Artikelversie 2021.121.0

Privacyverklaring – Rechten en verzoeken van betrokkenen

Van kracht vanaf:

Gepubliceerd:

Dit document beschrijft hoe Volvo Cars (zoals hieronder gedefinieerd) uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u, gebruikmakend van uw rechten als betrokkene, een Verzoek, hierna "DSRR" (Data Subject Rights Request), in enige vorm (e-mail, telefoon, webformulier of brief) indient.

Hieronder vindt u:

1. Wie wij zijn?

De organisatie die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de DSRR is Volvo Car Corporation, gevestigd te Assar Gabrielssons Väg, 405 31 Gotenburg, Zweden, met bedrijfsregistratienummer 556074-3089, hierna "Volvo Cars", "we/wij", of "ons".

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom

DSRR omvat het verwerken van persoonsgegevens van de volgende categorieën:

 1. Ter verificatie van uw identiteit wanneer u een DSRR indient, verwerken wij uw persoonsgegevens. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons rechtmatig belang om ervoor te zorgen dat wij toelaatbare en correcte DSRR's in behandeling nemen. Welke gegevens wij ten behoeve van verificatie verwerken, hangt af van het type gegevens waarop de DSRR betrekking heeft. Voor gegevens over:
  1. u als klant, verwerken wij uw e-mailadres en/of postadres;
  2. uw auto, verwerken wij het VIN van de desbetreffende auto('s);
  3. gegevens van digitale diensten, verwerken wij de Volvo-ID (e-mailadres of telefoonnummer) dat u hebt gebuikt bij uw aanmelding voor dergelijke diensten.
 2. Zodra uw identiteit is geverifieerd, verwerken wij uw volledige naam, postadres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en VIN(s), zodat wij uw verzoek kunnen beheren en eraan kunnen voldoen. Afhankelijk van het recht van de betrokkene waarop de DSRR betrekking heeft, bestaat het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek uit het opzoeken en verzamelen van de desbetreffende gegevens, het wijzigen of wissen ervan, en het bijeenbrengen van alle informatie behorend bij de uitgevoerde acties in een begeleidende brief, die voor uw controle de resultaten van de procedure weergeeft. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn (art. 6.1.c AVG).
 3. Verder verwerken wij gegevens die verband houden met uw zaak, zoals type verzoek, relevante markt en duur van de afhandeling van de zaak voor het aanmaken van DSRR-gerelateerde statistieken en verbetering van ons DSRR-beheerproces. De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is ons rechtmatig belang om onze DSRR-processen en -procedures te optimaliseren (art. 6.1.f AVG).
 4. Tevens verwerken wij gegevens die verband houden met uw zaak, zoals type verzoek, relevante markt, duur van de afhandeling van de zaak en andere zaak-gerelateerde details op grond van ons rechtmatig belang om onze praktijken ten behoeve van interne en externe audits te documenteren (art. 6.1.f AVG).

3. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Gegevens die verband houden met uw DSRR bewaren wij gedurende drie (3) jaar. Als gegevens betrekking hebben op een lopende klacht of geschil, worden de gegevens gedurende dergelijke procedures bewaard.

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met derden, ingedeeld in de hierna genoemde categorieën, indien zij de gegevens nodig hebben:

 • Onze verwerkers die onze activiteit in het algemeen ondersteunen, zoals aanbieders van IT-oplossingen;
 • Onze verwerkers die levering van de DSRR ondersteunen; deze zijn contractueel beperkt in hun mogelijkheden om uw persoonsgegevens te gebruiken voor een ander doel dan het voor ons leveren van diensten in overeenstemming met alle geldende overeenkomsten inzake gegevensverwerking.
 • Andere derde partijen:
  • Bedrijven binnen de Volvo Car-groep (EER) – om te voldoen aan de DSRR indien uw persoonsgegevens worden bewaard door een andere rechtspersoon dan Volvo Car Corporation.

5. Uw rechten met betrekking tot de gegevens die wij verwerken

U hebt specifieke wettelijke rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verwerking van uw gegevens door ons, toegang krijgen tot de gegevens die we van u hebben opgeslagen, vragen om rectificatie of beperking van uw gegevens, een verzoek indienen uw gegevens te laten overdragen naar een andere entiteit, een verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen en u kunt een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Details over uw rechten – wat houden ze in, wanneer en hoe kunt u ze uitoefenen - zijn te vinden in ons Privacybeleid inzake klanten.

6. Contactgegevens

Om uw rechten uit te oefenen kunt u gebruikmaken van het desbetreffende webformulier dat te vinden is in bovengenoemd Privacybeleid inzake Klanten. Indien u andere vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactdetails:

Functionaris voor gegevensbescherming

Postadres: Volvo Car Corporation, t.a.v.: De Functionaris voor gegevensbescherming, avd 50092, VAK, 405 31 Gotenburg, Zweden.

E-mailadres: globdpo@volvocars.com

7. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze privacypraktijken, naar ons goeddunken en op elk gewenst moment, te wijzigen en te updaten, en om wijzigingen in onze privacyverklaring door te voeren. Wanneer wij substantiële wijzigingen in deze verklaring aanbrengen, en vooral wanneer deze verklaring onderhevig is aan uw toestemming, zullen wij u van de wijzigingen op de hoogte brengen. Deze privacyverklaring is actueel vanaf de datum die bovenaan het document staat weergegeven.