Димензии на Volvo V90 Cross Country

Димензии на Volvo V90 Cross Country

Надворешност
Висина 1543 mm
Должина 4939 mm
Ширина 1879 mm
Ширина со ретровизори 2052 mm
Меѓуосовинско растојание 2941 mm
Растојание од тркало до тркало (напред) 1652 mm
Растојание од тркало до тркало (назад) 1643 mm
Круг на вртење 11.6 mm
Внатрешни работи
Простор за глава (напред) 1026 mm
Простор за глава (назад) 966 mm
Простор за рамења (напред) 1460 mm
Простор за рамења (назад) 1420 mm
Простор за нозе (напред) 1071 mm
Простор за нозе (назад) 911 mm
Простор за кукови (напред) 1432 mm
Простор за кукови (назад) 1416 mm

* Различни димензии се применливи за Cross Country моделите