Privacy

Privacyverklaring – Volvo ID

Privacyverklaring – Volvo ID

Om in staat te zijn u de volledige functionaliteit te leveren in samenhang met de service Volvo ID, moet Volvo Car Corporation bepaalde gegevens verwerken.

1 Verwerkingsverantwoordelijke

Volvo Car Corporation, een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556074-3089 en met het adres Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, hierna te noemen "Volvo", "we/wij", "ons", zal uw persoonsgegevens, hierna nader omschreven, als verwerkingsverantwoordelijke verwerken.

2 Doel en wettelijke grondslag voor verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u aanlevert in samenhang met de registratie van uw Volvo ID-account en uw verdere gebruik van deze account. Doel van de verwerking door ons is het beheer van uw Volvo ID-account (van registratie tot eventuele beëindiging van de account), het aan u leveren van de volledige functionaliteit in samenhang met de Volvo ID, het aan u toegang verschaffen tot onze services die een Volvo ID-account vereisen en het kenbaar maken van updates in samenhang met uw Volvo ID-account. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor het beheer van uw Volvo ID-account, het aan u leveren van de volledige functionaliteit in samenhang met Volvo ID en het verschaffen van toegang tot onze services die een Volvo ID-account vereisen, is dat deze verwerking noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van onze overeenkomst met u.

3 Openbaarmaking / Ontvangers van uw persoonsgegevens / Overdracht

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan en verwerkt door bij ons aangesloten partijen en onze zakelijke partners met het oog op bovengenoemde doelstellingen. Voor wat betreft onze zakelijke partners buiten de Europese Economische Ruimte (EER) dragen wij uw persoonsgegevens over op basis van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

4 Bewaartijd

Wij bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal (30) dagen nadat u uw Volvo ID hebt beëindigd, tenzij wij bepaalde persoonsgegevens op grond van wettelijke vereisten gedurende een langere periode moeten verwerken.

5 Uw rechten en contactgegevens

Voor meer informatie over uw rechten in samenhang met verwerking door ons van uw persoonsgegevens, en de contactgegevens voor nadere informatie en klachten, evenals de contactgegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming, zie Volvo Car Group Privacybeleid inzake klanten.


Dit artikel is van toepassing op


Was dit nuttig?