Wedstrijdreglement #HiddenGem

Het onderstaand reglement is van toepassing op de “#HiddenGem en #VerborgenParel”-wedstrijd (de “Wedstrijd”).


1. Organisator
Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door Volvo Car Belgium NV, met ondernemingsnummer 0420.383.548, met maatschappelijke zetel te John Kennedylaan 25 in 9000 Gent en vestigingseenheid te Hunderenveldlaan 10 in 1082 Brussel (de “Organisator”).

2. Voorwaarden
2.1 De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang van de Wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn (de “Deelnemer(s)”).
2.2 De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van en personen die op hetzelfde adres wonen als de werknemers van de Organisator, alsook voor de partijen die de Wedstrijd mee organiseren.
2.3 Deelnemen aan de Wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden in dit wedstrijdreglement.
2.4 Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.
2.5 Slechts individuele deelnames zijn geldig. Deelnames in groep worden niet geaccepteerd.
2.6 Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit wedstrijdreglement en de spelregels.
2.7 Elke poging tot fraude, waaronder elke deelname zonder aan de in dit wedstrijdreglement vermelde voorwaarden te voldoen, zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de Organisator.
2.8 Het instagram- en/of facebookprofiel van de Deelnemer moet openbaar staan, indien niet kan de melding #HiddenGem en #VerborgenParel niet gezien worden door Volvo Car Belgium en kan die persoon dus niet deelnemen aan de wedstrijd.

3. Verloop van de Wedstrijd
3.1 Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf dinsdag 4 augustus 2020 00:00u tot en met zondag 13 september 2020 00:00u.
3.2 De Deelnemer kan enkel deelnemen aan de Wedstrijd door zijn/haar foto, video en/of andere online content te delen op sociale media door #HiddenGem en #VerborgenParel te vermelden bij zijn/haar content tijdens de periode van 4 augustus 2020 tot en met 13 september 2020.
3.3 Er worden 2 winnaars aangeduid. Winnaar is de Deelnemer die
- zijn/haar content gedeeld heeft op Facebook en/of Instagram door “#HiddenGem” en “#VerborgenParel” te vermelden bij die content
- die akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van de wedstrijd
- die content deelt waarvan de inhoud een ‘verborgen parel’ bevat zoals het woord wordt begrepen
- die aan de hierboven vermelde deelnemingsvoorwaarden voldoet.
3.4 De winnaar wordt bepaald door een jury van 3 experten die alle deelnemende posts, die zoals bovenstaand gepubliceerd werden, zullen quoteren. De Deelnemer met de hoogste score wint de wedstrijd. De jury zal bestaan uit: Volvo Car Belux Marketing Campaign Manager, Volvo Car Belux Digital Manager en FamousGrey Account Executive.
3.5 Door deel te nemen aan de Wedstrijd gaat de Deelnemer ermee akkoord dat MindShare Belgium, FamousGrey en Volvo Car Belgium toegang hebben tot de gegevens van de Deelnemer om de Deelnemer te contacteren.

4. De Prijzen
De winnaar die de prijs wint voor de post van een Belgische locatie heeft recht op 1 voucher ter waarde van €500 bij Les Cabanes de Rensiwez, Moulin de Rensiwez 1, 6663 Houffalize, België.

De Prijs is niet overdraagbaar, niet inwisselbaar en niet betaalbaar in geld. De Organisator behoudt zich het recht voor om, indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, de Prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs te vervangen.
Indien het gaat om een Prijs op naam (reizen, abonnementen, enz.), dan staat deze automatisch op naam van de winnaar. Het is niet toegestaan om gewonnen Prijzen door te verkopen.
De Organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om de Prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de Prijs.

5. De winnaar
5.1 De winnaar wordt uiterlijk 30 dagen na het einde van de Wedstrijd via een privébericht op social media op de hoogte gebracht en ontvangt verdere informatie over zijn/haar Prijs. Prijzen worden enkel verzonden in België.
5.2 Indien niet op dit privébericht gereageerd wordt binnen 7 dagen na het versturen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelname te annuleren en de volgende Deelnemer in de rangschikking als winnaar aan te duiden. Deze procedure wordt herhaald tot er een tijdige reactie is van een als winnaar aangeduide Deelnemer.
5.3 Winnaars geven door hun deelname aan de Wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun naam, gemeente en hun identificatie als winnaar.

6. Controle
De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers uit te sluiten van de Wedstrijd indien deze niet aan alle voorwaarden van het wedstrijdreglement voldoen of in geval van misleiding of bedrog. De Organisator behoudt zich in die gevallen ook het recht voor teruggave te vragen van de eventueel reeds overhandigde Prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de Organisator geleden schade (inclusief imago-schade). Alleen indien dit nog op redelijke wijze mogelijk is, zal de Organisator een andere winnaar selecteren.

7. Aansprakelijkheid
7.1 De Organisator is op geen enkele manier verantwoordelijk voor elektronische problemen of vertragingen bij deelname aan de Wedstrijd. Adreswijzigingen of verkeerd ingevulde (e-mail) adressen en/of andere gegevens kunnen niet worden ingeroepen tegen de Organisator.
7.2 De Organisator zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien omwille van een gebeurtenis buiten zijn wil om bepaalde modaliteiten van de Wedstrijd en dus ook van dit wedstrijdreglement dienen te worden gewijzigd, dan wel de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de Prijzen moet worden uitgesteld of geannuleerd.
7.3 De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van enigerlei aard - direct en/of indirect - veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de toekenning of uitvoering van de Prijzen. Aldus sluit de Organisator onder andere haar aansprakelijkheid uit voor enige aanvullende uitgave die een winnaar eventueel dient te maken in verband met de deelname aan de Wedstrijd en/of de aanvaarding en het ontvangen van de Prijs. De Organisator verklaart eveneens niet aansprakelijk te zijn voor verlies, diefstal of beschadiging van de Prijs tijdens of na de in ontvangstname.

8. Privacybeleid
De Organisator zal in het kader van de deelname aan de Wedstrijd de persoonsgegevens van de Deelnemers verzamelen.
De Organisator treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens verwerken overeenkomstig haar privacyverklaring (terug te vinden op www.volvocars.be).
De Organisator kan de gegevens van de Deelnemers gebruiken om ze rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS, in verband met deze Wedstrijd.

9. Overige
9.1 De bepalingen van dit reglement zijn onderhevig aan het Belgische recht, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze Wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.
9.2 In het geval dat een of meer van de hierin opgenomen bepalingen om wat voor reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zijn in enig opzicht, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepalingen van dit wedstrijdreglement.

10. Contact
Met vragen over deze Wedstrijd kan u terecht bij de klantendienst van Volvo Car Belux, per mail naar vcbinfo@volvocars.com.