ALGEMENE VOORWAARDEN

  voor de verlenging van Volvo On Call-abonnementen

 1. DEZE VOORWAARDEN
 2. De Voorwaarden zijn van toepassing op Uw online verlenging van Uw Volvo On Call-abonnementen via Onze Website.

  Lees de Voorwaarden zorgvuldig door voordat U Uw order verzendt. Door het vakje aan te vinken voor aanvaarding van de Voorwaarden, bevestigt U dat U de Voorwaarden aanvaardt en begrijpt, en stemt U ermee in om erdoor gebonden te zijn. Als U de Voorwaarden niet aanvaardt, kunt U Uw order niet plaatsen.

  Wij hebben geprobeerd de Voorwaarden begrijpelijk op te stellen, maar Wij beseffen dat U zich bij het lezen van bepaalde gedeelten mogelijk onzeker voelt. Onze medewerkers staan voor U klaar en zullen Uw eventuele vragen graag beantwoorden. Als U een vraag heeft over de Voorwaarden, er een kopie van wilt ontvangen of de Voorwaarden niet aanvaardt, neem dan contact met Ons op via één van de volgende mogelijkheden:

  Wij behouden Ons het recht voor de Voorwaarden op elk willekeurig moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versie van de Voorwaarden is beschikbaar op de Website.

 3. DEFINITIES
 4. Om de Voorwaarden gemakkelijk leesbaar te maken, hebben Wij voor een aantal termen definities geformuleerd. Als een woord met een hoofdletter begint, betekent dit dat dit woord mogelijks gedefinieerd is in dit document (tenzij dit noodzakelijk is omwille van grammaticale redenen). Hieronder vindt U deze definities:

  "Overeenkomst"betekent een overeenkomst tussen U en Ons voor de verlenging van Uw Volvo On Call-abonnement waar de Voorwaarden deel van uitmaken.

  "U"/"Uw" betekent u als Onze klant.

  "Voorwaarden" betekent de laatste versie van de huidige voorwaarden, zoals door Ons aangepast, in combinatie met Ons privacybeleid voor klanten, waar U via de Website toegang toe heeft.

  "Website" betekent qaoxp.volvocars.com/nl-be en

  "Wij"/"We"/"Ons/Onze" betekent Volvo Car Corporation, een in Zweden gevestigde onderneming (bedrijfsregistratienummer: 556074-3089) met statutaire zetel in SE-405 31 Göteborg, Zweden.

 5. ORDERPROCES
 6. Ons onlineproces leidt U door de verschillende stappen die U moet uitvoeren om Uw order te plaatsen. In dat proces kunt U controleren wat U gedaan heeft en eventuele fouten vóór plaatsing van het order corrigeren. Neem de tijd om Uw order bij elke stap van het orderproces door te lezen en te controleren.

 7. PRIJZEN
 8. Al de op de website vermelde prijzen zijn in euro (€, EUR), BTW inbegrepen.

 9. PRIVACYBELEID
 10. Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die in samenhang met Uw order worden verwerkt. Elke verwerking verloopt altijd conform de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en conform Ons privacybeleid voor klanten, beschikbaar via http://qaoxp.volvocars.com/nl-be/footer/privacybeleid die integraal deel uitmaakt van de Voorwaarden.

  Hierbij erkent U en stemt U ermee in dat Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Ons en door Volvo Car Belux, een Belgische onderneming ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0420.383.548, met adres van de maatschappelijke zetel te Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel. Tenzij U ermee instemt en aanvaardt dat U door Ons om een andere reden wordt benaderd, zullen Uw persoonsgegevens uitsluitend door Ons en Onze partners worden verwerkt, om te kunnen voldoen aan Onze verplichtingen onder de Overeenkomst aan U of bij het verwerken van Uw order.

  U heeft toegang tot Uw persoonsgegevens, kan Uw persoonsgegevens (laten) corrigeren, verwijderen en U gratis verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden door Ons en Volvo Car Belux door een e-mail te sturen naar vcbinfo@volvocars.com of door een brief te sturen aan Volvo Car Belux, een Belgische onderneming ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0420.383.548, met adres van de maatschappelijke zetel te Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, met een kopie van Uw identiteitsbewijs.

 11. COOKIES
 12. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op Uw apparatuur worden opgeslagen wanneer U een website bezoekt. Ze helpen Ons Uw gebruikerservaring met betrekking tot de website te verbeteren en maken het orderproces zo eenvoudig mogelijk. Door gebruik te maken van de Website stemt U in met het gebruik van cookies. U kunt meer lezen over de cookies die Wij gebruiken op: qaoxp.volvocars.com/nl-be/footer/cookies.

 13. UW OVEREENKOMST MET ONS
 14. Deze clausule zet uiteen hoe er tussen U en Ons een wettelijk bindende Overeenkomst tot stand komt.

  Om Uw Volvo On Call-abonnement op de Website te verlengen, dient U het online-orderproces volledig af te ronden en de prijs voor de verlenging te betalen.

  Zodra Uw order is afgerond (d.w.z. zodra U aan het einde van het betaalproces op de knop "Nu betalen" klikt), wordt Uw orderbevestiging op het scherm weergegeven. Wij zullen U ook een kwitantie/factuur e-mailen met de relevante details van Uw order en een uniek ordernummer waarnaar U moet verwijzen bij eventuele verdere vragen of correspondentie over Uw order. Anderzijds mogen Wij U ook benaderen om te melden dat Wij Uw order niet aanvaarden. Dit gebeurt doorgaans om één van de volgende redenen:

  • (i) Uw betaling werd geweigerd; of

  • (ii) U heeft geen lopend Volvo On Call-abonnement om te verlengen.

  De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien Wij Uw order aanvaarden in overeenstemming met Clausule 7.3.

  Houd er rekening mee dat de Overeenkomst een verlenging van het Volvo On Call-abonnement inhoudt voor Uw Volvo en niet op een andere auto kan worden overgedragen. Het Volvo On Call-abonnement zal derhalve Uw auto volgen en U heeft geen recht op terugbetaling indien U ervoor kiest Uw auto tijdens de verlengingsperiode te verkopen.

 15. BETALING
 16. De verlenging van Uw Volvo On Call-abonnement wordt online besteld en betaald. De prijs kan uitsluitend met kredietkaart (Visa- of Masterkaart) via Ons beveiligde online-betaalsysteem worden voldaan. Voor betaaldiensten via internet doen Wij beroep op Worldline en U stemt ermee in dat Worldline de betaaltransactie afhandelt en Uw kaartgegevens en alle verdere informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering door Worldline van een dergelijke betaaltransactie (met inbegrip van maar niet beperkt tot fraudepreventie) verwerkt. Worldline is door banken en kaartuitgevers gecertificeerd voor de veilige afhandeling van betaaltransacties. Alle communicatie tussen Onze Website en Uw bank is in handen van Worldline en wordt gecodeerd via SSL (Secure Sockets Layer).

 17. ACTIVERING
 18. De verlenging van Uw Volvo On Call-abonnement wordt automatisch via Onze systemen geactiveerd zodra Uw huidige abonnement is verlopen, indien Wij Uw bestelling en Uw betaling voor verlenging van Uw Volvo On Call-abonnement goed hebben ontvangen.

 19. HERROEPINGSRECHT
 20. Indien U een consument bent, mag U Uw Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen herroepen. De herroepingstermijn verloopt 14 (veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst. Indien de laatste dag van de termijn geen werkdag is, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

  Om gebruik te maken van Uw herroepingsrecht, dient U Ons (met behulp van de details uiteengezet in Clausule 1.3 van de Voorwaarden) in duidelijke bewoordingen te informeren over Uw besluit om de Overeenkomst te herroepen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

  • (i) De eenvoudigste manier is telefonisch of via e-mail contact op te nemen met Onze klantenservice (contactgegevens in Clausule 1.3 hierboven) om Uw Overeenkomst te herroepen. Als U Ons een e-mail stuurt, gelieve dan de details van Uw order (inclusief ordernummer) te vermelden. Indien U gebruikmaakt van deze optie, gaat Uw herroeping in op de datum waarop U Ons de e-mail stuurt of Ons belt om Uw Overeenkomst te herroepen. We zullen de ontvangst van een dergelijke herroeping per e-mail bevestigen.

  • (ii) U kunt Uw herroeping ook per post naar Onze maatschappelijke zetel sturen (zoals aangeduid in bovenstaande Clausule 1.3). Als U Uw herroeping per post stuurt, zal Uw herroeping ingaan op de datum waarop U het herroepingsformulier of -brief per post aan Ons verzendt. Indien U deze methode gebruikt, sturen Wij U een-mail om te bevestigen dat Wij Uw herroeping hebben ontvangen.

  • (iii) Er is ook een standaardherroepingsformulier beschikbaar, zoals uiteengezet in de bijlage van de Voorwaarden, dat U kunt gebruiken (niet verplicht) voor herroeping van Uw Overeenkomst.

  Om de herroepingstermijn te respecteren, kunt U volstaan met het verzenden van Uw verzoek tot herroeping aan Ons, voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als U Ons een verzoek van herroeping per post toestuurt, raden Wij U aan het bewijs van verzending te bewaren.

  Indien U besluit de Overeenkomst te herroepen, zullen Wij U zonder onnodige vertraging alle betalingen retourneren die Wij in het kader van de Overeenkomst van U hebben ontvangen. Wij mogen echter een redelijke aftrek op het retourbedrag toepassen voor de tijd dat Uw verlengde Volvo On Call-abonnement van kracht is geweest tot op het moment dat U Ons heeft geïnformeerd over de uitoefening van Uw herroepingsrecht, als U een uitdrukkelijk verzoek heeft gedaan om de uitvoering van de dienst al te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn.

  Wij zullen U de prijs die U heeft betaald retourneren en daarbij gebruikmaken van dezelfde betaalwijze als U heeft gebruikt voor de initiële transactie. De terugbetaling brengt voor U geen kosten met zich mee.

  Niets in de Voorwaarden is van invloed op Uw wettelijke rechten, noch in verband met Uw recht van herroeping, noch anderszins.

 21. BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID
 22. De Voorwaarden sluiten Onze (eventuele) aansprakelijkheid niet uit en beperken deze niet in geval van:

  • (i) dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door Onze nalatigheid;

  • (ii) fraude of bedrieglijke onjuiste weergave; of

  • (iii) elk ander feit waarbij uitsluiting van Onze aansprakelijkheid of Onze poging daartoe onrechtmatig zou zijn.

  Wij zijn uitsluitend aansprakelijk jegens U voor schade die U lijdt als direct gevolg van Onze schending van de Voorwaarden en die redelijkerwijs te voorzien was.

 23. DIVERSEN
 24. De Overeenkomst wordt beheerst door de Belgische wetgeving. Wij zullen te allen tijde voldoen aan alle lokale wettelijke verplichtingen, en in geval van strijdigheid tussen lokale dwingende wetgeving die van toepassing is op de Overeenkomst en de bepalingen van de Voorwaarden, geldt de lokale dwingende wetgeving.

  Eventuele gerechtelijke stappen moeten worden ondernomen voor een rechtbank op het Belgisch grondgebied of voor de gerechten van het land waar de consument zijn/haar woonplaats heeft.

  Indien U een consument bent, heeft U tevens de optie, maar bent U niet verplicht, om een eventueel geschil voor te leggen aan het Europees platform voor geschillenbeslechting inzake onlinetransacties, toegankelijk via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.chooseLanguage.

  Wij behouden Ons het recht voor om het even welk van Onze rechten krachtens de Overeenkomst over te dragen aan om het even welke persoon of om het even welke persoon te vragen om het even welk aspect ervan te vervullen, voor zover de werking van de Overeenkomst daar niet door wordt beïnvloed.

  Alleen U en Wij hebben rechten krachtens de Overeenkomst. Geen enkele andere persoon bezit enige rechten krachtens de Overeenkomst. Geen van Uw rechten krachtens de Overeenkomst mag aan een andere persoon worden overgedragen.

  U mag Onze merken, merkaanvragen of andere intellectuele eigendom (in eigendom of onder licentie) niet gebruiken zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

BIJLAGE

Model herroepingsformulier

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden indien U de Overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

 • Volvo Car Belux
 • Customer Service
 • Hunderenveldlaan 10
 • 1082 Brussel

Ik/Wij (*) deel/delen (*) U hierbij mede dat Ik/Wij (*) de overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)herroep/herroepen (*):

Besteld d.d. (*)/Ontvangen op (*):

Naam/namen van de klant(en):

Adres van de klant(en):

Handtekening van de klant(en) (alleen indien van dit formulier een papieren versie wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is