Lisenser og typegodkjenninger

VOLVO S90 - INFORMASJON OM STOFFER PÅ KANDIDATFORTEGNELSE (REACH ARTIKKEL 33)

Oppdatert 11/25/2019

VOLVO S90 - INFORMASJON OM STOFFER PÅ KANDIDATFORTEGNELSE (REACH ARTIKKEL 33)

REACH-forordningen (forordning EU 1907/2006) artikkel 33.1 har til hensikt å gjøre det mulig for bedriftskunder for leverte produkter å gjennomføre tilpassede risikohåndteringstiltak som følge av at disse varene inneholder spesielt farlige stoffer (SVHC), som er angitt på den aktuelle kandidatfortegnelsen (CL) for godkjenning, for å garantere sikker bruk av disse varene.

Volvo Car Corporation støtter målsettingen med REACH generelt, og spesielt artikkel 33, som stemmer overens med våre framstøt for å fremme ansvarsfull produksjon, håndtering og bruk av våre produkter.

Innhold av stoffer på kandidatfortegnelsen

Så vidt vi vet, basert på informasjon vi har mottatt fra våre leverandører og våre egne produktdata, er de komponenter som inneholder mer enn 0,1 vektprosent av stoffer på kandidatfortegnelsen, de som angis i aktuell "Tabell over stoffer på kandidatfortegnelsen" for den spesielle bilen.

Spesifikk informasjon for sikker bruk av varer som inneholder stoffer på kandidatfortegnelsen

I aktuelle tilfeller legges spesifikk informasjon for sikker bruk inn i aktuell "Tabell over stoffer på kandidatfortegnelsen" for den spesifikke bilen.

Generell informasjon for sikker bruk av varer

Alle biler fra Volvo Car Corporation er utstyrt med en førerveiledning som inneholder informasjon om sikker bruk for bilens eier/fører. I Volvo Car Corporations informasjon om reparasjon og service av biler og originaldeler inngår også informasjon om sikker bruk for servicepersonale.

De stoffene som angis i aktuell "Tabell over stoffer på kandidatfortegnelsen" og som forekommer i deler av den spesifikke bilen, er innebygget på en slik måte att potensiell eksponering mot kundene minimeres og farer for mennesker eller miljø kan utelukkes så lenge bilen og delene brukes på tiltenkt måte og reparasjoner, service og vedlikehold utføres i henhold til de tekniske anvisningene for disse aktivitetene og i henhold til god standardpraksis innen bransjen.

En utbrukt bil skal kun avfallshåndteres på lovlig måte innenfor EU ved et autorisert avfallshåndteringsanlegg (ATF). Bildeler skal avfallshåndteres i henhold til lokalt gjeldende lovverk og i henhold til anvisninger fra lokale myndigheter.

Volvo Car Corporation S90

Tabell over stoffer på kandidatfortegnelsen

Stoffer på kandidatfortegnelsen som inngår i varer med mer enn 0,1 vektprosent

CAS-nr.

Azodikarbonamid

123-77-3

N,N-dimetylacetamid

127-19-5

4,4'-isopropylidendifenol

80-05-7

Poly(oxi-1,2-etandiyl), alfa-(nonylfenyl)-omega-hydroxi-, grenet

68412-54-4

Borsyre

10043-35-3

Nonoxinol

9016-45-9

1,2-dimetoxietan

110-71-4

1-metyl-2-pyrrolidon

872-50-4

Imidazolidin-2-tion

96-45-7

2-(5-klor-2H-bensotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimetyletyl)fenol

3864-99-1

2-(2H-bensotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol

25973-55-1

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18- Dodekakloropentacyklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien

13560-89-9

2-etylhexyl-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4- tenntetradekanoat

15571-58-1

Ildfast keramisk fiber

142844-00-6

Dinatriumtetraborat, vannfri

1330-43-4

Spesifikk informasjon for sikker bruk av varer som inneholder stoffer på kandidatfortegnelsen

Ingen spesifikk informasjon om sikker bruk kreves - følg generell informasjon om sikker bruk for varer.

Bilmodell/årsmodell

S90 av årsmodell 2017 og senere


Denne artikkelen gjelder

Bilmodell/årsmodell

S90 av årsmodell 2017 og senere


Hjalp dette?