Personvern

Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder

Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder

17w38 - Support site - Legal icon

OMFANG OG FORMÅL

Denne policy gjelder behandling av kundenes personopplysninger hos alle enheter som inngår Volvo Car Group ("Volvo Cars", "vår, "oss" eller "vi"). Formålet med denne policy er å gi våre nåværende, tidligere og potensielle kunder (heretter omtalt som "kunder" eller "du") en generell forståelse av:

 • Under hvilke omstendigheter vi samler inn og behandler dine personopplysninger
 • Hva slags personopplysninger vi samler inn
 • Årsakene til at vi samler inn dine personopplysninger
 • Hvordan vi behandler dine personopplysninger
 • Fordelingen av ansvaret for behandling av personopplysninger mellom ulike juridiske enheter innen Volvo Cars, og
 • Kontaktopplysninger til oss for at du skal kunne få informasjon om og gjøre gjeldende dine rettigheter med hensyn til vår behandling av dine personopplysninger.

Denne personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder beskriver ikke behandlingen av personopplysninger som utføres av uavhengige lokale representanter. For informasjon om slik behandling av personopplysninger henviser vi til det aktuelle selskapet. Du finner kontaktdetaljer i Juridiske kontakter.

Disse bestemmelsene oppdateres fortløpende for å sikre at de reflekterer tiltakene Volvo Cars gjennomfører i relasjon til dine personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Volvo Car Corporation (et svensk juridisk selskap med organisasjonsnummer 556074-3089) er behandlingsansvarlig når det gjelder behandling av dine personopplysninger for forskning og utvikling av nye og eksisterende bilmodeller, og også for visse globale tjenester som tilbys kundene. Dessuten er Volvo Car Corporation behandlingsansvarlig for enhver behandling av personopplysninger i forbindelse med overvåking av bilenes kvalitet, ved eventuelle tilbakekallinger samt for å oppfylle myndighetspålagte krav.

Generelt er hvert nasjonalt salgskontor innenfor Volvo Cars er generelt ansvarlig for markedsføring, salg og kunderelasjoner, samt for markedsspesifikke tjenester i sitt marked. Det nasjonale salgsselskapet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for disse formålene. I markeder uten et nasjonalt salgsselskap, vil en importør vanligvis ha samme ansvar som et nasjonalt salgsselskap. Derfor er importøren i disse tilfellene behandlingsansvarlig. Volvo Cars krever i sine avtaler med forhandlere og verksteder at de etterlever reglene om behandling av personvernopplysninger. Det understrekes likevel at Volvo Cars og dets autoriserte forhandlere og verksteder er separate juridiske enheter, og at vi generelt ikke er ansvarlig hvis slike forhandlere og verksteder ikke følger gjeldende regler. Hvis du har spørsmål om din forhandlers eller verksteds behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt forhandleren eller verkstedet direkte.

Du finner kontaktdetaljer i Juridiske kontakter.

PRINSIPPER FOR DATABEHANDLING

Behandlingen av dine personopplysninger er en viktig del av vår leveranse av produkter og tjenester til deg. Vi setter pris på den tilliten du viser oss ved å gi oss dine personopplysninger, og anser at respekt for din integritet er en viktig del av de tjenestene vi tilbyr. For å kunne beskytte dine personopplysninger samtidig som vi øker verdien for kunden og tilbyr bedre og tryggere kjøreopplevelser, følger vi fem generelle prinsipper:

VALGFRIHET

Dine personopplysninger tilhører deg. Vi bestreber oss på ikke å gjøre antagelser vedrørende dine personlige preferanser og prøver å utforme våre tjenester slik at du kan velge om du ønsker å dele dine personopplysninger med oss.

AVVEINING AV INTERESSER

Der hvor bearbeiding av dine personopplysninger er nødvendige for formål knyttet til våre legitime interesser, og hvor denne interessen settes foran behovet for å beskytte din integritet, kan vi (dersom det er tillatt i henhold til lov) behandle visse personopplysninger uten å innhente ditt samtykke. Også i visse andre situasjoner kan vi behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke hvis det er påkrevet i henhold til lov. Mer informasjon gis nedenfor i avsnittet "Samtykke".

PROPORSJONALITET

Volvo Cars vil kun bearbeide våre kunders personopplysninger hvis det er adekvat, relevant og nødvendig i forhold til formålet med innsamlingen av slike opplysninger. Vi søker å anonymisere dine personopplysninger når en funksjon eller tjeneste kan oppnås med anonymiserte opplysninger. Hvis vi kombinerer anonymiserte eller ikke-personlige data med dine personopplysninger, vil de bli behandlet som personopplysninger så lenge opplysningene forblir kombinert.

ÅPENHET OG SIKKERHET

Volvo Cars tror på åpenhet om hvilke personopplysninger vi behandler, og for hvilke formål. For oss er det også viktig å beskytte dine personopplysninger fordi en av Volvo Cars' kjerneverdier er å beskytte det som er viktig for deg. På forespørsel vil Volvo Cars gi kundene ytterligere informasjon om vår behandling og vår beskyttelse av dine personopplysninger.

OPPFYLLELSE AV LEGALE KRAV

Det er Volvo Cars' policy å overholde lover og regler som regulerer personvern og databeskyttelse i alle land der vi opererer. Der det er nødvendig, vil vi justere vår behandling av dine personopplysninger slik det beskrives i denne personvernpolicy for å sikre at vi overholder alle lovkrav.

De personopplysninger som Volvo Cars samler inn om deg og bilen vil bli brukt slik:

 • Til å tilby deg produkter og tjenester, inkludert å kontrollere at du er berettiget til visse kjøp og tjenester, i tillegg til å tilby deg forbedrede tilbud og erfaringer som kunde;
 • Til å informere deg om oppdateringer av eller endringer i våre produkter og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til endringer i våre vilkår og retningslinjer;
 • Til å informere deg om nye produkter, tjenester og arrangementer;
 • Til å tilby støtte og tjenester for bilen (garantitjenester, tilbakekallingsinformasjon, etc.);
 • For produktutvikling, for eksempel til å forbedre kjøretøyets ytelser, kvalitet og sikkerhet;
 • For å evaluere og forbedre våre tilbud til og vår kommunikasjon med kundene;
 • For å overholde lovpålagte krav eller krav fra offentlig myndighet;
 • For å informere deg om våre produkter og tjenester og identifisere de som kan være av interesse for deg;
 • utføre markedsundersøkelser; og
 • For analyse- og kundeprofileringsformål (også online og via sosiale medier) utført av oss selv og våre utvalgte leverandører.

NYTTIGE DEFINISJONER

Volvo Cars benytter nedenfor nevnte definisjoner i denne policy:

 • "Behandlingsansvarlig" betyr en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes;
 • "Behandlingsansvarlig" betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige;
 • "Personopplysninger" betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar person ("den registrerte"); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for den nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet;
 • "Behandling" betyr enhver operasjon eller rekke med operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring;
 • "Sensitive personopplysninger" betyr personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning, eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske opplysninger, biometriske opplysninger med det formål å ensidig identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuell orientering.

INNSAMLING AV DATA

Du kan gi oss informasjon om deg selv eller bilen når du bruker Volvo Cars' tjenester i eller utenfor bilen eller i annen kontakt med Volvo Cars, for eksempel via våre nettsider eller kundesentre (i denne sammenhengen opplyses at telefonsamtaler kan bli tatt opp for kvalitetssikringsformål). Vi kan også hente slike opplysninger fra våre autoriserte forhandlere og verksteder og andre tredjeparter. Slike data kan inkludere:

 • Dine kontaktopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, etc.);
 • Demografisk informasjon (alder, sivilstatus, sammensetning av husstand, etc.);
 • Bilinformasjon (bilens identifikasjonsnummer (VIN), modell, kjøpsdato, servicehistorikk etc.);
 • Lokaliseringsopplysninger generert av dine aktiviteter (navigasjonsassistanse, søkespørsmål, lokaliseringsdeling etc.); og
 • Opplysninger om ditt kjøp og bruk av våre produkter og tjenester (kundepreferanser og -innstillinger, kjøpshistorikk, Volvo ID etc.).

Bilen samler også automatisk opplysninger vedrørende bilen og dens omgivelser som primært er av teknisk art og ikke direkte relatert til deg som person. Slike data ("Bilregistrerte data") er typisk forbundet med bilens identifikasjonsnummer (VIN) og kan derfor være sporbart til deg. Bilregistrerte data kan inkludere:

 • Sikkerhetsinformasjon (om kollisjonsputer eller beltestrammere har blitt utløst, om dører og vinduer er låst eller åpne etc.);
 • Status for systemfunksjoner (for motoren, gassen, styringen og bremsene etc.);
 • Kjøredata (bilens hastighet, bruk av bremsepedal og gasspedal, bevegelser i rattet etc.);
 • Lokaliseringsopplysninger (bilens posisjon ved et eventuelt uhell etc.); og
 • Opplysninger om omgivelsene (temperatur utenfor bilen, bilder etc.).

Informasjon om enkelte bilregistrerte data er også gitt i bilens førerveiledning.

Vi er spesielt forsiktige og gjennomfører ekstra tiltak hvis og når vi henter og behandler sensitive personopplysninger, i henhold til gjeldende lov. For ordens skyld presiserer vi at det kan være at relevante lovregler krever at også andre opplysninger skal behandles som sensitive personopplysninger.

MERKNAD

Der hvor det er hensiktsmessig, eller hvis det er påkrevet etter gjeldende regler, vil vi i forbindelse med innhenting eller registrering av dine personopplysninger, gi deg (i) spesifikk informasjon om formålet med behandling av dine personopplysninger, (ii) hvem som er behandlingsansvarlig, (iii) eventuelle tredjeparter personopplysningene kan gis til og (iv) annen informasjon som kan være nødvendig for å sikre at skal kunne ivareta dine rettigheter. Ovenstående informasjon kan, for eksempel, gis når du kjøper en bil, i bilens infotainmentsystem, i mobilapper som utvikles av Volvo Cars, på www.volvocars.com eller ellers i avtale som du inngår med Volvo Cars.

SAMTYKKE

Hvis det er hensiktsmessig eller påkrevet i henhold til gjeldende regler, vil vi innhente ditt samtykke før vi samler inn eller bruker dine personopplysninger. Forespørsel om samtykke vil være klart og presist og gi deg et rimelig grunnlag som du kan basere din avgjørelse på. Vi vil aldri ta ditt samtykke for gitt. Isteden vil vi påse at du kan gi ditt samtykke på en tydelig og åpen måte. Det er frivillig å gi samtykke og det kan alltid tilbakekalles, for eksempel ved å avslutte en bestemt tjeneste eller ved at du kontakter Volvo Cars på den adresse som er angitt i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor. Hvis du ikke gir ditt samtykke, kan det være at tjenester eller deler av tjenester ikke er tilgjengelig.

INNSAMLING OG BEARBEIDING AV PERSONOPPLYSNINGER UTEN SAMTYKKE

Innsamling og bruk av bilregistrerte data kan være nødvendig for (i) teknikere som skal søke etter og rette opp feil på bilen i forbindelse med service og vedlikehold, (ii) Volvo Cars produktutvikling, for eksempel forbedringer av bilens kvalitet og sikkerhet, (iii) administrasjon av Volvo Cars' garantiordninger og (iv) oppfyllelse av lovpålagte krav. Ved innsamling eller bruk av bilregistrerte data for disse formålene, og i andre tilfeller der Volvo Cars har berettiget interesse, vil vi generelt ikke be om ditt samtykke med mindre dette anses nødvendig i det enkelte tilfellet eller er påkrevet etter gjeldende regler.

TREDJEPARTS APPLIKASJONER

Du kan få tilgang til apper og andre tjenester som er koblet til bilen, men som leveres av tredjepart og som forutsetter overføring av posisjonsdata og andre bilregistrerte data til den aktuelle tredjeparten. Volvo Cars er ikke ansvarlig for innsamling eller bruk av personopplysninger i applikasjoner eller tjenester som leveres av en tredjepart, og anbefaler at du grundig gjennomgår de relevante vilkår (og enhver tilknyttet personvernerklæring relatert til) slike applikasjoner eller tjenester før du bruker dem. Hvis du har spørsmål om en tredjeparts bruk av dine personopplysninger, bes du kontakte vedkommende direkte.

INTERNASJONALE OVERFØRINGER

Volvo Cars kan komme til å overføre dine personopplysninger til mottakere i land utenfor EØS som kan ha annen lovgivning når et gjelder personvern og datasikkerhet. Dette inkluderer land som EU-kommisjonen ikke anser har tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personopplysninger. Hvis dette skjer, vil Volvo Cars sikre at overføringen er lovlig i henhold til relevant lovgivning. Du vil også bli informert om det rettslige grunnlaget for overføringen, hvilke sikkerhetstiltak som er iverksatt og hvor du kan henvende deg for å få informasjon om disse sikkerhetstiltakene.

DATABRUK

I de fleste tilfeller kan du avslutte vår bruk av dine personopplysninger ved å oppdatere dine preferanser, avslutte en bestemt tjeneste eller trekke tilbake ditt samtykke til behandling ved å kontakte Volvo Cars på den adresse som angis i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor, eller på annen måte anvist av oss. Du kan likevel ikke, med mindre det følger av gjeldende regler, be unntatt personopplysninger fra behandling:

 • I forhold til deler av den innsamling og videre behandling av dine bilregistrerte data som gjelder sikkerhet, kvalitet og produktforbedring;
 • Som vi utfører for å kunne sende deg viktige meldinger, f.eks. om endringer i våre vilkår og retningslinjer, eller i forbindelse med produkttilbakekallinger; eller
 • Som vi gjennomfører for å overholde våre juridiske forpliktelser.

VARIGHET

Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål som beskrives i denne policy eller andre formål som du på annen måte har blitt informert om. Det innebærer at når du har samtykket til vår behandling av dine personopplysninger, vil vi beholde opplysningene så lenge kundeforholdet varer (hvis relevant, til utløpet av garantiperioden) eller til du trekker tilbake ditt samtykke. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, kan vi uansett beholde visse personopplysninger i den perioden som er nødvendig for at vi skal oppfylle våre juridiske tvister og forsvare oss i rettstvister. Hvis vi ikke har mottatt ditt samtykke til behandlingen, vil personopplysninger kun bli beholdt i den utstrekning vi har rettslig grunnlag for det.

DATAKVALITET

Når vi behandler dine personopplysninger, søker vi å sikre at de er riktige og oppdaterte. Vi forsøker å slette eller korrigere personopplysninger ikke er korrekte eller som er ufullstendige. Mer informasjon om dine rettigheter for å kunne sikre riktigheten av de personopplysninger vi har om deg gis i avsnittet "Informasjon og tilgang" nedenfor.

INFORMASJON OG TILGANG

Som det fremgår av "Merknad"-avsnittet ovenfor, kan vi gi deg spesifikk informasjon vedrørende vår bearbeiding av dine personopplysninger når vi samler inn eller registrerer slike data. Du har rett til, kostnadsfritt, å se informasjon om (i) hvilke personopplysninger som gjelder deg som vi bearbeider, (ii) hvor personopplysningene samles, (iii) formålet med behandlingen og (iv) mottakere eller mottakerkategorier som personopplysningene deles med, (v) motta informasjon om identitet (navn og adresse) til den behandlingsansvarlige, (vi) hvem som har det daglige ansvaret, (vii) og sikkerhetstiltak som iverksettes i forbindelse med behandlingen, så fremt slik tilgang ikke påvirker sikkerheten. Krav om slik informasjon må fremsettes skriftlig og være signert av deg personlig, og inkludere informasjon om navn, adresse og helst også e-postadressen. Du har også rett til å kreve at vi korrigerer, blokkerer eller sletter enhver ukorrekt informasjon om deg. Slikt krav skal sendes til den juridiske person som angis til slutt i dette dokument. Din begjæring skal behandles raskt og skikkelig. Forespørsler om sletting av personopplysninger vil være underlagt anvendbare lovkrav. Der hvor anvendbar lov tillater et administrativt gebyr for å etterkomme en slik forespørsel, kan et slikt gebyr bli beregnet av Volvo Cars. I tillegg kan du få tilgang til en oversikt over visse kundeleverte personopplysninger som beholdes av Volvo Cars, og korrigere eller oppdatere din informasjon ved å logge inn på kontoen på Volvo Cars' kundeportal, eller en tilsvarende tjeneste som tilbys på ditt lokale marked. Du har også rett til å registrere klager som gjelder vår behandling av dine personopplysninger til kompetent tilsynsmyndighet.

SIKKERHET

Volvo Cars har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap eller endring, tilgang for eller formidling til uvedkommende og eventuelle andre former for behandling som ikke er tillatt.

DELING MED TREDJEPART

Volvo Cars kan dele dine personopplysninger:

 • Med Volvo Cars-enheter;
 • Med Volvo Cars autoriserte forhandlere og verksteder, med det formål å distribuere produkt- og servicetilbud og annen kommunikasjon til deg; Med andre forretningspartnere, med det formål å distribuere produkt- og servicetilbud og annen kommunikasjon til deg eller for forsknings- og utviklingsformål;
 • I forbindelse med salg eller annen overføring av et Volvo Cars-enhet eller dets aktiva;
 • I henhold til krav etter loven, for eksempel i forbindelse med en myndighetsforespørsel, tvist eller annen juridisk prosess eller forespørsel;
 • Når vi, i god tro, mener at deling av opplysninger er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, for eksempel for å undersøke potensielle krenkelser av våre vilkår og betingelser eller for å oppdage, hindre eller avsløre svindel eller andre sikkerhetsproblemer;
 • Med samarbeidspartnere og andre tredjeparter hvis du ha valgt å motta tjenester fra dem eller har gitt dem tillatelse til å be om personopplysninger fra Volvo Cars (for eksempel for Volvo In-car Delivery);
 • Med våre produkt- og tjenesteleverandører som arbeider på oppdrag fra oss, for eksempel leverandører av trådløse tjenester, virksomheter som administrerer og driver vårt nettsted, sender ut meddelelser, utfører dataanalyser eller kredittkortbehandling eller systemleverandører som er nødvendige for å bearbeide, lagre eller behandle kredittkort eller finansiell informasjon; og
 • Med leverandører av nødtjenester, f.eks. politi og påtalemyndighet og leverandører av veihjelp og ambulansetjenester, for å levere relaterte tjenester (f.eks. for Volvo On Call-nødhjelp).

En Volvo Cars-enhet som er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger vil, som generell regel, kun videregi dine personopplysninger til tredjepart hvis du har samtykket til det. Vi vil imidlertid dele dine personopplysninger uten ditt samtykke, hvis vi ikke anser at ditt samtykke er nødvendig i det enkelte tilfellet og ditt samtykke ikke kreves etter loven, i følgende situasjoner:

 • Når opplysningene kreves i henhold til lov; eller
 • Når opplysningene gis fordi det er nødvendig for et formål knyttet til vår berettigede interesse (for eksempel for å beskytte våre juridiske rettigheter, slik det er beskrevet ovenfor).

DATABEHANDLING PÅ VÅRE VEGNE

Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til Volvo Cars-ansatte og leverandører som har behov for å bruke informasjon for å behandle den på våre vegne og som er kontraktsmessig forpliktet til å behandle dine personopplysninger på en sikker og konfidensiell måte. Vi forsøker å velge behandlingstjenester som på beste måte sikrer dine personopplysninger mot tredjeparts uberettigede tilgang og bruk. Visse av disse behandlingsaktivitetene kan utføres utenfor EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde) når det er i samsvar med nasjonal rett.

MARKEDSFØRING

Vi vil ikke selge eller handle med dine personopplysninger med tredjepart med mindre vi har ditt samtykke til å gjøre det. Vi vil ikke dele dine personopplysninger med tredjepart for deres markedsføringsformål, med mindre vi har mottatt ditt samtykke til slik deling. Hvis du har gitt oss slikt samtykke, men ikke lenger ønsker å motta markedsføringsmateriell fra tredjepart, bes du kontakte den aktuelle tredjepart direkte. Vi kan sende deg informasjon om nye produkter, tjenester, arrangementer eller liknende markedsaktiviteter. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev via e-post eller liknende kommunikasjon, bes du følge anvisningene i den aktuelle kommunikasjon. Du kan også bruke din konto hos Volvo Cars kundeportal, eller en lignende tjeneste som tilbys på ditt lokale marked, for å melde deg av visse typer kommunikasjon fra Volvo Cars og for å endre tidligere valg.

NETTSIDER OG COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)

Generelt kan du besøke Volvo Cars nettsider uten å fortelle oss hvem du er eller oppgi informasjon om deg selv. For å kunne tilby deg visse tjenester eller tilbud, trenger vi ofte å registrere enkelte personopplysninger f.eks. ditt navn og din e-postadresse. Vi kan også samle inn (ved hjelp av informasjonskapsler) anonym informasjon om hvordan du har brukt våre nettsider før slik registrering. Denne informasjonen kan vi benytte for å forbedre våre nettsider eller vår markedsføring. Alle Volvo Cars nettsider som er åpne for våre kunder, inneholder informasjon om vår bruk av informasjonskapsler. I noen land er det en online-prosedyre for å akseptere eller avslå informasjonskapsler. For mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler, bes du konsultere lokal informasjon vedrørende publisering av informasjonskapsler i landet der du bor under https://www.volvocars.com (velg først landet/regionen du bor i, deretter blar du ned til bunnen av nettsiden og klikker på Informasjonskapsler).

APPER

Når du laster ned eller registrerer deg for å bruke en av våre apper, kan du sende personopplysninger til oss, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og annen registreringsinformasjon. Videre kan vi, når du bruker appene våre, samle inn bestemt informasjon automatisk, inkludert teknisk informasjon relatert til din mobilenhet og informasjon om hvordan du bruker appen. Avhengig av hvilken app du bruker og først etter at du har gitt ditt samtykke til slik innsamling, kan vi også samle inn informasjon som er lagret på din enhet, inkludert kontaktinformasjon, posisjonsinformasjon eller annet digitalt innhold. Mer informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn finnes i personvernerklæringer og/eller i en særskilt meddelelse for hver enkelt app.

TJENESTER OG APPER FRA TREDJEPART

Noen tredjeparts-apper som du laster ned, som er forhåndsinstallert eller som du kan bestille, kan ha separate vilkår og personvernvilkår som gjelder uten uavhengig av våre personvernprinsipper. Volvo Cars er ikke ansvarlig for bruk av personopplysninger i tredjeparts apper eller tjenester. Vi anbefaler at du nøye leser brukervilkårene og personvernpolicyen for alle tjenester eller apper fra tredjepart før du registrerer deg, laster ned eller bruker dem. Vi anbefaler også at du søker etter hvilke valg du kan gjøre og hvilken kontroll du kan ha i forbindelse med ditt personvern etter nedlasting av apper fra tredjepart.

BARN

Våre tjenester er ikke beregnet for bruk av barn. Vi ber ikke om eller samler ikke bevisst inn personopplysninger om barn under 13 år og driver ikke markedsføring av våre produkter eller tjenester rettet mot dem. Hvis barn har gitt oss personopplysninger, kan en av barnets foreldre eller foresatte kontakte oss for å få informasjonen slettet fra våre registre. Vi ber om å bli kontaktet hvis du tror vi kan ha informasjon om et barn under 13 år. Hvis vi får kjennskap til at vi utilsiktet har samlet inn personopplysninger om et barn under 13 år (eller annen minstealder avhengig av land), skal vi iverksette tiltak for å slette informasjonen så snart som mulig.

OVERVÅKNING

Som resultat av lovpålagte krav, må vi overvåke hvordan systemet vårt virker, inkludert de biler vi har produsert. Dette betyr at vi kan samle inn eksempeldata fra disse bilene.

KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHETEN

Dersom du mener at vi behandler dine personopplysninger i strid med lov og forskrift om personvern på en måte som krenker, har du rett til å innlevere klage til din tilsynsmyndighet (i Norge Datatilsynet).

KONTAKTDETALJER

For å benytte deg av dine rettigheter som datasubjekt, dvs få informasjon om Volvo Cars' behandling av dine personlige opplysninger, eller få tilgang til personlige opplysninger som Volvo Cars behandler om deg, vennligst bruk vårt WEBSKJEMA (velg først landet/regionen du bor i, åpne deretter og fyll ut webskjemaet) som sikrer at din forespørsel blir behandlet. Legg merke til at Volvo Cars ikke lagrer noen informasjon om den handlingen som utføres av uavhengige lokale representanter. For informasjon om våre uavhengige lokale representanters behandling av dine personlige data, og dersom du ønsker å administrere dine innstillinger for direkte markedsføring, eller hvis du har andre tilhørende spørsmål, ber vi deg se kontaktinformasjon under Juridiske kontakter.

PERSONVERNOMBUD

Du kan kontakte Volvo Car's personvernombud på følgende adresse:

E-postadresse: globdpo[at]volvocars[.]com.

Postadresse: Volvo Car Corporation, attention: Datavernansvarlig, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sverige.


Denne artikkelen gjelder


Hjalp dette?