Vi vil at flere skal kjøre elektrisk

Derfor dekker vi nå strømmen i ett år, på alle nye ladbare hybrider. På den måten ønsker vi å gjøre det enda enklere å få mest mulig ut av hverdagen, med minst mulig påvirkning på miljøet.

Kjør elektrisk og få pengene tilbake

Visste du at nesten halvparten av all kjøringen som blir gjort med Volvos ladbare hybrider i Norge, gjøres på ren strøm? Det er utrolig bra, men vi ønsker å motivere Volvo-eiere til å kjøre enda mer på ren elektrisitet. Derfor får alle som kjøper en ny ladbar hybrid av oss i perioden 16. oktober 2019, og helt til 30. september 2020 dekket strømforbruket i ett år, opp til 3000 kWh.  

Vi gjør oppmerksom på at både varigheten på tilbudet, og timing for den tekniske oppdateringen, er justert som resultat av Covid19-situasjonen. Informasjonen på denne siden er oppdatert i henhold til dette.

Slik fungerer det

I uke 23 2020 kommer en oppdatering i Volvo On Call, som lar deg overvåke bilens strømforbruk. Antall kWh du bruker vil blir registrert, og for hver kWh du bruker, får du refundert 1 NOK – opp til 3000 kWh. Dersom du får levert bilen din før oppdateringen er klar, kan du starte måleperioden etter at din Volvo On Call har fått denne oppdateringen. Får du utlevert bilen din senere, kan du starte måleperioden da.

Reduser utslippene

Ett av målene våre er å bli klimanøytrale innen 2040. Som et naturlig steg på veien er alle Volvo-modeller tilgjengelige som plug-in hybrider. Ved å dekke ett år med lading når du kjøper en plug-in hybrid, ønsker vi å sette søkelyset på effektiv energiutnyttelse og muligheten til å gjøre den daglige pendlingen i elektrisk modus.

Sjekk strømforbruket i appen

Snart vil du kunne sjekke strømforbruket og se hvor langt bilen har kjørt i elektrisk modus, via Volvo On Call-appen. Det er også her du vil motta refusjonsbeløpet.

Spørsmål og svar

 • Hva er inkludert i tilbudet?

  Tilbudet gjelder alle nye ladbare hybrider som selges i perioden 16. oktober 2019 til 30. september. Vi dekker strømforbruket på bilen i ett år, med oppstart på måleperioden i juni 2020, eller når du får utlevert bilen etter dette.

 • Hvor lenge gjelder dette kampanjetilbudet?

  Tilbudet gjelder til og med 30. september.

 • Har tilbudet noen begrensninger?

  Ja, det refunderes opp til 3000 kWh, med 1 NOK per kWh – altså maks 3000 NOK. Du må ha aktivert Volvo On Call og kjørejournal, og eie bilen i minst 1 år. Se flere vilkår og retningslinjer her.

 • Hvordan beregnes refusjonsbeløpet?

  Beløpet du får refundert vil være antall kWh som blir registrert forbrukt i Volvo On Call i måleperioden, multiplisert med 1 NOK. Bruker du 3000 kWh, eller mer, får du refundert 3000 NOK. 

 • Gjelder tilbudet for alle typer virksomheter?

  Tilbudet gjelder også dersom du har bil gjennom din arbeidsgiver, og det er bilens hovedsjåfør som får beløpet utbetalt. Men obs: Volvo Cars Norway AS kan ikke ta ansvar for evt beskatning av dette, og vi oppfordrer deg derfor til å diskutere dette med din arbeidsgiver. 

 • Når det gjelder flåtebiler, hvorfor vil Volvo refundere føreren og ikke selskapet?

  Målet med tiltaket er å få sjåførene til å kjøre mer miljøvennlig. Derfor er det også lagt til rette for at insentivet gjelder sjåføren. Men det vil også komme arbeidsgiver til nytte gjennom lavere drivstoffkostnader. 

 • Gjelder tilbudet for kunder som har lagt inn en ordre på en plug-in hybrid før 16. oktober 2019?

  Nei. Tilbudet gjelder kun biler solgt fra og med 16. oktober 2019, til og med 30. september 2020.

Vilkår for refusjon av kostander til strømbruk

Vi, Volvo Car Norway AS, et norsk selskap med organisasjonsnr 958 684 975, påtar oss, å refundere strømkostnader ved din bruk av Volvo hybridbil («Strømkostnadsrefusjon») på de nærmere vilkår som fremgår nedenfor («Vilkårene»). 

Hvordan delta i ordningen 

For å få Strømkostnadsrefusjon må du:
  Akseptere disse vilkårene for Strømkostnadsrefusjon og Volvo Cars vilkår og betingelser for tjenester.
  Ha en Volvo ID, et aktivt Volvo On Call-abonnement og løpende ha aktivert funksjonen «kjørejournal» i Volvo On Call-applikasjonen.
  Være eier eller primær sjåfør av en ladbar hybridbil som berettiger til Strømkostnadsrefusjon (den «Ladbare Hybridbilen»), kjøpt mellom 16. oktober 2019 og 30. september 2020. 
  For fysiske personer: Være minst 18 år gammel.
  Være bosatt eller registrert i Norge, der bilen også er registrert.
• For å være berettiget til  Strømkostnadsrefusjon, må du ha eid den Ladbare Hybridbilen i minst ett år ved utløpet av Strømrefusjonsperioden. Dersom bilen selges etter et år, men før utløp Refusjonsperioden, vil du kun refunderes for strømforbruket fram til bilen selges. Rett til Strømkostnadsrefusjonen kan ikke overføres, og følger derfor ikke til ny eier.

Reglene om Strømkostnadsefusjon gjelder ikke ved korttidsleie, eller for ansatte eller oppdragstakere i Volvo Cars eller i et tilknyttet selskap, eller deres familiemedlemmer.

Vi tar forbehold om å fastsette ytterligere vilkår for gjennomføring av Strømkostnadsrefusjon.

Hvordan vil Strømkostnadsrefusjon foregå?

I disse Vilkår skal nedenstående uttrykk anses definert slik:
«Strømkostnadsrefusjon» betyr beløpet som fremkommer ved å multiplisere antall kWh, oppad begrenset til 3000 kWh, brukt av den Ladbare Hybridbilen i løpet av Refusjonsperioden, med Strømprisen. 
«Strømprisen» betyr NOK 1 per kWh (inkl. eventuell mva.)
Med «Ladbar Hybridbil» menes i dette tilfellet enhver ny Volvo plug-in hybridbil som er bestilt etter 16. oktober 2019 og innen 30. september 2020. (eller en senere dato som måtte bli fastsatt av Volvo Cars).
«Primær sjåfør» har den betydning som er angitt i Volvo Cars vilkår og betingelser for tjenester. Les mer her
«Refusjonsperioden» betyr perioden for måling av strøm for beregning av Strømkostnadsrefusjon. Måleperioden kan startes i Volvo On Call-appen etter en større oppdatering av applikasjonen som er planlagt å være klar i uke 23, 2020. Dersom du får bilen utlevert etter dette, kan perioden startes da. Måleperioden vil vare i 12 måneder fra oppstart. Det er en forutsetning at Volvo On Call-applikasjonen er oppdatert slik at den registrerer den Ladbare Hybridbilens strømforbruk. 

Du vil kunne benytte din Volvo On Call-applikasjon til å se hvor mye strøm som er brukt av din Ladbare Hybridbil samt for få oversikt over opparbeidet Strømkostnadsrefusjon. Endelige Strømkostnadsrefusjon fastsettes av Volvo Cars ved utløpet av Refusjonsperioden basert på Vilkårene.

Ved hjelp av oppkoblet teknolog i din Ladbare Hybridbil, kan Volvo Cars registrere bilens strømforbruk og rapportere disse data tilbake til deg via Volvo on Call-applikasjonen. De data som fremgår av kjørejournalen er kun en indikasjon på, og ikke en nøyaktig måling av, det faktiske strømforbruket ved kjøring av bilen. Tjenesten leveres «som den er», uten noen form for garanti eller ansvar. Vi er ikke ansvarlig for at tjenesten vil være tilgjengelig uten avbrudd eller feil. Vi påtar oss heller ikke ansvar for kvalitet, nøyaktighet, rettidighet, sannferdighet, fullstendighet eller pålitelighet for noen av dataene. 

Volvo Cars vil behandle og gjennomgå dataene fra kjørejournalen etter utløpet av Refusjonsperioden. Strømkostnadsrefusjonen vil bli utbetalt etter utløpet av Refusjonsperioden. 

Hvis kjørejournalen i Volvo on Call-applikasjonen for den Ladbare Hybridbilen er deaktivert i Refusjonsperioden vil strøm forbrukt av bilen i denne perioden ikke inngå i beregningen av Strømkostnadsrefusjonen. 

Strømkostnadsrefusjonen utbetales  til eier eller primærsjåfør. Det vil kun skje én utbetaling av Strømkostnadsrefusjon. Dette gjelder selv om det benyttes flere Volvo ID-er. Du må eie eller bruke bilen selv i hele Refusjonsperioden for å få full refusjon. For å være berettiget til  Strømkostnadsrefusjon, må du ha eid den Ladbare Hybridbilen i minst ett år ved utløpet av Strømrefusjonsperioden. Dersom bilen selges etter et år, men før utløp Refusjonsperioden, vil du kun refunderes for strømforbruket fram til bilen selges. Rett til Strømkostnadsrefusjonen kan ikke overføres, og følger derfor ikke til ny eier. 

Flåtekunder og flåtebiler
Eieren av bilflåter er ansvarlig for enhver avtale som inngås med brukerne av vedkommendes Ladbare Hybridbiler. Strømkostnadsrefusjon for flåtebiler vil bli utbetalt til Primærsjåfør som har en Volvo on Call-applikasjon som gjelder den Ladbare Hybridbilen. Enhver Primærsjåfør som ønsker å få Strømkostnadsrefusjon knyttet til den Ladbare Hybridbilens strømforbruk er ansvarlig for å forsikre seg om at vedkommende har tillatelse til å koble den Ladbare Hybridbilen til Strømkostnadsrefusjonsordningen, inkludert, men ikke begrenset til, samtykke fra arbeidsgiver, forsikrings- eller leasingselskap. 

Ansvarsfraskrivelse 

Volvo Cars står fritt til når som helst å endre Vilkårene eller avvikle Strømrefusjonsordningen med virkning for ladbare hybridbiler som på det gitte tidspunktet ennå ikke er solgt.

Personvern
Din og alle våre kunders personvern er svært viktig for oss. Volvo Car Groups personvernerklæring for kunder gjelder for din bruk av Strømkostnadsrefusjonsordningen og er tilgjengelig på http://support.volvocars.com/legal. Dersom du har spørsmål knyttet til Strømrefusjonsordningen, vennligst kontakt oss på: volvokundesenter@hertz.no. Finn din forhandler