Финансирање

Volvo Car Group користи различни инструменти за да ги исполни финансиските барања.

outstandingLoans
outstandingLoans
31 декември 2015 MSEK 30 јуни 2016 MSEK
Оврзници - 4,692
Обврски на кредитни институции 21,414 17,916
БРУТО ДОЛГ 21,414 22,608
Парични средства и парични еквиваленти 25,623 22,900
Хартии од вредност 3,512 4,330
НЕТО ДОЛГ -7,721 -4,622
Финансирање Валута Номинална вредност 2016 Милиони Шведски Круни
Преостанат банкарски заем Еуро 820 7,617
Преостанат банкарски долг Американски Долар 800 6,765
Преостанат банкарски долг Кинески Јен 1,305 1,661
Преостанат банкарски долг Шведска Круна 1,500 1,500
Други 373
Вкупно финансирање 17,916
Валута Номинален износ во соодветната валута (во милиони) Due
Револвинг кредит Еуро 660 2019