Ključni finansijski podaci

Kratak pregled osnovnih finansijskih podataka Volvo Car Grupe

Ključni podaci 2015 Korigovano za 2014 (2) 2015/Korigovano za 2014 (2) % promjena 2013 2012
Neto prihod, MSEK 164 043 137 590 19,2% 122 245 124 547
Troškovi istraživanja i rashoda, MSEK -8 803 -7 193 22,4% -5 864 -6 289
Prihod iz poslovanja, EBIT, MSEK 6 620 2 128 211,1% 1 919 66
Neto prihod, MSEK 4 476 508 781,1% 960 -542
EBITDA, MSEK 16 019 9 491 68,8% 9 057 8 082
Operativni i investicioni novčani tokovi korigovani za utržive hartije od vrijednosti, MSEK 7 234 -4 766 251,8% 109 -4 929
EBIT margina, % (1) 4,0 1,5 177,8% 1,6 0,1%
EBITDA margina, % 9,8 6,9 42,0% 7,4 6,5%
Racio sopstvenog kapitala, % 26,2 27,8 -5,8% 28,1 28,5%
Neto dugovanja (Neto gotovina, ako je negativna vrijednost), MSEK -7 721 856 -1002,0% -2 607 -2 240
(1) Volvo Car Grupa je izvršila reklasifikaciju ugovora o zakupu sa dospijećem kraćim od godinu dana iz sredstava pod operativnim lizingom u zalihe. Deprecijacija se usljed reklasifikacije smanjila za MSEK 716 (2014), MSEK 769 (2013).
(2) Uporedivi podaci za 2014. godinu su korigovani. Budući da je osnivanje privrednih subjekata u Kini transakcija između kompanija koje su pod kontrolom istog vlasnika, Volvo Car Grupa je izabrala da primijeni računovodstveno vrednovanje prethodnika, što znači da se uporedni podaci predstavljaju u izvještaju, kao da su osnovani subjekti oduvijek bili pod kontrolom Volvo Car grupe.
Konsolidovani bilansi uspjeha (MSEK) 2015 Korigovano za 2014 (1) 2015/Korigovano za 2014 (1) % promjena 2013 2012
Neto prihod 164 043 137 590 19,2% 122 245 124 547
Troškovi prodaje -128 238 -114 019 12,5% -101 934 -104 600
Bruto prihod 35 805 23 571 51,9% 20 311 19 947
Troškovi istraživanja i rashoda -8 803 -7 193 22,4% -5 864 -6 289
Troškovi prodaje -10 951 -8 708 25,8% -7 919 -8 642
Administrativni troškovi -7 234 -5 943 21,7% -5 129 -5 192
Ostali prihodi iz poslovanja 2 005 1 745 14,9% 1 509 1 032
Ostali rashodi iz poslovanja -4 432 -1 535 188,7% -1 168 -814
Udio prihoda u povezanim licima 230 191 20,4% 179 24
Prihod iz poslovanja 6 620 2 128 211,1% 1 919 66
Finansijski prihodi 238 342 -30,4% 87 120
Finansijski rashodi -1 469 -1 315 11,7% -874 -1 180
Prihodi prije oporezivanja 5 389 1 155 366,6% 1 132 -994
Porez na dobit -913 -647 41,1% -172 452
Neto prihod u obračunskom periodu 4 476 508 781,1% 960 -542
Neto prihod pripisan 3 130 540 479,6% 960 -542
Vlasnicima matične kompanije 1 346 -32 4306,3% 0 -592
Manjinskim ulagačima 4 476 508 781,1% - 50
(1) Uporedivi podaci za 2014. godinu su korigovani. Budući da je osnivanje privrednih subjekata u Kini transakcija između kompanija koje su pod kontrolom istog vlasnika, Volvo Car Grupa je izabrala da primijeni računovodstveno vrednovanje prethodnika, što znači da se uporedni podaci predstavljaju u izvještaju, kao da su osnovani subjekti oduvijek bili pod kontrolom Volvo Car grupe.
Bilansi stanja (MSEK) 2015 Korigovano za 2014 (1) 2015/Korigovano za 2014 (1) % promjena 2013 2012
Volvo Car Grupa
Aktiva
Stalna imovina
Nematerijalna sredstva 22 834 20 649 10,6% 17 271 15 666
Nekretnine, postrojenja i oprema 37 428 36 122 3,6% 25 653 25 654
Sredstva pod operativnim lizingom 2 172 1 942 11,8% 1 890 3 542
Investicije u zajedničkim poslovnim poduhvatima i povezanim licima 701 612 14,5% 1 159 550
Ostale dugoročne hartije od vrijednosti 15 13 15,4% 10 10
Odložena poreska sredstva 3 841 3 107 23,6% 2 165 1 820
Ostala stalna imovina 1 326 11 656 -88,6% 734 734
Ukupno stalna imovina 68 317 74 101 -7,8% 49 225 47 976
Obrtna sredstva
Zalihe 20 306 17 724 14,6% 14 416 11 812
Potraživanja 8 859 7 674 15,4% 5 618 4 735
Tekuća poreska sredstva 307 355 -13,5% 97 87
Ostala obrtna sredstva 5 393 5 332 1,1% 2 781 2 587
Utržive hartije od vrijednosti 3 512 1 047 235,4% 88 -
Gotovina i gotovinski ekvivalenti 25 623 17 002 50,7% 15 372 9 607
Ukupno obrtna sredstva 64 000 49 134 30,3% 38 372 28 828
UKUPNO AKTIVA 132 317 123 235 7,4% 87 597 76 804
KAPITAL I PASIVA
Kapital
Kapital pripisan vlasnicima matične kompanije 32 550 32 804 -0,8% 24 638 21 901
Manjinskim ulagačima 2 085 1 464 42,4% - -
Ukupno kapital 34 635 34 268 1,1% 24 638 21 901
Dugoročne obaveze
Rezervisanja za benefite nakon zaposlenja 4 701 6 186 -24,0% 3 641 5 492
Odložene poreske obaveze 1 768 3 337 -47,0% 1 759 1 556
Ostala dugoročna rezervisanja 5 909 5 857 0,9% 5 463 5 911
Obaveze prema kreditnim institucijama 15 168 17 345 -12,6% 12 033 7 057
Obaveze prema matičnoj kompaniji - 1 143 - - -
Ostale dugoročne obaveze 2 927 1 601 82,8% 1 212 1 057
Ukupno dugoročne obaveze 30 473 35 469 -14,1% 24 108 21 073
Kratkoročne obaveze
Kratkoročna rezervisanja 12 456 10 484 18,8% 8 169 7 182
Obaveze prema kreditnim institucijama 6 246 1 560 300,4% 820 310
Avansne uplate kupaca 534 379 40,9% 317 187
Obaveze prema dobavljačima 26 282 18 563 41,6% 13 632 12 626
Kratkoročne poreske obaveze 446 627 -28,9% 658 365
Obaveze prema matičnoj kompaniji - 1 651 - - -
Ostale kratkoročne obaveze 21 245 20 234 5,0% 15 255 13 160
Ukupno kratkoročne obaveze 67 209 53 498 25,6% 38 851 33 830
UKUPNO KAPITAL I PASIVA 132 317 123 235 7,4% 87 597 76 804
(1) Uporedivi podaci za 2014. godinu su korigovani. Budući da je osnivanje privrednih subjekata u Kini transakcija između kompanija koje su pod kontrolom istog vlasnika, Volvo Car Grupa je izabrala da primijeni računovodstveno vrednovanje prethodnika, što znači da se uporedni podaci predstavljaju u izvještaju, kao da su osnovani subjekti oduvijek bili pod kontrolom Volvo Car grupe.
Konsolidovani izvještaj o novčanim tokovima (MSEK) 2015 Korigovano za 2014 (1) 2015/Korigovano za 2014 (1) % promjena 2013 2012
Operativne aktivnosti
Prihod iz poslovanja 6 620 2 128 211,1% 1 919 66
Deprecijacija i amortizacija stalnih sredstava 9 399 7 363 27,7% 7 138 8 016
Kamata i slične potražne pozicije 141 149 -5,4% 87 120
Kamata i slične dugovne pozicije -1 022 -875 16,8% -433 -423
Ostale finansijske pozicije -176 -40 340,0% -80 -85
Plaćen porez na dobit -1 645 -1 293 27,2% -573 -928
Korekcije za pozicije koje ne utiču na novčane tokove -235 -552 -57,4% -281 -410
13 082 6 880 90,1% 7 777 6 356
Promjene na obrtnom kapitalu
Promjene zaliha -1 742 -2 272 -23,3% -349 1 407
Promjene potraživanja -994 -2 720 -63,5% -883 -928
Promjene obaveza prema dobavljačima 7 658 4 227 81,2% 1 006 -2 838
Promjena pozicija koje se odnose na obavezu otkupa 29 -193 115,0% -47 -1 132
Promjene rezervisanja 1 979 2 507 -21,1% 767 -858
Promjene na ostalim sredstvima/obavezama obrtnog kapitala 2 564 410 525,4% 590 742
Novčani tokovi od promjena na obrtnom kapitalu 9 494 1 959 384,6% 1 084 -3 607
Novčani tokovi iz poslovanja 22 576 8 839 155,4% 8 861 2 749
Investicione aktivnosti
Investicije u akcije i udjele -2 213 275 -904,7% -520 -258
Investicije u nematerijalna sredstva -4 715 -5 234 -9,9% -4 188 -3 061
Investicije u nekretnine, postrojenja i opremu -8 677 -8 646 0,4% -4 714 -4 466
Otuđenje nekretnina, postrojenja i opreme 263 - - 66 93
Novčani tokovi od investicionih aktivnosti -15 342 -13 605 12,8% -8 840 -7 678
Novčani tokovi iz operativnih i investicionih aktivnosti 7 234 -4 766 251,8% 21 -4 929
Aktivnosti finansiranja
Prilivi od kreditnih institucija 5 935 7 270 -18,4% 5 336 8 063
Otplata obaveza prema kreditnim institucijama -6 626 -5 101 29,9% -45 -7 251
Primljeni ulozi akcionara 3 992 1 555 156,7% 293 -
Investicije u utržive hartije od vrijednosti, neto (2) -2 488 -978 154,4% -88 -
Ostalo 632 895 -29,4% 104 14
Novčani tokovi od aktivnosti finansiranja 1 445 3 641 -60,3% -8 840 -7 678
Novčani tokovi u obračunskom periodu 8 679 -1 125 871,5% 21 -4 929
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku godine 17 002 17 533 -3,0% 9 607 14 634
Kursne razlike za gotovinu i gotovinske ekvivalente -58 594 -109,8% -21 -554
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju godine 25 623 17 002 50,7% 15 372 9 607
(1) Uporedivi podaci za 2014. godinu su korigovani. Budući da je osnivanje privrednih subjekata u Kini transakcija između kompanija koje su pod kontrolom istog vlasnika, Volvo Car Grupa je izabrala da primijeni računovodstveno vrednovanje prethodnika, što znači da se uporedni podaci predstavljaju u izvještaju, kao da su osnovani subjekti oduvijek bili pod kontrolom Volvo Car grupe.
(2) Investicije u utržive hartije od vrijednosti, neto, su reklasifikovane iz investicionih u finansijske aktivnosti, zajedno sa uporednim podacima za 2014. godinu. Ove investicije su sastavni dio programa upravljanja gotovinom u okviru grupe, koje su sastavni dio finansijskih aktivnosti grupe. Reklasifikacija nema uticaja na neto gotovinu za tu godinu