Villkor

Villkor för Volvo Cars Tjänster

Villkor för Volvo Cars Tjänster

Ikraftträdandedatum: 27 januari 2021

Volvo Cars erbjuder dig tjänster för att tillhandahålla rörelsefrihet på ett personligt, hållbart och säkert sätt ("Tjänster").

Exempel på våra Tjänster är Volvo On Call, Connected Safety och bildelning. Vissa Tjänster varierar beroende på marknad och andra Tjänster finns i bilfunktioner som skiljer sig mellan olika bilmodeller och år.

Den Volvo Cars-enhet som förser dig med Tjänster i Sverige är Volvo Car Corporation, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg Sverige, som i dessa Villkor kallas "Volvo Cars" eller "vi", "oss" eller "vår", och inkluderar varje filial till Volvo Cars ("Filial").

För vissa Tjänster kan vi utse en filial som tillhandahåller Tjänsterna. Vi informerar dig om Filialen antingen genom tillämpliga Specifika villkor, under beställningen, via e-post eller Volvo On Call-appen.

Tjänster tillhandahålls av Volvo Cars och om Volvo Cars använder en tredje part som underleverantör för att tillhandahålla en del av en Tjänst, förblir Volvo Cars ansvarig för Tjänsten såvida inte annat överenskommits mellan dig och Volvo Cars eller annat anges i dessa Villkor, eventuella tillämpliga Specifika villkor eller Dokumentation. Volvo Cars kan också göra Tredjepartstjänster tillgängliga för dig, varvid sådana Tredjepartstjänster avtalas oberoende och direkt av dig med den specifika tredje part som tillhandahåller Tredjepartstjänsterna. Volvo Cars ska under inga omständigheter vara en part i ett sådant avtal mellan dig och den tredje part som tillhandahåller Tredjepartstjänsterna.

Vilka villkor gäller?

Alla Tjänster omfattas av dessa Villkor för Volvo Cars Tjänster ("Villkor") och kan omfattas av Specifika villkor eller Dokumentation.

För att använda en Tjänst måste du godkänna dessa Villkor och eventuella tillämpliga Specifika villkor genom att trycka eller klicka på en bekräftelseknapp, eller om du köper en Tjänst genom att göra en beställning och efter ditt godkännande tecknas ett bindande avtal mellan dig och Volvo Cars för användning av den relevanta Tjänsten.

"Specifika villkor" är separata villkor och/eller tjänstebeskrivningar från oss som är tillämpliga utöver dessa Villkor, en underleverantör till oss, t.ex. plattform för betalningstjänst eller en Tredjepartstjänst ("Specifika villkor"), för den Tjänsten. Volvo Cars Specifika villkor ska läsas tillsammans med och omfattas av dessa Villkor.

"Tredjepartstjänster" är tjänster som tillhandahålls av en oberoende tredje part, skilt från våra Tjänster, och vår primära roll är att göra dem tillgängliga för dig. Du kan vara skyldig att betala avgifter och/eller godkänna den tredje partens Specifika villkor som ett villkor för att använda Tredjepartstjänsten.

"Dokumentation" avser annan information om särskilda Tjänster som är tillgängliga på olika platser i hela Volvo Cars ekosystem, t.ex. handboken, på https://www.volvocars.com/intl/support, på https://www.volvocars.com, i Volvo Cars appar, i din Volvo och/eller hos din lokala Volvo Cars-återförsäljare. Dokumentation kan innehålla juridiska villkor och begränsningar av hur du är berättigad att använda en viss Tjänst, och dessa ingår i avtalet mellan dig och Volvo. Om Dokumentationen och dessa Villkor eller eventuella Specifika villkor är motstridiga har de senare företräde. Ingenting i Dokumentationen ger dig rätt att använda en specifik Tjänst.

ANVÄNDA EN TJÄNST

Krav

Du får använda en Tjänst endast om du: (a) är myndig, (b) har rätt att teckna ett avtal och (c) inte är förhindrad att använda Tjänsten enligt gällande lag.

"Huvudansvarig förare" av en Volvo är den person som har rätt att avyttra den, permanent använder den som ett transportmedel och/eller är registrerad som ägare, leasetagare, abonnent eller auktoriserad användare av bilen hos en nationell myndighet (i förekommande fall). Huvudansvarig förare behöver inte nödvändigtvis vara ägaren av bilen, t.ex. leasetagaren av en Volvo medan leasingföretaget är ägaren eller abonnent av en Care by Volvo-bil. Du måste vara Huvudansvarig förare eller ha den Huvudansvariga förarens tydliga och obestridda tillåtelse ("Huvudansvarig förares tillåtelse") att använda en Tjänst som på något sätt som är kopplad till en specifik Volvobil eller koppla en Tjänst till en specifik Volvobil eller till någon annan Tjänst. Vi kan när som helst undersöka om du är den Huvudansvariga föraren eller har den Huvudansvariga förarens tillåtelse.

Eventuella kopplingar som gjorts mellan en Volvo och en Tjänst eller mellan olika tjänster kan när som helst avaktiveras enligt beskrivning i Dokumentationen. Du är skyldig att avaktivera alla kopplingar om du inte längre är den Huvudansvariga föraren av bilen eller inte längre har den Huvudansvariga förarens tillåtelse.

Tjänster kan variera beroende på Volvobilens modell och modellår, det land där du är bosatt och där Volvobilen är registrerad, såldes och används. Om Volvon inte är utrustad med de nödvändiga tekniska funktionerna eller om du inte uppfyller kraven som anges i dessa Villkor och/eller eventuella Specifika villkor för just den Tjänsten är vi inte skyldiga att förse dig med den eller de Tjänsterna. Vi gör information tillgänglig om våra Tjänster och eventuella tillämpliga krav som du måste läsa och förstå innan du köper eller abonnerar på den Tjänsten.

Tjänsterna kan också variera beroende på din egen tillgång till en viss enhet (t.ex. mobila enheter eller datorer med vissa programvaror och operativsystem). Om dina enheter inte är utrustade med de nödvändiga tekniska funktionerna eller om inte uppfyller kraven som anges i dessa Villkor och eventuella Specifika villkor för just den tjänsten är vi inte skyldiga att förse dig med den eller de Tjänsterna. Vi ansvarar inte om en Tjänst inte är tillgänglig, har reducerad eller ansträngd tillgänglighet eller drift på grund av orsaker utanför vår rimliga kontroll, t.ex. anslutningsmöjlighet, oplanerade avbrott, service eller programvaruuppdateringar eller fel, geografiska eller topografiska förhållanden (t.ex. höga byggnader, berg eller tunnlar), skada på eller underlåtenhet att underhålla bilen eller utrustningen i gott fungerande skick, statliga lagar, regler eller föreskrifter, fel på, överbelastning eller avbrott i fasta nätverk eller trådlösa nätverk, krig, force majeure, naturkatastrof, sträng väderlek och arbetskonflikter.

Vissa Tjänster kräver åtkomst till internet eller mobildata för att fungera. Din Volvobil kan inkludera kostnaden för åtkomst under en viss period, i annat fall måste du köpa åtkomst, men i de flesta fall omfattas din åtkomst av tredjepartsvillkor, t.ex. från telekommunikationsleverantören. Volvo Cars är inte en telekommunikationsleverantör.

Vissa funktioner i Tjänsterna får endast användas när du har Volvon inom synhåll, eller på annat sätt är säker på att de säkert kan användas och inte riskerar att skada egendom eller personer, enligt beskrivning i eventuella Specifika villkor eller Dokumentation. All garanti beträffande lämplighet, säkerhet eller möjlighet att använda en Tjänst omfattas av vår Friskrivning från garanti.

Volvo ID

Användning av många Tjänster kräver att du har ett aktivt Volvo ID. Volvo ID är ett unikt, personligt och inte överförbart konto inom vilket vi förser dig med åtkomst till Tjänster inom Volvo Cars ekosystem. Volvo ID och relaterade funktioner är en Tjänst och regleras av dessa Villkor. Det kostar inget att skapa och använda Volvo ID.

Vissa Tjänster kan kräva att du kopplar ditt Volvo ID till en eller flera Volvobilar.

Genom att registrera ett Volvo ID bekräftar du att de uppgifter du tillhandahåller oss är och förblir riktiga och att detta Volvo ID har skapats för att användas i enlighet med dessa Villkor. Du bekräftar också att vi kan kontakta dig på den e-postadress du angav när du registrerade ditt Volvo ID. Vi kommer inte att använda denna e-postadress för direktmarknadsföring såvida inte: (a) direktmarknadsföringen gäller en produkt eller tjänst som liknar den du redan har köpt, och du inte avsagt dig att få direktmarknadsföring, eller (b) du i alla andra situationer har gett ditt uttryckliga tillstånd till detta.

Ändring av ägare/Huvudansvarig förare av en Volvo

Om ägandet och/eller den Huvudansvariga föraren (om inte ägaren) av en Volvo ändras, måste du snarast avaktivera alla Tjänster relaterade till den Volvon genom att använda "återställning till fabriksinställningar". Beroende på Volvomodell och modellår kan du behöva ta bilen till en lokal Volvoåterförsäljare för att slutföra återställningen, vilket kan kräva att en avgift betalas. Du måste snarast avaktivera kopplingen mellan ditt Volvo ID och Volvon, liksom alla Tjänster och eventuella relaterade uppgifter. Mer information om hur du avaktiverar Tjänsterna finns i Dokumentationen. Du kan också fråga din lokala Volvo Cars-återförsäljare eller kontakta oss.

Om vi får vetskap om ändrat ägande och/eller ändrad Huvudansvarig förare (om inte ägaren) av en Volvo med ett eller flera Volvo ID kopplade till den, kan vi omgående blockera eller avaktivera dessa kopplingar, om du inte kan visa att du är den Huvudansvariga föraren eller har den Huvudansvariga förarens tillåtelse att fortsätta använda ditt Volvo ID i relation till denna Volvo. Såvida inte annat krävs enligt gällande lag har en Volvoägare eller Huvudansvarig förare inte rätt att få tillgång till information om tidigare ägare, Huvudansvariga förare eller Volvo ID tidigare kopplade till denna Volvo.

VOLVO ON CALL

Vad är Volvo On Call?

Volvo On Call är en trådlös Tjänst ansluten till din Volvobil.

Du kan kanske använda funktioner från din mobiltelefon:

 • utföra kommandon på distans – starta värmaren, starta motorn, skicka väganvisningar
 • se information om din bil – temperatur, bränsleräckvidd, olåsta dörrar, larmaktivering, nödvändigt underhåll, förarjournal
 • spåra din bil, skapa körningsposter.

Du kanske också kan använda vissa funktioner direkt från din Volvo.

 • automatiskt larma räddningstjänsten från din Volvo i händelse av en olycka
 • kontakta ett Volvo Cars kundcenter.

De flesta funktioner kräver att Volvo On Call-appen laddas ned och används på din mobiltelefon. Du kan läsa vår Produktbeskrivning för Volvo On Call här.

Volvo On Call är en Tjänst som omfattas av dessa Villkor.

VOC-abonnemang

Det krävs ett aktivt abonnemang för att Volvo On Call ska fungera.

Oftast brukar ett Volvo On Call-abonnemang (3–5 år) tillhandahållas med köpet av en ny Volvo. Vi tillhandahåller information på lokala marknader, kontrollera med en återförsäljare eller på Volvo Cars-webbplats ("Initialt abonnemang").

Du kan förlänga ditt Volvo On Call-abonnemang efter att Initialt abonnemang upphör. Du kan läsa information om hur abonnemang fungerar under "Abonnemang och förnyelser".

Alla Volvo On Call-abonnemang följer bilen och inte dig – om du säljer din Volvo är abonnemanget således endast tillgängligt för den nya ägaren. Du måste informera Volvo om att du inte längre äger bilen och avbryta eventuella fortlöpande abonnemang för att undvika framtida betalningar. Volvo On Call-tjänsten fortsätter att vara tillgänglig i anslutning till bilen tills den relevanta abonnemangsperioden löper ut.

Volvo On Call-friskrivningar

Syftet med Volvo On Call är att stödja dig och passagerarna i händelse av olyckor eller bilstöld, vilket är beroende av med omfattningen och funktionerna i Volvo On Call, men: (a) det är inte ett försäkringsavtal, och Volvo Cars har inget ansvar gentemot något försäkringsbolag för din Volvo, (b) det är inte avsett att ersätta annan stöldskyddsutrusning som är installerad i din Volvo, och (c) det ersätter inte någon delstatlig eller nationell räddningstjänst som är tillgänglig för dig. Volvo Cars lämnar inga utfästelser eller garantier om att ett stulet fordon kommer att återställas.

KÖPA TJÄNSTER

Beställa Tjänster

Innan du kan använda en Tjänst som kräver betalning måste du slutföra en beställningsprocess online, bekräfta din beställning och betala för Tjänsten. Ta dig tid att läsa igenom och kontrollera din beställning vid varje steg i processen. När du gör en beställning tecknas ett bindande avtal ("Avtalet") mellan dig och Volvo Cars för användningen av den relevanta Tjänsten, förutsatt att vi inte avvisar beställningen.

Efter att din beställning har slutförts ser du en beställningsbekräftelse på skärmen och vi kommer också att skicka en bekräftelse/faktura med e-post som innehåller relevanta uppgifter om din beställning och ett unikt beställnings-ID som du ska hänvisa till vid eventuella efterföljande frågor eller korrespondens om din beställning. Vi kan även kontakta dig och säga att vi inte godkänner beställningen. Detta brukar bero på att: (a) vi inte kan godkänna din betalning, eller (b) du är inte berättigad att köpa Tjänsten.

Betalning

En Tjänst brukar oftast beställas och betalas för via Volvo On Call-appen eller online, genom att använda endast allmänt använda kredit- eller betalkort via ett säkert betalningssystem online.

Vi använder betalningstjänster från tredje part och genom att tillhandahålla din kreditkorts- eller betalkortsinformation auktoriserar du uttryckligen vår betalningsleverantör att debitera tillämpliga avgifter för denna betalningsmetod, samt skatter och andra avgifter som du också ska betala, och godkänner hanteringen av betalningstransaktionen och dina kortuppgifter och annan information som krävs för att den relevanta tredje parten ska kunna utföra en betalningstransaktion (inklusive men inte begränsat till skydd mot bedrägeri). Vi använder endast betalningstjänster från tredje part som är certifierade av banker och kortinlösare för att hantera betalningstransaktioner på ett säkert sätt. All kommunikation mellan vår webbplats och din bank hanteras av betalningstjänster från tredje part.

Rätt att annullera

Du kan annullera ditt Avtal inom 14 dagar efter att du tecknat det utan att ange någon orsak.

För att utöva din rätt till annullering måste du informera oss om att du vill annullera genom en tydlig förklaring. Du kan göra detta genom att skicka din annullering per post till vår ovan angivna adress eller kontakta oss. Du kan använda detta formulär för att lämna din annullering, även om det inte krävs. Om du bestämmer dig för att annullera Avtalet kommer vi utan onödigt dröjsmål ersätta dig för alla betalningar som vi har tagit emot från dig i relation till Avtalet. Om du har använt Tjänsten innan du utövar din rätt till annullering kan vi göra ett skäligt avdrag från återbetalningen, motsvarande din användning av Tjänsten.

Vi gör återbetalningen på samma sätt som du gjorde den ursprungliga transaktionen. Du kommer inte att debiteras några avgifter från oss för återbetalningen.

Inget i dessa Villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter, varken när det gäller din annullering eller på annat sätt. En svensk konsument har en lagstadgad garantirätt relaterad till defekta produkter under en period av tre år, som räknas från leveransen av varorna eller från den tidpunkt då tjänsten utfördes. För att utöva din lagstadgade garantirätt, kontakta oss.

Abonnemang och förnyelser

På vissa marknader är det möjligt att abonnera på en Tjänst fortlöpande så att abonnemanget automatiskt förnyas, t.ex. varje månad, och på andra marknader endast för fasta perioder, t.ex. kvartalsvis eller årsvis.

För fasta abonnemang debiteras du i förväg och abonnemanget förnyas inte automatiskt. Om du har ett fast abonnemang kan du utöva din rätt att annullera, och i så fall får du en återbetalning.

För fortlöpande abonnemang (utom för fortlöpande årsabonnemang), debiteras du i förväg för abonnemangsperioden. Du kan när som helst säga upp abonnemanget och då upphör ditt abonnemang i början av nästa abonnemangsperiod. Om du har rätt att annullera (under de första 14 dagarna efter att ditt abonnemang först börjar) så har du rätt till en återbetalning.

Om du har ett fortlöpande årsabonnemang debiteras du i förväg och du kan utöva din rätt till annullering under 14 dagar omedelbart efter att den förnyade abonnemangsperioden börjar, och i så fall får du en återbetalning.

DIGITALA OCH IMMATERIALRÄTTSLIGA FRÅGOR

Begränsningar av användande

Du får inte använda Tjänsterna:

 • i strid mot vad som föreskrivs i dessa Villkor, eventuella Specifika villkor och/eller Dokumentationen.
 • på ett sätt som strider mot tillämpliga lagar eller föreskrifter, t.ex. om immateriella rättigheter eller trafikregler. Användning som hotar säkerheten hos några Tjänster och användning som kan skada eller störa vår eller tredje parts tekniska infrastruktur eller andra kunders användning av Tjänsterna är också förbjuden.

Du får inte skada, avaktivera eller på något annat sätt försämra Tjänsterna, eller i samband med Tjänsterna införa virus, "maskar", skadlig programvara, spionprogram, "trojanska hästar" eller annan skadlig kod eller program som kan skada driften av Tjänsterna. Om du låter andra personer använda Tjänsterna bekräftar och godkänner du att användningen sker helt på ditt ansvar. Det innebär att eventuella brott mot dessa Villkor, eventuella Specifika villkor och/eller Dokumentationen som en användare begår anses vara ett brott som du har begått.

Det är också förbjudet att använda och/eller skapa ett konto som krävs för Tjänsterna under falsk identitet, eller på annat sätt med hjälp av felaktig information, och detta kan även vara ett lagbrott.

Vissa Tjänster kan kräva ett lösenord, och i så fall måste du välja ett lösenord som är svårt för andra att avslöja. Vi kan ställa krav beträffande vad som anses vara ett tillräckligt säkert lösenord. Du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och får inte avslöja det för tredje part. Om du misstänker att tredje part har fått obehörig tillgång till ditt lösenord måste du omedelbart ändra lösenordet. Om du misstänker att tredje part har fått obehörig tillgång till några Tjänster via ditt Volvo ID, kontakta oss omedelbart.

Användarlicens och immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter i och runt innehållet i Tjänsterna (inklusive men inte begränsat till programvaran) är vår eller våra dotterbolags och/ eller licensgivares exklusiva egendom. Om inte dessa Villkor och/eller några Specifika villkor på annat sätt tillåter detta får du inte några rätt till immateriella rättigheter.

Vi förser dig med en licens för personlig användning av innehållet och den programvara som är kopplad till Tjänsterna. Denna licens, som kan inbegripa immateriella rättigheter, är icke-exklusiv och, förutom vad som annars föreskrivs i dessa Villkor, är den icke-överlåtbar. Licensen kan användas för de ändamål och i enlighet med de användningsbegränsningar som anges i dessa Villkor eller i tillämpliga Specifika villkor.

Om lagen inte tillåter detta får du inte dekompilera, utföra reverse engineering, försöka härleda källkoden från, ändra eller skapa härledda arbeten från den programvara som är kopplad till Tjänsterna och deras innehåll. Varje brott mot denna begränsning eller annan underlåtenhet att följa villkoren i denna licens kan leda till att tillhandahållandet av Tjänsterna tillfälligt avbryts eller avslutas.

Om inget annat anges är märken, företagslogotyper, domännamn och emblem immateriella rättigheter som tillhör oss, våra licensgivare eller tredje part.

Licensen löper ut när Avtalet, dessa Villkor eller Specifika villkor avslutas eller när du slutar använda en relevant Tjänst eller alla Tjänster.

Länkar till tredje parts webbplatser eller resurser

Tjänsterna kan innehålla länkar till tredje parts appar eller webbplatser. Vi tillhandahåller dessa länkar endast för bekvämlighets skull och är inte ansvariga för innehåll, produkter eller tjänster på eller tillgängliga från dessa webbplatser. Att dessa länkar ingår innebär inte att vi rekommenderar webbplatsen.

Ovanstående gäller även alla beslut du fattat eller åtgärder du utfört med Tjänsterna som stöd. Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina enheter och system mot virus, "maskar", skadlig programvara, spionprogram, "trojanska hästar" och annan skadlig kod eller skadliga program vid tillhandahållandet av Tjänsterna. Vi garanterar dock inte att de inte finns eller att de inte påverkar dina enheter och system.

Ytterligare villkor för appar i app store

Om du har fått tillgång till eller laddat ned Volvo Cars Tjänster via an app ("Volvo Cars-app") från en app store eller distributionsplattform (till exempel Apple Store, Google Play eller Amazon Appstore) ("App-leverantör"), bekräftar och godkänner du följande:

 • att endast använda Volvo Cars-appen i enlighet med vad som tillåts i eventuella användarvillkor som tillhandahålls av App-leverantören. Dessutom har dessa Villkor överenskommits mellan dig och oss, och inte med App-leverantören, och samma sak gäller mellan oss och App-leverantören, och vi är ensamma ansvariga för Volvo Cars-appen. App-leverantören har därför inte någon skyldighet att tillhandahålla underhålls- eller supporttjänster beträffande Volvo Cars-appen.
 • Om Volvo Cars-appen inte uppfyller tillämplig garanti, kan du underrätta App-leverantören och få inköpspriset för Volvo Cars-appen återbetalad. Så långt tillåtet enligt tillämplig lag, har App-leverantören inget annat garantiansvar beträffande Volvo Cars-appen.
 • Om du använder en Volvo Cars-app som är utformad för att användas på en mobilenhet med Apple iOS (en "iOS-app") gäller också följande:
 • Du godkänner att Volvo Cars, och inte Apple, ansvarar för att hantera eventuella anspråk från dig eller en tredje part avseende iOS-appen eller ditt innehav och/eller användning av iOS-appen, inklusive men inte begränsat till: (i) produktansvarskrav; (ii) påstående att iOS-appen inte överensstämmer med tillämpliga juridiska krav; och (iii) krav som uppkommer enligt konsumentskyddslagstiftning eller liknande lagstiftning, och alla sådana krav regleras enbart av detta Avtal och lagstiftning som är tillämplig på oss som leverantör av iOS-appen.
 • Du godkänner att Volvo Cars, och inte Apple, i den utsträckning som krävs enligt dessa Villkor, ansvarar för utredning, försvar, uppgörelse och fullgörande av anspråk från tredje part avseende intrång i immateriell äganderätt relaterat till iOS-appen eller ditt innehav och användning av iOS-appen.
 • Du intygar och garanterar (i) att du inte är bosatt i ett land som omfattas av den amerikanska regeringens embargo, eller som av den amerikanska regeringen betecknas som "terroriststödjande" land; och (ii) att du inte är upptagen på den amerikanska regeringens förteckning över förbjudna eller begränsade parter.
 • Du förbinder dig att följa alla tillämpliga tredjepartsvillkor när du använder vår iOS-app (t.ex. får du inte bryta mot avtalsvillkoren för din trådlösa datatjänst när du använder iOS-appen).
 • Du godkänner att Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsmottagare enligt dessa Villkor, i den mån de är relaterade till din licens för iOS-appen. Efter att du har godkänt dessa Villkor, har Apple rätt (och anses ha godkänt den rätten) att som tredjepartsmottagare hävda dessa Villkor gentemot dig, i den mån de är relaterade till din licens för iOS-appen.

JURIDISKA FRÅGOR

Ändringar av Villkor, Specifika villkor eller Tjänster

Vi kan ibland ändra dessa Villkor eller Specifika villkor. Vi underrättar dig minst 30 dagar i förväg om ändringen är väsentlig eller medför betydande förändringar av dina eller våra förpliktelser. Du kan vara tvungen att godkänna ändrade villkor innan du fortsätter att använda Tjänsten, eller så kommer din fortsatta användning att betraktas som ett godkännande av ändringarna.

Vi kan lägga till eller ta bort Tjänster och funktioner i Tjänsterna, helt eller delvis avbryta tillhandahållandet eller åtkomsten till vissa Tjänster samt generellt ändra Tjänsterna eller åtkomsten för att se till att Tjänsterna är användbara och aktuella.

Du alltid har rätt att avsluta användningen av Tjänsterna och säga upp dessa Villkor och Volvos Specifika villkor, enligt vad som anges i uppsägningskraven nedan, om du inte godkänner ändringar av dessa Villkor, Volvo Cars Specifika villkor och/eller Tjänsterna.

Friskrivning från garanti

Förutom vad som annars anges i dessa Villkor och i den utsträckning som tillåts i lag har inte vi eller något av våra dotterbolag något ansvar mot dig eller någon annan tredje part som härrör från eller är relaterat till tillhandahållandet av Tjänsterna, eller någon tvist, kontrovers eller något anspråk som härrör från eller är relaterat till dina åtgärder eller din overksamhet, eller tillhandahållandet av Tjänsterna.

Tjänsterna och innehållet tillhandahålls i befintligt skick utan någon form av utfästelse eller garanti, inklusive att Tjänsterna eller innehållet uppfyller dina krav eller är tillgängliga på ett oavbrutet, säkert eller felfritt sätt, eller beträffande Tjänsternas eller innehållets kvalitet, riktighet, aktualitet, sanningsenlighet, fullständighet eller tillförlitlighet. Utan att begränsa det föregående friskriver vi och våra dotterbolag uttryckligen oss från alla garantier beträffande säljbarhet, lämplighet för särskilt ändamål, störningsfrihet eller frihet från intrång, eller garantier som uppstår i samband med försäljning eller användning för handelsändamål.

Ingenting i dessa Villkor undantar, begränsar eller ändrar garanti, villkor, rätt eller rättsmedel som underförstås eller föreskrivs i tillämplig lag och som inte lagligen kan uteslutas, begränsas eller ändras.

Ansvarsbegränsning

Såvida inte annat anges i dessa Villkor och i den utsträckning som tillåts enligt lag har varken vi eller våra dotterbolag något ansvar för följande:

 • eventuella oavsiktliga eller speciella skador, lagstadgade skadestånd, straffskadestånd eller följdskador, inklusive utebliven vinst, förlorade data eller goodwill, avbrutna Tjänster, datorskador eller systemfel eller kostnaden för ersättande Tjänster som uppstår på grund av eller i samband med dessa Villkor eller från användning av eller oförmågan att använda Tjänsterna eller innehållet, oavsett om de baseras på garanti, kontrakt, skadeståndslag (inklusive försummelse), produktansvar eller någon annan legal grund, och oavsett om vi eller våra dotterbolag eller sådan annan part har informerats om möjligheten till sådan skada eller var försumliga, och även om en begränsad ersättning som anges häri anses vara otillräcklig för sitt väsentliga syfte.
 • eventuella förluster utöver det belopp du har betalat till oss för användning av Tjänsterna under de 12 månader som föregick den händelse på vilken ett anspråk baseras.

Giltighetstid och avslutande

Dessa Villkor fortsätter att gälla tills de avslutas eller tills du slutar använda alla Tjänster.

Du kan när som helst avsluta användningen av en eller samtliga Tjänster, och då gäller inte längre dessa Villkor och eventuella Specifika villkor, och du har inte längre några skyldigheter enligt dessa Villkor eller några motsvarande Specifika villkor.

Om du avslutar användningen av en specifik Tjänst, fortsätter dessa Villkor och eventuella Specifika villkor att gälla för var och en av de Tjänster du fortsätter att använda.

Vi förbehåller oss rätten att, permanent eller tillfälligt, sluta tillhandahålla Tjänsterna och säga upp eller tillfälligt avbryta dessa Villkor och/eller eventuella Specifika villkor i händelse att (a) du faktiskt har eller rimligen kan antas ha brutit mot dessa Villkor och/eller eventuella Specifika villkor, (b) vi beslutar upphöra med att erbjuda Tjänsterna i aktuellt format, över hela världen eller i ett visst geografiskt område, eller (c) vi har något affärsmässigt skäl som vi själva avgör vara en rimlig orsak till att sluta tillhandahålla Tjänsterna. Om Volvo Cars avser att sluta tillhandahålla någon Tjänst blir du informerad om detta inom rimlig tid innan Tjänsten upphör.

Om dessa villkor avslutas, avslutas även alla motsvarande Volvo Cars Specifika villkor och du får inte längre använda Tjänsterna.

Avslutandet påverkar inte några bestämmelser i dessa Villkor eller några Specifika villkor som till sin natur är avsedda att fortsätta att gälla efter avslutandet, inklusive utan begränsning villkoren som gäller (a) friskrivning från garanti, (b) ansvarsbegränsning, (c) överlåtelse och (d) tillämplig lag och jurisdiktion.

Överlåtelse

Ingendera parten får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor eller några Specifika villkor till någon tredje part utan den andra partens skriftliga medgivande. Vi får dock överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor och/eller Volvo Cars Specifika villkor till ett dotterbolag eller till en tredje part för tillhandahållandet av Tjänster.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Såvida inte annat krävs i lag, ska dessa Villkor, eventuella Volvo Cars Specifika villkor och all användning av Tjänsterna tolkas i enlighet med och regleras av lagen i Sverige, med undantag av FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor, utan hänsyn till dess principer om lagval vid lagkollision. Exklusiv jurisdiktion för alla anspråk som härrör från dessa Villkor och/eller eventuella Volvo Cars Specifika villkor, om inte annat krävs i lag, är domstolarna i Göteborg.

Som konsument kan du använda den alternativa process för tvistlösning som tillhandahålls av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Om du är bosatt i EU, tillhandahåller Europeiska kommissionen en plattform för tvistlösning online, som du kan komma åt här: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Om du vill uppmärksamma oss på en fråga, var vänlig kontakta oss.


Denna artikel gäller


Var detta till någon hjälp?