Вклучи се, промени го светот

Регистрирај се да ни помогнеш да развиеме автомономни возила

Биди пионер и доживеј како самоуправувачките автомобили ќе го сменат светот. Volvo Cars бара луѓе кои ќе земат учество во Drive Me и ќе ги тестираат на автономни возила. Почнувајќи од 2017, тестовите ќе закочнат во Гетеборг и ќе имаат цел даго пројдат како самодвижечките автомобили ќе работат во реалниот свет.

Ние бараме луѓе кои живеат, работат и возат во Гетеборг за да ги испробаат самодвижечките автомобили. Зимајќи учество во овој истражувачки проект Вие ќе помогнете во развојот на иднината на персоналниот транспорт. Ние ќе евалуираме и процениме Вашето искуство во самодвижечките автомобили и заедно со Шведската транспортна администрација , Шведската транспортна агенција, градот Гетеборг, Chalmers Универзитето and Lindholmen Science Park ќе ги искористиме тие информации за да создадеме подобра технологија.

Да влезете во процесот на селеција , кажете ни повеќе за Вас во формуларот подолу.

Бидејќи ова е тестирање базирано во Гетеборг, ние може да понудиме учество само за жителите на Гетеборг. Volvo Cars го задржува правото за избор на учесници. Регистрацијата не е обрзувачка, односно не значи дека ќе учествувате во проектот .