WARUNKI

  przedłużenia subskrypcji Volvo On Call

 1. NINIEJSZE WARUNKI
 2. Niniejsze Warunki dotyczą przedłużenia Państwa subskrypcji usługi Volvo On Call przez Internet za pośrednictwem Naszej Strony internetowej.

  Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Warunków przed złożeniem zamówienia. Zaznaczając kratkę potwierdzającą zaakceptowanie przez Państwa niniejszych Warunków, potwierdzają Państwo, że rozumieją i akceptują niniejsze Warunki oraz wyrażają zgodę na podporządkowanie się im. Jeśli nie zaakceptują Państwo niniejszych Warunków, złożenie przez Państwa zamówienia nie będzie możliwe.

  Dołożyliśmy starań, aby sformułować niniejsze Warunki w sposób łatwo zrozumiały, ale zdajemy sobie sprawę, że mogą mieć Państwo wątpliwości dotyczące znaczenia niektórych punktów w trakcie ich czytania. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania. Jeśli mają Państwo pytanie dotyczące niniejszych Warunków, chcieliby otrzymać kopię niniejszych Warunków albo ich nie akceptują, prosimy skontaktować się z Nami, korzystając z poniższych kanałów:

 3. DEFINICJE
 4. Aby ułatwić zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, utworzyliśmy definicje niektórych słów. Jeśli jakieś słowo zaczyna się od wielkiej litery, oznacza to, że zostało zdefiniowane. Listę zdefiniowanych słów zamieszczamy poniżej:

  "Umowa" oznacza każdą zawartą między Państwem a nami umowę o przedłużeniu subskrypcji Volvo On Call, która obejmuje niniejsze Warunki.

  "Warunki" oznaczają niniejsze warunki wraz z naszą Polityką prywatności klienta, która jest dostępna na naszej Stronie internetowej.

  "My" (we wszystkich odmianach gramatycznych) oznacza Volvo Car Corporation, spółkę zarejestrowaną w Szwecji (numer w rejestrze przedsiębiorstw: 556074-3089) z siedzibą w SE-405 31 Göteborg, Szwecja.

  "Strona internetowa" oznacza qaoxp.volvocars.com/pl oraz

  "Państwo" (we wszystkich odmianach gramatycznych) oznacza Państwa jako Naszego klienta.

 5. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
 6. Nasz proces internetowy przeprowadzi Państwa przez wszystkie kroki wymagane do złożenia zamówienia. Proces ten umożliwia Państwu sprawdzenie i poprawienie ewentualnych błędów przed złożeniem zamówienia. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie i sprawdzenie Państwa zamówienia na każdym etapie procesu składania zamówienia.

 7. CENY
 8. Wszystkie ceny podane na Stronie internetowej są wyrażone w Euro (€, EUR) i uwzględniają podatek od towarów i usług (podatek VAT).

 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 10. Odpowiadamy za dane osobowe przetwarzane w związku z Państwa zamówieniem. Wszelkie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, a także naszą Polityką prywatności klienta, która jest dostępna na stronie qaoxp.volvocars.com/pl/footer/privacy.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Nas i współpracujących z nami partnerów w celu wypełnienia Naszych zobowiązań umownych wobec Państwa wynikających z Umowy lub w celu przetworzenia Państwa zamówienia., chyba że wyrażą Państwo zgodę na to, abyśmy kontaktowali się z Państwem z innych powodów.

 11. PLIKI COOKIE
 12. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zostają zapisane w Państwa urządzeniu podczas wizyty na stronie internetowej. Pomagają nam one usprawnić korzystanie przez Państwa ze strony internetowej oraz sprawić, by proces składania zamówienia był jak najprostszy. Korzystając ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie można znaleźć tutaj: qaoxp.volvocars.com/pl/footer/cookies.

 13. PAŃSTWA UMOWA Z NAMI
 14. W tym punkcie opisano, w jaki sposób zostaje zawarta wiążąca prawnie Umowa między Państwem a Nami.

  Aby przedłużyć swoją subskrypcję Volvo On Call na Stronie internetowej, muszą Państwo zrealizować proces składania zamówienia przez Internet i zapłacić cenę za przedłużenie.

  Po sfinalizowaniu przez Państwa zamówienia (tzn. po kliknięciu przez Państwa przycisku „Zapłać teraz” na końcu procesu realizacji zamówienia) zobaczą Państwo na ekranie potwierdzenie zamówienia. Zostanie do Państwa także wysłana wiadomość e-mail z pokwitowaniem/fakturą, która zawiera wszystkie istotne szczegóły Państwa zamówienia oraz unikalny numer identyfikacyjny zamówienia, na który należy się powoływać w późniejszych zapytaniach lub korespondencji związanej z Państwa zamówieniem. Ewentualnie możemy skontaktować się z Państwem w celu poinformowania, że nie możemy przyjąć Państwa zamówienia. Zwykle dzieje się tak z jednego z poniższych powodów:

  • (i) Nie możemy dokonać autoryzacji Państwa płatności, lub

  • (ii) Nie posiadają Państwo aktualnej subskrypcji Volvo On Call do przedłużenia.

  Umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy przyjmiemy Państwa zamówienie zgodnie z punktem 7.3.

  Zwracamy uwagę, że Umowa ta dotyczy przedłużenia subskrypcji Volvo On Call dla Państwa samochodu Volvo i nie może zostać przeniesiona na żaden inny samochód. Oznacza to, że subskrypcja Volvo On Call będzie przypisana do Państwa samochodu i nie będą Państwo uprawnieni do zwrotu środków w przypadku sprzedaży samochodu w trakcie okresu przedłużenia.

 15. PŁATNOŚĆ
 16. Zamówienie i zapłata za przedłużenie Państwa subskrypcji Volvo On Call odbywają się przez Internet. Cenę można zapłacić wyłącznie kartą kredytową lub debetową (Visa lub MasterCard) za pośrednictwem Naszego systemu bezpiecznych płatności internetowych. Do obsługi płatności przez Internet wykorzystujemy system Worldline i wyrażają Państwo zgodę na obsługę transakcji płatności przez Worldline i udostępnienie danych Państwa karty oraz innych informacji niezbędnych do realizacji takiej transakcji płatności przez Worldline (między innymi w celu zapobiegania oszustwom). Worldline ma certyfikat banków i centrów autoryzacyjnych potwierdzający bezpieczną obsługę transakcji płatności. Wszelka komunikacja między Naszą Stroną internetową a Państwa bankiem jest obsługiwana przez Worldline z wykorzystaniem szyfrowania SSL (Secure Sockets Layer).

 17. AKTYWACJA
 18. Przedłużenie Państwa subskrypcji Volvo On Call zostanie automatycznie aktywowane przez Nasze systemy po wygaśnięciu Państwa aktualnej subskrypcji.

 19. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 20. Jeśli są Państwo konsumentem, mogą Państwo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy bez podawania przyczyny.

  Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, muszą Państwo poinformować Nas (korzystając z danych podanych w punkcie 1.3 oraz punkcie 2 niniejszych Warunków) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy, składając wyraźne oświadczenie. Mogą Państwo zrobić to w następujący sposób:

  • (i) Najłatwiejszym sposobem jest skontaktowanie się z Naszym centrum obsługi klienta przez telefon lub pocztą elektroniczną (zgodnie z powyższym punktem 1.3) w celu anulowania Państwa Umowy. W przypadku kontaktu pocztą elektroniczną prosimy o podanie szczegółów Państwa zamówienia (w tym numeru zamówienia). W przypadku skorzystania z tej opcji odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem przesłania Nam przez Państwa wiadomości e-mail lub skontaktowania się z Nami przez telefon w celu odstąpienia. Otrzymanie takiego oświadczenia o odstąpieniu potwierdzimy pocztą elektroniczną.

  • (ii) Oświadczenie o odstąpieniu mogą Państwo także wysłać pocztą na adres naszej siedziby (podany powyżej w punkcie 1.3). Jeśli oświadczenie o odstąpieniu wyślą Państwo pocztą, odstąpienie jest skuteczne z dniem wysłania przez Państwa formularza lub listu informującego o odstąpieniu. W przypadku skorzystania z tej metody, wyślemy do Państwa wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

  • (iii) W Załączniku do niniejszych Warunków dostępny jest także wzór oświadczenia o odstąpieniu, który można (ale nie trzeba) wykorzystać do odstąpienia od Umowy.

  Aby dotrzymać terminu na wykonanie odstąpienia wystarczy, że wyślą Państwo oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą, zalecamy, aby zachowali Państwo dowód nadania.

  Jeśli zdecydują się Państwo na odstąpienie od Umowy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia, zwrócimy Państwu wszelkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa w związku z Umową.

  Zwrotu zapłaconej przez Państwa ceny dokonamy tą samą metodą płatności, z której skorzystali Państwo w celu dokonania pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem.

  Żadne postanowienia niniejszych Warunków nie ograniczają Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy ani innych praw.

 21. OGRANICZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
 22. Odpowiadamy wyłącznie za normalne następstwa wynikające z naruszenia przez Nas niniejszych Warunków.

  Niniejsze Warunki nie wyłączają ani nie ograniczają Naszej (ewentualnej) odpowiedzialności z tytułu:

  • (i) śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych Naszym zaniedbaniem;

  • (ii) umyślnego wyrządzenia szkody; albo

  • (iii) jakiejkolwiek sytuacji, w której wyłączenie lub próba wyłączenia przez Nas Naszej odpowiedzialności byłyby niezgodne z prawem.

 23. POSTANOWIENIA RÓŻNE
 24. Umowa podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Zobowiązujemy się zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów prawa krajowego, a w razie niezgodności między obowiązującymi przepisani prawa krajowego odnoszącymi się do Naszej Umowy z Państwem a postanowieniami niniejszych Warunków, będą mieć zastosowanie obowiązujące przepisy prawa krajowego.

  Strony poddają ewentualne spory z niniejszej umowy pod rozstrzygnięcie sądów Rzeczypospolitej Polskiej. Konkretny sąd właściwy miejscowo powinien zostać ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Mają Państwo także możliwość (lecz nie obowiązek) podjęcia sporu za pośrednictwem europejskiej internetowej platformy rozstrzygania sporów, która jest dostępna po kliknięciu poniższego linku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.chooseLanguage.

  My możemy poprosić dowolną inną osobę o wypełnienie dowolnego aspektu Umowy, o ile nie ma to wpływu na jej realizację.

  Prawa z tytułu Umowy przysługują wyłącznie Państwu i Nam. Żadnej innej osobie nie przysługują jakiekolwiek prawa z tytułu umowy. Nie przysługuje Państwu prawo do przeniesienia swoich praw z tytułu umowy na jakąkolwiek inną osobę.

  Nie mogą Państwo używać Naszych (uzyskanych na drodze licencji lub własnych) znaków towarowych ani własności intelektualnej bez Naszej uprzedniej pisemnej zgody.

ZAŁĄCZNIK

Wzór oświadczenia o odstąpieniu

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Do:

 • Volvo Car Poland Sp.z o.o.
 • Dział Customer Care
 • Ul. Puławska 558/560
 • 02-844 Warszawa
 • Tel. +48 566 28 00
 • Adres email: volvocars@voicecc.pl

Ja/My* niniejszym informuję/ informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi :

Data zawarcia Umowy:

Imię i nazwisko klienta (klientów):

Adres klienta (klientów) oraz adres e-mail:

Podpis klienta (tylko w przypadku wysyłania formularza w formie papierowej):

Data:

(*) niepotrzebne skreślić