Artikelversion 2021.186.0

Integritetsmeddelande – Konsumentundersökningar

Med verkan från och med:

Publicerad:

Det här dokumentet beskriver hur Volvo Cars (som definieras nedan) behandlar dina personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst (nedan kallat "Kundtjänstförfrågningar")

Nedan kan du hitta följande information:

 1. Vilka är vi;
 2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför;
 3. Hur länge vi behåller dina uppgifter;
 4. Vilka vi delar dina personuppgifter med;
 5. Dina rättigheter i samband med den uppgiftsbehandling vi utför;
 6. Kontaktinformation;
 7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande.

1. Vilka är vi

De bolag som är gemensamt ansvariga för behandlingen av personuppgifter i samband med konsumentundersökningar är Volvo Car Corporation, organisationsnummer 556074-3089, med säte på Avd 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige, och Care by Volvo Car AB ("CbV AB"), organisationsnummer 556746-9407, med säte på AK HB2N, 405 31 Göteborg, Sverige, nedan kallade "Volvo Cars", "vi", eller "oss".

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

När du deltar i vår konsumentundersökning behandlar vi följande kategorier av uppgifter om dig:

 • identifierare såsom namn, e-postadress, telefonnummer, hälsningsfras, ålder, kön, postnummer och ort. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna skicka ut konsumentundersökningen och bedöma beteendet inom olika kundsegment. Uppgifterna behandlas baserat på vårt berättigade intresse av att förbättra syftet med vår affärsverksamhet och kundupplevelsen på det område som undersökningen avser (artikel 6.1 f i GDPR).
 • Fordonsdata som fordonstyp, fordonsidentifieringsnummer (VIN) och registreringsnummer (REG). Vi behandlar dessa uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att bedöma fältåtgärder och garantiärenden (artikel 6.1 f i GDPR).
 • Avtalstyp, prenumerationsnummer, fordonsförhållande (start- och slutdatum för typen av avtal/försäljning). Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna skicka ut konsumentundersökningen och bedöma beteendet inom olika konsumentsegment, vilket gör det möjligt för oss att förbättra hela vår affärsverksamhet och konsumenterna upplevelse. Uppgifterna behandlas baserat på vårt berättigade intresse av att förbättra syftet med vår affärsverksamhet och kundupplevelsen på det område som undersökningen avser (artikel 6.1 f i GDPR).
 • Öppnings-/klickfrekvens. Vi behandlar dessa uppgifter för statistiska analysändamål och räckviddsmätning, och för att förstå våra kunders intressen. E-postinbjudningarna innehåller därför s.k. webbfyrar eller spårningspixlar, som visar bildfiler bestående av en enda bildpunkt som även är inbäddade på vår webbplats, där vi ber om ditt samtycke att använda dessa. Uppgifterna behandlas baserat på vårt berättigade intresse av att förbättra syftet med vår affärsverksamhet och kundupplevelsen på det område som undersökningen avser (artikel 6.1 f i GDPR).

3. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Dina svar på undersökningen sparas i upp till fem (5) år efter det att du inte längre är registrerad som ägare eller förare av ett Volvo Cars-fordon. Dina personuppgifter avpersonifieras efter sex (6) månader eller, om dina svar ger upphov till kontakt med Volvo Cars kundtjänst eller dess affärspartner, tolv (12) månader efter att ärendet avslutats.

För att dina svar ska vara säkra gör vi vår begäran om återkoppling på ett individualiserat formulär som ingen annan kan få åtkomst till. På undersökningswebbplatsen och våra datalagringsanläggningar har vi säkerhetsrutiner för att förhindra att den information som vi förfogar över går förlorad, missbrukas och ändras.

Det är endast några få anställda som har tillgång till de personuppgifter som du lämnar till oss. De har endast tillgång till uppgifterna för handläggning av ärenden, dataanalys och kvalitetskontroll.

4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av tredje part, grundat på deras behov av dem:

 • Våra personuppgiftsbiträden som stöder vår verksamhet i allmänhet, såsom leverantörer av IT-lösningar;
 • Våra personuppgiftsbiträden som hanterar kundenkäter har i sina avtal getts begränsade möjligheter att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss enligt alla gällande avtal om databehandling.
  • Tillhandahållande av kundenkäter.
  • WhatsApp textkommunikation.
  • Kundtjänsthantering

Dina personuppgifter lämnas ut till och behandlas av din återförsäljare (i förekommande fall) och företag inom samma företagsgrupp som VCC. När det gäller företag som ligger utanför EES men som ingår i samma företagsgrupp som VCC, följer vi de standardavtalsklausuler som antagits av Europeiska kommissionen.

5. Dina rättigheter i samband med den uppgiftsbehandling vi utför

Du har specifika lagstadgade rättigheter som beviljas av Allmänna dataskyddsförordningen beträffande de personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begränsning av uppgifterna, begära att få uppgifterna överförda till en annan juridisk person, begära att vi raderar uppgifterna och, slutligen, lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

Detaljuppgifter om dina rättigheter – vad de innebär, när och hur du kan utöva dem – finns i vår Integritetspolicy för kunder.

6. Kontaktinformation

För att utöva dina rättigheter, använd det webbformulär som nämns i vår integritetspolicy för kunder ovan. Om du har andra frågor om skydd av personuppgifter kan du kontakta Volvo Car Sverige AB direkt, som anges som gemensamt personuppgiftsansvarig i detta integritetsmeddelande, med hjälp av följande kontaktuppgifter: https://www.volvocars.com/se/support/contact-us.

Du kan även kontakta Volvo Car Corporations dataskyddsombud enligt följande:

Företag: Volvo Car Corporation

Postadress: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige

E-post: globdpo@volvocars.com

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. Därför uppmuntrar vi dig att regelbundet kontrollera detta integritetsmeddelande. Detta integritetsmeddelande är aktuellt från det datum som anges överst i dokumentet. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med det integritetsmeddelande som gäller vid tidpunkten för insamlandet, om vi inte har ditt samtycke till att hantera dem på annat sätt.