Artikelversion 2021.121.0

Integritetsmeddelande – Registrerades rättigheter och begäran

Med verkan från och med:

Publicerad:

I detta dokument beskrivs hur Volvo Cars (se definitionen nedan) behandlar dina personuppgifter när du oavsett form (e-post, telefon, webbformulär eller brev) inger en begäran om åtgärder grundat på dina rättigheter som registrerad (nedan kallad begäran som registrerad).

Nedan kan du hitta följande information:

1. Vilka är vi

Det bolag som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter i samband med en begäran som registrerad är Volvo Car Corporation med säte på Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, organisationsnummer 556074-3089, nedan kallat "Volvo Cars", "vi" eller "oss".

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

En begäran som registrerad rör behandlingen av följande kategorier av personuppgifter:

 1. När du inger en begäran som registrerad behandlar vi dina personuppgifter för att verifiera din identitet. Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse av att säkerställa att vi handlägger varje begäran som registrerad på ett tillåtet och korrekt sätt. De uppgifter vi behandlar för verifieringsändamål beror på vilken typ av uppgifter som avses i begäran som registrerad. För uppgifter
  1. om dig som kund, behandlar vi din e-postadress och/eller postadress,
  2. om din bil, behandlar vi det aktuella fordonets VIN-kod,
  3. som härrör från digitala tjänster, behandlar vi det Volvo ID (e-postadress eller telefonnummer) som du använde när du registrerade dig för tjänsten.
 2. När din identitet har verifierats behandlar vi ditt fullständiga namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och VIN-kod för att kunna handlägga och uppfylla din begäran. Beroende på vilken rättighet som åberopas i begäran som registrerad kan handläggningen av en sådan begäran bestå av att leta upp och samla in de aktuella uppgifterna, ändra eller radera uppgifterna och samla all information om de vidtagna åtgärderna i ett följebrev, så att du kan granska resultatet av förfarandet. Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är fullgörandet av en rättslig förpliktelse som åvilar oss enligt artikel 6.1 c i GPDR.
 3. Dessutom behandlar vi uppgifter med anknytning till ditt ärende, till exempel typ av begäran, relevant marknad och handläggningstid, för att ta fram statistik om begäranden som registrerad och förbättra våra handläggningsrutiner på området. Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse av att optimera våra handläggningsrutiner (artikel 6.1 f i GDPR).
 4. Vi behandlar även uppgifter med anknytning till ditt ärende, till exempel typ av begäran, relevant marknad, handläggningstid och andra ärendespecifika detaljer grundat på vårt berättigade intresse av att dokumentera våra rutiner för interna och externa revisionsändamål (artikel 6.1 f i GDPR).

3. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi sparar uppgifter med anknytning till din begäran som registrerad i tre (3) år. Om uppgifterna rör ett pågående klagomål eller en pågående rättstvist sparas uppgifterna tills ärendet har avslutats.

4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av tredje part, grundat på deras behov av dem:

 • Våra personuppgiftsbiträden som stöder vår verksamhet i allmänhet, såsom leverantörer av IT-lösningar;
 • De personuppgiftsbiträden som hjälper oss att behandla din begäran som registrerad har i sina kontrakt getts begränsade möjligheter att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss enligt alla gällande avtal om uppgiftsbehandling.
 • Andra tredje parter:
  • Bolag inom Volvo Cars-koncernen (EES) – för att uppfylla din begäran som registrerad om dina personuppgifter förvaras hos en annan juridisk person än Volvo Car Corporation.

5. Dina rättigheter i samband med den uppgiftsbehandling vi utför

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du vissa specifika rättigheter gällande de personuppgifter vi behandlar. Du har rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begränsning av uppgifterna, begära att få uppgifterna överförda till en annan juridisk person, begära att vi raderar uppgifterna och, slutligen, lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Detaljuppgifter om dina rättigheter - vad de innebär, när och hur du kan utöva dem - finns i vår Integritetspolicy för kunder.

6. Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter, använd webbformuläret i ovannämnda integritetspolicy för kunder. Om du har några andra frågor beträffande ämnet skydd av personuppgifter, kan du kontakta oss med följande kontaktuppgifter:

Dataskyddsombud

Postadress: Volvo Car Corporation, Attention: Dataskyddsombud, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Sverige.

E-postadress: globdpo@volvocars.com

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. När vi gör väsentliga ändringar av detta meddelande, och särskilt när detta meddelande ligger till grund för ditt samtycke, kommer vi att informera dig om dessa ändringar. Detta integritetsmeddelande är aktuellt från det datum som anges överst i dokumentet.