Privacy Statement

Bij het verwerken van persoonsgegevens hecht Volvo Car Insurance het grootste belang aan de bescherming van uw privacy. Volvo Car Insurance beantwoordt bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de volgende bepalingen:

Wie zijn wij

Volvo Car Nederland B.V. (“VCNL”) te Beesd. Wij zijn importeur van Volvo personenauto’s en daarnaast bemiddelen wij ook op het gebied van autoverzekeringen. VCNL is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020986. Wij zien het als onze taak om veiligheid en zekerheid te bieden door u een speciaal voor Volvo-klanten samengestelde autoverzekering aan te bieden. Deze verzekering wordt aangeboden in samenwerking met een door ons zorgvuldig geselecteerde verzekeraar, Baloise Belgium NV. Baloise Belgium NV is een beursgenoteerde verzekeraar met ruim 7000 medewerkers en vestigingen in Zwitserland, Duitsland, Luxemburg, België en Nederland. Baloise Belgium NV biedt de verzekeringen namens VCNL aan onder de handelsnaam “Volvo Car Insurance” (“VCI”).

Bescherming

Ten gevolge van de snel toenemende digitalisering van onze wereld heeft het thema gegevensbescherming een hoge prioriteit voor Baloise. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. De bescherming van uw privacy en uw gegevens tegen onbevoegde toegang, verlies of misbruik krijgt bij ons absolute voorrang.

Verantwoordelijke dienst en contactgegevens

De dienst die verantwoordelijk is voor de hier beschreven gegevensverwerking is:

Baloise Belgium N.V. vestiging Nederland, postbus 45, 4153 ZG Beesd, compliance@volvocarinsurance.nl.

U kunt onze Functionaris voor Gegevensbescherming/Data Protection Officer contacteren voor vragen via compliance@volvocarinsurance.nl. U kunt ook bij onze FG/DPO terecht met verzoeken om informatie, suggesties of klachten.

Doelbinding van het gebruik en verstrekking van persoonsgegevens

Bij de aanvraag van een verzekering/financiële dienst worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door Volvo Car Insurance verwerkt ten behoeve van:

 1. Om met u een verzekering af te sluiten en uit te voeren;
 2. Om u te kunnen informeren over uw verzekering;
 3. Voor marketing activiteiten;
 4. Om fraude te voorkomen;
 5. Om statistisch onderzoek te doen;
 6. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens die Volvo Car Insurance van u verzameld om doeleinden 1,2,4 en 5 te realiseren zijn van belang bij de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verzameld teneinde aan wettelijke verplichtingen, doeleinde 6, te voldoen. Om uw persoonsgegevens te gebruiken voor marketingactiviteiten wordt uw toestemming gevraagd op het moment dat u een verzekering afsluit. Op het aanvraagformulier vraagt Volvo Car Insurance om uw toestemming.

In het geval u lichamelijke schade heeft opgelopen bij een ongeval, kan Volvo Car Insurance u om uw medische gegevens vragen met betrekking tot de lichamelijke schade. Hiervoor wordt toestemming gevraagd doormiddel van een toestemmingsformulier.

Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming en de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Wilt u meer weten over deze gedragscode, dan kunt een folder hierover bij Volvo Car Insurance opvragen. De heel tekst van de gedragscode kunt u lezen op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. U kunt deze ook opvragen bij het verbond van Verzekeraars, postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Behandeling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door hem of haar een kenmerk toe te kennen. Dat kan, bijvoorbeeld, de naam, een e-mailadres of telefoonnummer zijn. Persoonsgegevens omvatten ook informatie over persoonlijke voorkeuren zoals hobby’s of lidmaatschappen en voorkeuren met betrekking tot andere websites. Geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens die niet meer kunnen worden gebruikt om een specifiek persoon te identificeren, worden niet als persoonsgegevens beschouwd. Verwerking betekent elke behandeling van uw gegevens ongeacht de gebruikte middelen en procedures, in het bijzonder het verwerven, opslaan, gebruiken, wijzigen, openbaar maken, archiveren of vernietigen van uw gegevens.

Persoonsgegevens kunnen direct van uw worden verkregen, maar ook indirect. Om onnodige risico’s te voorkomen en fraude tegen te gaan, vragen we (indien aanwezig) indirect persoonsgegevens over u op bij de Stichting Centrale Informatie Systeem (CIS), Meer weten rel="noopener noreferrer" over Stichting CIS? www.stichtingcis.nl.

Serverlogbestanden

Volvo Car Insurance verzamelt gegevens over de toegang tot de website, zogenaamde serverlogbestanden. De toegangsgegevens omvatten:

 • naam van de bezochte website;
 • bestandsnaam;
 • datum en tijdstip van het bezoek;
 • hoeveelheid overgedragen gegevens;
 • melding van een succesvol bezoek;
 • gebruikte internetbrowser plus versie;
 • besturingssysteem van de gebruiker;
 • referrer URL (de eerder bezochte pagina);
 • IP-adres en de verzoekende provider.

Volvo Car Insurance gebruikt deze loggegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeven van de werking, de beveiliging van onze IT-systemen en de optimalisatie van de websites in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG, om u te alle tijde een veilige en vlotte gebruikerservaring te bieden. Volvo Car Insurance behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren, indien er op basis van concrete aanwijzingen een gegrond vermoeden bestaat van illegaal gebruik. De serverlogbestanden worden na een periode van 30 dagen verwijderd.

Informatie aan derden

De door u verstrekte informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst noodzakelijk is. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld kunnen worden zijn: (letsel)schade afhandelaars, financiële instellingen (incasso), softwareleveranciers en rechtsbijstandsverleners.

E-mail

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, zullen uw contactgegevens die aan ons zijn verstrekt uitsluitend worden verwerkt voor contactlegging. Dit is ook ons noodzakelijke, rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. De wettelijke basis voor deze verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Volvo Car Insurance bewaart uw persoonsgegevens tijdens de gehele looptijd van de verzekering. Na beëindiging van uw verzekeringsovereenkomst worden uw persoonsgegevens nog 7 jaar bewaard, om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Na het verstrijken van deze 7 jaar worden uw persoonsgegevens uit het proces en systeem gehaald. Indien uw persoonsgegevens voorkomen in een lopend schadedossier worden uw persoonsgegevens 7 jaar na het sluiten van het laatste schadedossier uit het proces en systeem gehaald.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om op het toestel, dat gebruikt wordt om toegang te krijgen (pc, smartphone, enz.), specifieke, aan dat gerelateerde toestel informatie op te slaan. Wij gebruiken cookies in onze rekenstraat op de website, de cookies op de andere delen van de website worden geplaatst door Volvo Car Corporation.

Wij willen u er op wijzen dat u gebruik van cookies ook individueel kunt regelen in uw browserinstellingen. Als u daar echter alle cookies uitschakelt, is het mogelijk dat deze en ook andere websites niet meer correct kunnen worden weergegeven.

Als een uitgebreid en actueel overzicht wilt van alle toegang van derden tot uw internetbrowser, raden wij u aan een hiervoor ontwikkelde browserplugin te instaleren. U kunt uw computer ook zo instellen dat u telkens een waarschuwing ontvangt, wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt ook alle cookies uitschakelen. U kunt de browserinstellingen wijzigen in elke browser die u gebruikt en op elk toestel dat u gebruikt.

Elke browser heeft kleine verschillen, raadpleeg het help-menu van uw browser voor meer informatie over het wijzigen van uw cookies. Als u uw cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang meer tot veel toepassingen die de pagina’s en apps efficiënter maken en werken sommige van onze diensten mogelijk niet meer.

Gegevensbeveiliging

Houd er rekening mee dat het internet een wereldwijd open netwerk is. Als u persoonlijke gegeven via internet verstuurt, doet u dat altijd op eigen risico.

De door u verzonden persoonsgegevens worden beschermd door de huidige beveiligingsstandaard van overeenkomstige versleutelingsmechanismen (Secure Socket Layer). Ondanks uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen kunnen gegevens verloren gaan of onderschept en/of gemanipuleerd worden door onbevoegden. Volvo Car Insurance neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om dit binnen het systeem van Volvo Car Insurance te voorkomen. Uw computer bevindt zich echter buiten de beveiligingszone die wordt beheerd door Volvo Car Insurance. Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker om u te informeren over de nodige veiligheidsmaatregelen en om gepaste maartregelen te nemen in dit verband. Volvo Car Insurance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die u zou kunnen lijden als gevolg van gegevensverlies of manipulatie.

Secure Socket Layer (SSL)

Secure Socket Layer (SSL) is een protocol voor veilige gegevensoverdracht via het internet. De meerderheid van de browsers gebruikt deze procedure. SSL maakt gebruik van de ‘public key’-procedure, waarbij gegevens die zijn gecodeerd met een voor het publiek toegankelijke sleutel alleen kunnen worden ontcijferd met een zeer specifieke privésleutel. De meeste browsers geven door middel van een sleutel of hangslot aan of de verbinding beveiligd of onbeveiligd is.

Uw rechten

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie;
 • recht om vergeten te worden;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • recht tegen automatische individuele besluitvorming;
 • recht van bezwaar.

Het recht om vergeten te worden houdt in dat op uw verzoek al uw persoonsgegevens gewist worden. Uw persoonsgegevens worden indien u gebruik maakt van dit recht, 7 jaar na het beëindigen van uw verzekeringsovereenkomst (of 7 jaar na het sluiten van het laatste schadedossier) gewist. Het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens houdt in dat Volvo Car Insurance op uw verzoek, uw persoonsgegevens aan u overdraagt zodat u deze eenvoudig aan een nieuwe verzekeraar kunt overdragen. Wilt u gebruik maken van uw rechten dan kunt u contact met Volvo Car Insurance opnemen via compliance@volvocarinsurance.nl. Voordat uw verzoek in behandeling genomen kan worden zal altijd eerst gevraagd worden om u zelf te identificeren.

In alle gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming heeft u het recht deze te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

Toepassingsgebied van het privacystatement

Deze bepalingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op de website van Volvo Car Insurance. Onze website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is.

Wijziging van het privacystatement

Wij behouden ons het recht voor deze bepalingen inzake gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

Indien wij uw gegevens verwerken voor een ander doel dan waarvoor uw gegevens zijn verzameld, zullen wij u vooraf op gepaste wijze over dit andere doel informeren.

Beesd, 25.05.2018