Odbori


Odbor za naknade zaposlenih


Upravni odbor Volvo Car AB ("Upravni odbor") je zadužio Odbor za naknade zaposlenih da odredi nadoknade za glavnog izvršnog direktora i članove tima izvršnih rukovodilaca. Dužnosti Odbora za naknade zaposlenih podrazumijevaju pripremanje, predlaganje i/ili donošenje odluka i predstavljanje Upravnom odboru pitanja u vezi sa nadoknadama i načelima na kojima se zasnivaju, učinku i planiranju smjene na mjestu glavnog izvršnog direktora i izvršnih rukovodilaca i sa tim povezanim pitanjima. Mikael Olsson (Predsjednik), Li Shufu, Peter Zhang i Thomas Johnstone su trenutno članovi Odbora za naknade zaposlenih.

Odbor za reviziju

Upravni odbor je zadužio Odbor za reviziju da nadgleda korporativno upravljanje, finansijsko izvještavanje, rizike i usklađenost sa eksternim i internim propisima. Odbor za reviziju je odogovoran za identifikaciju i izvještavanje Upravnom odboru o pitanjima iz nadležnosti Odbora za reviziju. Odbor za reviziju prati integritet sistema finansijskog izvještavanja, internih kontrola, operativnih procedura i okvira upravljanja rizicima Volvo Cars Grupe, preporučuje Upravnom odboru imenovanje, smjenjivanje i naknade za Ovlašćene revizore (uz odobrenje Skupštine akcionara) u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, prati nezavisnost rada Ovlašćenih revizora i ocjenjuje učinkovitost funkcija interne revizije i usklađenosti poslovanja. Lone Fönss Schröder (Predsjednik), Winnie Fok i Li Donghui su trenutno članovi Odbora za reviziju.

Odbor za strateško investiranje u proizvode

Upravni odbor je odlučio da od 1. januara 2016. godine počne sa radom Odbor za strategiju proizvoda i investicije. Novi odbor će nadgledati strategiju proizvoda i sa tim povezane investicije Volvo Cars Grupe. Odbor za strategiju proizvoda i investicije vodi računa o tome da se saznanja o promjenama u društvu, stavovima ljudi o kretanju i automobilima, kao i o promjenama na automobilskom tržištu primjenjuju u strateškim planovima proizvoda i poslovnim planovima, kao i pri izboru tehnologija. Thomas Johnstone (Predsjednik), Carl-Peter Forster, Betsy Atkins i Håkan Samuelsson sačinjavaju Odbor za strategiju proizvoda i investicije.