Wersja artykułu 2020.185.0

Informacja o ochronie prywatności – Cyfrowa rezerwacja usług

Obowiązuje od:

Opublikowano:

Niniejszy dokument opisuje, w jaki sposób Volvo Cars (zdefiniowana poniżej) przetwarza Państwa dane osobowe, gdy rezerwują Państwo serwis w trybie online albo za pośrednictwem Aplikacji Volvo Cars (dalej „Cyfrowa rezerwacja usług").

Poniżej znajdą Państwo następujące informacje:

1. Kim jesteśmy?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w związku z Cyfrową rezerwacją usług jest Volvo Car Corporation, osoba prawna wpisana do rejestru spółek w Szwecji pod numerem 556074-3089 z siedzibą pod adresem Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Szwecja, określana dalej jako „Volvo Cars" albo „my" we wszystkich odmianach gramatycznych, która jako administrator danych będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób opisany poniżej.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i dlaczego?

Korzystanie z Cyfrowej rezerwacji usług za pośrednictwem Aplikacji Volvo Cars albo stron rezerwacji w serwisie volvocars.com wiąże się z przetwarzaniem poniższych kategorii danych osobowych:

 1. Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – są one przetwarzane i przekazywane podmiotowi wykonującemu usługę, na przykład stacji obsługi/warsztatowi mechanicznemu, warsztatowi lakierniczemu, specjalistom zajmującym się renowacją samochodów oraz firmom zajmującym się logistyką samochodów. Informacje te będą wykorzystywane do kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z zarezerwowaną usługą albo w bezpośrednim następstwie korzystania z usługi, to znaczy do przesyłania potwierdzeń i powiadomień. Dane te przetwarzamy zgodnie z potrzebą w celu realizacji zleconej przez Państwa rezerwacji (innymi słowy, podstawą prawną takiego przetwarzania jest dla nas Państwa umowa z nami).
 2. Informacje związane z samochodem, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu, numer rejestracyjny, diagnostyczne kody usterek, ostrzeżenia, przebieg, poziom płynów, a także Państwa własny opis celu rezerwacji (jeśli został podany), będą przetwarzane i przekazywane podmiotowi wykonującemu usługę, na przykład stacji obsługi/warsztatowi mechanicznemu, warsztatowi lakierniczemu, specjalistom zajmującym się renowacją samochodów oraz firmom zajmującym się logistyką samochodów. Informacje te zostaną wykorzystane do oceny, jaka usługa jest potrzebna. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest dla nas Państwa umowa z nami dotycząca rezerwacji usługi.
 3. Dane rezerwacji (termin i miejsce wizyty, wykorzystany kanał kontaktowy, status rezerwacji, treść rezerwacji) mogą być przechowywane w rejestrach systemu w celu eliminowania błędów, które mogą w nim wystąpić. Dane rezerwacji będą także przetwarzane w celu dokonania analizy i oceny usługi. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes związany z wykonywaniem tych działań.
 4. Gdy korzystają Państwo z Cyfrowej rezerwacji usług, wykorzystujemy Google Analytics (w trybie ograniczonym), aby lepiej zrozumieć zachowania użytkownika i zwiększyć użyteczność funkcji. Dlatego przetwarzamy identyfikatory sieciowe, w tym identyfikatory typu cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń; dane identyfikacyjne klientów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes związany z pomiarami wykorzystania i działania naszej aplikacji.

3. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Podane poniżej okresy przechowywania danych osobowych dotyczą przetwarzania przez nas wymienionych powyżej danych osobowych:

 1. Dane kontaktowe w sprawach związanych z niniejszą usługą albo w bezpośrednim następstwie korzystania z usługi: 2 lata od ostatniego skorzystania z usługi. Wiadomości e-mail zawierające potwierdzenie związane z usługą: 61 dni.
 2. Informacje dotyczące samochodu związane z niniejszą usługą albo w bezpośrednim następstwie korzystania z usługi: 2 lata od ostatniego skorzystania z usługi.
 3. Dane rezerwacji w rejestrach systemu: Zanonimizowane informacje wykorzystywane do celów statystycznych i do rozwijania usługi są przechowywane przez 5 lat.
 4. Zanonimizowane dane Google Analytics wykorzystywane do analizy i rozwijania usługi: 14 miesięcy.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać następującym kategoriom osób trzecich, ograniczając się tylko do tych danych, których znajomość jest im niezbędna:

 • Naszym podmiotom przetwarzającym dane w ramach ogólnej obsługi naszych działań, wymienionym w naszej Polityce prywatności;
 • Innym członkom Volvo Car Group:
  • Volvo Car Retail Solutions (Szwecja), która odpowiada za funkcję kalendarza
  • Volvo Car Poland sp. z o.o. (Polska) – analiza i rozwijanie usługi
 • Naszym podmiotom przetwarzającym dane w ramach obsługi Cyfrowej rezerwacji usług, które zgodnie z umową nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych do innego celu niż dostarczanie nam usług zgodnie z zawartą umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych:
  • Dealerowi Volvo Car wybranemu do obsługi rezerwacji – będącemu głównym wykonawcą zarezerwowanej usługi
  • Amazon Web Services Ireland Limited i jej podwykonawcom przetwarzającym dane (Unia Europejska) – usługi hostingu danych
  • SendGrid (USA, zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi UE) – dystrybucja wiadomości e-mail

5. Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych

Przysługują Państwu określone prawa, przyznane na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, które przetwarzamy:

 1. Prawo do wycofania zgody: W przypadku gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
 2. Prawo do uzyskania dostępu do Państwa danych osobowych: Mogą Państwo poprosić nas o informacje dotyczące danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Na żądanie udostępnimy Państwu kopię Państwa danych osobowych. Jeśli poproszą Państwo o dodatkowe kopie Państwa danych osobowych, możemy obciążyć Państwa rozsądną opłatą w oparciu o koszty administracyjne. Mają Państwo prawo do informacji na temat środków zabezpieczających przesyłanie Państwa danych osobowych do kraju znajdującego się poza UE i EOG, jeśli zwrócą się Państwo o potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe czy nie, oraz czy przesyłamy Państwa dane osobowe do kraju znajdującego się poza UE i EOG.
 3. Prawo do sprostowania danych: Jeśli dotyczące Państwa informacje nie są poprawne (albo przestały być poprawne), mogą Państwo zażądać ich poprawienia. Jeśli Państwa dane są niekompletne, mogą Państwo zażądać ich uzupełnienia.
 4. Prawo do ograniczenia: Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli:
  1. zakwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, na okres potrzebny nam do zweryfikowania prawidłowości danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i żądają Państwo ograniczenia przetwarzania, a nie usunięcia Państwa danych osobowych,
  3. nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, albo
  4. sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu, podczas gdy my weryfikujemy, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw powoływanych przez Państwa w sprzeciwie.
 5. Prawo do przenoszenia: Mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe (w uporządkowanym, powszechnie wykorzystywanym i czytelnym maszynowo formacie), które nam Państwo przekazali, oraz, gdy jest to technicznie wykonalne, zażądać, abyśmy przekazali Państwa dane osobowe (które nam Państwo przekazali) innej organizacji, jeżeli:
  1. przetwarzamy Państwa dane osobowe przy użyciu zautomatyzowanych metod;
  2. opieramy przetwarzanie Państwa danych osobowych na Państwa zgodzie, albo przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji lub wykonania umowy, której są Państwo stroną;
  3. Państwa dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa; oraz
  4. Państwa prawo do przenoszenia nie wpływa niekorzystnie na prawa lub swobody innych osób.
 6. Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać usunięcia przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Musimy spełnić to żądanie, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, chyba że przetwarzanie takie jest niezbędne:
  1. do dalszego świadczenia Państwu usługi, na przykład obsługi aktywnego abonamentu;
  2. do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
  3. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
  4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych; albo
  5. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 7. Prawo do sprzeciwu: Mogą Państwo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, pod warunkiem, że przetwarzanie to nie opiera się na Państwa zgodzie, ale na naszym uzasadnionym interesie albo na uzasadnionym interesie osoby trzeciej. W takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie przedstawić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu, prosimy o podanie, czy żądają Państwo także usunięcia Państwa danych osobowych, w przeciwnym razie tylko je ograniczymy. Mają Państwo prawo sprzeciwić się w dowolnym momencie, niezależnie od przyczyny, przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (który obejmuje profilowanie w zakresie związanym z takim marketingiem bezpośrednim), jeśli takie przetwarzanie opierało się na naszym uzasadnionym interesie. Jeśli marketing opierał się na Państwa zgodzie, mogą Państwo wycofać zgodę (patrz powyżej).
 8. Prawo do wniesienia skargi: Mogą Państwo wnieść skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych lub dowolnego innego organu ochrony danych w Unii Europejskiej. Zachęcamy jednak do tego, aby w pierwszej kolejności podjąć próbę rozwiązania problemu poprzez skontaktowanie się z nami.

Ze swoich praw w stosunku do nas mogą Państwo skorzystać, wypełniając ten formularz.

6. Informacje kontaktowe

Jeśli zechcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy Państwa o wypełnienie odpowiedniego formularza internetowego podanego powyżej. Jeśli będą Państwo mieć inne pytania na temat ochrony danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Volvo Car Corporation

Adres pocztowy: Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Szwecja

Adres e-mail: globdpo@volvocars.com

7. Zmiany w naszej informacji o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania według naszego uznania stosowanych przez nas praktyk w zakresie ochrony prywatności oraz do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Dlatego zachęcamy Państwa do sprawdzania niniejszej informacji o ochronie prywatności na bieżąco. Niniejsza informacja o ochronie prywatności obowiązuje od daty podanej u góry dokumentu. Będziemy postępować z Państwa danymi osobowymi w sposób zgodny z informacją o ochronie prywatności, zgodnie z którą zostały one zgromadzone, chyba że uzyskamy Państwa zgodę na inne postępowanie z nimi.