Artikelversion 2021.274.0

Integritetsmeddelande – Kundförfrågningar och Undersökningar

Med verkan från och med:

Publicerad:

Det här dokumentet beskriver hur Volvo Cars (enligt definition nedan) behandlar dina personuppgifter i samband med att du skickar en förfrågan till oss om våra produkter, erbjudanden och tjänster via våra digitala kanaler eller om du deltar i en konsumentundersökning.

Nedan hittar du:

 1. Vilka är vi;
 2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför gör vi det;
 3. Hur länge behåller vi dina personuppgifter;
 4. Vilka vi delar dina personuppgifter med;
 5. Vilka rättigheter har du med avseende på behandlingen;
 6. Hur kontaktar du oss;
 7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande.

1. Vilka är vi

När du skickar en förfrågan till oss eller deltar i en konsumentundersökning angående våra produkter, erbjudanden och tjänster, är Volvo Car Sverige AB och Care by Volvo Car AB gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Våra företagsuppgifter är: Volvo Car Sverige AB (org.nr 556034-3484) och Care by Volvo Car AB (org. nr 556746-9407), båda registrerade i Sverige och med adress 405 31 Göteborg, och juridiska personer inom Volvo Car Group, hädanefter kallade "Volvo Cars", "vi" eller "oss".

2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför gör vi det

I syfte att kunna administrera din förfrågan kommer vi att behandla ditt namn och kontaktuppgifter (e-maildress och telefonnummer) som du tillhandahåller oss i samband med att du skickar din förfrågan. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt berättigade intresse av att kunna besvara din förfrågan. Vi kommer även behandla uppgifter såsom ålder och kön för statistiska och analytiska ändamål i syfte att förstå intresset och användandet av våra produkter och erbjudanden. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter, tjänster och erbjudanden.

I de fall du, efter att du varit i kontakt med oss, valt att delta i en konsumentundersökning kommer vi att behandla ditt namn och de kontaktuppgifter du lämnat för att kunna skicka konsumentundersökningen till dig. Syftet med konsumentundersökningen är att få ta del av din kundupplevelse för att kunna förbättra vår service och våra tjänster. Dina svar kommer dock inte att kunna kopplas ihop med dina personuppgifter utan svaren kommer att förbli anonyma. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förbättra vår service och våra tjänster.

3. Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar i samband med att vi besvarar din(a) förfrågning(ar) under en period om tolv (12) månader från det att vi mottog dem.

Om du väljer att delta i en av våra konsumentundersökningar kommer vi att behandla dina personuppgifter under en period om sex (6) månader från det att kundundersökningen genomfördes.

4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Dina personuppgifter kommer att behandlas av oss och kommer också att delas med följande organisationer (som behandlar personuppgifterna för vår räkning):

 • Vårt moderbolag Volvo Car Corporation (och deras underleverantörer), för drift av webbplats och datalagring.
 • IT-Leverantörer (och deras underleverantörer) som tillhandahåller generella affärsstödssystem till oss, exempelvis mjukvaru- och datalagringsleverantörer såsom:
  • Salesforce UK Limited (och deras underleverantörer) – CRM-system och datalagring.

Vi kan även komma att dela dina uppgifter med av dig vald Volvohandlare i syfte att kunna tillmötesgå din förfrågan.

Vi har ingått avtal om uppgiftsbehandling med varje enskilt personuppgiftsbiträde, som enligt avtalet har begränsade möjligheter att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss. Varje personuppgiftsbiträde är skyldig att behandla uppgifterna förtroligt och endast behandla personuppgifterna i enlighet med gällande avtal om uppgiftsbehandling.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Vi kommer i så fall att basera sådant överförande på de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Den allmänna text som används i standardavtalsklausulerna återfinns på en rad olika språk på EU-kommissionens webbplats.

Vänligen kontakta oss (enligt punkt 6 nedan) om du har några frågor kring överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

5. Vilka rättigheter har du med avseende på behandlingen

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du vissa specifika rättigheter gällande de personuppgifter vi behandlar. Du har rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begränsning av uppgifterna, begära att få uppgifterna överförda till en annan juridisk person, begära att vi raderar uppgifterna och, slutligen, lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Mer information om dina rättigheter, vad de innebär samt när och hur du kan utöva dem, hittar du i vår Integritetspolicy för kunder.

6. Hur kontaktar du oss

Använd gärna det webbformulär som du finner här om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt punkt 5 ovan. Om du har några andra frågor som rör skyddet av dina personuppgifter kan du kontakta oss på:

Volvo Car Sverige AB

Postadress: Karossvägen 2, SE-418 78, Göteborg

E-mailadress:

Care by Volvo Car AB

Postadress: c/o Volvo Car Corporation, VAK HB2N, 405 31 Göteborg

E-mailadress:

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. Vi uppmanar dig därför att regelbundet läsa igenom detta integritetsmeddelande och vår Integritetspolicy för kunder och hålla dig uppdaterad om dess innehåll. Detta integritetsmeddelande är aktuellt från det datum som anges överst i dokumentet. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med det integritetsmeddelande som gäller vid tidpunkten för insamlandet, om vi inte har ditt samtycke till att hantera dem på annat sätt.