Privacy

Kennisgeving – Analyse van voertuiggegevens

Bijgewerkt 5/11/2020

Kennisgeving – Analyse van voertuiggegevens

Verwerkingsverantwoordelijke

Volvo Car Corporation, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556074-3089 en met het adres Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Zweden, hierna te noemen "Volvo", "wij", "ons" en "onze", zal uw persoonsgegevens zoals hierna omschreven verwerken.

Doel en rechtsgrond voor verwerking

Volvo Cars is verplicht tot het verzamelen en rapporteren van emissiegegevens in het kader van EU-verordening (EG) 692/2008 – Bijlage 11: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/692/oj

Het doel van de verwerking van in het voertuig geregistreerde gegevens bestaat voor Volvo Cars uit het uitvoeren van productonderzoek en -ontwikkeling, bijvoorbeeld om de kwaliteit en veiligheidsvoorzieningen van het voertuig te verbeteren en te bewaken. Andere doelen van de verwerking zijn het beheren van de garantieverplichtingen van Volvo Cars en het voldoen aan wettelijke eisen met betrekking tot emissiegegevens voor motoren.

De rechtsgrond voor verwerking is het gerechtvaardigde belang uitgaande van onze doelen zoals hierboven beschreven.

De wettelijke grondslag voor het vrijgeven van werkelijke emissiegegevens is dat wij moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Volvo.

Gegevenscategorieën

Wij verzamelen gegevens zoals status en statistieken van voertuigcomponenten, basisstatistieken van autogebruik zoals kilometerteller, aantal malen start/stop en uw gebruik van en interactie met de voertuigfuncties en -services, wat resulteert in statistische gegevens corresponderend met componentstatistieken, voertuiggegevens die de hardware en software van het voertuig identificeren, diagnostische storingscodes (DTC's), sensorgegevens van desbetreffende DTC's, sensorgegevens van het actieve veiligheidssysteem en het identificatienummer van het voertuig (VIN).

Wij verzamelen ook veiligheidsgegevens, zoals toegang door onbevoegden, de authenticiteit van software-updates, afwijkingen in het voertuignetwerk (indringerdetectie). Daarnaast zullen wij voertuigparameters verzamelen met betrekking tot emissie.

Openbaarmaking / Ontvangers van uw persoonsgegevens / Overdracht

De bovenstaande gegevenscategorieën worden vanuit uw voertuig overgedragen aan Volvo Cars. Voertuigparameters met betrekking tot de bewaking van de emissie worden overeenkomstig de lokale voorschriften gerapporteerd richting de autoriteiten. De voertuiggegevens zullen voor de bovenstaande doeleinden worden bekendgemaakt aan en verwerkt door onze gelieerde ondernemingen en onze zakelijke partners zodat zij werkzaamheden kunnen uitvoeren namens Volvo.

Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

Bewaartijd

Wij zullen gegevens in lijn met de wettelijke verplichtingen na verzameling maximaal 3 jaar bewaren, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te verwerken. Gegevens van veiligheidsincidenten, actieve gegevens van veiligheidsgebeurtenissen en andere gegevens worden twee jaar bewaard.

Uw rechten en contactgegevens

Als individu hebt u bepaalde rechten voortvloeiend uit de Algemene verordening gegevensbescherming. Op deze verwerking van voertuiggegevens zijn de volgende rechten van toepassing:

Recht van inzage

U hebt het recht een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u opslaan.

Recht op rectificatie

Wij willen er zeker van zijn dat uw persoonsgegevens volledig en up-to-date zijn. Als u denkt dat gegevens onjuist zijn, kunt u ons vragen die te corrigeren of te verwijderen.

Recht op wissing

Ook hebt u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen indien uw gegevens op een onrechtmatige wijze zijn verwerkt.

Recht van bezwaar tegen verwerking / recht op beperken van de verwerking

Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen het door ons verzamelen van de voertuiggegevens, om dit verzamelen stop te zetten en om de verwerking in bepaalde gevallen te laten beperken.

Om het verzamelen van in het voertuig geregistreerde gegevens, zoals hierboven beschreven, te beëindigen, dient u als eigenaar van het voertuig contact op te nemen met onze Customer Service. Dat kan telefonisch, per e-mail of met het formulier zoals helemaal onderaan beschreven. Volg voor de contactgegevens voor uw markt de link support.volvocars.com/contact.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u vindt dat wij uw persoonsgegevens in strijd met wet- en regelgeving op het gebied van privacy verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Zweden is Datainspektionen met het volgende adres:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

Zweden

Voor het uitoefenen van uw rechten verzoeken wij u gebruik te maken van ons online WEBFORMULIER.

Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking door ons van uw persoonsgegevens, voor de contactgegevens voor nadere informatie en klachten alsmede voor de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie Volvo Car Group PRIVACYBELEID INZAKE KLANTEN (https://support.volvocars.com/privacy).


Dit artikel is van toepassing op


Was dit nuttig?