Менаџирање на ризик

Прочитајте повеќе за менаџирање на ризикот во Volvo Cars

Корпоративен менаџмент на ризик
Сите бизнис активности бараат одлуки. Сите одлуки носат можности и ризици. Можностите можат да создадат вредности за нашата компанија и ризиците се ракуваат за да го минимализираат потенцијалниот негативен ефект за бизнисот.

Ризиците се природен елемент на секоја бизнис активност. За да се постигнат краткорочните и долгорочните цели на Volvo Cars, според нашиот бизнис план, корпоративниот менаџмент на ризик е дел од секојдневните активност на Volvo Cars

Амбициозниот план за развој на Volvo Cars, досега необјавен план за обновување на производи во годините што доаѓаат, нашите тековни реструкции на пазарот, експанзијата на нашето производство невидено до сеа, постојано менуван глобален пазар и трансформацијата на целата авто индустрија генераира многу голем број на можности и ризици. Во текот на 2015 година, беа превземана континуирана идентификација на ризици, како и активности за намалување на ризикот, со што целиот процес на менаџирање на ризикот се разви. Целта ни е да развиеме активности со паметно и ефективно користење на нашите ресурси во случај на евентуален ризик, кој не може да се намали, да може да се материјализира. За детална анализа на ризиците, погледнете го Годишниот извешта на Volvo Cars Групацијата.’