Villkor för Laddningsbonus

Volvo Car Corporation, ett svenskt företag med organisationsnummer 556074-3089, och adress 405 31 Göteborg, vill tillsammans med sina närstående bolag och samarbetspartners (”Volvo Cars” eller ”vi”, ”oss” eller ”vår”) ge dig en laddningsbonus för din användning av en ny laddhybrid (“Laddningsbonusen”). 


På vissa marknader kommer ett närstående bolag till Volvo Car Corporation vara den juridiska person som tillhandahåller Laddningsbonusen. Vi kommer meddela dig om detta gäller för din Laddningsbonus.


Laddningsbonusen är endast tillgänglig på vissa marknader.

 

Hur man deltar


För att ta del av Laddningsbonusen måste du:

  • acceptera dessa Villkor för Laddningsbonus samt Volvo Cars Villkor för tjänster 

  • ha ett giltigt Volvo ID, en aktiv prenumeration på Volvo On Call samt aktivera funktionen ”förarjournal” i Volvo On Call-appen.  

  • vara ägare eller Huvudansvarig Förare av det fordon som Laddningsbonusen gäller. 

  • för privatpersoner, vara minst 18 år gammal. 

  • vara bosatt eller medborgare i det land i vilket den Kvalificerade Laddhybriden är registrerad.

  • äga eller använda den Kvalificerade Laddhybriden under hela Bonusperioden.


Laddningsbonusen gäller inte för korttidsuthyrning eller för anställda, leverantörer eller deras familjemedlemmar som arbetar på Volvo Cars eller dess närstående bolag. 


På vissa marknader kan du behöva interagera med ett specifikt Volvo Cars-bolag eller ett nätverksbolag för att följa tillämplig lokal lagstiftning.


Ytterligare villkor kan komma att publiceras vid ett senare tillfälle och då innehålla mer detaljerad information om hur Laddningsbonusen kommer att fungera.

 

Hur fungerar Laddningsbonusen?


Definitioner som används i dessa Villkor för Laddningsbonus:


  • ”Laddningsbonus” betyder ett belopp som beräknas genom att multiplicera det antal kilowattimmar (dock upp till maximalt 3 000 kWh) som används i den Kvalificerade Laddhybriden under Bonusperioden med det Genomsnittliga Konsumentpriset För El i Sverige. 

  • “Kvalificerade Laddhybrider” betyder alla Volvo Cars laddhybrider (i) som är beställda mellan 16 oktober 2019 och 30 september 2020 – denna tidsperiod kan komma att utökas av Volvo Cars, eller (ii) vad avser Care by Volvo, där prenumerationen av det aktuella fordonet inletts under Bonusperioden och som är i den Huvudansvariga Förarens besittning under hela Bonusperioden.

  • ”Bonusperioden” betyder en period om högst 12 månader från att den Kvalificerade Laddhybriden för första gången används efter att Volvo On Call-appen har uppdaterats så att den inkluderar elanvändning samt övervakningsverktyg. Uppdateringen av Volvo On Call-appen blir tillgänglig i mitten av maj 2020. 


Du kan använda din Volvo on Call-app för att se hur mycket el din Kvalificerade Laddhybrid förbrukar och få en uppskattning av storleken på Laddningsbonusen vid den aktuella tidpunkten. Det faktiska och slutgiltiga beloppet för Laddningsbonusen kommer att bestämmas av Volvo Cars. 


Volvo Cars kan genom att använda uppkopplade tjänster i din Kvalificerade Laddhybrid registrera elförbrukningen och rapportera dessa data till dig via Volvo on Call-appen. Innehållet som registreras i Volvo on Call-appens ”förarjournal” är bara en indikation på, och inte en perfekt avläsning av den faktiska elförbrukningen, och denna tjänst tillhandahålls i befintligt skick, utan någon form av garanti. Utan att begränsa det föregående friskriver vi och våra dotterbolag uttryckligen oss från alla garantier beträffande att tjänsten eller innehållet uppfyller dina krav eller är tillgängliga på oavbruten, säker eller felfri basis. Varken vi eller våra dotterbolag lämnar några garantier beträffande kvalitet, exakthet, lämplighet, sannhet, fullständighet eller tillförlitlighet när det gäller tjänsten eller något innehåll.


Volvo Cars kräver en skälig period efter Bonusperiodens slut för att bearbeta och analysera uppgifterna i förarjournalen innan Laddningsbonusen kan utbetalas. Betalningen av Laddningsbonusen kan vara förbehållet Tredje parts Specifika villkor. 


All elektricitet som förbrukas medan du har inaktiverat förarjournalen i Volvo On Call-appen under hela eller del(ar) av Bonusperioden kommer att exkluderas från Laddningsbonusen. 


Laddningsbonusen är inte överlåtbar och är inte tillgänglig om den Kvalificerade Laddhybriden säljs till en tredje part eller en andra ägare under Bonusperioden. Om mer än ett Volvo ID är anslutet till den Kvalificerade Laddhybriden kommer endast en Laddningsbonus betalas ut. 

 

Företagsbilar och tjänstebilar


Ägare till en flotta av företags- eller tjänstebilar ansvarar för alla avtal denne sluter med användare av dess fordon vilka är Kvalificerade Laddhybrider. Laddningsbonusen kommer att betalas ut till den Huvudansvariga Förare som har en Volvo On Call-app kopplad till den Kvalificerade Laddhybriden. Varje Huvudansvarig Förare som vill ta del av Laddningsbonusen är ansvarig för att se till att de har erforderligt tillstånd att ansluta den Kvalificerade Laddhybriden till Laddningsbonusen, detta inkluderar tillstånd från arbetsgivare, försäkrings- eller leasingföretag men kan även vara andra tillstånd.

 

Ansvarsfriskrivning och ansvar


Volvo Cars vidtar affärsmässigt rimliga åtgärder för att säkerställa att Laddningsbonusen är tillgänglig för alla berättigade kunder. Vi avsäger oss allt ansvar i händelse av att Laddningsbonus inte är tillgängligt och för skador som drabbat en Huvudansvarig Förare i samband med Laddningsbonusen. Vissa jurisdiktioner tillåter inte undantag från eller begränsning av ansvar för vissa skador, varför ovanstående begränsning eventuellt inte gäller dig fullt ut. 


Volvo Cars förbehåller sig rätten att när som helst, oavsett anledning och utan ansvar för att så sker, utan föregående meddelande dra tillbaka eller ändra dessa Villkor för Laddningsbonus.

 

Integritet


Din och alla andra kunders integritet är något största vikt för oss. Din användning av Laddningsbonusen omfattas av Volvo Car Groups Integritetspolicy för kunder, som finns tillgänglig på http://support.volvocars.com/legal. Om du har några frågor angående Laddningsbonusen, vänligen kontakta oss på swedencr@volvocars.com.