Artikelversion 2022.45.0

Integritetsmeddelande - Företagskonto

Med verkan från och med:

Publicerad:

Välkommen till ditt företagskonto!

Care by Volvo AB respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. Det här integritetsmeddelandet beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder ett Volvo Car företagskonto ("Företagskonto"). Du kan även läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du kör en företagsbil, antingen genom ett Care by Volvo-abonnemang eller genom ett köp som utförts via Företagskontot, samt hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder de tjänster som är anslutna till bilen.

Din integritet är viktig för oss och vi värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett säkert, lagligt och transparent sätt. Vi har därför implementerat nödvändiga tekniska, organisatoriska och fysiska säkerhetsåtgärder, t.ex. kryptering, behörighetskontroller och säkert utvecklade processer, för att skydda dina personuppgifter på lämpligt sätt. Vi kommer endast behandla dina personuppgifter för tydligt angivna ändamål och i enlighet med dina rättigheter.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du vissa specifika rättigheter gällande de personuppgifter vi behandlar. Du har rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begränsning av uppgifterna, begära att få uppgifterna överförda till en annan juridisk person, begära att vi raderar uppgifterna och, slutligen, lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Mer information om dina rättigheter hittar du i Volvo Cars - Integritetspolicy för kunder.

Personuppgiftsansvarig

Care by Volvo Car AB (org. nr 556746-9407), ett svenskt bolag inom Volvo Car Group med adress 405 31 Göteborg ("Care by Volvo", "vi", "vår") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Kategorier av personuppgifter, ändamål och laglig grund

Vi måste säkerställa att det finns en laglig grund för att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter. Den lagliga grunden kan uppstå genom ditt samtycke, avtal, lagstadgade krav eller där vi eller en tredje part har ett berättigat intresse som väger tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte ska behandlas.

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter med stöd av följande lagliga grunder för nedanstående ändamål:

Registrering och användning av Företagskonto

Laglig grundÄndamålKategorier av personuppgifter

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna ingå och fullgöra abonnemangs- eller köpeavtalet med det företag som du representerar eller arbetar hos.

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att veta vem vi säljer och tillhandahåller bilar till.

För att skapa ett Företagskonto och för att kunna verifiera dig som användare av Företagskonto vid inloggning.

För att bekräfta din identitet och att du är behörig att underteckna för bolaget som du arbetar hos.

För att kunna kommunicera med dig via e-mail, telefon eller Volvo Cars App.

• Namn.

• Telefonnummer.

• E-postadress.

• Land.

• Volvo ID.

• Lösenord.

• Personnummer.

• Kopia av giltig identitetshandling (i förekommande fall).

Beställning och leverans av bilar

Laglig grundÄndamålKategorier av personuppgifter

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra våra avtalsenliga rättigheter och skyldigheter under abonnemangs- eller köpeavtalet med det företag som du representerar eller arbetar hos.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser avseende t.ex. återkallande av bilar.

För att kunna kommunicera med dig via e-mail, telefon eller Volvo Cars App.

För att lämna över bilarna eller återkalla en bil (i förekommande fall).

För att kunna ta emot betalningar och för att kunna tillhandahålla betalningsinstruktioner, t.ex. skicka månatliga fakturor (om tillämpligt).

För att kunna hantera kundtjänst.

För att kunna utreda och hantera klagomål, garantier och krav.

För att kunna behålla information om eventuella brott mot abonnemangs- eller köpeavtalet som föreligger mellan oss och företaget som du representerar eller arbetar hos.

• Namn.

• Adress.

• Din företagsmejladress.

• Telefonnummer.

• Kopia av giltig identitetshandling (i förekommande fall).

• Information som du tillhandahåller via kundtjänst/support.

Tillhandahållande av tjänster enligt Volvos serviceprogram

Laglig grundÄndamålKategorier av personuppgifter
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna fullgöra våra avtalsenliga rättigheter och skyldigheter under abonnemangs- eller köpeavtalet med det företag som du representerar eller arbetar hos.

För att kunna tillhandahålla vägassistanser eller för att du ska kunna göra servicebokningar.

För att kunna kommunicera med dig via e-mail, telefon eller Volvo Cars App.

• Namn.

• Din företagsmejladress.

• Telefonnummer.

• Volvo ID.

Utvärdera och utveckla våra tjänster och produkter

Laglig grundÄndamålKategorier av personuppgifter
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förbättra och se över kvalitén avseende våra tjänster och produkter.

För att kunna utföra analyser och sammanställa statistik om hur våra tjänster och produkter används på en aggregerad nivå.

För att kunna utföra kundundersökningar och utvärderingar.

• Namn.

• Din företagsmejladress.

• Ålder.

• Kön.

• Information som du tillhandahåller i samband med kommunikation eller feedback kring våra tjänster och produkter.

Marknadsföra tjänster och produkter (antingen från oss eller från någon av våra samarbetspartners)

Laglig grundÄndamålKategorier av personuppgifter
Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt varumärke, våra produkter och tjänster (eller liknande tjänster och produkter) till det företag som du arbetar hos.För att kunna kommunicera med dig kring produkter eller tjänster, antingen från oss eller från våra samarbetspartners, som vi tror kan vara av intresse för dig och det företag som du arbetar hos.

• Namn.

• E-postadress/företagsmejladress.

• Telefonnummer.

• IP-adress.

• Klick- och besöksfrekvens, dvs. när och om du har läst den marknadsföring som vi skickar till dig via mejl och vilka länkar du klickar på.

Hur vi samlar in dina personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig, det företag som du arbetar hos och/eller från tredjeparter som vi samarbetar med.

Vi kan också samla in dina personuppgifter från andra bolag inom Volvo Cars koncern om du har tillhandahållit dina personuppgifter till något av våra koncernbolag i samband med användningen av bilarna och de anslutna tjänsterna, t.ex. Volvo ID eller Volvo Cars App. I Volvo Cars - Integritetsmeddelande – Volvo ID kan du läsa mer om behandlingen av dina personuppgifter hänförligt till Volvo ID och i Volvo Cars - Integritetsmeddelande – Volvo Cars-appen kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas i Volvo Cars App.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas enbart så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Våra lagringstider baseras på affärsbehov och rättsliga förpliktelser och när dina personuppgifter inte längre är nödvändiga så kommer vi att anonymisera eller radera dem på ett säkert sätt.

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter är enbart tillgängliga för de som behöver ha tillgång till uppgifterna för att ändamålet med behandlingen ska kunna fullgöras. För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som är anslutna till Företagskontot kan nedanstående mottagare komma att ha tillgång till dina personuppgifter. Dessa parter förväntas eller är förpliktade att säkerställa så att dina personuppgifter behandlas med sekretess och på ett säkert sätt samt i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål om inte du har samtyckt till det.

Tredje part Skäl för utlämnande
Andra bolag inom Volvo Cars koncern och deras underleverantörer.Personuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner såsom marknadsföring och ekonomi hanteras gemensamt inom den koncern som vi ingår i.
IT-leverantörer och deras underbiträden.Personuppgifter kan komma att lämnas ut till IT-leverantörer och leverantörer av molntjänster som tillhandahåller generella affärsstödssystem till oss och datalagring.
Auktoriserade Volvoverkstäder (och deras underleverantörer).Personuppgifter kan komma att lämnas ut till auktoriserade verkstäder i syfte att kunna tillhandahålla service i enlighet med Volvos serviceprogram.
Volvohandlare (och deras underleverantörer).Personuppgifter kan komma att lämnas ut till Volvohandlare för kommunikation och administration kring utlämnande av bilarna.
Våra juridiska rådgivare och andra professionella konsulter.Personuppgifter kan komma att lämnas ut till dessa parter i rådgivningssyfte samt för att kunna representera oss vid eventuella tvister och/eller vid domstolsförhandlingar.
MyndigheterPersonuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla rättsliga förpliktelser eller för att kunna tillvarata våra avtalsenliga rättigheter.
SamarbetspartnersPersonuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners för att t.ex. skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig, om du har samtyckt till det.
Finansiella institutionerPersonuppgifter kan komma att lämnas ut till finansiella institutioner för att utvärdera finansiella dokument som skickats till oss och för att säkerställa kommande betalningar (om du bedriver enskild firma).

Tjänster från tredje part

När du registrerar dig för ett Företagskonto och när du använder bilarna kan du komma att få tillgång till applikationer och tjänster som är anslutna till Volvobilarna men som tillhandahålls av tredje part, vilka t.ex. kan kräva överföring av platsdata och annan fordonsdata till sådan tredje part. Care by Volvo ansvarar inte för insamlingen eller användningen av personuppgifter i applikationer eller tjänster från tredje part. Vi rekommenderar att du noggrant granskar användarvillkor (och tillhörande personuppgiftspolicy) för alla sådana applikationer eller tjänster innan du använder dem.

Om du har några frågor om hur en viss tredje part behandlar dina personuppgifter får du gärna kontakta sådan tredje part direkt.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EES

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i länder utanför europeiska samarbetsområdet (EES) eftersom Care by Volvo och de bolag som ingår i vår koncern samt våra leverantörer och samarbetspartners bedriver verksamhet i flera jurisdiktioner. Om vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EES ser vi till att dina personuppgifter fortsatt skyddas och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att en sådan överföring är laglig. Dessa åtgärder inkluderar t.ex. genomförande av EU:s standardavtalsvillkor tillsammans med våra leverantörer och/eller tillämpliga skyddsåtgärder. EU-kommissionens standardavtalsklausuler finns tillgängliga på Europeiska kommissionens hemsida.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om överföringen av dina personuppgifter utanför EES. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken "Kontakt".

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss

En del av de personuppgifter som du lämnar till oss är nödvändiga för oss att behandla för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga och/eller avtalsenliga skyldigheter för att du ska kunna använda Företagskontot och de anslutna tjänsterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kommer vi inte att kunna fullgöra våra rättsliga och/eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig eller det företag som du representerar.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har några frågor om det här integritetsmeddelandet eller vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Care by Volvo Car AB

Postadress: c/o Volvo Car Corporation, VAK HB2N, 405 31 Göteborg

Mejladress:

Uppdateringar eller ändringar av det här integritetsmeddelandet

Care by Volvo förbehåller sig rätten att löpande göra ändringar i detta integritetsmeddelande. Vid väsentliga ändringar kommer vi att publicera information om det på vår hemsida, via e-post eller i Volvo Cars App.