Artikelversion 2021.182.0

Integritetsmeddelande – Onlineförsäljning av en Volvobil

Med verkan från och med:

Publicerad:

I detta dokument beskrivs hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du beställer en Volvobil online via www.volvocars.com (härefter kallad "Ordern").

Nedan kan du hitta följande information:

 1. Vilka är vi;
 2. Vilka personuppgifter vi behandlar, varför och hur länge
 3. Vilka vi delar dina personuppgifter med;
 4. Vilka rättigheter har du med avseende på behandlingen?
 5. Kontaktinformation;
 6. Ändringar av vårt integritetsmeddelande.

1. Vilka är vi

Det bolag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du tecknar dig för ett Care by Volvo-abonnemang är Care by Volvo Car AB (org. nr 556746-9407), ett svenskt bolag inom Volvo Car Group med adress 405 31 Göteborg, härefter kallat ”vi”vår” eller ”oss”.

2.Vilka personuppgifter vi behandlar, varför och hur länge

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du tillhandahåller, eller som vi på annat sätt samlar in, i samband med Ordern i enlighet med vad som beskrivs nedan.

1. När du gör din beställning.

När du gör din beställning kommer vi att behandla

 • personnummer,
 • för- och efternamn,
 • postadress,
 • kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).

Personuppgifterna samlas in dels genom din inloggning med BankID, varigenom vi får ditt personnummer, ditt för- och efternamn samt din folkbokföringsadress från SPAR (Statens Personadressregister), dels genom att du ombeds ange övriga kontaktuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas för att i) verifiera din identitet, ii) kontrollera att du inte står på sanktionslistan (se närmare förklaring i del 2 nedan), och iii) kommunicera med dig om din Order.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med i) bekräftandet av din identitet och ii) kontrollen mot utvalda sanktionslistor är vårt berättigade intresse av att veta vem vi ingår avtal med.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med iii) att vi kommunicerar med dig angående din Order är att fullgöra våra skyldigheter för att vi ska kunna ingå ett försäljningsavtal med dig.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Om du inte slutför din Order genom att betala depositionen kommer vi att behålla dina personuppgifter under trettio (30) dagar i syfte att du ska kunna slutföra din Order samt att vi ska kunna hjälpa dig vid behov under denna tid.

Betalning av deposition

Om du väljer att betala din deposition med ett kreditkort eller bankkort kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas av Stripe Payments Europe, Ltd ("Stripe"), ett bolag bildat enligt irländsk lag. Stripe fungerar som personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som samlas in via kredit- eller bankkortsbetalningen och du kan läsa deras integritetspolicy här.

Väljer du att betala förskottsbetalningen genom betalmetoden Klarna direktbanköverföring kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas av Klarna Bank AB publ (”Klarna”), ett svenskt bolag. Klarna kommer att vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med Klarna direktbanköverföring och du kan ta del av deras integritetspolicy här.

2. Genomförande av en kundkontroll i form av en kontroll mot sanktionslistor

När du har lagt din Order kommer vi att genomföra en kontroll mot utvalda sanktionslistor innan vi accepterar och bekräftar ordern. I samband med detta behandlar vi:

 • personnummer,
 • för- och efternamn
 • postadress,
 • en kopia av körkort eller annan giltig ID-handling, om det behövs för att slutföra kontrollen mot sanktionslistorna.

Syftet med behandlingen är att utföra en kontroll mot utvalda sanktionslistor för att förhindra bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att veta vem vi ingår avtal med.

Vi kommer också att dela ditt personnummer samt ditt för- och efternamn med Schufa Holding AG, ett bolag som är registrerat i Tyskland, (”Schufa”) i syfte att utföra en kontroll mot utvalda sanktionslistor. Schufa är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som bolaget behandlar i samband med att det utför dessa kontroller och du kan ta del av Schufas integritetspolicy här.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Om vi inte godkänner din Order efter det att vi har utfört de kontroller som anges under denna punkt 2 kommer vi att behålla dina personuppgifter i tjugofyra (24) månader från det att vi fattade beslut om att inte godkänna din Order för att vi ska kunna upptäcka och förhindra eventuella framtida bedrägeriförsök.

3. När din beställning har bekräftats

När vi har bekräftat din beställning behandlar vi

 • personnummer,
 • för- och efternamn
 • dina kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer),
 • Volvo ID
 • Volvo-kundnummer
 • fordonsidentifieringsnummer (VIN) och bilens registreringsnummer
 • bankkontouppgifter, om du har lämnat dessa till oss i samband med återlämnandet av din bil.

Syftet med behandlingen är att kunna i) administrera din Order, ii) tillhandahålla betalningsinstruktioner, iii) kommunicera med dig angående leverans av bilen och administrera överlämnandet, iv) administrera registreringen av bilen i fordonsregistret, v) (i förekommande fall) aktivera den bilförsäkring som ingår priset för bilen, samt vi) känna igen dig som återkommande kund och på så vis kunna ge dig en bättre användar- och Volvoupplevelse. Den rättsliga grunden för denna behandling är att fullgöra beställningen/köpeavtalet med dig.

Vi kommer även att behandla ovannämnda uppgifter för att kunna informera dig om eventuella återkallelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörandet av en rättslig förpliktelse.

Vi delar dina personuppgifter med följande parter, som i egenskap av personuppgiftsansvariga hanterar personuppgifterna för vår räkning. Dessa parter får enligt avtalen om uppgiftsbehandling inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss, och de är skyldiga att behandla uppgifterna förtroligt och på ett säkert och korrekt sätt.

 • Volvo Car Sverige AB (och dess leverantörer) – finansiella tjänster, t.ex. fakturering och eventuella återbetalningar.
 • Vald auktoriserad Volvohandlare (och dennes underleverantörer) – för i) kommunikation och administration i samband med utlämnande av din bil ii) registrering av bil i fordonsregistret, iii) (i förekommande fall) aktivering av bilförsäkring, och iv) administration vid ett eventuellt återlämnande av bilen.
 • Bilvision AB (och deras underleverantörer) – fordonsregistreringstjänster.

Vissa av dina personuppgifter (såsom personnummer, för- och efternamn, kontaktuppgifter samt bilens VIN och registreringsnummer) kommer att delas med Transportstyrelsen för registrering av bilen samt dig som brukare av bilen i vägtrafikregistret. Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifter i vägtrafikregistret och du kan ta del av deras integritetspolicy här.

Vi delar även vissa av dina personuppgifter (såsom personnummer, för- och efternamn, kontaktuppgifter samt bilens VIN och registreringsnummer) med vår försäkringspartner Folksam. Folksam är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med försäkringen och du kan ta del av deras integritetspolicy här.

Om du väljer att finansiera ditt bilköp via en finanspartner kan vi komma att dela dina personuppgifter med av dig vald finanspartner, detta för att kunna utvärdera de finansieringsdokument du lämnar till oss samt säkerställa den kommande betalningen från finanspartnern. Finanspartnern blir i dessa fall personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi delar.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Dina personuppgifter i samband med ditt köp av bilen sparas i fem (5) år från det datum du inte längre är en registrerad ägare till eller kör en Volvobil, förutsatt att vi informeras om detta datum, såvida vi inte enligt lag är skyldiga att spara uppgifterna längre än så.

4. Tillhandahållande av tjänster enligt Volvos serviceprogram

Din bil levereras med ett Volvo serviceprogram (”Serviceprogram”). I samband med detta kommer vi att behandla:

 • personnummer,
 • för- och efternamn
 • kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Volvo ID
 • Volvo-kundnummer
 • fordonsidentifieringsnummer (VIN) och bilens registreringsnummer, och
 • bilkomponenters servicestatus (denna typ av uppgifter är kopplade till bilens VIN och kan därför härledas till dig).

Syftet med behandlingen är att i) informera dig om kommande servicetillfällen och/eller uppdatering av relaterade tjänster under Serviceprogrammet och ii) utifrån bilkomponenternas servicestatus bedöma bilens skick och, vid behov, genomföra underhåll. Vi sparar även bilens underhållshistorik för att bättre kunna planera det framtida schemalagda underhållet av bilen. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtalet om Serviceprogrammet.

Vi kommer att dela dina personuppgifter med vald auktoriserad Volvoverkstad som kommer att hantera personuppgifterna för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde. Den valda auktoriserade Volvoverkstaden är genom personuppgiftsbiträdesavtal förpliktade att inte använda dina personuppgifter för något annat syfte än att tillhandahålla tjänster till oss inom Serviceprogrammet och de har en skyldighet att behandla informationen med sekretess samt på ett säkert och korrekt sätt.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter i samband med Volvos serviceprogram i fyra (4) år från det datum servicen utfördes på din bil eller till bilens garanti har gått ut.

5. Om du lägger en Order som företagskund

Om du lägger en Order för ett företags (en juridisk person) räkning behandlar vi:

 • personnummer,
 • för- och efternamn
 • kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer),
 • en kopia av körkort eller annan giltig ID-handling för att kontrollera att du är firmatecknare och för att överlämna bilen.

Personuppgifterna samlas in från dig när du lägger en Order för ett bolags (juridisk person) räkning och behandlas för att kunna i) bekräfta att du är behörig att underteckna för bolagets räkning, ii) administrera Ordern, iii) tillhandahålla betalningsinstruktioner, iv) kommunicera med dig angående bilens leverans och administrera överlämnandet, och v) kunna kommunicera med dig angående kommande service och/eller uppdateringar i samband med ett servicetillfällen enligt Serviceprogrammet. Den rättsliga grunden för denna behandling är att slutföra och fullgöra Ordern/köpeavtalet.

Vi kommer även att behandla ovannämnda uppgifter för att kunna informera dig om eventuella återkallelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörandet av en rättslig förpliktelse.

Vi delar dina personuppgifter med följande parter, som i egenskap av personuppgiftsansvariga hanterar personuppgifterna för vår räkning. Dessa parter får enligt avtalen om uppgiftsbehandling inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss, och de är skyldiga att behandla uppgifterna förtroligt och på ett säkert och korrekt sätt.

 • Volvo Car Sverige AB (och dess leverantörer) – finansiella tjänster, t.ex. fakturering och eventuella återbetalningar.
 • Vald auktoriserad Volvohandlare (och dennes underleverantörer) – för i) kommunikation och administration i samband med utlämnande av din bil, ii) registrering av bil i fordonsregistret, och iii) administration vid ett eventuellt återlämnande av bilen.
 • Vald auktoriserad Volvoverkstad (och dennes underleverantörer) – för utförande av tjänster inom Serviceprogrammet.

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi behåller de personuppgifter som du lämnat i samband med företagets köp av bilen upp tills det att Serviceprogrammet har upphört i syfte att kommunicera kring den service som är kopplad till bilen. Vi kommer dock endast att behålla personuppgifterna så länge du är kontaktperson för bolagets räkning, om vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla dem under en längre tid.

3. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Utöver de personuppgiftsbiträden som nämns i avsnitt 2 ovan delar vi dina personuppgifter med följande tredje parter som fungerar som våra personuppgiftsbiträden:

 • Volvo Car Corporation (och dess underpersonuppgiftsbiträden) – tillhandahållande av kundcenter och tjänster kopplade till planering av service och underhåll av bilen, webbplatsplattformen samt tillhandahållande av IT-system för affärsstöd samt för datalagring.
 • IT-leverantörer (och deras underpersonuppgiftsbiträden) för tillhandahållande av allmänna företagssupportsystem och datavärdtjänster, såsom:
  • Salesforce UK Limited (och dess underpersonuppgiftsbiträden) – CRM-system och datavärdtjänster.
  • Adobe Systems Software Ireland Limited (och dess underpersonuppgiftsbiträden) – digitala signaturer och datalagring.
  • SAP Svenska AB (och dess underpersonuppgiftsbiträden) – ERP-företagssystem och datavärdtjänster.
  • Fair Isaac Services Limited (och dess underpersonuppgiftsbiträden) – datalagring.
 • Våra juridiska rådgivare och liknande yrkeskonsulter för att ge support, ge råd och företräda oss i samband med rättsanspråk och/eller domstolsförhandlingar.
 • Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om detta krävs enligt lag eller på statliga myndigheters begäran.

Vi ingår avtal om uppgiftsbehandling med varje enskilt personuppgiftsbiträde, som enligt avtalet har begränsade möjligheter att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss. Varje personuppgiftsbiträde är skyldig att behandla uppgifterna förtroligt och endast behandla personuppgifterna i enlighet med gällande avtal om uppgiftsbehandling.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Vi kommer i så fall att basera sådant överförande på de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Den allmänna text som används i standardavtalsklausulerna återfinns på en rad olika språk på EU-kommissionens webbplats.

Vänligen kontakta oss (enligt avsnitt 5 nedan) om du har några frågor kring överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

4. Vilka rättigheter har du med avseende på behandlingen?

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du vissa specifika rättigheter gällande de personuppgifter vi behandlar. Du har rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begränsning av uppgifterna, begära att få uppgifterna överförda till en annan juridisk person, begära att vi raderar uppgifterna och, slutligen, lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Mer information om dina rättigheter hittar du i Volvo Cars - Integritetspolicy för kunder.

5. Kontaktinformation

Använd gärna det webbformulär som du finner här om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt avsnitt 4 ovan. Om du har några andra frågor som rör skyddet av dina personuppgifter kan du kontakta oss på (uppgifter nedan):

Care by Volvo Car AB

Postadress: c/o Volvo Car Corporation, VAK HB2N, 405 31 Göteborg

Mejladress:

6. Ändringar av detta integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. Vi uppmanar dig därför att regelbundet läsa igenom detta integritetsmeddelande och Volvo Cars Integritetspolicy för kunder och hålla dig uppdaterad om dess innehåll. Detta integritetsmeddelande gäller från och med det datum som anges nederst i dokumentet. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med det integritetsmeddelande som gäller vid tidpunkten för insamlandet, om vi inte har ditt samtycke till att behandla dem på annat sätt.