Instrument och reglage

Kompass*

Uppdaterad 1/31/2020

Kompass*

I backspegeln övre högra hörn finns en display som visar i vilken kompassriktning bilens front pekar.

Handhavande

P4-1220-Y55X Rearview mirror with integrated compass display

Backspegel med kompass.

Åtta olika riktningar visas med engelsk förkortning: N (norr), NE (nordost), E (öster), SE (sydost), S (söder), SW (sydväst), W (väster) och NW (nordväst).

Kompassen aktiveras automatiskt när bilen startas eller när nyckelläge II är aktivt, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer. För att deaktivera/aktivera kompassen – tryck in knappen på backspegelns baksida med hjälp av t.ex. ett gem.

Kompassen deaktiveras när den eluppvärmda vindrutan aktiveras. När den eluppvärmda vindrutan deaktiveras, så aktiveras kompassen igen.

Kalibrering

Jordklotet är indelat i 15 magnetiska zoner. Kompassen är inställd för det geografiska område bilen befann sig i vid leverans. Kompassen bör kalibreras om bilen förflyttas flera magnetiska zoner. Gör så här:

Stanna bilen på en stor öppen yta som är fri från stålkonstruktioner och högspänningsledningar.

Starta bilen.

OBS

För bäst kalibrering – slå av all elektrisk utrustning (klimatanläggning, torkare etc.) och se till att alla dörrar är stängda.

Håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 3 sekunder. Numret för aktuell magnetisk zon visas.

P3/P4-1517-Compass magnetic zones

Magnetiska zoner.

Tryck upprepade gånger på knappen tills önskad magnetisk zon (1–15) visas, se kartan över magnetiska zoner för kompass.

Vänta tills displayen återgår till att visa tecknet C, alternativt håll knappen på backspegelns undersida intryckt ca 6 sekunder (använd t.ex. ett gem) tills det att tecknet C visas.

Kör långsamt i en cirkel med en hastighet av högst 10 km/h (6 mph) tills en kompassriktning visas i displayen, vilket visar att kalibreringen är klar. Kör därefter ytterligare 2 varv för att finjustera kalibreringen.

Upprepa ovanstående procedur vid behov.


Var detta till någon hjälp?