Personvernbestemmelser for kunder

17w38 - Support site - Legal icon

OMFANG OG HENSIKT

Disse bestemmelsene gjelder behandling av kundenes personopplysninger hos alle firmaer som inngår Volvo Car Group ("Volvo Cars", "vår, "oss" eller "vi"). Hensikten med denne personvernklausulen er å gi våre nåværende, tidligere og potensielle kunder (heretter referert til som "kunder" eller "du") en generell forståelse av:

 • • Under hvilke omstendigheter vi samler inn og bearbeider dine personopplysninger
 • • Hva slags personopplysninger vi samler inn
 • • Årsakene til at vi samler inn dine personopplysninger
 • • Hvordan vi behandler dine personopplysninger
 • • Fordeling av ansvar for Behandling av Personlige data mellom ulike juridiske enheter hos Volvo Cars, og
 • • Kontaktopplysninger til oss for at du skal kunne få informasjon om og gjøre krav på dine rettigheter med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger.

Disse bestemmelsene oppdateres fortløpende for å sikre at de avspeiler tiltakene Volvo Cars gjennomfører med tanke på dine personopplysninger.

Kontrollør

Volvo Car Corporation (et svensk juridisk selskap med organisasjonsnummer 556074-3089) er kontrollør når det gjelder behandling av dine personlige data for forskning og utvikling av nye og aktuelle bilmodeller, og også for visse globale tjenester som tilbys kundene. Dessuten er Volvo Car Corporation kontrollør for enhver bearbeiding av personlige data vedrørende overvåking av bilenes kvalitet og potensielle sikkerhetsinnkallinger, i tillegg til å tilfredsstille myndighetspålagte krav.

Hvert nasjonalt salgskontor innenfor Volvo Cars er generelt ansvarlig for markedsføring, salg og kundeforhold, i tillegg til markedsspesifikke tjenester på sitt marked. Det nasjonale salgsselskapet er personopplysningsansvarlig for bearbeiding av personopplysninger som skjer for disse formålene. I markeder uten et nasjonalt salgskontor, vil en importør vanligvis ha samme ansvar som et nasjonalt salgskontor. Derfor er importøren kontrollør i disse tilfellene. Volvo Cars krever ved kontrakt at deres forhandlere og verksteder overholder reglene for databeskyttelse. Vær forøvrig oppmerksom på at Volvo Cars og dets autoriserte forhandlere og verksteder er separate juridiske enheter, og at vi generelt ikke er ansvarlig hvis slike forhandlere og verksteder ikke følger gyldige lover. Hvis du har spørsmål vedrørende din forhandlers eller verksteds bruk av dine personlige data, vennligst kontakt forhandleren eller verkstedet direkte.

PRINSIPPER OM BEARBEIDING AV DATA

 

Behandlingen av dine personopplysninger er en viktig del av vår leveranse av produkter og tjenester til deg. Vi setter pris på den tilliten du gir oss ved å gi oss dine personopplysninger, og betrakter ditt privatliv som en svært viktig del av de tjenestene vi tilbyr. For å kunne sikre dine personlige data mens vi øker verdien for kunden og tilbyr bedre og tryggere kjøreopplevelser, holder vi fast ved følgende fem generelle prinsipper.

VALGFRIHET

Dine personlige data tilhører deg. Vi bestreber oss på ikke å gjøre antagelser vedrørende dine personlige preferanser og prøver å utforme våre tjenester slik at du kan velge om du ønsker å dele dine personlige data med oss.

AVVEINING AV INTERESSER

Der hvor bearbeiding av dine personlige data er nødvendig for vår legitime interesse, og hvor denne interessen settes foran behovet for å beskytte ditt privatliv, kan vi bearbeide visse personlige data uten å innhente din tillatelse, dersom det er tillatt etter lov. I visse andre situasjoner kan vi også bearbeide dine personlige data uten ditt samtykke hvis det er påkrevet i henhold til gjeldende lov. For mer informasjon, se avsnittet "Samtykke" nedenfor.

PROPORSJONALITET

Volvo Cars vil kun bearbeide våre kunders personlige data hvis det er passende, relevant og nødvendig i forhold til hensikten for innsamlingen av slike data. Vi har som mål å anonymisere dine personlige data når en funksjon eller tjeneste kan oppnås med anonymiserte data. Hvis vi kombinerer anonymiserte eller ikke-personlige data med dine personlige data, vil det bli behandlet som personlige data så lenge det forblir kombinert.

ÅPENHET OG SIKKERHET

Volvo Cars tror på åpenhet om hvilke personlige data vi bearbeider, og for hvilket formål. For oss er det også avgjørende å beskytte dine personlige data siden en av Volvo Cars' kjerneverdier er å beskytte det som er viktig for deg. På forespørsel vil Volvo Cars forsyne kundene med ytterligere informasjon vedrørende vår behandling og beskyttelse av dine personlige data.

JURIDISK OVERHOLDELSE

Det er Volvo Cars' politikk å overholde gjeldende lover og regler som styrer personvern og databeskyttelse i hvert eneste land vi opererer. Hvis nødvendig, vil vi justere vår bearbeiding av dine personlige data slik det beskrives i denne personvernklausulen for å sikre juridisk overholdelse.

Personlige data som Volvo Cars samler inn om deg og kjøretøyet vil bli brukt:

 • • Til å tilby deg produkter og tjenester, inkludert å verifisere din kvalifikasjon for visse kjøp og tjenester, i tillegg til å tilby deg forbedrede tilbud og erfaringer;
 • • Til å informere deg om oppdateringer eller endringer i våre produkter og tjenester, men ikke begrenset til endringer i våre vilkår og betingelser og klausuler;
 • • Å informere deg om nye produkter, tjenester og arrangementer;
 • • Å tilby støtte og tjenester for bilen (garantitjenester, innkallingsinformasjon, etc.);
 • • Av produktutviklingshensyn, for eksempel til å forbedre kjøretøyets ytelser, kvalitet og sikkerhet;
 • • Å evaluere og forbedre våre tilbud til, og kommunikasjon med kundene;
 • • Å overholde lovpålagte krav eller gyldige myndighetskrav;
 • • Å informere deg om våre produkter og tjenester og identifisere de som kan være av interesse for deg;
 • • Å utføre markedsundersøkelser; og
 • • For analyse- og kundeprofileringsformål (online og sosiale media inkludert) utført av oss selv og våre utvalgte leverandører.

NYTTIGE DEFINISJONER

Volvo Cars benytter nedenfor nevnte definisjoner i denne klausulen:

 • • "Kontrollør" betyr en naturlig eller legitim person, offentlig myndighet, agent eller annen enhet som alene eller sammen med andre avgjør hensikten med og måter for bearbeiding av personlige data;
 • • "Bearbeider" betyr en naturlig eller legitim person, offentlig myndighet, agent eller annen enhet som bearbeider personlige data på vegne av kontrolløren;
 • • "Personlige data" betyr enhver informasjon som vedrører en identifisert eller identifiserbar naturlig person ("datasubjektet"); en identifiserbar naturlig person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt med referanse til en identifikator som et navn, et identifikatornummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller til en eller flere faktorer spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den naturlige personen;
 • • "Bearbeiding" betyr enhver operasjon eller sett med operasjoner som foretas på personlige data eller på sett med personlige data, med eller uten bruk av automatiske midler, som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, avsløring ved overføring, spredning eller på annen måte gjøre tilgjengelig, gruppering eller kombinering, begrensning, sletting eller ødeleggelse;
 • • "Sensitive personlige data" betyr personlige data som viser rase eller etnisk opprinnelse, politisk mening, religiøs eller filosofisk tro, eller fagforeningsmedlemskap, og bearbeiding av genetiske data, biometriske data med hensikt om unik identifisering av en naturlig person, data som omhandler helse eller data som omhandler en persons sexliv eller seksuell orientering.

INNSAMLING AV DATA

Du kan gi oss informasjon om deg selv eller bilen din når du bruker Volvo Cars' tjenester i eller utenfor et kjøretøy eller i annen kontakt med Volvo Cars, for eksempel via våre nettsider eller kundesentre (i denne sammenhengen, vennligst merk at telefonsamtaler kan registreres, med ditt samtykke, av hensyn til kvalitetssikringsprosesser). Vi kan også hente slike data fra våre autoriserte forhandlere og verksteder og andre tredjeparter. Slike data kan inkludere:

 • • Dine kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse, etc.);
 • • Demografisk informasjon (alder, sivilstatus, husstand, etc.);
 • • Kjøretøyinformasjon (bilens identifikasjonsnummer (VIN), modell, anskaffelsesdato, servicehistorikk, etc.);
 • • Lokaliseringsdata generert av dine aktiviteter (navigasjonsassistanse, søkeforespørsler, lokaliseringsdeling, etc.); og
 • • Data vedrørende ditt kjøp og bruk av våre produkter og tjenester (kundepreferanser og innstillinger, kjøpshistorikk, Volvo ID, etc.).

Bilen din vil også automatisk hente inn data vedrørende bilen og dens omgivelser, først og fremst av teknisk natur og ikke direkte relatert til deg som person. Slike data ("Kjøretøyregistrerte data") er typisk forbundet med bilens identifikasjonsnummer (VIN) og kan derfor være sporbart til deg. Kjøretøyregistrerte data kan inkludere:

 • • Sikkerhetsinformasjon (om kollisjonsputer eller beltestrammere har blitt utløst, om dører og vinduer er låst eller åpne, etc.);
 • • Status for systemers funksjonalitet (motoren, gassen, styringen og bremsene, etc.);
 • • Kjøredata (bilens hastighet, bruk av bremsepedal og gasspedal, bevegelser i rattet, etc.);
 • • Lokaliseringsdata (bilens posisjon ved et uhell, etc.); og
 • • Omgivelsesdata (temperatur utenfor bilen, bilder, etc.).

Informasjon om enkelte bilregistrerte data finnes også i førerveiledningen.

Vi er spesielt forsiktige og benytter ekstra tiltak hvis og når vi henter og behandler sensitive personlige data, i henhold til gjeldende lover. For å unngå tvil, er det notert at gjeldende lov kan kreve andre typer data som også skal behandles som sensitive personlige data.

MERKNAD

Der hvor det er praktisk, eller hvis det kreves av gjeldende lov, vil vi i forbindelse med innhenting eller registrering av dine personlige data, gi deg (i) spesifikk informasjon om hensikten med bearbeiding av dine personlige data, (ii) kontrollørens identitet, (iii) identiteten til eventuelle tredjeparter til hvem data kan opplyses og (iv) annen informasjon som kan være nødvendig for å sikre at du er i stand til å ivareta dine rettigheter. Ovenstående informasjon kan, for eksempel, leveres når du kjøper en bil, i bilens infotainmentsystem, i mobilapper utviklet av Volvo Cars, på www.volvocars.com eller på annen måte etter avtale som du inngår med Volvo Cars.

SAMTYKKE

Hvis det er praktisk eller påkrevet i henhold til lov, vil vi innhente ditt samtykke før vi samler inn eller bruker dine personlige data. Spørsmål om ditt samtykke vil være klart og tydelig og gi deg et saklig grunnlag som du kan basere dine avgjørelser på. Vi vil aldri ta ditt samtykke for gitt. Isteden vil vi sørge for at du kan gi ditt samtykke på en tydelig og transparent måte. Ditt samtykke er frivillig og kan alltid tilbakekalles, for eksempel ved å avslutte en spesiell tjeneste eller kontakte Volvo Cars på vist adresse i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor. Hvis du ikke gir ditt samtykke, kan det hende at tjenester eller deler av tjenester ikke kan brukes.

INNSAMLING OG BEARBEIDING AV PERSONLIGE DATA UTEN SAMTYKKE

Innsamling og bruk av kjøretøy-registrerte data kan være nødvendig med tanke på (i) teknikere som skal søke etter og rette opp feil i kjøretøyet i løpet av service og vedlikehold av kjøretøyet, (ii) Volvo Cars produktutvikling, for eksempel forbedringer av bilens kvalitet og sikkerhet, (iii) administrasjon av Volvo Cars' garantiordninger og (iv) oppfyllelse av lovpålagte krav. Ved innsamling eller bruk av kjøretøy-registrerte data for disse formålene, og for tilsvarende legitime interesser fra Volvo Cars' sin side, vil vi generelt ikke be om ditt samtykke med mindre dette anses nødvendig i individuelle tilfeller eller påkrevet av aktuell lov.

TREDJEPARTS APPLIKASJONER

Du kan få tilgang til apper og andre tjenester koblet til bilen, men som er levert av tredjepart, som, for eksempel, kan kreve overføring av posisjonsdata og andre kjøretøy-registrerte data til denne tredjeparten. Volvo Cars er ikke ansvarlig for innsamling eller bruk av personlige data i apper eller tjenester som leveres av en tredjepart, og anbefaler at du grundig gjennomgår gjeldende vilkår (og enhver tilknyttet integritetsklausul) for slike apper eller tjenester før du bruker dem. Hvis du har spørsmål vedrørende en viss tredjeparts bruk av dine personlige data, vennligst kontakt tredjeparten direkte.

Internasjonale overføringer

Volvo Cars kan overfører dine personopplysninger til mottakere i land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde som kan ha annen lovgivning når et gjelder datasikkerhet. Dette inkluderer land som EU-Kommisjonen ikke anser å ha tilstrekkelig nivå av beskyttelse for personlige data. Hvis dette skjer, vil Volvo Cars sikre at det finnes lovmessig bakgrunn for overføringen i henhold til gjeldende lovverk for databeskyttelse. Du vil også bli informert om det rettslige grunnlaget, hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt og hvor du kan henvende deg for å få informasjon om disse sikkerhetstiltakene.

DATABRUK

For de fleste bearbeidingstiltakene vil du være i stand til å avslutte vår bruk av dine personlige data ved å oppdatere dine preferanser, avslutte en spesiell tjeneste, tilbakekalle ditt samtykke til bearbeidingen ved å kontakte Volvo Cars på anvist adresse i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor, eller på annen måte som instrueres av oss. Imidlertid, med mindre det på annen måte fremgår av gjeldende lov, har du generelt ikke anledning til å trekke deg fra bearbeidingen av dine personlige data:

 • • I forhold til visse tiltak av innsamling og videre bearbeiding av dine kjøretøyregistrerte data som gjelder sikkerhet, kvalitet og produktforbedring;
 • • Som vi gjennomfører for å sende deg viktige meldinger, slik som endringer i våre vilkår og betingelser og klausuler eller i tilfelle produkttilbakekallinger; og
 • • Som vi gjennomfører for å overholde våre lovpålagte forpliktelser.

BIBEHOLDELSE

Vi vil bare beholde dine personlige data så lenge det er nødvendig for å oppfylle hensikten i henhold til denne klausulen eller hensiktene som du på annen måte har blitt informert om. Dette betyr at når du har samtykket til vår bearbeiding av dine personopplysninger, vil vi beholde opplysningene så lenge kundeforholdet varer (og, hvis aktuelt, til utløpet av garantiperioden) eller til du trekker samtykket ditt tilbake. Hvis du har tilbakekalt ditt samtykke, kan vi uansett beholde visse personlige data i den perioden vi trenger for å møte våre lovpålagte krav og forsvare oss i juridiske tvister. Hvis vi ikke har mottatt ditt samtykke for bearbeiding, vil personlige data kun bli beholdt i den utstrekning vi har lovmessig anledning til det.

DATAKVALITET

Når vi bearbeider dine personopplysninger, bestreber vi oss på og forsikrer oss om at de er riktige og oppdatert. Vi forsøker å slette eller korrigere personopplysninger ikke er korrekte eller som er ufullstendige. For mer informasjon vedrørende din rett til å sikre nøyaktighet i dine personlige data som beholdes av oss, vennligst se avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor.

INFORMASJON OG TILGANG

Som det fremgår av "Merknad"-avsnittet ovenfor, kan vi gi deg spesifikk informasjon vedrørende vår bearbeiding av dine personlige data når vi samler inn eller registrerer slike data. Du har rett til, kostnadsfritt, å se informasjon om (i) hvilke personopplysninger som gjelder deg som vi bearbeider, (ii) hvor personopplysningene samles, (iii) formålet med behandlingen og (iv) mottakere eller mottakerkategorier som personopplysningene deles med, (v) motta informasjon om identitet (navn og adresse) til den behandlingsansvarlige, (vi) hvem som har det daglige ansvaret, (vii) og sikkerhetstiltak som iverksettes i forbindelse med behandlingen, så fremt slik tilgang ikke påvirker sikkerheten. Krav om slik informasjon må fremsettes skriftlig og være signert av deg personlig, og inkludere informasjon om navn, adresse og helst også e-postadressen. Du har også rett til å kreve at vi korrigerer, blokkerer eller sletter enhver ukorrekt informasjon om deg. Forespørsler skal sendes til den juridiske enheten som oppgis på slutten av dette dokumentet. Dine forespørsler vil bli behandlet på en rask og skikkelig måte. Forespørsler om sletting av personopplysninger vil være underlagt anvendbare lovkrav. Der hvor anvendbar lov tillater et administrativt gebyr for å etterkomme en slik forespørsel, kan et slikt gebyr bli beregnet av Volvo Cars. I tillegg kan du få tilgang til en oversikt over visse kundeleverte personopplysninger som beholdes av Volvo Cars, og korrigere eller oppdatere din informasjon ved å logge inn på kontoen på Volvo Cars' kundeportal, eller en tilsvarende tjeneste som tilbys på ditt lokale marked. Du har også rett til å registrere klager som gjelder vår behandling av dine personopplysninger til kompetent tilsynsmyndighet.

SIKKERHET

Volvo Cars har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap eller endringer, uautorisert avsløring eller tilgang og eventuelle andre former for behandling som ikke er tillatt.

AVSLØRING TIL TREDJEPART

Volvo Cars kan dele dine personlige data:

 • • blant Volvo Cars-enheter;
 • • med Volvo Cars autoriserte forhandlere og verksteder, med formål om å distribuere produkt og servicetilbud og annen kommunikasjon til deg; med andre forretningspartnere med formål om å distribuere produkt og service og annen kommunikasjon til deg eller av forsknings- eller utviklingsformål;
 • • i forbindelse med salg eller overføring av et Volvo Cars selskap eller dets aktiva;
 • • slik det kreves av loven, for eksempel i forbindelse med en myndighetsforespørsel, disputt eller annen juridisk prosess eller forespørsel;
 • • når vi, i god tro, mener at avsløring er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, for eksempel for å        undersøke potensielle krenkelser av våre vilkår og betingelser eller å oppdage, hindre eller avsløre svindel eller andre sikkerhetsbrudd
 • • med samarbeidspartnere og andre tredjeparter hvis du ha valgt å motta tjenester fra dem eller har gitt dem tillatelse til å be om personopplysninger fra Volvo Cars (for eksempel for Volvo In-car Delivery);
 • • med våre produkt- og tjenesteleverandører som arbeider på oppdrag fra oss, for eksempel leverandører av trådløse tjenester, bedrifter som administrerer og driver nettstedet vårt, sender meldinger, utfører dataanalyser eller kredittbehandling, eller systemleverandører som er nødvendige for å bearbeide, lagre eller behandle kredittkort eller finansiell informasjon; og
 • • med leverandører av nødtjenester, f.eks. kriminalitetsbekjempende myndigheter og leverandører av veihjelp og ambulansetjeneste, for å levere relaterte tjenester (f.eks. for Volvo On Call-nødhjelp).

Et Volvo Cars selskap som er kontrollør av dine personlige data vil, som generell regel, kun avsløre dine personlige data til tredjepart hvis det har fått ditt samtykke til å gjøre det. Vi vil imidlertid, hvis det er tillatt etter loven, dele dine personopplysninger uten ditt samtykke, med mindre vi anser ditt samtykke nødvendig i det individuelle tilfellet eller ditt samtykke er pålagt ved lov, i følgende situasjoner:

 • • når avsløring kreves av loven; og
 • • når avsløring er nødvendig i henhold til legitime interesser som forfølges av Volvo Cars (for eksempel for å beskytte våre juridiske rettigheter, slik det er beskrevet ovenfor).

DATABEARBEIDING PÅ VÅR VEGNE

Vi begrenser tilgang til dine personlige data til Volvo Cars ansatte og leverandører som har behov for å bruke informasjon for å bearbeide den på vår vegne, og som er kontraktsmessig pålagt å holde dine personlige data sikre og konfidensielle. Vi bestreber oss på å velge bearbeidingstjenester som på best mulig måte sikrer dine personlige datas integritet vis-a-vis enhver tredjepart. Visse av disse bearbeidingaktivitetene kan utføres utenfor EEA (European Economic Area) under en spesiell legitim basis slik det kreves av nasjonal lov.

MARKEDSFØRING

Vi vil ikke selge eller handle med dine personlige data med tredjepart med mindre vi har ditt samtykke til å gjøre det. Vi vil ikke dele dine personlige data med tredjepart for deres markedsføringsformål, med mindre vi har mottatt ditt samtykke for slike avsløringer. Hvis du har gitt oss slikt samtykke, men ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell fra tredjepart, bes du vennligst kontakte angjeldende tredjepart direkte. Vi kan sende deg informasjon om nye produkter, tjenester, arrangementer eller tilsvarende markedsaktiviteter. Hvis du ønsker å avmelde deg fra et spesielt epost-abonnement eller tilsvarende kommunikasjon, bes du vennligst følge instruksene i relevant kommunikasjon. Du kan også bruke din Volvo Cars kundeportalkonto, eller en tilsvarende tjeneste som tilbys på ditt lokale marked, for å avmelde deg fra spesifikke typer kommunikasjon fra Volvo Cars og å endre tidligere innsendte preferanser.

NETTSIDER OG COOKIES

Generelt kan du besøke Volvo Cars nettsider uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi noen som helst informasjon om deg selv. For å kunne tilby deg visse tjenester eller tilbud, trenger vi ofte å registrere visse deler av dine personlige data, som ditt navn og e-postadresse. Vi kan også samle inn (ved hjelp av cookies) anonym informasjon om hvordan du har brukt våre nettsider før slik registrering. Denne informasjonen vil hjelpe oss til å forbedre våre nettsider eller markedsføring. Alle Volvo Cars nettsider som er åpne for kundene våre, inkluderer informasjon om vår bruk av cookies. I visse land eksisterer det dessuten en online-prosess for å akseptere eller avslå cookies. For mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler ber vi deg sjekke lokal informasjon vedrørende bruk av informasjonskapsler i ditt land på www.volvocars.com.

Apper

Når du laster ned eller registrerer deg for å bruke en av våre apper, kan du sende personopplysninger til oss, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og annen registreringsinformasjon. Videre kan vi, når du bruker appene våre, samle inn bestemt informasjon automatisk, inkludert teknisk informasjon relatert til din mobilenhet og informasjon om hvordan du bruker appen. Avhengig av hvilken app du bruker, og først etter at du har gitt ditt samtykke til slik innsamling, kan vi også samle inn informasjon som er lagret på enheten din, inkludert kontaktinformasjon, posisjonsinformasjon eller annet digitalt innhold. Mer informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn finnes i informasjonen og/eller i en spesiell melding for hver enkelt app.

Tjenester og apper fra tredjepart

Visse tredjeparts-apper som du laster ned, som er forhåndsinnstilt eller som du kan bestille, kan ha separate vilkår og personvernklausuler som gjelder uten at de tar hensyn til vår personvernklausul. Volvo Cars er ikke ansvarlig for bruk av personlige data i apper eller tjenester fra en tredjepart. Vi anbefaler at du leser brukervilkårene og personvernbestemmelsene for alle tjenester eller apper fra tredjepart nøye før du registrerer deg, laster ned eller bruker dem. Vi anbefaler også at du søker etter hvilke valg du kan gjøre og hvilken kontroll du kan ha i forbindelse med ditt personvern i apper fra tredjepart etter nedlasting.

Barn

Våre tjenester er ikke beregnet brukt av barn. Vi ber ikke om eller samler ikke bevisst inn personopplysninger om og driver ikke markedsføring av våre produkter eller tjenester rettet mot barn under 13 år. Hvis barn har gitt oss personopplysninger, kan en av barnets foreldre eller foresatte kontakte oss for å få informasjonen slettet fra våre registre. Vennligst kontakt oss hvis du tror vi kan ha informasjon om et barn under 13 år. Hvis vi får kjennskap til at vi utilsiktet har samlet inn personopplysninger om et barn under 13 år eller tilsvarende minstealder avhengig av gjeldende lovgivning, skal vi iverksette tiltak for å slette informasjonen så snart som mulig.

Overvåking

Som resultat av lovpålagte krav, må vi overvåke hvordan systemet vårt virker, inkludert de kjøretøyene vi har produsert. Dette betyr at vi kan samle inn eksempeldata fra disse kjøretøyene.

Fremføring av klage til overordnet myndighet

Dersom du mener at vi behandler dine personlige data på en måte som krenker databeskyttelseslover eller regler, har du rett til å fremføre en klage til din overordnede myndighet.

Personvernansvarlig

Du kan kontakte Volvo Car's datavernansvarlige via følgende kontaktdetaljer:

E-postadresse:

17w26 - Support site - email adress to avoid SPAM

Postadresse: Volvo Car Corporation, attention: Datavernansvarlig, HB3S 405 31 Göteborg, Sverige.

KONTAKTDETALJER

For å ivareta dine rettigheter, dvs å få informasjon eller tilgang til personlige data som vi bearbeider, må du kontakte Volvo Cars-enheten som er ansvarlig for bearbeidingen (se under "Kontrollør" ovenfor).