Ljud och media

Ljud och media – hantera systemet

Uppdaterad 7/23/2018

Ljud- och mediasystemet styrs från mittkonsolen, med rattknappar, röststyrning eller fjärrkontroll*. Informationen presenteras på bildskärmen i mittkonsolens överdel.

Video thumbnail
Stega/spola/sök kort tryck stegar bland skivspår, förvalslagrade radiostationer

Gäller inte DAB.

eller kapitel

Gäller endast DVD-skivor.

. Långt tryck snabbspolar skivspår eller söker nästa tillgängliga radiostation.
SOUND – tryck för åtkomst till ljudinställningar (bas, diskant etc.). För mer information, se generella ljudinställningar.
VOL – höj eller sänk ljudnivån.
ON/OFF/MUTEkort tryck startar anläggningen och långt tryck (tills skärmen släcks) stänger av. Observera att hela Sensus-systemet (inkl. navigation*- och telefonfunktioner) startar/stängs av samtidigt. Tryck kort för att stänga av ljudet (MUTE) eller återfå ljudet om det varit avstängt.
In- och utmatningsöppning för skiva.
Huvudkällor – tryck för att välja huvudkälla (t.ex. RADIO, MEDIA). Senast aktiva källa visas (t.ex. FM för radio). Befinner man sig i en källa och trycker på huvudkällknappen visas en genvägsmeny.
– utmatning av skiva. En skiva stannar i utmatat läge i ca 12 sekunder, därefter matas den av säkerhetsskäl åter in i spelaren.
OK/MENU – tryck på tumhjulet i ratten eller knappen i mittkonsolen för att acceptera val i menyer. Står man i normalvyn och trycker på OK/MENU visas en meny för vald källa (t.ex. RADIO eller MEDIA). Pil till höger i skärmen visas då det finns underliggande menyer.
TUNE – vrid på tumhjulet i ratten eller vredet i mittkonsolen för att stega bland skivspår/mappar, radio- och TV*-stationer, telefonkontakter eller flytta mellan valen på bildskärmen.
EXITkort tryck leder uppåt i menysystemet, avbryter pågående funktion, avbryter/avvisar telefonsamtal eller raderar inmatade tecken. Långt tryck leder till normalvyn eller om man befinner sig i normalvyn till högsta menynivån (huvudkällmenyn) vilket är desamma som huvudkällknapparna i mittkonsolen (6).
INFO – om mer information än vad som kan visas på skärmen finns tillgänglig, tryck på INFO-knappen för att se resterande information.
Förvalsknappar, inmatning av siffror och bokstäver.
FAV – i vissa källor är det möjligt att koppla en funktion till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.
Röststyrning – tryck för att aktivera röststyrning.

Menyhantering

Exemplet visar navigering till olika funktioner då media spelas från bilens hårddisk.

Exemplet visar navigering till olika funktioner då media spelas från bilens hårddisk.

Huvudkällknapp – tryck för att byta huvudkälla eller visa genvägsmeny i aktiv källa.
Normalvy – normalläge för källan.
Genvägsmeny – visar vanligt förekommande menyval.
Snabbmeny – snabbläge när TUNE vrids, t.ex. för byte av skivspår, radiostation etc.
Källmeny – funktioner och inställningar i aktiv källa.
Källvalsmeny

Finns endast i de huvudkällorna som har flera källor.

– visar källor det är möjligt att välja mellan.
Huvudkällmeny – visar huvudkällor, vilka även kan väljas med huvudkällknapparna (1).

Utseende är beroende på källa, utrustning i bil, inställningar m.m.

Välj huvudkälla genom att trycka på en huvudkällknapp (1) (t.ex. RADIO, MEDIA). För att navigera i källans menyer använd reglagen TUNE, OK/MENU, EXIT eller huvudkällknappen (1).

Om texten i en menyrad är ljust grå är det inte möjligt att välja detta alternativ. Det kan bero på att funktionen inte finns i bilen, att källan inte är aktiv eller inkopplad, alternativt inte innehåller något.

För tillgängliga funktioner, se Ljud och media – menyöversikt.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system