai izmaiņām, tostarp, bet ne tikai izmaiņām mūsu noteikumos un nosacījumos un politikās;
 • lai jūs informētu par jauniem produktiem, pakalpojumiem un notikumiem;
 • lai sniegtu atbalstu un pakalpojumus saistībā ar transportlīdzekli (garantijas apkopi, atsaukšanas informāciju utt.);
 • produktu attīstībai, piemēram, lai uzlabotu transportlīdzekļa veiktspēju, kvalitāti un drošību;
 • lai novērtētu un pilnveidotu mūsu piedāvājumus klientiem un saziņu ar klientiem;
 • lai izpildītu juridiskās prasības vai likumīgus iestāžu pieprasījumus;
 • lai jūs informētu par mūsu produktiem un pakalpojumiem un identificētu tos, kas varētu jums interesēt;
 • lai veiktu tirgus izpēti; un
 • lai veiktu analīzes un klientu profilēšanas pasākumus (tostarp tiešsaistē un sociālajos tīklos), kurus īstenojam mēs paši un mūsu izvēlētie piegādātāji.

Noderīgas definīcijas

Volvo Cars šajā politikā izmanto tālāk norādītās definīcijas:

 • "pārzinis" ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;
 • "apstrādātājs" ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus;
 • "personas dati" ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu ("datu subjekts"); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
 • "apstrāde" ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;
 • "sensitīvi personas dati" ir tādi personas dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu apstrāde, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.

Datu vākšana

Iespējams, jūs sniegsiet informāciju par sevi vai savu automašīnu, lietojot Volvo Cars pakalpojumus automašīnā vai ārpus tās, vai cita veida saziņā ar Volvo Cars, piemēram, mūsu vietnēs vai klientu apkalpošanas centros (šajā kontekstā, lūdzu, ņemiet vērā, ka ar jūsu piekrišanu tālruņa zvani var tikt ierakstīti kvalitātes nodrošināšanai). Iespējams, mēs iegūsim šādus datus arī no mūsu pilnvarotajiem izplatītājiem un autoservisiem un citām trešajām pusēm. Šādi dati var ietvert:

 • jūsu kontaktinformāciju (vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi utt.);
 • demogrāfisko informāciju (vecumu, laulības stāvokli, personu skaitu mājsaimniecībā utt.);
 • informāciju par transportlīdzekli (transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN), modeli, iegādes datumu, apkopes vēsturi utt.);
 • atrašanās vietas datus, kurus veido jūsu veiktās darbības (navigācijas palīdzība, meklēšanas vaicājumi, atrašanās vietas kopīgošana utt.); un
 • datus par mūsu produktu un pakalpojumu iegādi un lietošanu (klienta preferences un iestatījumi, pirkumu vēsture, Volvo ID utt.).

Jūsu transportlīdzeklis arī automātiski vāks datus par transportlīdzekli un tā apkārtējo vidi, kuriem ir galvenokārt tehnisks raksturs un kuri nav tieši saistīti ar jums kā ar personu. Šādi dati ("Transportlīdzekļa reģistrēti dati") parasti tiek saistīti ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN) un līdz ar to var nebūt saistāmi ar jums. Transportlīdzekļa reģistrēti dati var ietvert:

 • drošības informāciju (vai ir nostrādājuši drošības gaisa spilveni vai jostu nospriegotāji, vai durvis un logi ir aizvērti vai atvērti utt.);
 • sistēmas funkcionalitātes statusu (par dzinēju, droseli, stūres iekārtu, bremzēm utt.);
 • braukšanas datus (transportlīdzekļa ātrumu, bremžu un akseleratora pedāļa lietojumu, stūres kustības utt.);
 • atrašanās vietas datus (transportlīdzekļa pozīciju avārijas gadījumā utt.); un
 • apkārtējās vides datus (temperatūru ārpus transportlīdzekļa, attēlus utt.).

Informācija par noteiktiem transportlīdzekļa reģistrētiem datiem ir ietverta arī īpašnieka rokasgrāmatā.

Mēs rīkojamies sevišķi piesardzīgi un ievērojam papildu pasākumus, ja un kad mēs vācam un apstrādājam sensitīvus personas datus, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Lai novērstu šaubas, tiek atzīmēts, ka spēkā esošajos tiesību aktos var būt noteikts, ka arī ar citu veidu datiem ir līdzīgi jārīkojas kā ar sensitīviem personas datiem.

Paziņojums

Kad tas praktiski ir iespējams vai kad to prasa spēkā esošie tiesību akti, mēs saistībā ar jūsu personas datu vākšanu vai reģistrēšanu jums sniegsim i) konkrētu informāciju par jūsu personas datu apstrādes nolūku, ii) pārziņa identitāti, iii) to trešo pušu identitātes, kurām dati var tikt izpausti, un iv) citu informāciju, kas var būt nepieciešama, lai nodrošinātu, ka jūs varat aizsargāt savas tiesības. Iepriekšminētā informācija, piemēram, var tikt sniegta, kad jūs iegādājaties transportlīdzekli, transportlīdzekļa informācijas un izklaides sistēmā, mobilo ierīču lietojumprogrammās, ko izstrādājis uzņēmums Volvo Cars, vietnē https://www.volvocars.com vai arī līgumā, kuru jūs noslēdzat ar Volvo Cars.

Piekrišana

Kad tas praktiski ir iespējams vai kad to prasa spēkā esošie tiesību akti, mēs saņemsim jūsu piekrišanu pirms jūsu personas datu vākšanas vai lietošanas. Lūgums sniegt piekrišanu būs skaidrs un konkrēts, un tajā būs sniegts pietiekams pamatojums lēmuma pieņemšanai. Mēs nekad neuzskatīsim, ka jūsu piekrišana ir pašsaprotama. Mēs gādāsim, lai jūs varētu sniegt piekrišanu skaidrā un pārskatāmā veidā. Jūsu piekrišana ir brīvprātīga, un jūs varat to jebkurā laikā atsaukt, piemēram, pārtraucot konkrēta pakalpojuma darbību vai sazinoties ar Volvo Cars, izmantojot adresi, kas norādīta tālāk sadaļā "Informācija un piekļuve". Ja nesniegsiet piekrišanu, iespējams, nevarēsiet lietot pakalpojumus vai pakalpojumu daļas.

Personas datu vākšana un apstrāde bez piekrišanas

Transportlīdzekļa reģistrēto datu vākšana un lietošana var būt nepieciešama: i) mehāniķiem, lai varētu diagnosticēt un novērst transportlīdzekļa kļūmes tā tehniskās apkopes gaitā, ii) Volvo Cars produktu attīstībai, piemēram, transportlīdzekļu kvalitātes un drošības funkciju pilnveidošanai, iii) Volvo Cars garantijas pasākumu pārvaldībai un iv) juridisko prasību izpildei. Vācot vai izmantojot Transportlīdzekļa reģistrētos datus šiem nolūkiem un tamlīdzīgām likumīgām interesēm, kuras īsteno Volvo Cars, mēs parasti neprasām jūsu piekrišanu, ja vien netiek uzskatīts, ka konkrētajā gadījumā tas ir nepieciešams, vai ja to neprasa spēkā esošie tiesību akti.

Trešo pušu lietojumprogrammas

Iespējams, jūs piekļūsiet lietojumprogrammām un citiem pakalpojumiem, kas ir saistīti ar automašīnu, bet kurus sniedz trešā puse un kuros, piemēram, var būt nepieciešama atrašanās vietas datu un citu transportlīdzekļa reģistrētu datu pārsūtīšana šādai trešajai pusei. Uzņēmums Volvo Cars nav atbildīgs par personas datu vākšanu vai lietošanu trešo pušu lietojumprogrammās un pakalpojumos un iesaka pirms to lietošanas uzmanīgi izskatīt šādu lietojumprogrammu vai pakalpojumu spēkā esošos noteikumus (un ar tiem saistīto precizitātes politiku). Ja jums ir jautājumi par to, kā kāda konkrēta trešā puse izmanto jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties tieši ar trešo pusi.

Starptautiska pārsūtīšana

Volvo Cars var pārsūtīt jūsu personas datus saņēmējiem valstīs, kas neietilpst Eiropas Ekonomikas Zonā un kurās var būt atšķirīgi datu aizsardzības tiesību akti. Tas attiecas arī uz valstīm, kurās saskaņā ar Eiropas Komisijas viedokli netiek nodrošināts pietiekams personas datu aizsardzības līmenis. Ja tā notiek, Volvo Cars nodrošina, lai pārsūtīšanai būtu juridisks pamatojums saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Jūs tiksiet arī informēts par juridisko pamatojumu, īstenotajiem drošības pasākumiem un to, kur jūs varat saņemt šo drošības pasākumu apraksta eksemplāru.

Datu lietošana

Lielākajai daļai apstrādes darbību jūs varat atteikties no savu personas datu lietošanas, atjauninot savas preferences, pārtraucot kāda konkrēta pakalpojuma darbību, atsaucot savu piekrišanu datu apstrādei vai sazinoties ar Volvo Cars, izmantojot adresi, kas norādīta tālāk sadaļā "Informācija un piekļuve", vai saskaņā ar citiem mūsu norādījumiem. Tomēr, ja vien spēkā esošie tiesību akti nenosaka citādi, jūs parasti nevarat atteikties no savu personas datu apstrādes:

 • saistībā ar noteiktām jūsu transportlīdzekļa reģistrēto datu vākšanas un tālākas apstrādes darbībām attiecībā uz drošību, kvalitāti un produktu uzlabošanu;
 • kuru mēs veicam, lai jums sūtītu svarīgus paziņojumus, piemēram, par izmaiņām mūsu noteikumos un nosacījumos un politikās vai produktu atsaukšanas gadījumā; un
 • kuru mēs veicam, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus.

Saglabāšana

Mēs saglabāsim jūsu personas datus, tikai ciktāl tas ir nepieciešams šajā politikā izklāstīto nolūku izpildei vai to nolūku izpildei, par kuriem jūs esat informēts citā veidā. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad būsiet piekritis savu personas datu apstrādei, mēs saglabāsim jūsu datus, kamēr būs spēkā klienta attiecības (un līdz garantijas perioda beigām, ja tāds ir), vai līdz piekrišanas atsaukšanai. Ja esat atsaucis piekrišanu, mēs tomēr varam saglabāt noteiktus personas datus tādu periodu, kāds ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt savus tiesiskos pienākumus un aizstāvēt savas intereses tiesiskos strīdos. Ja mēs neesam saņēmuši jūsu piekrišanu personas datu apstrādei, dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, cik to atļauj tiesību akti.

Datu kvalitāte

Kad mēs apstrādājam jūsu personas datus, mēs cenšamies nodrošināt, lai tie būtu precīzi un aktuāli. Mēs cenšamies dzēst vai labot personas datus, kas ir neprecīzi vai nepilnīgi. Lai saņemtu plašāku informāciju par jūsu tiesībām nodrošināt mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu precizitāti, lūdzu, skatiet tālāk sadaļu "Informācija un piekļuve".

Informācija un piekļuve

Kā norādīts iepriekš sadaļā "Paziņojums", mēs varam jums sniegt konkrētu informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, vācot un reģistrējot šādus datus. Jums ir tiesības pieprasīt i) to personas datu kopiju, kurus mēs par jums glabājam, ii) lai mēs labotu vai noņemtu personas datus, kas, jūsuprāt, ir neprecīzi, un iii) lai jūsu personas dati tiktu dzēsti un lai mēs noteiktos apstākļos ierobežotu jūsu personas datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības iebilst, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, kā arī saņemt savus personas datus, kurus esat mums sniedzis, strukturētā, plaši lietotā un mašīnlasāmā formātā un pieprasīt to pārsūtīšanu citam pārzinim.

Pieprasījumi ir jāsūta juridiskajai personai, kas norādīta šā dokumenta beigās. Jūsu pieprasījumi tiks izskatīti savlaicīgi un pienācīgi. Ja spēkā esošajos tiesību aktos ir paredzēta administratīva maksa par jūsu pieprasījuma(-u) izpildi, Volvo Cars var pieprasīt šādu maksu. Turklāt, iespējams, varēsiet piekļūt kopsavilkumam par noteiktiem personas datiem, kurus esat sniedzis tieši un kas ir Volvo Cars rīcībā, un labot vai atjaunināt savu informāciju, piesakoties Volvo Cars patērētāju portāla kontā vai tamlīdzīgā pakalpojumā, kas tiek piedāvāts jūsu vietējā tirgū. Lai saņemtu plašāku informāciju par savām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Lūdzu, skatiet mūsu datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju šī dokumenta beigās.

Drošība

Volvo Cars ir veicis tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret netīšu vai pretlikumīgu iznīcināšanu, netīšu zaudēšanu vai grozīšanu, nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi un jebkuriem citiem pretlikumīgiem apstrādes veidiem.

Izpaušana trešajām pusēm

Volvo Cars var kopīgot jūsu personas datus:

 • starp Volvo Cars struktūrvienībām;
 • ar Volvo Cars pilnvarotiem izplatītājiem un autoservisiem, lai jums izplatītu produktu un pakalpojumu piedāvājumus un citus saziņas materiālus; ar citiem uzņēmējdarbības partneriem, lai jums izplatītu produktu un pakalpojumu piedāvājumus un citus saziņas materiālus, kā arī izpētes un attīstības mērķiem;
 • saskaņā ar kādas Volvo Cars struktūrvienības vai tās aktīvu pārdošanu vai nodošanu;
 • saskaņā ar tiesību aktiem, piemēram, saistībā ar valdības pieprasījumu, strīdu vai citu tiesisku procesu vai pieprasījumu;
 • kad mēs labticīgi uzskatām, ka izpaušana ir nepieciešama, lai aizsargātu mūsu tiesības, piemēram, lai izmeklētu potenciālus mūsu noteikumu un nosacījumu pārkāpumus vai noteiktu, novērstu vai atklātu krāpšanu vai citas drošības problēmas;
 • ar citiem uzņēmējdarbības partneriem vai trešajām pusēm, no kurām esat izvēlējies saņemt pakalpojumu un kuras esat pilnvarojis pieprasīt datus no Volvo Cars (piemēram, pakalpojumā Volvo In-car Delivery);
 • ar mūsu produktu un pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā mūsu vārdā saistībā ar iepriekšminētajiem lietošanas veidiem, piemēram, bezvadu datu pārraides pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem, kas mitina mūsu vietni vai pārvalda tās darbību, sūta saziņas materiālus, veic datu analīzi, kredītkaršu apstrādātājiem vai sistēmu nodrošinātājiem, kad tas nepieciešams, lai apstrādātu, saglabātu vai pārvaldītu kredītkaršu vai finanšu informāciju; un
 • ar ārkārtas pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, varas iestādēm, palīdzības uz ceļa un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu saistītos pakalpojumus (piemēram, Volvo On Call ārkārtas atbalstu).

Vispārīgā gadījumā Volvo Cars struktūrvienība, kas ir jūsu personas datu pārzinis, jūsu personas datus trešajai pusei izpaudīs tikai tad, ja būs saņēmusi jūsu piekrišanu to izpaušanai. Tomēr, ja to atļauj tiesību akti, mēs varam kopīgot jūsu personas datus bez jūsu piekrišanas, ja vien neuzskatām, ka jūsu piekrišana konkrētajā gadījumā ir nepieciešama, vai jūsu piekrišanu neprasa tiesību akti, tālāk norādītajās situācijās:

 • situācijās, kurās atklāšana ir paredzēta tiesību aktos; un
 • situācijās, kurās atklāšana ir nepieciešama, lai aizsargātu likumīgas Volvo Cars intereses (piemēram, lai aizsargātu mūsu juridiskās tiesības, kā aprakstīts iepriekš).

Datu apstrāde mūsu vārdā

Mēs ierobežojam piekļuvi jūsu personas datiem, lai tiem varētu piekļūt tikai Volvo Cars darbinieki un piegādātāji, kuriem šī informācija ir jāizmanto, lai to apstrādātu mūsu vārdā, un kuriem ir līgumisks pienākums ievērot jūsu personas datu drošību un konfidencialitāti. Mūsu mērķis ir izvēlēties tādu apstrādes variantu, kas vislabāk aizsargā jūsu personas datu neaizskaramību attiecībā pret jebkuru trešo pusi. Dažas no šīm apstrādes darbībām var tikt veiktas ārpus EEZ saskaņā ar specifisku juridisku regulējumu, kā to paredz valsts tiesību akti.

Mārketings

Mēs nepārdosim un neiemainīsim jūsu personas datus trešajām pusēm, ja vien nebūsim saņēmuši jūsu piekrišanu. Mēs nekopīgosim jūsu personas datus ar trešajām pusēm mārketinga mērķiem, ja vien nebūsim saņēmuši jūsu piekrišanu šādai datu izpaušanai. Ja jūs esat sniedzis šādu piekrišanu, bet vairs nevēlaties saņemt mārketinga materiālus no trešās puses, lūdzu, sazinieties tieši ar trešo pusi. Iespējams, sniegsim jums informāciju par jauniem produktiem, pakalpojumiem, notikumiem vai tamlīdzīgiem mārketinga pasākumiem. Ja vēlaties anulēt kāda konkrēta e-biļetena vai tamlīdzīga saziņas materiāla abonementu, lūdzu, ievērojiet attiecīgajā saziņas materiālā ietvertos norādījumus. Varat arī izmantot savu Volvo Cars patērētāju portāla kontu vai tamlīdzīgu pakalpojumu, kas tiek piedāvāts jūsu vietējā tirgū, lai atteiktos no konkrētiem saziņas veidiem ar uzņēmumu Volvo Cars un lai mainītu iepriekš iesniegtās preferences.

Tīmekļa vietnes un sīkfaili

Vispārīgā gadījumā jūs varat apmeklēt Volvo Cars tīmekļa vietnes, nesakot mums, kas jūs esat, un neatklājot par sevi nekādu informāciju. Tomēr, lai jums sniegtu noteiktus pakalpojumus vai piedāvājumus, mums bieži vien ir nepieciešams reģistrēt noteiktus personas datus, piemēram, jūsu vārdu un e-pasta adresi. Mēs arī varam (izmantojot sīkfailus) vākt anonīmu informāciju par to, kā jūs esat lietojis mūsu tīmekļa vietnes pirms šādas reģistrēšanas. Šī informācija mums būs noderīga, lai pilnveidotu savas tīmekļa vietnes vai mārketingu. Visās Volvo Cars tīmekļa vietnēs, kas ir pieejamas mūsu klientiem, ir informācija par to, kā mēs lietojam sīkfailus. Dažās valstīs ir arī tiešsaistes procedūra sīkfailu akceptēšanai vai noraidīšanai. Lai saņemtu plašāku informāciju par to, kā mēs lietojam sīkfailus, lūdzu, skatiet vietējo informāciju par sīkfailiem, kas publicēta jūsu valsts sadaļā vietnē https://www.volvocars.com (vispirms izvēlieties savu valsti vai reģionu, pēc tam ritiniet līdz tīmekļa lapas apakšai un noklikšķiniet uz Sīkfaili).

Aplikācijas

Kad lejupielādējat kādu no mūsu lietotnēm vai reģistrējaties tās lietošanai, varat mums sniegt personas datus, piemēram, savu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citu reģistrācijas informāciju. Turklāt, kad jūs lietojat mūsu lietotnes, mēs varam automātiski vākt noteiktu informāciju, tostarp tehnisku informāciju saistībā ar jūsu mobilo ierīci un informāciju par veidu, kādā lietojat lietotni. Atkarībā no konkrētās lietotnes, kuru lietojat, un tikai pēc jūsu piekrišanas šādai datu vākšanai mēs varam arī vākt jūsu ierīcē saglabātu informāciju, tostarp kontaktinformāciju, atrašanās vietas informāciju vai citu digitālu saturu. Plašāka informācija par vāktās informācijas veidiem ir izklāstīta informatīvajā paziņojumā un/vai speciālajā paziņojumā par katru lietotni.

Trešo pušu pakalpojumi un lietotnes

Dažām trešo pušu lietotnēm, kuras jūs lejupielādējat, kas jau ir instalētas vai kurām jūs varat reģistrēties, var būt atsevišķi noteikumi un konfidencialitātes politikas, kas ir spēkā neatkarīgi no mūsu konfidencialitātes politikas. Uzņēmums Volvo Cars nav atbildīgs par personas datu lietošanu trešās puses lietotnēs vai pakalpojumos. Iesakām pirms reģistrēšanās, lejupielādēšanas vai lietošanas rūpīgi izskatīt katra trešās puses pakalpojuma vai lietojumprogrammas lietošanas noteikumus un konfidencialitātes politiku. Iesakām arī pēc lejupielādēšanas meklēt konfidencialitātes izvēles un vadības slēdžus trešo pušu lietotnēs.

Bērni

Mūsu pakalpojumus nav paredzēts lietot bērniem. Mēs apzināti neprasām un nevācam personas datus par bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, kā arī nepiedāvājam tiem savus produktus vai pakalpojumus. Ja kāds bērns ir mums sniedzis personas datus, bērna vecāki vai aizbildnis var ar mums sazināties, lai pieprasītu dzēst šo informāciju no mūsu reģistriem. Ja jūs uzskatāt, ka mums ir informācija par bērnu, kas nav sasniedzis 13 gadu vecumu, lūdzu, sazinieties ar mums. Ja mēs uzzinām, ka esam netīši vākuši personas informāciju par bērnu, kas nav sasniedzis 13 gadu vecumu vai līdzīgu vecumu atkarībā no jurisdikcijas, mēs atbilstoši rīkojamies, lai dzēstu šādu informāciju, tiklīdz tas ir iespējams.

Uzraudzība

Juridisku prasību dēļ mums ir jāuzrauga, kā darbojas mūsu sistēma, tostarp mūsu saražotās automašīnas. Tas nozīmē, ka mēs no šīm automašīnām vācam paraugu datus.

Sūdzības iesniegšana uzraudzības iestādei

Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, pārkāpjot datu aizsardzības likumus un noteikumus, jums ir tiesības iesniegt sūdzību savai uzraudzības iestādei.

Kontaktinformācija

Lai izmantotu savas datu subjekta tiesības, piemēram, iegūtu informāciju par to, kā Volvo Cars apstrādā jūsu personas datus, vai piekļūtu personas datiem, ko Volvo Cars apstrādā saistībā ar jums, lūdzu, izmantojiet mūsu TĪMEKĻA VEIDLAPU (vispirms izvēlieties savu valsti vai reģionu, pēc tam atveriet un aizpildiet tīmekļa veidlapu), kas nodrošinās, ka jūsu pieprasījums tiks apstrādāts. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uzņēmuma Volvo Cars rīcībā nav informācijas par datu apstrādi, ko veic neatkarīgi vietējie pārstāvji. Lai saņemtu informāciju par jūsu personas datu apstrādi, ko veic neatkarīgi mūsu vietējie pārstāvji, ja vēlaties pārvaldīt savus tiešā mārketinga iestatījumus vai ja jums ir citi saistīti pieprasījumi, lūdzu, skatiet kontaktinformāciju sadaļā Juridiskā kontaktinformācija.

Datu aizsardzības speciālists

Volvo Cars ir iecēlis koncerna datu aizsardzības speciālistu, ar kuru var sazināties, sūtot e-pasta ziņojumu vai vēstuli uz tālāk norādīto adresi:

E-pasta adrese: globdpo[at]volvocars[.]com.

Pasta adrese: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Zviedrija.


Šis raksts ir attiecināms uz


Vai palīdzēja?

Informatīvs paziņojums – Connected Safety

Lai Volvo Car Corporation (“Volvo", "mēs", "mums") varētu jums nodrošināt visu funkcionalitāti saistībā ar Connected Safety, mums ir jāapstrādā noteikti dati.

Juridiskā kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi par datu aizsardzību, konfidencialitāti vai citām juridiskām tēmām, lūdzu, izmantojiet attiecīgo tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Juridiskie dokumenti un datu pārvaldība

Mēs, Volvo Car Group, vēlamies jums piedāvāt pakalpojumus, kas jūsu Volvo lietošanas pieredzi padarīs iespējami drošu, ērtu un patīkamu.

Informācijas paziņojums — vispārīga datu analīze produktu un pakalpojumu izpētei un attīstībai

Informatīvs paziņojums – Ziņojumapmaiņa, izmantojot balsi

Lai Volvo Car Corporation ("Volvo", "mēs") varētu jums nodrošināt visu funkcionalitāti saistībā ar runas īsziņu sūtīšanas pakalpojumu, mums ir jāapstrādā noteikti dati.

Informatīvs paziņojums – Volvo On Call

Lai Volvo Car Corporation ("Volvo", "mēs") varētu jums nodrošināt visu funkcionalitāti saistībā ar pakalpojumu Volvo On Call, mums ir jāapstrādā noteikti dati, tostarp personas dati.