Верзија на артиклот 3.0.0

Политика за приватност на корисници

17w38 - Support site - Legal icon

Опсег и намена

Оваа политика важи за обработката на личните податоци на корисниците во сите компании во рамките на Volvo Car Group („Volvo Cars", „ние", „нас" или „наш"). Намената на оваа политика е да им обезбедиме на нашите постојни, поранешни и идни корисници (со едно име „корисници“ или „вие“) општи информации за следново:

 • Условите според кои ги собираме и ги обработуваме вашите лични податоци
 • Типовите лични податоци што ги собираме
 • Причините за собирање на вашите лични податоци
 • Како управуваме со вашите лични податоци
 • Дистрибуцијата на одговорност за обработката на личните податоци меѓу различните правни лица во рамките на Volvo Cars, и
 • Нашите информации за контакт за да може да добивате информации и да ги побарате вашите права во врска со нашата обработка на вашите лични податоци.

Оваа Политика за приватност на корисници не ја опишува обработката на личните податоци што ја вршат независни локални претставници. За информации во врска со обработката на личните податоци за такво правно лице ве упатуваме кај соодветната компанија. Информациите за контакт може да се најдат во Software updates.

Оваа политика редовно се ажурира за да се отсликаат мерките што ги презема Volvo Cars во врска со вашите лични податоци.

Контролор

Volvo Car Corporation (шведско правно лице со единствен регистарски број 556074-3089) е контролор во врска со обработката на вашите лични податоци за истражување и развој на нови и постојни модели на автомобили, како и за одредени глобални услуги што им се нудат на корисниците. Дополнително, Volvo Car Corporation е контролор за каква било обработка на личните податоци во врска со следењето на квалитетот на автомобилите и какви било потенцијални безбедносни отповикувања, како и за да се исполнат законските барања.

Секоја компанија за национална продажба во рамките на Volvo Cars генерално е одговорна за маркетинг, продажба и односи со корисници, како и за услуги за конкретниот пазар во рамките на нејзиниот пазар. Компанијата за национална продажба е контролор за обработка на личните податоци за овие намени. Во пазарите без компанија за национална продажба, увозникот обично ги има истите одговорности како и компанијата за национална продажба. Затоа, во овој случај, увозникот е контролор. Volvo Cars со договор ги обврзува своите застапници и сервисери да ги почитуваат правилата што се однесуваат на заштитата на податоците. Имајте предвид дека Volvo Cars и неговите овластени застапници и сервисери се посебни правни лица и дека ние генерално не сме одговорни ако тие застапници и сервисери не ги почитуваат важечките закони. Ако имате прашања во врска со користењето на вашите лични податоци од страна на застапникот или сервисерот, контактирајте со застапникот или сервисерот директно.

Информациите за контакт може да се најдат во Software updates.

Принципи за обработка на податоци

Обработката на вашите лични податоци создава важен дел од нашето обезбедување на производи и услуги за вас. Ја цениме довербата што ни ја давате кога ни ги доставувате вашите лични податоци и ја сметаме вашата приватност како неопходен дел од услугите што ги нудиме. За да ги заштитиме вашите лични податоци додека ја зголемуваме вредноста за корисниците и обезбедуваме подобро и побезбедно возење, се придржуваме до следниве пет општи принципи.

Слобода на избор

Вашите лични податоци ви припаѓаат вам. Се трудиме да не правиме никакви претпоставки во однос на вашите претпочитани вредности за приватност и се стремиме да ги дизајнираме нашите услуги за да може да изберете дали да ги споделите или да не ги споделите вашите лични податоци со нас.

Рамнотежа на интереси

Таму каде што обработката на вашите лични податоци е неопходна за спроведување на легитимен интерес и таму каде што овој интерес e поголем од потребата да се заштити вашата приватност, може да обработуваме одредени лични податоци без да ја добиеме вашата согласност ако тоа е дозволено со закон. Во одредени други ситуации, може да ги обработуваме вашите лични податоци и без ваша согласност ако тоа се бара во согласност со важечки закон. За повеќе информации, погледнете го делот „Согласност“ подолу.

Пропорционалност

Volvo Cars ќе обработува лични податоци од нашите корисници само ако тоа е соодветно, релевантно и неопходно во врска со намената за којашто тие биле собрани. Наша цел е да ги анонимизираме личните податоци од нашите корисници кога некоја функција или услуга може да се постигне со анонимизирани податоци. Ако комбинираме анонимизирани или нелични податоци со вашите лични податоци, тие ќе се третираат како лични податоци сѐ додека тие остануваат комбинирани.

Транспарентност и безбедност

Volvo Cars верува во транспарентноста за тоа кои лични податоци ги обработуваме и за кои намени. За нас е од витална важност и да ги заштитиме вашите лични податоци бидејќи една од основните вредности на Volvo Cars е да се заштити тоа што ви е важно. На нивно барање , Volvo Cars ќе им достави на корисниците дополнителни информации во врска со нашата обработка и заштита на вашите лични податоци.

Законска усогласеност

Политиката на Volvo Cars е да ги почитува сите важечки закони, правила и прописи со кои се уредуваат приватноста и заштитата на податоците во секоја земја во која работиме. Таму каде што е неопходно, ќе ја приспособиме нашата обработка на вашите лични податоци како што е опишано во оваа политика за да обезбедиме законска усогласеност.

Личните податоци кои Volvo Cars ги собира за вас и за возилото ќе се користат за следново:

 • за да ви се обезбедат производи и услуги, вклучувајќи и за потврдување на вашата квалификуваност за одредени купувања и услуги, како и за да ви се понудат подобрени понуди и искуства;
 • за да ве информираме за ажурирања или промени на нашите производи и услуги, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на промени на нашите правила и услови и политики;
 • за да ве информираме за нови производи, услуги и настани;
 • за да ви обезбедиме поддршка и услуги за возилото (гарантна услуга, информации за отповикување и др.);
 • за развој на производи, на пример, за да се подобрат перформансите, квалитетот и безбедноста на возилото;
 • за да се процени и да се подобри нашата понуда и комуникацијата со корисниците;
 • за да се почитуваат законските барања или барањата од властите;
 • за да ве информираме за нашите производи и услуги и да ги идентификуваме оние кои може да ве интересираат;
 • за спроведување на истражување на пазарот; и
 • за анализа и за профилирање на корисниците (на интернет и на социјалните мрежи) што го спроведуваме ние и нашите избрани снабдувачи.

Корисни дефиниции

Volvo Cars ги користи дефинициите што се наведени подолу во оваа политика:

 • „Контролор“ се однесува на физичко или правно лице, владина институција, агенција или друго тело што, самостојно или заеднички со други, ги определува намените и средствата за обработката на личните податоци;
 • „Обработувач“ се однесува на физичко или правно лице, владина институција, агенција или друго тело што обработува лични податоци во име на контролорот;
 • „Лични податоци“ се однесува на сите информации кои се однесуваат на физичко лице кое е идентификувано или може да се идентификува ('субјект на податоците'); физичко лице што може да се идентификува е лицето што може да се идентификува, директно или индиректно, особено во однос на идентификатор како што е име, идентификациски број, податоци за локацијата, идентификатор на интернет или еден или повеќе фактори што се специфични за физичкиот, физиолошкиот, генетскиот, менталниот, економскиот, културниот или социјалниот идентитет на тоа физичко лице;
 • „Обработка“ се однесува на секоја операција или грипа операции што се вршат на лични податоци или на збирки на лични податоци, без разлика дали се користат или не се користат автоматизирани средства, како што се собирање, снимање, организација, структурирање, складирање, приспособување или измена, вчитување, консултирање, користење, откривање со пренос, ширење или правење достапни на друг начин, подредување или комбинирање, ограничување, бришење или уништување;
 • „Чувствителни лични податоци“ се однесува на лични податоци што ја откриваат расната или етничката припадност, политичките ставови, религијата или филозофските уверувања или членство во синдикални организации и обработката на генетските податоци, биометриските податоци за намената за уникатно идентификување на физичко лице, податоци што се однесуваат на здравјето или податоци што се однесуваат на сексуалниот живот или сексуалната ориентација на физичкото лице.

Собирање податоци

Може да ни доставите информации за вас или за вашето возило кога ги користите услугите на Volvo Cars во или надвор од возилото или во други контакти со Volvo Cars, на пример, преку нашите веб-локации или центри за корисници (во овој контекст, имајте предвид дека телефонските повици може да се снимаат, со ваша согласност, за подобрување на квалитетот). Исто така, може да ги добиеме таквите податоци од нашите овластени застапници и сервисери, како и од други лица. Таквите податоци може да вклучуваат:

 • ваши информации за контакт (име, адреса, телефонски број, адреса на е-пошта и др.);
 • демографски информации (возраст, брачен статус, состав на семејството и др.);
 • информации за возилото (идентификацискиот број на возилото (VIN), моделот, датумот на купување, историјата на сервисирања и др.);
 • податоци за локацијата што се создадени од вашите активности (помош при навигација, барања за пребарување, споделување на локацијата и др.); и
 • податоци што се однесуваат на вашето купување и користење на нашите производи и услуги (претпочитани вредности и кориснички поставки, историја на купувања, Volvo ID и др.).

Вашето возило автоматски ќе собира податоци во врска со возилото и неговата околина, првенствено од техничка природа и што не се поврзани директно со вас како лице. Таквите податоци („Податоци што се снимени од возилото“) обично се поврзани со идентификацискиот број на возилото (VIN) и затоа може да водат во вас. Податоци што се снимени од возилото вклучуваат:

 • информации за безбедноста (дали се активирани воздушните перничиња или затегнувачите на појасите, дали вратите и прозорците се заклучени или отворени и др.);
 • статусот на функционалноста на системот (на моторот, гаста, управувањето, сопирачките и др.);
 • податоци за возење (брзина на возилото, користењето на педалите за сопирачките и гаста, движењето на управувачот и др.);
 • податоци за локацијата (позицијата на возилото во случај на незгода и др.); и
 • податоци за околината (температурата надвор од возилото, сликите и др.).

Информации за одредени податоци што се снимени од возилото се вклучени и во Сопственичкиот прирачник.

Особено сме внимателни и применуваме дополнителни мерки ако и кога собираме и обработуваме чувствителни лични податоци, како што се бара со важечкиот закон. За да се избегне сомневање, треба да се има предвид дека важечкиот закон може да бара и други видови податоци да се третираат како чувствителни лични податоци.

Известување

Таму каде што е разумно практично или како што се бара со важечки закон, во врска со собирањето или регистрирањето на вашите лични податоци, ние ќе ви го обезбедиме следново: (i) конкретни информации за намените за обработка на вашите лични податоци, (ii) идентитетот на контролорот, (iii) идентитетите на сите други лица на кои може да им бидат откриени податоците и (iv) други информации кои може да бидат неопходни за да се обезбеди дека вие може да ги заштитите вашите права. Горенаведените информации може да бидат доставени, на пример, кога купувате возило, во системот за инфозабава во возилото, во мобилните апликации што се развиени од Volvo Cars, на https://www.volvocars.com или на друг начин во договор којшто вие сте го склучиле со Volvo Cars.

Согласност

Таму каде што е разумно практично или како што се бара со важечки закон, ќе ја добиеме вашата согласност пред собирањето или користењето на вашите лични податоци. Барањето за вашата согласност ќе биде јасно и конкретно и ќе ви обезбеди разумна основа за да ја донесете вашата одлука. Никогаш нема да ја земеме вашата согласност здраво за готово. Наместо тоа, ќе потврдиме дека може да ја дадете вашата согласност на јасен и транспарентен начин. Вашата согласност е доброволна и секогаш може да се отповика, на пример, со укинување на одредена услуга или така што ќе контактирате со Volvo Cars на адресата што е наведена во делот „Информации и пристап“ подолу. Ако не ја дадете вашата согласност, нема да биде можно да ги користите услугите или делови од услугите.

Собирање и обработка на лични податоци без согласност

Собирањето и користењето на податоците што се снимени од возилото може да биде неопходно за следново: (i) за техничарите да ги дијагностицираат и да ги отстранат дефектите во текот на сервисирањето и одржувањето на возилата, (ii) развој на производи на Volvo Cars, на пример, подобрувања на квалитетот и безбедносните карактеристики на возилата, (iii) управување со гарантните обврски на Volvo Cars и (iv) исполнување на законските барања. Кога собираме или користиме податоци што се снимени од возилото за овие намени и за слични легитимни интереси на Volvo Cars, генерално нема да ја бараме вашата согласност освен ако не се смета за неопходна во индивидуален случај или ако тоа се бара со важечки закон.

Апликации од други производители

Може да пристапите до апликации и други услуги што се поврзани со возилото, но ги обезбедува друг производител, за кои може, на пример, да се бара пренос на податоците за локацијата и други податоци што се снимени од возилото до овој друг производител. Volvo Cars не се одговорни за собирањето или користењето на личните податоци во апликации или услуги што ги обезбедува друг производител и препорачува внимателно да ги прегледате важечките услови за (и сите политики за интегритет што се поврзани со) тие апликации или услуги пред да ги користите. Ако имате прашања во врска со користењето на вашите лични податоци од страна на одреден друг производител, контактирајте со другиот производител директно.

Меѓународни преноси

Volvo Cars може да ги пренесат вашите лични податоци до примачи во земји надвор од Европската економска област што може да имаат поинакви закони за заштита на податоците. Тука спаѓаат земји за кои Комисијата на ЕУ смета дека немаат соодветно ниво на заштита на личните податоци. Ако ова се случи, Volvo Cars ќе обезбеди дека има законска основа за преносот во согласност со важечките закони за заштита на податоците. Исто така, ќе бидете информирани за законската основа, кои заштитни мерки биле применети и каде може да добиете копија од информациите за овие заштитни мерки.

Користење на податоците

За повеќето обработки, ќе може да го прекинете нашето користење на вашите лични податоци со ажурирање на вашите претпочитани вредности, со прекинување на конкретна услуга, со отповикување на вашата согласност за обработката така што ќе контактирате со Volvo Cars на адресата што е наведена во делот „Информации и пристап“ подолу или онака како што е поинаку наведено од нашата страна. Сепак, освен ако не е пропишано со важечки закон, генерално не можете да се откажете од обработката на вашите лични податоци:

 • во врска со одредени дејства на собирање и понатамошна обработка на вашите податоци што се снимени од возилото во врска со подобрување на безбедноста, квалитетот и производот;
 • кои ги вршите за да ви испратиме важни известувања, како што се промени на нашите правила и услови и политики или во врска со отповикувања на производи; и
 • кои ги вршиме за да ги почитуваме нашите законски обврски.

Задржување

Ќе ги задржиме вашите лични податоци колку што е неопходно за да се исполнат намените што се наведени во оваа политика или намените за кои сте биле информирани на друг начин. Ова значи дека кога ќе ја дадете вашата согласност за нашата обработка на вашите лични податоци, ќе ги задржиме податоците сѐ додека трае корисничкиот однос (и, таму каде што е можно, до изминувањето на гарантниот период) или додека не ја повлечете вашата согласност. Ако ја отповикате согласноста, сепак може да задржиме одредени лични податоци за период што е потребен да ги исполниме нашите законски обврски и да се одбраниме во правни спорови. Ако ја немаме добиено вашата согласност за обработката, личните податоци ќе се задржат само до степенот што ни е дозволен со закон.

Квалитет на податоците

Кога ги обработуваме вашите лични податоци, се стремиме да обезбедиме дека тие се точни и ажурни. Се обидуваме да ги избришеме или да ги коригираме личните податоци што се погрешни или нецелосни. За повеќе информации во врска со вашето право за обезбедување на точноста на вашите лични податоци што ние ги чуваме, погледнете го делот „Информации и пристап“ подолу.

Информации и пристап

Како што е наведено во делот „Известување“ погоре, може да ви доставиме конкретни информации во врска со нашата обработка на вашите лични податоци кога собираме или регистрираме такви податоци. Имате право да побарате (i) копија од личните податоци што ги чуваме за вас, (ii) да ги коригираме или отстраниме личните податоци за кои сметате дека не се точни и (iii) вашите лични податоци да се избришат и нашата обработка на вашите лични податоци да се ограничи во одредени околности. Дополнително, вие имате право на приговор на нашата обработка на вашите лични податоци како и да ги добиете вашите лични податоци, што сте ни ги доставиле, во структуриран, честокористен и машински читлив формат и тие да се пренесат до друг контролор.

Барањата треба да се испратат до правното лице што е наведено на крајот од овој документ. Барањата ќе се обработат навреме и правилно. Таму каде што важечкиот закон предвидува административен трошок за спроведување на вашето барање, Volvo Cars може да го наплати тој износ. Дополнително, ќе имате можност да пристапите до преглед на одредени лични податоци што сте ги доставиле директно и кои се чуваат од Volvo Cars, и да ги коригирате или ажурирате вашите информации, така што ќе се најавите на сметката на порталот за корисници на Volvo Cars или на слична услуга што се нуди на вашиот пазар. За повеќе информации за вашите права, контактирајте со нашиот службеник за заштита на податоците. Погледнете ги информациите за контакт за нашиот службеник за заштита на податоците на крајот од овој документ.

Безбедност

Volvo Cars имаат преземено технички и организациски мерки за заштита на вашите лични податоци од случајно или незаконско уништување, случајна загуба или измена, неовластено откривање или пристап и секакви други незаконски форми на обработка.

Откривање на други лица

Volvo Cars може да ги сподели вашите лични податоци:

 • меѓу единиците на Volvo Cars;
 • со овластени застапници и сервисери на Volvo Cars, за потребите на дистрибуција на производот и понуди на услуги, како и други комуникации со вас; со други деловни партнери за потребите на дистрибуција на производот и понуди на услуги, како и други комуникации со вас или за истражување и развој;
 • во врска со продажбата или преносот на правно лице или капитал на Volvo Cars;
 • како што се бара со закон, на пример, во врска со владини проверки, спор или друг законски процес или барање;
 • кога ние, со најдобра намера, веруваме дека откривањето е неопходно за да се заштитат нашите права, на пример, за да истражиме потенцијални прекршувања на нашите правила и услови или за да се открие, спречи или разоткрие измама или други безбедносни проблеми
 • со други деловни партнери или други лица каде што сте избрале да добивате услуга од нив и сте ги овластиле да побараат податоци од Volvo Cars, (на пример, за Испорака во автомобил од Volvo);
 • со нашите даватели на производи и услуги кои работат во наше име во врска со горенаведените проблеми, како што да се даватели на безжична услуга, компании кои ја хостираат или ја одржуваат нашата веб-локација, испраќаат комуникации, вршат анализа на податоци, обработувачи на кредитни картички или даватели на системи кои се неопходни за обработка, чување или управување со информациите за кредитни картички или финансиските информации; и
 • со итните служби, како што се полицијата, служби за помош на пат и итна медицинска помош, за да ви се обезбедат поврзани услуги (на пример, за Помош во итен случај на Volvo On Call).

Ентитет на Volvo Cars што е контролор на вашите лични податоци, како општо правило, ќе ги открие вашите лични податоци на други лица само ако ја добие вашата согласност да го направи тоа. Сепак, ако е дозволено со закон, може да ги споделиме вашите лични податоци без ваша согласност, освен ако сметаме дека вашата согласност е неопходна во конкретниот случај или ако вашата согласност е задолжителна според законот, во следниве ситуации:

 • кога откривањето се бара со закон; и
 • кога откривањето е неопходно за легитимните интереси на Volvo Cars (на пример, за да ги заштитиме нашите законски права, како што е опишано погоре).

Обработка на податоците од наша страна

Го ограничуваме пристапот до вашите лични податоци на вработените и снабдувачите на Volvo Cars кои треба да ги користат информациите за да ги обработат во наше име и кои се обврзани со договор да ги чуваат вашите лични податоци безбедни и доверливи. Се стремиме да ја избереме опцијата за услугите за обработка што најдобро го штити интегритетот на вашите лични податоци во однос на кое било друго лице. Некои од овие активности за обработка може да се вршат надвор од ЕЕО според конкретна законска основа како што се бара со национален закон.

Маркетинг

Нема да ги продадеме, ниту да тргуваме со вашите лични податоци со други лица освен ако не ја добиеме вашата согласност да го направиме тоа. Нема да ги споделуваме вашите лични податоци со други лица за потребите за нивни рекламни материјали, освен ако не ја добиеме вашата согласност за такви откривања. Ако сте ни дале таква согласност, но не сакате повеќе да добивате рекламни материјали од други лица, контактирајте директно со тие други лица. Може да ви доставиме информации во врска со нови производи, услуги, настани или слични рекламни активности. Ако сакате да ја откажете претплатата за конкретен билтен преку е-пошта или слична комуникација, следете ги упатствата во релевантната комуникација. Исто така, може да ја користите вашата сметка на порталот за корисници на Volvo Cars или слична услуга што се нуди во вашиот локален пазар, за да ја откажете претплатата за конкретни типови на комуникација од Volvo Cars и да ги промените претходно поставените претпочитани вредности.

Веб-локации и колачиња

Генерално, може да ги посетите веб-локациите на Volvo Cars без да ни кажете кои сте или да откриете некакви информации за вас. Сепак, за да може да ви обезбедиме одредени услуги или понуди, чести треба да регистрираме одредени ставки од личните податоци како што се вашето име и адресата на е-пошта. Исто така, може да собереме (преку користење колачиња) анонимни информации за тоа како сте ги користеле нашите веб-локации пред таквото регистрирање. Овие информации ќе ни бидат корисни за да ги подобриме нашите веб-локации или за маркетинг. Сите веб-локации на Volvo Cars што се отворени за нашите корисници вклучуваат информации во врска со нашето користење на колачиња. За одредени земји, постои и постапка на интернет за прифаќање или одбивање на колачињата. За повеќе информации во врска со нашето користење на колачињата, погледнете ги локалните информации во врска со колачињата што се објавени за вашата земја на https://www.volvocars.com (прво изберете ја вашата земја или регионот, па лизгајте надолу до дното од веб-локацијата и кликнете Колачиња).

Апликации

Кога преземате или се регистрирате за да користите една од нашите апликации, може да поднесете лични информации до нас, како што се вашето име, адресата на е-пошта, телефонскиот број и други информации за регистрација. Дополнително, кога ги користите нашите апликации, може да собереме одредени информации автоматски, вклучувајќи технички информации во врска со вашиот мобилен уред и информации за начинот на кој ја користите апликацијата. Во зависност од конкретната апликација што ја користите и само откако ќе дадете согласност за таквото собирање, може да собираме и информации што се чуваат на вашиот уред, вклучувајќи информации за контакт, информации за локација или друга дигитална содржина. Дополнителни информации за видот на информациите што ги собираме се наведени во известувањето за приватност и/или специјалното известување за секоја посебна апликација.

Услуги од други даватели на услуги и апликации од други производители

Некои апликации од други производители кои ги преземате, кои се претходно инсталирани или за кои може да се пријавите, може да имаат посебни услови и политики за приватност што важат без оглед на нашата политика за приватност. Volvo Cars не се одговорни за користењето на личните податоци во апликации или услуги од други даватели на услуги. Препорачуваме внимателно да ги прегледате условите за корисниците и политиката за приватност на секоја услуга од други даватели на услуги или апликација од друг производител пред да се пријавите за нив, да ги преземете или да ги користите. Исто така, препорачуваме да побарате избори и контроли за приватноста во апликациите од други производители откако ќе ги преземете.

Деца

Нашите услуги не се наменети за користење од страна на деца. Никогаш намерно не бараме, ниту собираме какви било лични податоци за деца помали од 13 години, ниту им рекламираме наши производи или услуги. Ако некое дете ни достави лични податоци, родител или старател на тоа дете може да контактира со нас за да се избришат неговите информации од нашите записи. Ако верувате дека може да имаме некакви информации од дете помало од 13 години, контактирајте со нас. Ако дознаеме дека без да сакаме сме ги собрале личните информации на дете помало од 13 години или соодветната минимална возраст во зависност од законодавството, ќе преземеме чекори да ги избришеме информациите што е можно побрзо.

Следење

Како резултат на законски барања, треба да следиме како работат нашите системи, вклучувајќи ги и возилата што ги произведуваме. Тоа значи дека собираме примероци од податоци од овие возила.

Поднесување жалба до надзорно тело

Ако сметате дека ги обработуваме вашите лични податоци спротивно на законите и прописите за заштита на податоците, имате право да поднесете жалба кај вашето надзорно тело.

Информации за контакт

За да ги примените вашите права како субјект на податоците, на пример, за да добиете информации во врска со обработката на вашите лични податоци од страна на Volvo Cars или за да пристапи до личните податоци што Volvo Cars ги обработуваат во врска со вас, користете го нашиот ВЕБ-ФОРМУЛАР што ќе обезбеди дека вашето барање се обработува. Имајте предвид дека Volvo Cars не задржува информации за обработката што ја вршат независни локални претставници. За информации во врска со обработката на вашите лични податоци од нашите независни локални застапници, ако сакате да управувате со вашите поставки за директен маркетинг или ако имате други барања, видете ги информациите за контакт во Software updates.

Службеник за заштита на податоците

Volvo Cars назначи службеник за заштита на податоците за групацијата кому може да му пишете преку е-пошта или пошта на адресите што се наведени подолу:

Адреса на е-пошта: globdpo@volvocars.com.

Поштенска адреса: Volvo Car Corporation, Attention: The Data Protection Officer, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sweden.