Trafikskyltsinformation

Trafikskyltsinformation (RSI)* – handhavande

Uppdaterad 7/23/2018

Funktionen Trafikskyltsinformation (RSI – Road Sign Information) hjälper föraren att komma ihåg vilka trafikskyltar bilen passerat. Nedan beskrivs hur funktionen hanteras.

Registrerad hastighetsinformationVisade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – bilderna visar endast några exempel..

Registrerad hastighetsinformation

Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – bilderna visar endast några exempel.

.

När RSI registrerat en trafikskylt med påbjuden hastighet, visar kombiinstrumentet den skylten som en symbol.

Tillsammans med symbolen för gällande hastighetsbegränsning, kan i förekommande fall även skylt med omkörningsförbud visas.

Begränsning eller motorväg upphör

I situationer då RSI detekterar en skylt som innebär att hastighetsbegränsning upphör – eller annan hastighetsrelaterad information, t.ex. motorväg upphör – visar kombiinstrumentet motsvarande trafikskylt i ca 10 sekunder.

Exempel på sådana skyltar är:

Samtliga begränsningar upphör.

Motorväg upphör.

Därefter döljs skyltinformationen tills nästa hastighetsrelaterad skylt detekteras.

Tilläggstavlor

Exempel på tilläggstavlor.

Exempel på tilläggstavlor

Visade trafikskyltar i kombiinstrumentet är marknadsberoende – bilderna visar endast några exempel.

.

Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.

Tilläggsskylt relaterat regn visas endast om vindrutetorkarna används.

Hastighet som gäller på en avfart, anges på vissa marknader med en tilläggstavla innehållande en pil.

Hastighetsskylt kopplad till denna typ av tilläggstavla visas endast om föraren använder körriktningsvisaren.

Vissa hastigheter gäller först efter t.ex. en viss sträcka eller under en viss tid på dygnet. Föraren uppmärksammas på den omständigheten med en symbol för tilläggsskylt under symbolen med hastighet.

Visning av tilläggsinformation

En symbol för tilläggsskylt i form av en tom ram under kombiinstrumentets hastighetssymbol, betyder att RSI detekterat en tilläggstavla med kompletterande information för aktuell hastighetsbegränsning.

Trafikskyltsinformation På/Av

Kombiinstrumentets visning av hastighetssymboler kan stängas av.

För att deaktivera RSI-funktionen:

  • Sök fram funktionen i menysystemet MY CARMY CAR, avmarkera Trafikskyltsinformation(Road Sign Information On) och backa ut med EXIT.

Hastighetsvarning På/Av

Föraren kan välja att få en varning då gällande hastighetsbegränsning överträds med 5 km/h eller mer. Varningen ges i form av att symbolen med gällande högsta hastighet temporärt blinkar då hastigheten överskrids.

För att aktivera hastighetsvarning:

  • Sök fram funktionen i menysystemet MY CARMY CAR, markera Hastighetsvarning(Speed Alert) och backa ut med EXIT.

Var detta till någon hjälp?