Reglage

Torkare och spolning

Uppdaterad 7/23/2018

Torkare och spolare rengör vindrutan och bakrutan. Strålkastarna rengörs med högtrycksspolning.

Vindrutetorkare

För byte av torkarblad och serviceläge torkarblad, se Torkarblad. För påfyllning av spolarvätska, se Spolarvätska – påfyllning.

Vindrutetorkare och vindrutespolare.

Vindrutetorkare och vindrutespolare.

Regnsensor, till/från
Tumhjul, känslighet/frekvens

Vindrutetorkare av

För spaken till läge 0 för att stänga av vindrutetorkarna.

Enkelsvep

För spaken uppåt och släpp för att göra ett svep.

Intervalltorkning

Ställ in antalet svep per tidsenhet med tumhjulet när intervalltorkning är vald.

Kontinuerlig torkning

Torkarna sveper med normal hastighet.

Torkarna sveper med hög hastighet.

Viktigt

Innan aktivering av torkare under vintertid – säkerställ att torkarbladen inte är fastfrusna och att eventuell snö eller is på vindrutan är bortskrapad.

Viktigt

Använd rikligt med spolarvätska när torkarna rengör vindrutan. Vindrutan ska vara blöt när vindrutetorkarna arbetar.

Serviceläge torkarblad

För rengöring av vindruta/torkarblad och byte av torkarblad, se Torkarblad och Biltvätt.

Regnsensor*

Video thumbnail

Regnsensorn känner av mängden vatten på vindrutan och startar vindrutetorkarna automatiskt. Regnsensorns känslighet justeras med tumhjulet.

När regnsensorn är aktiverad tänds en lampa i knappen och regnsensorsymbolen visas i kombiinstrumentet.

Aktivera och ställ in känslighet

När regnsensorn ska aktiveras måste bilen vara igång eller fjärrnyckeln i läge I eller II samtidigt som spaken till vindrutetorkarna ska vara i läge 0 alternativt i läge för enkelsvep.

Aktivera regnsensorn genom att trycka på knappen . Torkarna gör ett svep.

Om spaken förs uppåt gör torkarna extrasvep.

Vrid tumhjulet uppåt för högre känslighet och nedåt för lägre känslighet. (Ett extra svep görs när tumhjulet vrids uppåt.)

Deaktivera

Deaktivera regnsensorn genom att trycka på knappen eller för spaken nedåt till ett annat torkarprogram.

Regnsensorn deaktiveras automatiskt när fjärrnyckeln tas ur startlåset eller fem minuter efter att motorn stängts av.

Viktigt

Vindrutetorkarna kan starta och skadas vid automattvätt. Stäng av regnsensorn medan bilen är igång eller fjärrnyckeln är i läge I eller II. Symbolen i kombiinstrumentet och lampan i knappen slocknar.

Spolning av strålkastare och rutor

Spolningsfunktion.

Spolningsfunktion.

Spolning av vindruta

För spaken mot ratten för att starta vindrute- och strålkastarspolarna.

Efter att spaken släppts gör vindrutetorkarna några extra svep och strålkastarna spolas.

Uppvärmda spolmunstycken*

Spolmunstyckena värms automatiskt vid kyla för att förhindra att spolarvätskan fryser fast.

Högtrycksspolning av strålkastare*

Högtrycksspolning av strålkastarna konsumerar stora mängder spolarvätska. För att spara vätska spolas strålkastarna automatiskt vid var femte spolning av vindrutan.

Reducerad spolning

Då det återstår ca 1 liter spolarvätska i behållaren och meddelandet om att man ska fylla på spolarvätska visas i kombiinstrumentet, stängs tillförseln av spolarvätska till strålkastarna av. Detta för att prioritera rengöring av vindrutan och sikten genom den.


Var detta till någon hjälp?