Voorwaarden

1 DEZE VOORWAARDEN

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op Uw gebruik van onze Website en het bestellen van Producten bij een door U geselecteerde Volvo Dealer via Onze Website. Indien u een Product bij een door U geselecteerde Volvo Dealer bestelt via Onze Website, dan zullen wij deze bestelling aan de door U geselecteerde Volvo Dealer doorgeven. De Overeenkomst met betrekking tot het kopen van het bestelde Product komt tot stand met de door U geselecteerde Volvo Dealer. Wij zijn geen partij bij een dergelijke koopovereenkomst. 

Ten behoeve van de leesbaarheid van deze Voorwaarden hebben Wij bepaalde woorden gedefinieerd. Paragraaf 2 bevat een overzicht van de gebruikte definities.

1.2 Op Uw bestelling bij de door U geselecteerde Volvo Dealer en de koop van de Producten van de door U geselecteerde Volvo Dealer zijn, naast deze Voorwaarden, tevens de standaard voorwaarden van de door U geselecteerde Volvo Dealer van toepassing. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze Voorwaarden en de standaard voorwaarden van de door U geselecteerde Volvo Dealer, zal hetgeen in de standaard voorwaarden van de door U geselecteerde Volvo Dealer is opgenomen voorrang hebben.

1.3 U dient deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat U de Website gebruikt en een bestelling plaatst. Door een bestelling in de webshop op de Website te plaatsen, bevestigt U dat U deze Voorwaarden begrijpt, daarmee akkoord gaat en zich daaraan gebonden acht. Mocht U niet met deze Voorwaarden akkoord gaan, dan kunt U geen Producten bestellen. U wordt geadviseerd om deze Voorwaarden voor toekomstig gebruik uit te printen of op Uw computer op te slaan.

1.4 Onze medewerkers helpen U graag wanneer U vragen heeft. Bij vragen over deze Voorwaarden kunt U als volgt contact met Ons opnemen:

E-mail: webshop@volvocarnederland.nl

Postadres:
Volvo Car Nederland Stationssweg 2, 4153 RD Beesd, The Netherlands

 
Website: www.volvocars.nl/webshop

1.5 Wij behouden Ons te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een eventuele wijziging geldt voor alle nieuwe bestellingen die geplaatst worden na publicatie van die wijziging op de Website. Wij raden U aan om de Website regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven en bij het plaatsen van een nieuwe bestelling deze Voorwaarden te controleren om te zien of er sinds Uw laatste bezoek wijzigingen zijn aangebracht.

2 DEFINITIES

Ten behoeve van de leesbaarheid van deze Voorwaarden hebben Wij bepaalde woorden gedefinieerd. Wanneer een woord met een hoofdletter begint, betekent dit dat dat woord is gedefinieerd. Hieronder volgt een overzicht van de gedefinieerde woorden:

"Bestelbevestiging": de bevestiging van de door U geselecteerde Volvo Dealer van Uw bestelling, zoals nader uiteengezet in artikel 7.1.(d) van deze Voorwaarden; 

"Ontvangstbevestiging": de bevestiging dat Wij Uw bestelling namens de door U geselecteerde Volvo Dealer hebben ontvangen,  zoals nader uiteengezet in artikel 7.1.(c) van deze Voorwaarden; De Ontvangstbevestiging wordt door Ons gegenereerd namens de door U geselecteerde Volvo Dealer. Na dat moment is de door U geselecteerde Volvo Dealer het aanspreekpunt. 

"Ophaaltermijn": de termijn van 14 dagen nadat U bericht heeft ontvangen dat de Producten door de door U geselecteerde Volvo Dealer zijn ontvangen. U dient binnen deze termijn (i) de Producten op te halen bij de door U geselecteerde Volvo Dealer of (ii) contact op te nemen met de door U geselecteerde Volvo Dealer voor het maken van een afspraak voor verlenen van de op uw Producten betrekking hebbende diensten; 

"Overeenkomst": de koopovereenkomst tussen U en de door U geselecteerde Volvo Dealer die tot stand komt op het moment dat de door U geselecteerde Volvo Dealer de Bestelbevestiging aan U verzendt;

"Producten": de "Volvo"-accessoires en lifestyleproducten die via de Website kunnen worden besteld;

"U"/"Uw": u als Onze klant;

"Volvo Dealer": de officieel aangesloten Volvo dealers. In het kader van deze Voorwaarden wordt onder Volvo Dealer ook verstaan de door Volvo erkende reparateurs;

"Voorwaarden"
: deze voorwaarden samen met Ons privacybeleid, dat beschikbaar is op de Website;

"Website": qaoxp.volvocars.com/nl 

"Wij"/"Ons"/"Onze": Volvo Car Nederland B.V., statutair gevestigd te Stationsweg 2, 4153 RD Beesd in Nederland (KvK-nummer: 14051974 / BTW-nummer: NL0096.33.030B01;

3 PRODUCTINFORMATIE, FOTO’S EN KLEUREN

3.1 Wij proberen er altijd voor te zorgen dat alle informatie op de Website correct en up-to-date is. Toch kunnen er fouten optreden, in welk geval Wij deze fouten – bijvoorbeeld in productbeschrijvingen, catalogusprijzen of beschikbaarheid van Producten – zo snel mogelijk zullen corrigeren. Wanneer Wij denken dat een en ander gevolgen heeft voor Uw bestelling, ontvangt U bericht van Ons of de door U geselecteerde Volvo Dealer.

3.2 De afbeeldingen op de Website zijn uitsluitend bedoeld als voorbeeld en vormen geen exacte weergave van het uiterlijk van een Product. De kleuren van de Producten in de afbeeldingen op de Website kunnen van veel factoren afhankelijk zijn, bijvoorbeeld Uw scherminstellingen. Ook de feitelijke vorm, omvang en afmetingen kunnen afwijken van de wijze waarop een Product op een scherm wordt afgebeeld. 

3.3 Voor informatie over de afmetingen van een Product dient U de Productbeschrijving te raadplegen, zodat U zeker weet dat het Product aan Uw doel beantwoordt. De verpakking van de Producten kan eveneens afwijken van hetgeen op de Website wordt getoond.

4 BESTELLING PLAATSEN EN LEVERING


4.1 De Producten worden door U online besteld bij de door U geselecteerde Volvo Dealer, en zullen door de door U geselecteerde Volvo Dealer worden geleverd wanneer U de Producten komt ophalen en betalen bij de door U geselecteerde Volvo Dealer.

4.2 Het online-bestelproces bestaat uit overzichtelijke stappen. Eventuele fouten kunt U tijdens het proces steeds controleren en corrigeren voordat U de uiteindelijke bestelling plaatst. Neem de tijd om Uw bestelling in elke fase van het bestelproces na te lopen en te controleren. 

4.3 Let erop dat Uw persoonsgegevens op het online-bestelformulier juist zijn. 

5 PRIJZEN

De door de door U geselecteerde Volvo Dealer op de Website gehanteerde Prijzen voor aangeboden Producten:

(a) luiden in Euro's; en

(b) zijn inclusief BTW en overige toepasselijke belastingen.

6 PRIVACYBELEID


6.1 Wij zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die in het kader van Uw Bestelling worden verwerkt. Alle verwerkingsprocessen geschieden overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens alsmede conform Ons Privacybeleid, dat beschikbaar is op qaoxp.volvocars.com of http://qaoxp.volvocars.com/nl/privacy . 

6.2 U bent ermee bekend en gaat ermee akkoord dat Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Ons, door de door U geselecteerde Volvo Dealer waar U de Producten wenst af te halen en door Volvo Car Corporation, een Zweedse vennootschap met registratienummer 556074-3089, kantoorhoudende in 405 31 Göteborg (Zweden). Behalve wanneer U erin toestemt en ermee akkoord gaat dat Wij om andere redenen contact met U opnemen, worden Uw persoonsgegevens uitsluitend door Ons, de door U geselecteerde Volvo Dealer en Volvo Car Corporation verwerkt ter vervulling van de contractuele verplichtingen jegens U ingevolge deze Voorwaarden dan wel ter verwerking van Uw bestelling, hetgeen bijvoorbeeld betekent dat Uw persoonsgegevens aan Onze Volvo Dealers en samenwerkingspartners worden doorgegeven. 

7 OPHALEN BIJ DE VOLVO DEALER

Wij geven Uw bestelling door aan de door U geselecteerde Volvo Dealer, die de Producten vervolgens op zijn locatie aan U beschikbaar stelt, zoals beschreven in dit artikel 7. 

7.1 Het bestellen van Producten


(a) Op de Website kunt u Producten bestellen bij een Volvo Dealer. 
Tijdens het bestelproces kunt u een Volvo Dealer naar uw keuze selecteren.

(b) Om via de Website Producten bij een door u geselecteerde Volvo Dealer te bestellen, dient U de volledige online-bestelprocedure te doorlopen en de Volvo Dealer te selecteren waar U de Producten wenst op te halen.

(c) Na het doen van Uw bestelling (d.w.z. nadat U aan het einde van het bestelproces op "[BESTELLING VERZENDEN]" heeft geklikt), ontvangt U van Ons per e-mail een Ontvangstbevestiging. In de per e-mail verzonden Ontvangstbevestiging staan alle relevante bijzonderheden van Uw bestelling, waaronder begrepen de door U geselecteerde Volvo Dealer en een uniek order-ID-nummer dat altijd vermeld moet worden bij vragen of correspondentie over Uw bestelling. Deze Ontvangstbevestiging betekent enkel dat Uw bestelling door de door U geselecteerde Volvo Dealer is ontvangen. Met de ontvangst van de Ontvangstbevestiging komt nog geen overeenkomst tussen U en de door U geselecteerde Volvo Dealer tot stand. De Ontvangstbevestiging wordt door Ons gegenereerd namens de door U geselecteerde Volvo Dealer. Na dat moment is de door U geselecteerde Volvo Dealer het aanspreekpunt. Wij geven Uw bestelling door aan de door U geselecteerde Volvo Dealer. Vervolgens ontvangt U de Bestelbevestiging van deze Volvo Dealer, tenzij artikel 7.1.(e) van toepassing is. De door U geselecteerde Volvo Dealer neemt middels de Bestelbevestiging contact met U op om (i) Uw bestelling te bevestigen, (ii) door te geven wanneer de Producten naar verwachting kunnen worden opgehaald en (iii) andere informatie met betrekking tot de Producten en eventuele daarmee verband houdende diensten die nodig mochten zijn (zoals het inbouwen van de Producten in Uw Volvo) te verstrekken. De verzending van de Bestelbevestiging houdt in dat Uw bestelling door de door U geselecteerde Volvo Dealer is geaccepteerd. Middels het verzenden van de Bestelbevestiging komt een koopovereenkomst tussen U en de door U geselecteerde Volvo Dealer tot stand. 

(d) De door U geselecteerde Volvo Dealer heeft het recht om Uw bestelling niet te accepteren of te annuleren. In dat geval nemen Wij c.q. de door U geselecteerde Volvo Dealer contact met U op. Het niet accepteren van Uw bestelling kan bijvoorbeeld voorkomen, vanwege de volgende redenen: 

(i) de bestelde Producten zijn niet beschikbaar;

(ii) de bestelling is in strijd met deze Voorwaarden, zoals artikel 7.8(a);

(iii) U heeft te veel Producten besteld; of

(iv) er is een fout opgetreden in de prijs of de beschrijving van de Producten. 

(e) Aanvaarding van Uw bestelling en de totstandkoming van de Overeenkomst tussen U en de door U geselecteerde Volvo Dealer geschieden uitsluitend op het moment dat de Volvo Dealer U de Bestelbevestiging toezendt. Indien U niet tijdig Uw bestelling ophaalt bij de Volvo Dealer, dan geldt het bepaalde in artikel 7.2(d) van deze Voorwaarden.

7.2 Ophalen en betalen

(a) De Producten worden door de door U geselecteerde Volvo Dealer besteld en ontvangen, waar U de Producten vervolgens bij de door U geselecteerde Volvo Dealer ophaalt en afrekent. 

(b) U ontvangt van de door U geselecteerde Volvo Dealer bericht wanneer de Producten beschikbaar zijn, meestal binnen 2 tot 5 werkdagen na de Bestelbevestiging van de Volvo Dealer (tenzij U anderszins bericht van de Volvo Dealer ontvangt). De Producten kunnen in ieder geval binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de Bestelbevestiging van de Volvo Dealer door U worden opgehaald. 

(c) Ingeval de door U geselecteerde Volvo Dealer diensten aan U moet verlenen (zoals het inbouwen van het Product in Uw auto), spreekt de door U geselecteerde Volvo Dealer met U af wanneer een en ander zal worden uitgevoerd. 

(d) U dient Uw Producten binnen de Ophaaltermijn van 14 dagen op te halen dan wel binnen deze periode een afspraak te maken voor het uitvoeren van de daarmee verband houdende diensten. Wanneer U Uw producten niet binnen de Ophaaltermijn heeft opgehaald, dan geen afspraak heeft gemaakt voor de uitvoering van de daarmee verband houdende diensten, wordt Uw bestelling automatisch geannuleerd. 

(e) U dient de Producten en (indien van toepassing) de daarmee verband houdende diensten af te rekenen bij de door U geselecteerde Volvo-Dealer bij het ophalen van de Producten dan wel na afronding van de betreffende diensten. 

7.3 Annulering en herroeping


Teneinde uw bestelling te annuleren vóór het ophalen en betalen, dient U, uiterlijk 14 dagen na uw bestelling, contact op te nemen met de door U geselecteerde Volvo Dealer. 

7.4 Klachten

(a) De door U geselecteerde Volvo Dealer levert producten die voldoen aan Uw wettelijke rechten. Dit houdt in, dat de Volvo Dealer ervoor zorgt, dat de Producten: 

(i) van deugdelijke kwaliteit zijn;

(ii) geschikt zijn voor het vermelde doel; en

(iii) overeenkomen met de beschrijving of het model.

(b) Het bepaalde in artikel 7.4(a) somt een aantal van Uw belangrijkste wettelijke rechten op. Er gelden echter ook uitzonderingen. Voor meer informatie over Uw rechten en over wat U van de Volvo Dealer mag verwachten (wat moet U bijvoorbeeld doen wanneer het Product een fabricagefout heeft of anderszins gebrekkig is?) kunt U contact opnemen met de door U geselecteerde Volvo Dealer.

7.5 Garanties


Op de Producten geven Wij standaard 12 maanden garantie, te rekenen vanaf het tijdstip dat U het Product bij de door U geselecteerde Volvo Dealer ophaalt en betaalt. Deze garantie moet zo snel mogelijk na constatering van een gebrek worden ingeroepen. 

7.6 Overmacht


Wanneer de Producten niet of niet tijdig aan U kunnen worden geleverd door omstandigheden die buiten Onze macht en/of de macht van de door U geselecteerde Volvo Dealer zijn gelegen, waaronder begrepen brand, oorlog, mobilisatie of een daarmee vergelijkbare, onverwachte herinvoering van de dienstplicht, rekwisitie, onteigening, valutarestricties, opstand, rellen, transportbeperkingen, materiaaltekorten, brandstoftekorten of niet-tijdige levering door onderaannemers of producenten als gevolg van de in dit lid genoemde omstandigheden, ontvangt U daarvan zo snel mogelijk bericht van de door U geselecteerde door U geselecteerde Volvo Dealer, die maatregelen treft om de vertraging zo veel mogelijk te beperken. 

7.7 Beperking van Onze aansprakelijkheid 


(a) Deze Voorwaarden hebben geen beperking of uitsluiting tot gevolg van Onze (eventuele) aansprakelijkheid voor:

(i) overlijden of lichamelijk letsel door nalatigheid onzerzijds; 

(ii) bedrog;

(iii) het geven van een verkeerde voorstelling van zaken; of

(iv) situaties ten aanzien waarvan het wettelijk niet is toegestaan om Onze aansprakelijkheid uit te sluiten.

(b) Wij zijn uitsluitend jegens U aansprakelijk voor schade die U lijdt als rechtstreeks gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Voorwaarden onzerzijds, welke schade redelijkerwijze voorzienbaar dient te zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor overige schade, waaronder begrepen schade aan de Producten of aan Uw auto bij het inbouwen van Producten die door Uzelf is veroorzaakt.

(c) Wij zijn jegens U niet verantwoordelijk voor door U geleden bedrijfsschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, omzetderving, bedrijfsonderbrekingen of verlies van gegevens.

(d) Eventuele overige aan U wettelijk toekomende rechten worden niet door deze Voorwaarden aangetast.

(e) Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de tussen U en de door U geselecteerde Volvo Dealer geldende verkoopvoorwaarden. In het geval deze voorwaarden strijdig zijn met de tussen U en de door U geselecteerde Volvo Dealer geldende verkoopvoorwaarden, zullen laatstgenoemde voorwaarden voorrang hebben boven deze voorwaarden. 

7.8 Overige bepalingen


(a) Door een Product te kopen, verklaart U dat U de Producten uitsluitend aanschaft voor eigen gebruik en niet ten behoeve van wederverkoop of bedrijfsmatige distributie. Wij en de door U geselecteerde Volvo Dealer behouden ons het recht voor om uw bestelling te annuleren en/of de Overeenkomst te beëindigen wanneer Wij c.q. de door U geselecteerde Volvo Dealer reden hebben om aan te nemen dat U de Producten niet uitsluitend voor eigen gebruik aanschaft.

(b) Op Uw bestelling bij de door U geselecteerde Volvo Dealer en de koop van de Producten van de door U geselecteerde Volvo Dealer zijn, naast deze Voorwaarden, tevens de standaard voorwaarden van de door U geselecteerde Volvo Dealer van toepassing. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze Voorwaarden en de standaard voorwaarden van de door U geselecteerde Volvo Dealer, zal hetgeen in de standaard voorwaarden van Uw Volvo Dealer is opgenomen voorrang hebben.

(c) Op deze Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Wij en de door U geselecteerde Volvo Dealer zullen te allen tijde aan de betreffende dwingendrechtelijke bepalingen voldoen en ingeval van strijdigheid tussen de betreffende, op Uw en Onze Voorwaarden en/of de Overeenkomst van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen enerzijds en het bepaalde in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst anderzijds, hebben de betreffende dwingendrechtelijke bepalingen voorrang.

(d) Alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de rechter te Nederland. 

(e) U heeft tevens de optie, maar bent niet verplicht, om een geschil aanhangig te maken via het Europese online-platform voor geschillenoplossing, welk platform te vinden is via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

(f) Het is U niet toegestaan om Uw rechten ingevolge deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen U en de door U geselecteerde Volvo Dealer aan derden over te dragen. 

(g) Wij c.q. de door U geselecteerde Volvo Dealer kunnen de rechten ingevolge deze Voorwaarden en ingevolge de Overeenkomst tussen U en de door U geselecteerde Volvo Dealer aan derden overdragen, dan wel aan derden verzoeken om een of meer onderdelen daarvan uit te voeren zolang dit niet ten koste gaat van de uitvoering van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

(h) Uitsluitend U, de door U geselecteerde Volvo Dealer en Wij kunnen rechten aan deze Voorwaarden ontlenen. Derden kunnen geen rechten aan deze Voorwaarden ontlenen.

(i) Zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het U niet toegestaan om gebruik te maken van Onze handelsmerken en intellectuele eigendom (dan wel de handelsmerken en intellectuele eigendom van vennootschappen waarmee Wij in een groep zijn verbonden).