Обврзници

Volvo Car Group излегува во пресрет на финансиските потреби со прилив од оперативните активности. Обврзниците, кои даваат можност за флексибилно самофинансирање на големите меѓународни пазари, за Volvo Car Group се привлечен извор на финансирање.

Издавач Volvo Car AB
Жирант Volvo Car Корпорација
Валута ЕУРО
Големина на понуда €500,000,000
Датум на издавање May 18, 2016
Датум на истекување May 18, 2021
Купон 3.250%
ISIN XS1409634612
Цена на акции 100.000
Деноминација €100,000 x €1,000
Издавање Luxembourg / Euro MTF
Датум за плаќање 18 Мај и 18 Ноември, започнува на 18 ноември, 2016
Меморандум за понуди Погледнете ги деталите
Додаток за цените Погледнете ги деталите
Издавач Volvo Car AB
Жирант Volvo Car Корпорација
Валута Шведски Круни
Издаден износ FXD Шведски Круни 500,000,000 FRN Шведски Круни 2,500,000,000
Дата на издавање 7 Декември 2016
Дата на доспевање 7 Март 2022
Купон FXD: 2.500%
FRN: 3M STIBOR +235bps
ISIN FXD: XS1530953881
FRN: XS1530953618
Деноминација Шведска Круна 1,000,00 x 100,000
Издавање Luxembourg / Euro MTF
Меморандум за понуди Погледнете ги деталите
Додаток за цените Погледнете ги деталите