Alkolås

Alkolås* – att tänka på

Uppdaterad 7/23/2018

Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.

För att få korrekt funktion och ett så rättvisande mätresultat som möjligt:

  • Undvik att äta eller dricka ca 5 minuter innan utandningsprovet.
  • Undvik kraftig vindrutespolning – alkoholen i spolarvätskan kan resultera i felaktigt mätresultat.

Byte av förare

Munstycke för utandningsprov.
Knapp för förarbyte.
Sändarknapp.
Spänningsindikator.
Lampa för resultat av utandningsprov.
Lampa indikerar klart för utandningsprov.

För att säkerställa att ett nytt utandningsprov görs vid förarbyte – håll in knappen för förarbyte (2) och sändarknappen (3) samtidigt i ca 3 sekunder. Då återgår bilen till startblockeringsläge och ett nytt godkänt utandningsprov krävs innan motorstart.

Kalibrering och Service

Alkolåset ska kontrolleras och kalibreras på en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. var 12:e månad.

30 dagar innan nödvändig omkalibrering visar kombiinstrumentet meddelandet Alcoguard Kalibrering erfordras Se handbok. Om kalibrering inte utförs inom dessa 30 dagar kommer normal motorstart att spärras – endast start med Bypass-funktion blir då möjlig, se följande rubrik "Nödsituation".

Meddelandet kan släckas med ett tryck på sändningsknappen (3). Det slocknar annars av sig självt efter ca 2 minuter men återkommer sedan vid varje motorstart – enbart omkalibrering på en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. kan släcka meddelandet permanent.

Kall eller varm väderlek

Ju kallare väderlek desto längre tid innan alkolåset är klart för användning:

Temperatur (ºC)

Maximal uppvärmningstid (sekunder)

+10 till +85

10

–5 till +10

60

–40 till –5

180

Nödsituation

I händelse av en nödsituation eller att alkolåset är ur funktion, är det möjligt att koppla förbi alkolåset för att kunna köra bilen.

OBS

All aktivering med förbikoppling (Bypass) loggas och sparas i ett minne, se Inspelning av data.

Efter aktiverad Bypass-funktion visar kombiinstrumentet Alcoguard Förbikoppling aktiverad hela tiden under körning och kan endast återställas på en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Bypass-funktionen kan testas utan att felmeddelande loggas – utför då alla steg utan att starta bilen. Felmeddelandet raderas när bilen låses.

Vid installationen av alkolås väljs om förbikopplingen ska vara Bypass- eller Nödfunktion. Denna inställning kan i efterhand ändras på en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Aktivera Bypassfunktion

  • Tryck och håll in vänster rattspaks OK-knapp och knappen för Varningsblinkers samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar först Förbikoppling aktiverad Var god vänta 1 minut och sedan Alcoguard Förbikoppling aktiverad – därefter kan motorn startas.

Denna funktion kan aktiveras flera gånger. Felmeddelandet som visas under körning kan endast släckas hos en verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..

Aktivera Nödfunktion

  • Tryck och håll in vänster rattspaks OK-knapp och knappen för Varningsblinkers samtidigt i ca 5 sekunder – kombiinstrumentet visar Alcoguard Förbikoppling aktiverad och motorn kan startas.

Denna funktion kan användas en gång, sedan måste återställning göras på verkstadEn auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas..


Var detta till någon hjälp?