Клучни финансиски податоци

Прочитајте го нашиот извештај за есенцијални факти и податоци во Volvo C ar Групацијата

Клучни показатели 2015 Обновено 2014 (2) 2015/Обновено 2014 (2) % промена 2013 2012
Нето приход, MSEK 164 043 137 590 19.2% 122 245 124 547
Трошоци за истражување и развој, MSEK -8 803 -7 193 22.4% -5 864 -6 289
Оперативен приход, EBIT, MSEK 6 620 2 128 211.1% 1 919 66
Нето приход, MSEK 4 476 508 781.1% 960 -542
EBITDA, MSEK 16 019 9 491 68.8% 9 057 8 082
Оперативен и инвестициски готовински тек прилагоден за ликвидни хартии од вредност 7 234 -4 766 251.8% 109 -4 929
EBIT маржа, % (1) 4.0 1.5 177.8% 1.6 0.1%
EBITDA маржа, % 9.8 6.9 42.0% 7.4 6.5%
Equity ratio, % 26.2 27.8 -5.8% 28.1 28.5%
Нето долг (Нето готовина ако е негативно), MSEK -7 721 856 -1002.0% -2 607 -2 240
(1) Volvo Car групацијата има рекласифицирани договори за закуп со рок помал од една година од средства кои се чуваат под оперативен наем на залихи. Амортизацијата има резултирано во пад од MSEK 716 (2014), MSEK 769 (2013).
(2) Споредбените податоци за 2014 година се корегирани. Со вклучувањето на Кинеските субјекти за контролата на трансакции од страна на Volvo Car групацијата одлучено е да се постави предходно сметководство, што значи компаративната информација е презентирана во извештајот како да вклучените лица отсекогаш биле контролирани од страна на Volvo Car групацијата.
Консолидирани извештаи за доход (MSEK) 2015 Обновено 2014 (1) 2015/Обновено 2014 (1) % промена 2013 2012
Нето приходи 164 043 137 590 19.2% 122 245 124 547
Трошоци за продажба -128 238 -114 019 12.5% -101 934 -104 600
Бруто приходи 35 805 23 571 51.9% 20 311 19 947
Трошоци за истражување и развој -8 803 -7 193 22.4% -5 864 -6 289
Трошоци за продажба -10 951 -8 708 25.8% -7 919 -8 642
Административни трошоци -7 234 -5 943 21.7% -5 129 -5 192
Останати оперативни приходи 2 005 1 745 14.9% 1 509 1 032
Останати оперативни трошоци -4 432 -1 535 188.7% -1 168 -814
Дел од приходот од придружени друштва 230 191 20,4% 179 24
Оперативен приход 6 620 2 128 211,1% 1 919 66
Финансиски приход 238 342 -30.4% 87 120
Финансиски трошоци -1 469 -1 315 11.7% -874 -1 180
Приход пред данок 5 389 1 155 366.6% 1 132 -994
Данок на приход -913 -647 41.1% -172 452
Нето приходи 4 476 508 781.1% 960 -542
Препишани нето приходи 3 130 540 479.6% 960 -542
Сопственици на матичната компанија 1 346 -32 4306.3% 0 -592
Неконтролирачки камати 4 476 508 781.1% - 50
(1) Споредбените податоци за 2014 година се корегирани. Со вклучувањето на Кинеските субјекти за контролата на трансакции од страна на Volvo Car групацијата одлучено е да се постави предходно сметководство, што значи компаративната информација е презентирана во извештајот како да вклучените лица отсекогаш биле контролирани од страна на Volvo Car групацијата.
Биланси на состојба (MSEK) 2015 Обновено 2014 (1) 2015/Обновено 2014 (1) % промена 2013 2012
Средства
Несегашни средства
Нематеријални средства 22 834 20 649 10.6% 17 271 15 666
Недвижности, постројки и опрема 37 428 36 122 3.6% 25 653 25 654
Средства кои се чуваат под закуп 2 172 1 942 11.8% 1 890 3 542
Вложувања од заеднички вложувања и соработници 701 612 14.5% 1 159 550
Останати долгорочни хартии од вредност 15 13 15.4% 10 10
Одложени даночни средства 3 841 3 107 23.6% 2 165 1 820
Останат несегашен капитал 1 326 11 656 -88.6% 734 734
Севкупен несегашен капитал 68 317 74 101 -7.8% 49 225 47 976
Моментален капитал
Залихи 20 306 17 724 14.6% 14 416 11 812
Побарувања 8 859 7 674 15.4% 5 618 4 735
Моментална даночна вредност 307 355 -13.5% 97 87
Останат моментален капитал 5 393 5 332 1.1% 2 781 2 587
Хартии од вредност 3 512 1 047 235.4% 88 -
Парични средства и парични еквиваленти 25 623 17 002 50.7% 15 372 9 607
Севкупни моментални средства 64 000 49 134 30.3% 38 372 28 828
Севкупни средства 132 317 123 235 7.4% 87 597 76 804
Обврски и капитал
Equity
Капитал на сопствениците на матичното друштво 32 550 32 804 -0.8% 24 638 21 901
Неконтролирачки камати 2 085 1 464 42.4% - -
Вкупен капитал 34 635 34 268 1.1% 24 638 21 901
Несегашни обврски
Провизии за пост-вработувачки бенефити 4 701 6 186 -24.0% 3 641 5 492
Одложени даночни обврски 1 768 3 337 -47.0% 1 759 1 556
Останати немоментални обврски 5 909 5 857 0.9% 5 463 5 911
Обврски према кредитни институции 15 168 17 345 -12.6% 12 033 7 057
Обврски према родителска компанија - 1 143 - - -
Останати немоментални обврски 2 927 1 601 82.8% 1 212 1 057
Севкупни немоментални обврски 30 473 35 469 -14.1% 24 108 21 073
Моментални обврски
Моментални провизии 12 456 10 484 18.8% 8 169 7 182
Обврски према кредитни институции 6 246 1 560 300.4% 820 310
Авансни плаќања од клиенти 534 379 40.9% 317 187
Сметководствени обврски 26 282 18 563 41.6% 13 632 12 626
Моментални даночни обврски 446 627 -28.9% 658 365
Обврски за родителската компанија - 1 651 - - -
Останати моментални обврски 21 245 20 234 5.0% 15 255 13 160
Севкупни моментални обврски 67 209 53 498 25.6% 38 851 33 830
Севкупни обврски и капитал 132 317 123 235 7.4% 87 597 76 804
(1) Споредбените податоци за 2014 година се корегирани. Со вклучувањето на Кинеските субјекти за контролата на трансакции од страна на Volvo Car групацијата одлучено е да се постави предходно сметководство, што значи компаративната информација е презентирана во извештајот како да вклучените лица отсекогаш биле контролирани од страна на Volvo Car групацијата.
Консолидирана Изјава за Проток на Готовина 2015 Одново започнато 2014 (1) 2015/ Одново започнато (1)% промена 2013 2012
Оперативни активности
Оперативен прилив 6 620 2 128 211.1% 1 919 66
Депрецијација и амортизација на нетековни средства 9 399 7 363 27.7% 7 138 8 016
Камати и слични средства наплатени 141 149 -5.4% 87 120
Камати и слични средства исплатени -1 022 -875 16.8% -433 -423
Останати финансиски елементи -176 -40 340.0% -80 -85
Влезен данок платен -1 645 -1 293 27.2% -573 -928
Измени во елементи кои не влијаат на готовите средства -235 -552 -57.4% -281 -410
13 082 6 880 90.1% 7 777 6 356
Движења во работен капитал
Промена во залихи -1 742 -2 272 -23.3% -349 1 407
Промена на сметки во примање на средства -994 -2 720 -63.5% -883 -928
Промени во сметки на плаќање 7 658 4 227 81.2% 1 006 -2 838
Промени во елементи кои се однесуваат на ре-купување 29 -193 115.0% -47 -1 132
Разлика од набавки 1 979 2 507 -21.1% 767 -858
Разлика од други обртни средства/пасива 2 564 410 525.4% 590 742
Приходи од обртни средства 9 494 1 959 384.6% 1 084 -3 607
Приход од оперативни активности 22 576 8 839 155.4% 8 861 2 749
Инвестициски активности
Инвестиции во акции и партиципации -2 213 275 -904.7% -520 -258
Инвестиции во нематеријална актива -4 715 -5 234 -9.9% -4 188 -3 061
Инвестиции во имот, фабрика и опрема -8 677 -8 646 0.4% -4 714 -4 466
Лоцирање на имот, фабрика и опрема 263 - - 66 93
Приходи од инвестициски активности -15 342 -13 605 12.8% -8 840 -7 678
Приходи од работа и инвестициски активности 7 234 -4 766 251.8% 21 -4 929
Финансиски активности
Приходи од кредитни институции 5 935 7 270 -18.4% 5 336 8 063
Отплаќање обврски кон кредитни институции -6 626 -5 101 29.9% -45 -7 251
Прилив од акционерско учество 3 992 1 555 156.7% 293 -
Инвестиции во хартии од вредност, net (2) -2 488 -978 154.4% -88 -
Other 632 895 -29.4% 104 14
Приходи од финансиски активности 1 445 3 641 -60.3% -8 840 -7 678
Приходи за период 8 679 -1 125 871.5% 21 -4 929
Краткорочни инвестиции на почетокот од годината 17 002 17 533 -3.0% 9 607 14 634
Курсна разлика за краткорочни инвестиции -58 594 -109.8% -21 -554
Краткорочни инвестиции на крајот од годината 25 623 17 002 50.7% 15 372 9 607
(1) Компаративните бројки за 2014 се повторени. Бидејќи инкорпорацијата на кинеските ентитети е вообичаена трансакција за контрола, Volvo Car Group избра да воведе сметководство со кое компаративната информација се претставува во извештајот како инкорпорираните ентитети секогаш да биле контролирани од Volvo Car Group .
(2) Инвестиции во продажни обврзници се рекласифицирани од инвестициски активности во финансиски активости, заедно со компаративните суми за 2014. Овие инвестиции се интегриран дел од програмата за контрола на ефективата во групацијата, вклучително и финансиските активности на групата. Рекласификацијата неа никакво влијание врз ефективата за годината.